intTypePromotion=1

Quyết định 1269/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
73
lượt xem
2
download

Quyết định 1269/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1269/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Mẫu điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1269/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  è ng ® è c  N g © n  h µ n g   h µ  n íc S è  1269/2001/Q§­N H N N  n g µ y 08  th N th¸ng 10 n¨ m  2001  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  M É u  §i Ò u  l Ö   V Q u ü  t Ý n d ô n g  n h © n   © n   ¬   ë d cs T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc     ­ C¨n  LuËt hîp t¸cx∙ngµy  th¸ng 3  cø         20    n¨m 1996  µ  Ët C¸c  chøc  v Lu   tæ  tÝn  ông  è  d s 02/1997/QH10  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1997;    ­ C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý nhµ  íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é; B    ­ C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 48/2001/N§­   µy  th¸ng 8  CP ng 13    n¨m 2001  ña   c ChÝnh  ñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Ph v tæ  v ho   c Qu t d nh d ;    ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  ®Ò ngh c V tr V C¸c  chøc  Ýn  ông  îp t¸c, tæ  td h  Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  Éu  Òu  Ö  ü   Ýn  ®Þ n “M §i l Qu t dông  ©n  ©n  ¬  ë  nh d c s ”. §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. C¸c  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  k  Qu t d nh d c s c¨n  vµo  É u   iÒu  Ö    cø  M ® l ban hµnh  Ìm  k theo  Õt  nh  µy    ©y  ùng  Òu  Ö  Ò   chøc  µ  ¹t quy ®Þ n ®Ó x d §i l v tæ  v ho   ®éng  ña  × nh. cm   §i Ò u  Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  tæ  3.  V¨n    tr V C¸c  chøc  Ýn  ông  îp t¸c, td h    Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    tr c¸c ®¬ v c li   thu Ng h Nh n   ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch   nhiÖ m   chøc  iÓn khaivµ  íng  Én  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ùc tæ  tr    h d Qu t d nh d c s th   hiÖn Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA M É u  ® i Ò u  l Ö Q u ü  t Ý n d ô n g  n h © n  d © n  c ¬  s ë (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1269/2001/Q§­NHNN ngµy  th¸ng10  08    n¨m  2001  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam) c Th ®è Ng h Nh n     C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    gäi,®Þa  1­ Tªn    chØ,  a  µn  ¹t®éng. ®Þ b ho   1.Tªn  äi®Çy    g  ®ñ :Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë.. . .......   td nh d c s . . ...... 2.Tªn  äit¾t   g  :Quü   Ýn  ông  . . ...........   td .. . ........... 3.BiÓu îng   t :Sö   ông  Óu îng   d bi t chung  ña  Ö   èng  ü   Ýn  c h th Qu t dông   ©n  ©n   nh d 4.Trôsë  µm  Öc   l vi :Sè  µ... .phè... .    êng).. . ...   nh . , . . (ph , x∙ . . ..,     Huy Ön  Þ x∙). . ....tØnh,thµnh  è.. . .... (th   . . ...  . ,   ph . . .... 5.Sè  iÖn  ¹i . ..............   ® tho . . ..............Fax... . ........... . . . ........... 6. §Þa  µn  ¹t®éng    b ho   (Ghitheo  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  îc   gi ph th l v ho   ®  Ng ©n  µng  µ   íccÊp). h Nh n   7. Thêigian ho¹t®éng: (Ghitheo  Êy phÐp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  îc            gi   th l v ho   ®  Ng ©n  µng  µ   íccÊp). h Nh n   §i Ò u  ­  Ýnh  Êtvµ  ôc    ¹t®éng. 2  T ch   m tiªuho   Quü   Ýn  ông... . ....µ tæ  td . ....   chøc  Ýn  ông  îp    c¸c thµnh     l td h t¸cdo    viªn trong  a   µn  ù  ®Þ b t nguyÖn  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  th l v ho   theo    c¸c quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p luËtnh»m   ôc    ñ  Õu  µt ng  î ÷a c¸cthµnh     m tiªuch y l  ¬ tr  gi     viªn.  §i Ò u        3­ T c¸ch ph¸p  ©n. nh Quü   Ýn  ông.. .  ã   c¸ch  td . .c t . ph¸p  ©n,  ã  èn  iÒu  Ö, cã  nh cv ® l   con  Êu  d riªng,h¹ch      to¸nkinh tÕ  c  Ëp,chÞu    ®é l   tr¸chnhiÖ m   ícthµnh    µ  ícph¸p   tr   viªnv tr     luËtvÒ   ¹t®éng  ña  ×nh.   ho   cm Quü   Ýn  ông..  ã   c¸ch  td .c t ph¸p  ©n  Ó   õ ngµy  îc cÊp  Êy  nh k t  ®  gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh.   §i Ò u    4­ Nguyªn  ¾c  chøc  µ  ¹t®éng. t tæ  v ho   Quü   Ýn  ông.. . .® îc tæ  td . .    chøc  µ  ¹t®éng  . v ho   theo    c¸c nguyªn  ¾c    t sau ®©y: 1. Tù     nguyÖn    Ëp  µ  Quü   Ýn  ông: M äi  gia nh v ra  td   c«ng  ©n  Öt Nam,  d Vi   c¸ché    nh  µ    i t ng kh¸ccã    iÒu  Ön    gia ®× v c¸c®è  î     ®ñ ® ki theo  quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ ti  7  ña  Òu  Ö  µy  ã  Ó  ëthµnh  µnh    ü   Ýn  ông; thµnh    ã  c §i l n c th tr   th viªnQu t d   viªnc quyÒn      ü   Ýn  ông  xinra Qu t d theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Òu  Ö;   ®Þ t i 10  §i l
 3. 3 2. Qu¶n  ýd©n  ñ  µ  ×nh  ng:  µnh    ü   Ýn  ông  ã  Òn    l  ch v b ®¼ Th viªnQu t d c quy tham    gia qu¶n  ý,kiÓm     l  tra,gi¸m    ü   Ýn  ông  µ  ã  Òn  s¸tQu t d v c quy ngang nhau  trongbiÓu  Õt;   quy 3.Tù  Þu    ch tr¸chnhiÖm  µ  ïng cã  î  ü   Ýn  ông  ùchÞu    v c   l iQu t d : t  tr¸chnhiÖm     vÒ   Õt  k qu¶  ¹t®éng  ña  × nh; tùquyÕt ®Þnh  Ò   ©n  èithu nhËp,b¶o  ho   cm      v ph ph       ®¶m   ü   Ýn  ông  µ  µnh    ïng cã  î ; Qu t d v th viªnc   l i 4. Chia      l∙ b¶o  ¶m   Õt  îp  î Ých  ña  µnh    µ  ù  i ® k h l  i c th viªnv s ph¸ttr Ón cña   i   Quü   Ýn  ông:Sau    µm  td   khil xong  Üa  ô  ép  Õ, l∙cßn  ¹ ® îctrÝch m ét  ngh v n thu     i l    i   phÇn  µo    ü  ña  ü   Ýn  ông, m ét  Çn  v c¸c qu c Qu t d   ph chia theo  è  èn  ãp  ña    sv g c thµnh viªn,phÇn    cßn  ¹ chia cho  µnh    li    th viªn theo møc     ö  ông  Þch  ô  ®é s d d v cña  ü   Ýn  ông  §¹ihéithµnh    Õt ®Þnh; Qu t d do      viªnquy   5. Hîp    µ    t¸cv ph¸ttr Ón céng  ng: Thµnh     i   ®å   viªnph¶iph¸thuy    Çn      tinh th tËp  Ó, n©ng  th   cao    ý thøc  îp t¸ctrong Quü   Ýn  ông  µ  h     td v trong céng  ng      ®å x∙ héi,hîp    ÷a    ü   Ýn  ông  ©n  ©n  íinhau      t¸cgi c¸c Qu t d nh d v  ë trong  µ  µi níc v ngo     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u    ü   Ýn  ông  ã  Òn. 5­ Qu t d c quy 1. §îchuy  ng  èn,cho     ®é v  vay  èn  µ  ùc hiÖn    Þch  ô  ©n  µng  v v th   c¸c d v ng h kh¸c theo  Êy phÐp  ¹t®éng; cã  Òn  ù chñ    gi   ho     quy t  kinh doanh  µ  ù chÞu    v t  tr¸ch   nhiÖ m  Ò   Õt  v k qu¶  ¹t®éng  ña  × nh; ho   cm 2.NhËn  èn  µi î ña  µ   íc,cña    chøc,c¸nh©n    v t   tr c Nh n   c¸ctæ     trong vµ  µi   ngo   níc;   3. Yªu  Çu  êi vay    c ng   cung  Êp    µiliÖu vÒ   µichÝnh, s¶n  Êt,kinh c c¸c t     t    xu     doanh  ªnquan  n   li   ®Õ kho¶n  cho vay; 4. §îc tuyÓn  än, sö  ông, ®µo  ¹olao ®éng, lùa chän    ×nh     ch   d   t       c¸c h thøc  tr¶l ng, th ng  Ých  îp  µ  ùc hiÖn    Òn   ¬   ë th h v th   c¸c quy kh¸c cña  êi sö  ông      ng   d lao ®éng  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   5. K Õt  ¹p  µnh    íi,gi¶iquyÕt  Öc  µnh    khái Quü   Ýn    n th viªn m     vi th viªn ra    t dông  ©n  ©n, khaitrõthµnh    nh d      viªntheo quy  nh  ña  Òu  Ö  µy.   ®Þ c §i l n 6. Quy Õt  nh  ©n  èithu  Ëp, xö  ýc¸c kho¶n  çtheo    ®Þ ph ph   nh   l     l  quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËtvµ  Òu  Ö  µy;     §i l n 7.Quy Õt  nh    ®Þ khen  ëng  µ  ö  ¹t®èi víi µnh  th v x ph       th viªn. 8. Tõ  èiyªu  Çu  ña    chøc,c¸ nh©n    íiquy  nh  ña    ch   c c c¸c tæ     tr¸ v   i ®Þ c ph¸p  luËt; 9.Thùc  Ön    Òn    hi c¸cquy kh¸ccã  ªnquan    li   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u  ­Quü   Ýn  ông  ã  Üa  ô. 6  td c ngh v 1. Ho¹t ®éng      kinh doanh    theo  Êy  Ðp  îc cÊp; chÊp  µnh      gi ph ®    h c¸c quy ®Þnh  ña  µ   ícvÒ   Òn tÖ,tÝn  ông  µ  Þch  ô  ©n  µng; c Nh n   ti     d vd v ng h 2.Thùc  Ön    hi Ph¸p  Önh  Õ      èng    µ  Êp  µnh  Õ     l K to¸n­Th kª v ch h ch ®é thanh  tra, Õ     Óm     ch ®é ki to¸ntheo quy  nh;   ®Þ 3. B¶o  µn  µ    to v ph¸ttr Ón vèn  ¹t®éng;   i   ho   qu¶n  ý vµ  ö  ông  ã  Öu  l  s d c hi qu¶  µis¶n  îcgiao; t  ® 
 4. 4 4. ChÞu    tr¸chnhiÖm   µn    Òn göi,tiÒn vay,c¸ckho¶n  î kh¸c®óng    ho tr¶ti          n    kú  ¹n;chÞu  h  tr¸chnhiÖm  i víi     ®è     kho¶n  îvµ    Üa  ô  c¸c n   c¸cngh v kh¸cb»ng  µn    to bé  è  èn  µ  µis¶n  éc së  ÷u  ña  ü   Ýn  ông; s v v t  thu   h c Qu t d   5.Nép  Õ    thu theo luËt®Þnh;    6. Tham     gia  chøc  ªnkÕt  tæ  li   ph¸ttr Ón h Ö   èng   i   th nh»m   ôc    ©y  m tiªux dùng  ü   Ýn  ông  µ  Ö   èng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  toµn,hiÖu  Qu t d v h th Qu t d nh d an    qu¶,   ph¸ttr Ónb Òn  ÷ng;  i   v 7. Ch¨m     lo gi¸o dôc, ®µo   ¹o,båi dìng  ©ng      t   n cao  ×nh  ,  tr ®é cung  Êp  c th«ng      äi  µnh    Ých  ùc  tin®Ó m th viªnt c tham    ©y  ùng  µ  gia x d v qu¶n  ýQuü   Ýn  l  t dông  ©n  ©n. nh d 8. B¶o  ¶m     Òn  îcña  µnh    µ  ùc hiÖn      ® c¸c quy l  i th viªnv th   c¸c cam   Õt  k kinh  tÕ  i víi µnh  ®è     th viªn. 9. Thùc  Ön  îp  ng    ng;    hi h ®å lao ®é t«n  äng  tr danh  ù, nh©n  È m   ña  d  ph c ngêilao®éng.    C h ¬ n g  II T h µ n h  viªn  §i Ò u    Òu  Ön    ëthµnh  µnh  7­ §i ki ®Ó tr   th viªn. § Ó   ëthµnh  µnh    ü   Ýn  ông  … c¸  ©n, hé    nh  tr   th viªnQu t d … nh   gia®× ph¶icã    ®ñ     iÒu  Ön  c¸c® ki sau: a. C¸  ©n  µc«ng  ©n  Öt Nam   õ 18    nh l  d Vi   t   tuæi trëlªncã        n¨ng  ùchµnh    l  vi d©n  ù  y   ,  ã  é  Èu  êng  ótrªn®Þa   µn  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  s ®Ç ®ñ c h kh th tr     b ho   c Qu t dông. §èivíinh÷ng    ©n  ã  µis¶n,cã  chøc       c¸ nh c t    tæ  s¶n  Êt ­ kinh doanh  µ  xu       v ®¨ng  ý  ¹m  ócã  êih¹n trªn®Þa  µn  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  òng  ã  k t tr   th       b ho   c Qu t d c c thÓ  îcxem   Ðt cho  ®  x  tham    µnh  giath viªn; b.Hé     nh  ö  êi®¹idiÖn  ã    iÒu  Ön  µ    Èn  µthµnh    gia®× c ng     c ®ñ ® ki v tiªuchu l   viªnQuü   Ýn  ông;   td c. C¸c  îp      hîp    ã  ô së  Ýnh  ng    a   µn  ¹t   h t¸c x∙,tæ  t¸c c tr   ch ®ã trªn ®Þ b ho   ®éng  ña  ü   Ýn  ông, cö  idiÖn  îp  c Qu t d   ®¹   h ph¸p tham    µnh    ü   Ýn  gia th viªnQu t dông; C¸c  i t ng quy  nh  ¹ ®iÓ m       trªn®©y  ùnguyÖn    Ëp, t¸n ®è  î   ®Þ ti   a,b,c    t  gianh     thµnh  Òu  Ö, gãp    èn  u   ã  Ó  ë thµnh  µnh    ña  ü   Ýn  §i l   ®ñ v ®Ò c th tr   th viªn c Qu t dông. d. C¸c  iÒu  Ön    ® ki kh¸c (quy  nh    ®Þ theo  ×nh  ×nh  ô  Ó  ña  õng  ü   t h c th c t Qu tÝn  ông). d §i Ò u    Òn  ña  µnh  8­ Quy c th viªn. 1. §îcdù  ¹ihéithµnh        §    viªnhoÆc   Çu  ibiÓu  i  ù  ¹ihéithµnh  b ®¹   ®d §    viªn,   dù    éc  äp  µnh      µn  ¹c vµ  Óu  Õt  ÷ng  c¸c cu h th viªn®Ó b b   bi quy nh c«ng  Öc  ña  vi c Quü   Ýn  ông; td
 5. 5 2.  îc øng  ö, bÇu  ö  µo  éi  ng  §  c  c v H ®å qu¶n  Þ,Ban  Óm   tr   ki so¸tvµ      c¸c chøc  danh  îcbÇu  ®  kh¸ccña  ü   Ýn  ông;   Qu t d 3.§îcgöitiÒn,vay  èn,chial∙theo vèn  ãp;       v    i   g 4.  îc hëng  ô    óc  î x∙ héi chung  ña  ü   Ýn  ông  §  th c¸c ph l i       c Qu t d theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt;   5. §îc khen  ëng    ã  Òu  ng  ãp     th khic nhi ®ã g trong viÖc  ©y  ùng  µ      xd v ph¸t tr ÓnQuü   Ýn  ông; i  td 6. §îc cung  Êp       c c¸c th«ng    Çn  Õtli   tinc thi   ªnquan  n   ¹t®éng  ña  ®Õ ho   c Quü   Ýn  ông; td 7. §îc ®Ò   t,ph¶n    Õn  Þ  ÷ng  Ên    ªnquan  n   ¹t    ®¹   ¸nh,ki ngh nh v ®Ò li   ®Õ ho   ®éng  ña  ü   Ýn  ông  µ  c Qu t d v yªu  Çu  îc tr¶lêi yªu  Çu  éi ®ång  c ®  ;   c H  qu¶n  Þ, tr   Ban  Óm    iÖutËp  ¹ihéithµnh    Êt th ng      Õt nh÷ng  Ên  ki so¸ttr   §     viªnb   ê ®Ó gi¶i quy   v ®Ò   Êp  Õt; c thi 8. §îcchuyÓn  èn  ãp, c¸c quyÒn  îvµ  Üa  ô  ña  × nh     vg   l   ngh i vc m cho  µnh  th viªnkh¸choÆc   ÷ng  êi®ñ   iÒu  Ön  ëthµnh  µnh      nh ng   ® ki tr   th viªn; 9. §îc quyÒn    Quü   Ýn  ông     xin ra  td theo quy  nh  ¹  Òu  cña  Òu  ®Þ ti §i 10  §i lÖ  µy; n 10.§îctr¶l¹vèn  ãp  µ    Òn  îkh¸ckhira Quü   Ýn  ông         i g v c¸cquy l i      td theo quy    ®Þnh  ¹ Kho¶n  vµ  §iÒu  cña  Òu  Ö  µ  íng dÉn  ña  ©n  µng  µ  ti   3  4  12  §i l v h   c Ng h nh níc.Trong  êng  îp thµnh    Õt,vèn  ãp  µ    Òn  î  Üa  ô    tr h  viªnch   g v c¸cquy l ingh v kh¸c ,   cña  µnh    îcgi¶i th viªn®     Õt theo quy  nh  ña  quy     ®Þ c ph¸p luËtvÒ   õa kÕ.     th   §i Ò u    Üa  ô  µnh  9­ Ngh v th viªn. 1.ChÊp  µnh  Òu  Ö  µ      h §i l v c¸cNghÞ   Õt cña  ¹ihéithµnh  quy   §    viªn; 2.G ãp  èn    v theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Òu  Ö  µy.   ®Þ t  i 26  §i l n 3. Hîp   ¬ng  î ÷a c¸c thµnh    t¸c,t tr gi     viªn,gãp  Çn  ©y  ùng  µ  óc ®Èy     ph xd v th   sù    iÓncña  ü   Ýn  ông; ph¸ttr   Qu t d 4. Cïng  Þu    ch tr¸chnhiÖ m   Ò       v c¸ckho¶n  ñiro,thua  çcña  ü   Ýn  ông  r    l  Qu t d trongph¹m    èn  ãp  ña  ×nh;   viv g c m 5.Hoµn    èn  µ    Òn vay  ña  ü   Ýn  ông    tr¶v v l∙ti   i c Qu t d theo cam  Õt;   k 6. Båi th ng    Öth¹ido  × nh  ©y        ê c¸c thi     m g ra cho  ü   Ýn  ông  Qu t d theo  Õt  quy ®Þnh  ña  ¹ihéithµnh  c §    viªn. §i Ò u    tr ng  îp ® îcxem  Ðt gi¶iquyÕt  ra Quü   Ýn  ông. 10­ C¸c  ê h     x    cho    td Thµnh  viªn ® îc xem   Ðt       x gi¶iquyÕt cho  khái Quü   Ýn  ông  ra    td trong  nh÷ng  êng  îp sau: tr h  1. Thµnh    ùc sù    viªnth   gÆp   ã  kh kh¨n nh:B¶n  ©n     th hoÆc   êitrong gia ng      ®×nh  Þ   m   au  µi ngµy, thµnh    µ ngêi giµ  bè® d    viªn l     neo  n,  µnh      ®¬ th viªn s¶n xuÊtkinh doanh  Þ      b thua lçkÐo  µikh«ng  ã     d  c kh¶  n¨ng  ôc  åi; ph h   2. Thµnh      viªn gÆp   ñiro  nguyªn  ©n  Êt  r   do  nh b kh¶ kh¸ng  : s¶n  Êt nh   xu   kinhdoanh  Þ    b thiªntai dÞch  Önh, ho¶  ¹n;  ,   b   ho
 6. 6 3. C¸c  êng  îp    tr h kh¸c (tõng  ü   Ýn  ông    Qu t d c¨n  vµo  ùc  Õ      cø  th t ®Ó quy ®Þnh cho  ïhîp). ph   §i Ò u 11­ C¸c  êng  îp bÞ    õ.   tr h   khaitr 1. Thµnh      viªnkh«ng  Êp  µnh  Òu  Ö  µ    ch h §i l v c¸c NghÞ   Õt  ña  ¹ihéi quy c §     thµnh viªn; 2. Vay  î cè  ×nh  ©y  , cã  ÷ng  µnh      n  t ch ú   nh h vituyªn truyÒn    xuyªn  ¹cvÒ   t  t×nh  ×nh  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông; h ho   c Qu t d   3. C¸c  êng  îp    tr h kh¸c (tõng  ü   Ýn  ông    Qu t d c¨n  vµo  ùc  Õ      cø  th t ®Ó quy ®Þnh cho  ïhîp). ph   §i Ò u    Ê m        µnh  12­ Ch døttc¸ch th viªn. 1.T    c¸ch thµnh    Ê m       viªnch døttrong c¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© a.Thµnh    µc¸nh©n  Þ  Õt,bÞ  Êt    viªnl     b ch   m n¨ng  ùchµnh    ©n  ù; l  vid s b.Thµnh        áiQuü   Ýn  ông  ∙  îcchÊp  Ën;   viªnxinra kh   td ®®   nh c.Thµnh    µph¸p nh©n    chøc      Ó    viªnl     khitæ  ®ã gi¶ith hoÆc     ph¸ s¶n; d.Thµnh    Þ  ¹ihéithµnh      viªnb §     viªnkhaitrõ;   ®.  µnh    ∙  Th viªn® chuyÓn  Õt  èn  ãp  µ    Òn  î  Üa  ô  µnh  h v g v c¸c quy l ingh , v th viªncho  êikh¸c;   ng   e. C¸c  êng  îp kh¸c (tõng Quü   Ýn  ông    vµo  ×nh  ×nh  ùc tÕ    tr h      td c¨n cø  t h th   ®Ó   quy  inh  ® cho  ïhîp). ph   2.Trêng  îp thµnh    ã    h  viªnc nguyÖn  äng      ü   Ýn  ông  × ph¶icã  v xinra Qu t d th     ®¬n     ®Ò nghÞ   öi Héi  ng  g  ®å qu¶n  Þ  íc 1  tr tr   th¸ng    ®Ó xem   Ðt  µ  x v quyÕt  ®Þnh.   3. Khi ra  áiQuü   Ýn  ông  µnh    îc chuyÓn  èn  ãp, quyÒn  î     kh   td th viªn®   vg  l  i vµ  Üa  ô  ña  × nh  ngh vc m cho  µnh    th viªnkh¸c hoÆc   êicã    iÒu  Ön      ng   ®ñ ® ki ®Ó trëthµnh  µnh    ü   Ýn  ông.Trong  ÷ng  êng  îp quy  nh  ¹ §iÓ m     th viªnQu t d   nh tr h  ®Þ ti   a, c, d      Kho¶n  §iÒu  µy  Õu   1  nn kh«ng chuyÓn  îng  îc vèn  ãp  nh ®  g cho  êi ng   kh¸cth× ® îctr¶l¹vèn  ãp.          i g 4. ViÖc    ¹ vèn  ãp, l∙ vèn  ãp  Õu  ã) cho  µnh      tr¶l i   g    i g (n c   th viªnph¶ic¨n      cø vµo  ùc tr¹ngtµichÝnh  ña  ü   Ýn  ông    Õt    èin¨m,  th      c Qu t d khiquy to¸n cu   sau    khi thµnh    ∙    Õt    iÓ m     Üa  ô  µichÝnh  ña  ×nh  Õu  viªn ® gi¶iquy døt ® c¸c ngh v t  cm (n cã)®èi víi ü   Ýn  ông,bao  å m:      Qu t d   g a.  µn       Ho tr¶c¸ckho¶n  îvay  ü   Ýn  ông    èc  µ  i ; n  Qu t d (c¶ g v l∙ ) b.  C¸c kho¶n tæn  Êt ph¶i båi hoµn  ph¶i chÞu  th      do    tr¸ch nhiÖ m     hoÆc   li   ichÞu  ªn®í   tr¸chnhiÖ m;   c. ChÞu  ét  Çn      m ph c¸c kho¶n  çkinh doanh, c¸c kho¶n  ñiro  l       r   trong ho¹t    ®éng  ña  ü   Ýn  ông, møc   ô  Ó ¬ng  c Qu t d   c th t øng  íitû lÖ  èn  ãp  ña  µnh  v     v g c th viªntheo nghÞ  Õt cña  ¹ihéithµnh      quy   §    viªn.   5. Thµnh      khái Quü   Ýn  ông  îc hëng    Òn  î tõ quü    viªn khi ra    td ®  c¸c quy l    i khen  ëng,quü  óc  îdo  ¹ihéithµnh    Õt ®Þnh. th   ph l   §     i viªnquy    
 7. 7 C h ¬ n g  III T æ  c h ø c  v µ  q u ¶ n  l ý Q u ü  T Ý n  D ô n g   §i Ò u    ¹ihéithµnh  13­ §     viªn. 1.§¹ihéithµnh    ã  Òn  Õt ®Þnh      viªnc quy quy   cao  Êt cña  ü   Ýn  ông. nh   Qu t d 2.  ¹i héi toµn  Ó   µnh  §    th th viªn hoÆc   ¹i héi ®¹i biÓu  µnh    §      th viªn (gäi    chung  µ §¹ihéi thµnh  l      viªn)cã  Ö m   ô, quyÒn  ¹n   nhau. C¨n  vµo    nhi v  h nh   cø  thùc  Õ  ¹  ü   µ  íng  Én  ña  ©n   µng  µ   íc Héi  ng  t t iQu v h d c Ng h Nh n   ®å qu¶n  Þ tr   quyÕt  nh  Ò   chøc  ¹ihéithµnh  ®Þ v tæ  §    viªn,bÇu  ibiÓu  i  ù  ¹ihéithµnh    ®¹   ®d §    viªnvµ  è îng ®¹ibiÓu  i  ù  ¹ihéithµnh      sl     ®d §    viªntrong tõng kú  ¹ihéi.     §  3. §¹ihéithµnh    êng  ú:Häp  çi      viªnth k  m n¨m  lÇn  Héi ®ång  1  do    qu¶n  Þ tr   tr Öu tËp  i  trong vßng  ngµy,kÓ   õ ngµy    90    t  kho¸ sæ   Õt      quy to¸nn¨m  µichÝnh. t    Quü   Ýn  ông  chøc  ¹ihéinhiÖ m  ú    Õt  Ö m  ú  ña  éi ®ång  td tæ  §    k khih nhi kc H  qu¶n  trÞ vµ    Ban  Óm  ki so¸t.  (C¨n cø  µo  ùc tÕ  Òu  Ö  ü   Ýn  ông  ã  Ó      v th   §i l Qu t d c th quy ®Þnh  ¹ihéinhiÖm  ú  chøc  Õt  îp víi ¹ihéith ng  ú). §    k tæ  k h        ê k   § 4. §¹ihéi thµnh    Êt  êng: Do  éi ®ång      viªnb th   H  qu¶n  Þ hoÆc   tr   Ban  Óm   ki so¸ttr Öu tËp    Õt  nh  ÷ng  Ên    Çn  Õtvîtqu¸  Òn  ¹n  i   ®Ó quy ®Þ nh v ®Ò c thi     quy h  cña  éi ®ång  H  qu¶n  ÞhoÆc   ña  tr   c Ban  Óm  ki so¸t;   Trong  êng  îp  ã  t  Êt  (mét phÇn  tr h c Ý nh 1/3    ba) tæng  è  µnh    ïng s th viªnc   cã  n  cÇu  iÖu tËp  ¹ihéithµnh    öilªnHéi ®ång  ®¬ yªu  tr   §    viªng       qu¶n  Þ hoÆc   tr   Ban  Óm   ki so¸t, ×    trong vßng  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën    n,  éi ®ång  th   15    t  nh ®ñ ®¬ H   qu¶n  Þ ph¶itr Öu tËp  ¹ihéithµnh  tr    i   §    viªn;n Õu    êih¹n  µy  µ   éi ®ång    qu¸ th   n m H   qu¶n  Þ  tr kh«ng  iÖu  Ëp  ¹ihéi th×  tr t §    Ban  Óm   ki so¸tph¶i tr Öu  Ëp  ¹ihéi    i t §    thµnh    Êt th ng      Õt c¸cvÊn    trong ®¬n. viªnb   ê ®Ó gi¶i quy     ®Ò nªu    §i Ò u    éi dung  ¹ihéithµnh  14­ N   §    viªn. §¹ihéithµnh       viªnth¶o luËn  µ  Õt ®Þnh  ÷ng  Ên      v quy   nh v ®Ò sau  y: ®© 1.B¸o    Õt    c¸o k qu¶  ¹t®éng  ho   trong n¨m, b¸o c¸o ho¹t®éng  ña  éi ®ång          c H  qu¶n  Þvµ  tr   Ban  Óm  ki so¸t;   2.B¸o      c¸o c«ng khaitµichÝnh    Õ      ­ k to¸n,dù  Õn  ©n  èilînhuËn  µ    ki ph ph    i v xö  ýc¸ckho¶n  ç(nÕu  ã); l    l  c 3.Ph¬ng  íng ho¹t®éng    h   n¨m  í ; ti 4.T¨ng,gi¶m  èn  iÒu  Ö      v® l theo møc    quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc; ®Þ c Ng h Nh n   møc  ãp  èn  èi Óu cña  µnh  g v t  thi   th viªn; 5. B Çu,  Çu      b bæ sung hoÆc     Ôn  ñ   Þch  éi ®ång  b∙imi Ch t H  qu¶n  Þ,c¸c tr     thµnh    éi ®ång  viªnH   qu¶n  Þ,Ban  Óm    ü   Ýn  ông; tr   ki so¸tQu t d 6. Th«ng    qua  ¬ng    Héi ®ång  ph ¸n do    qu¶n  Þ x©y  ùng  Ò   tr   d v møc  ïlao th     cho  µnh    éi ®ång  th viªnH   qu¶n  Þ,Ban  Óm  tr   ki so¸t,  møc ¬ng  ña  l c Gi¸m  c  µ  ®è v c¸cnh©n    µm  Öc  ¹ Quü   Ýn  ông;   viªnl vi t   i td 7. Th«ng    qua  danh  s¸ch kÕt  ¹p  µnh    íivµ    n th viªnm   cho  µnh      ái th viªnra kh   Quü   Ýn  ông  Héi ®ång  td do    qu¶n  Þb¸o c¸o;quyÕt ®Þnh  tr         khaitrõthµnh     viªn;
 8. 8 8.Chia t¸ch, îp nhÊt,s¸p nhËp,gi¶i Ó  ü   Ýn  ông;        h       th Qu t d 9.Söa  æi  Òu  Ö  ña  ü   Ýn  ông;   ® §i l c Qu t d 10. Nh÷ng  Ên      v ®Ò kh¸c do  éi ®ång   H  qu¶n  Þ,Ban  Óm    tr   ki so¸thoÆc   ã  c Ýt  Êt 1/3 (métphÇn    nh       ba) tæng  è  µnh      Þ. s th viªn®Ò ngh 11. Riªng  ¹ihéi thµnh    Ö m   ú    §    viªn nhi k cßn  th«ng qua b¸o c¸o  Õt    k qu¶ ho¹t®éng    trong nhiÖm   ú;b¸o    ¹t®éng  ña Héi ®ång    k   c¸o ho   c   qu¶n  Þ vµ    tr   Ban kiÓm  so¸t;  th«ng  qua  ¬ng  íng ho¹t®éng  µ  Çu  ñ   Þch  éi ®ång  ph h   vb Ch t H  qu¶n  trÞ,c¸cthµnh    éi ®ång     viªnH   qu¶n  Þ,Ban  Óm    ña  Ö m  ú  íi. tr   ki so¸tc nhi km §i Ò u  ­ Quy  nh  Ò   è îng ®¹ibiÓu  µ  Óu  Õt  15    ®Þ vsl     v bi quy trong §¹ihéi     thµnh    ü   Ýn  ông. viªnQu t d 1. §¹ihéi thµnh        viªn ph¶i cã  t  Êt    Ý nh 2/3    Çn  (haiph ba) tæng  è  µnh  s th viªnhoÆc   ibiÓu  µnh      ®¹   th viªntham  ù.N Õ u   d  kh«ng    è îng quy  nh    ®ñ s l   ®Þ trªn th× ph¶it¹m    ho∙n §¹ihéi;Héi ®ång         qu¶n  Þ hoÆc   tr   Ban  Óm     ki so¸tph¶itr Öu  i   tËp  ¹§¹ihéi. l    i 2. Quy Õt  nh  öa  æi  Òu  Ö,hîp  Êt,chia t¸ch,gi¶ithÓ  ü   Ýn    ®Þ s® §i l   nh        Qu t dông  îcth«ng  ®  qua    ã  t  Êt 3/4 (ba  Çn ) tæng  è  µnh    khic Ý nh     ph t  s th viªnhoÆc   ®¹ibiÓu  µnh    ã  Æt   ¹  ¹ihéibiÓu  Õt    µnh.C¸c  Õt  nh     th viªnc m ti     § quy t¸nth   quy ®Þ vÒ   ÷ng  Ên    nh v ®Ò kh¸c ® îcth«ng     qua    ã      ét phÇn    khic qu¸ 1/2 (m   hai)tæng  è  s ®¹ibiÓu  ã  Æt   ¹ §¹ihéibiÓu  Õt t¸nthµnh.   cm t      i quy     3.  Öc  Óu  Vi bi quyÕt  ¹  ¹ihéi thµnh  t i§     viªn vµ    c¸c  éc  äp  µnh    cu h th viªn kh«ng  ô  éc  µo  è  èn  ãp  ph thu v s v g hay  chøc  ô  ña  µnh    v c th viªntrong Quü   Ýn    t dông.  çi thµnh  M viªn hoÆc   i biÓu  µnh    ®¹   th viªn chØ   ã  ét  Õu  Óu    cm phi bi quyÕt.  §i Ò u    16­ Th«ng    iÖutËp  ¹ihéithµnh    b¸o tr   §     viªn: Ch Ë m   Êt lµ10  µy,tr ckhikhaim¹c  ¹ihéithµnh  nh     ng   í       §    viªn, ¬    quan  iÖu c tr   tËp  ¹ihéiph¶ith«ng  thêigian,®Þa  iÓ m   äp  µ  ¬ng  ×nh §¹ihéicho  §      b¸o      ® h v ch tr       tõng thµnh      viªnhoÆc   ibiÓu  µnh  ®¹   th viªn. ¹ihéithµnh        § viªnchØ  th¶o luËn  µ    v quyÕt  nh  ÷ng  Ên    ∙    ®Þ nh v ®Ò ® ghitrong ch¬ng  ×nh vµ  ÷ng  Ên        tr   nh v ®Ò ph¸t sinhkhicã  t  Êt 1/3 (métphÇn        Ý nh       ba) tæng  è  µnh      Þ. s th viªn®Ò ngh §i Ò u    éi ®ång  17­ H   qu¶n  Þ. tr 1.  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ cã  tr   chøc n¨ng qu¶n  Þ Quü   Ýn  ông  tr   td theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.     2.Héi ®ång     qu¶n  Þcã  èi Óu 3  µnh  tr   t  thi   th viªn; è îng cô  Ó  çi nhiÖ m     l   th m   s kú  §¹ihéi thµnh    Õt  nh.  ñ   Þch  µ    µnh    do      viªnquy ®Þ Ch t v c¸c th viªnkh¸c trong     Héi ®ång    qu¶n  Þdo  ¹ihéithµnh    Çu  ùctiÕp theo  Ó  tr   §     viªnb tr     th thøc bá  Õu    phi kÝn. 3.TiªuchuÈn  µnh    éi ®ång     th viªnH   qu¶n  Þ: tr a.Ph¶ilµthµnh    ña  ü   Ýn  ông;      viªnc Qu t d
 9. 9 b. Lµ  ÷ng  êicã  È m   Êt ®¹o  øc  èt, ã  Ýn  Ö m,  ã    nh ng   ph ch   ® t   t nhi c c n¨ng  ùc l  qu¶n  ý  µ  Óu  ÕtvÒ   ¹t®éng  ©n  µng,®ñ     Èn  l  v hi bi   ho   ng h   tiªuchu theo quy  nh     ®Þ cña  ©n  µng  µ   íc; Ng h Nh n c.Kh«ng  îc®ång  êilµ thµnh      ®  th     viªnBan  Óm   ki so¸t, Õ     ëng, thñ   to¸ntr K    quü  ña  ü   Ýn  ông  µ  c Qu t d v kh«ng ph¶ilµ cha, m Ñ,  î,chång,con       v    hoÆc  anh,  chÞ,em   étcña  ä;   ru   h d.   C¸c    Èn  tiªuchu kh¸c(c¨ncø  ùc tÕ  ¹t®éng  ña  õng Quü   Ýn  ông      th   ho   ct  td ®Ó   quy  nh).  ®Þ   4.NhiÖ m   ú  ña  éi ®ång    kc H  qu¶n  Þlµ.. . ..n¨m. tr   . ..  . . 5. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ chÞu  tr   tr¸chnhiÖ m   Ò     Õt  nh  ña  ×nh     v c¸c quy ®Þ cm tr c§¹ihéithµnh    µ  ícph¸p luËt. í      viªnv tr     6. Chñ   Þch  µ    µnh      t v c¸c th viªnkh¸c trong Héi  ng      ®å qu¶n  Þ kh«ng  îc tr   ®  uû  Òn  quy cho  ÷ng  êi kh«ng  nh ng   ph¶ilµ thµnh    éi  ng     viªnH ®å qu¶n  Þ thùc tr     hiÖn  Ö m  ô,quyÒn  ¹n cña  × nh. nhi v  h  m §i Ò u  ­  ¹t®éng  ña  éi ®ång  18  Ho   c H  qu¶n  Þ. tr 1.  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ  äp  t  Êt  çi  tr h Ý nh m th¸ng  lÇn, ®Ó   1    xem   Ðt  µ  xv quyÕt  nh  ÷ng  Ên    éc thÈm  Òn  µ  ®Þ nh v ®Ò thu   quy v tr¸chnhiÖ m  ña  ×nh. Tr­   cm   êng  îp  Çn  Õt,cã  Ó  äp  hc thi   th h phiªn bÊt  êng    th theo    Þ   ña  ñ  Þch  ®Ò ngh c ch t Héi  ng  ®å qu¶n  Þ  tr hoÆc   t  Êt  Ý nh 2/3  (Hai phÇn    ba)  µnh  th viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ;cña  ëng  tr   Tr ban  Óm     ki so¸thoÆc   t  Êt  2/3  Ý nh   (HaiphÇn   ba)  µnh  th viªnBan  Óm      ki so¸t. 2. C¸c    phiªnhäp  ña  éi ®ång    c H  qu¶n  Þ ® îccoilµhîp lÖ    ã  t  Êt tr           khic Ý nh   2/3 (HaiphÇn    µnh    éi ®ång      ba) th viªnH   qu¶n  Þ tham  ù. Héi ®ång  tr   d    qu¶n  Þ tr   ho¹t®éng    theo nguyªn t¾c  Ëp  Ó  µ  Õt  nh    t th v quy ®Þ theo  a   è.Trong  êng  ® s  tr hîp  Óu  Õt  ña  éi  ng  bi quy c H ®å qu¶n  Þ cã  è  Õu  tr   s phi ngang  nhau, th×  Õu    phi biÓu  Õt cña  cã  êichñ  ×phiªnhäp  µquyÕt ®Þnh. quy   bªn  ng   tr     l    3. Néi dung  µ  Õt  Ën  ña  çi     v k lu c m phiªnhäp  éi ®ång    H  qu¶n  Þ ph¶i® îc tr      ghithµnh      biªnb¶n,biªnb¶n     ph¶icã    ÷  ý  ña  ñ  äa vµ    ý    ®ñ ch k c ch t   th k phiªnhäp.     Thµnh    éi ®ång  viªnH   qu¶n  Þ cã  Òn  tr   quy b¶o u    Õn  ña  × nh,    Õn    l ý ki c m ý ki b¶o l ® îclËp thµnh    u      v¨n b¶n  ã  ÷  ý  ña  êib¶o u  µ  îcl tr÷cïng víi c ch k c ng   l v ®  u        Þ  ngh quyÕt cña    phiªnhäp.   §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  éi ®ång  19­ Nhi v v quy h c H   qu¶n  Þ. tr 1.Tæ     chøc  ùc hiÖn    Þ  Õt §¹ihéithµnh  th   c¸cngh quy       viªn; 2. Quy Õt  nh  ÷ng  Ên    Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   Ýn    ®Þ nh v ®Ò v tæ  v ho   c Qu t dông  õnh÷ng  Ên    éc thÈm quyÒn  ña  ¹ihéithµnh  (tr   v ®Ò thu     c §    viªn); 3.    Öm,  Ôn  Öm   Bæ nhi mi nhi Gi¸m  c,  ã  ®è ph Gi¸m  c,  Õ   ®è K to¸n tr ng;  ë   quyÕt  nh   è îng  ®Þ s l lao  ng,  ¬  Êu  chøc  µ    é  Ën  ®é cc tæ  v c¸c b ph nghiÖp  ô  v chuyªn m«n  ña  ü   Ýn  ông;   c Qu t d 4. ChuÈn  Þ  ¬ng  ×nh nghÞ  ù  ña  ¹ihéithµnh    µ  iÖu tËp  ¹i   b ch tr   s c §    viªnv tr   §   héithµnh    viªn;
 10. 10 5. X ©y  ùng  ¬ng    ×nh §¹ihéithµnh    Ò     d ph ¸n tr       viªnv møc  ïlao cho  µnh  th    th viªnHéi ®ång     qu¶n  Þ,Ban  Óm  tr   ki so¸t,  møc ¬ng  ña  l c Gi¸m  c  µ    ©n   ®è v c¸c nh viªnlµm  Öc  ¹ Quü   Ýn  ông.   vi t  i td 6. X Ðt  Õt  ¹p  µnh    íi,gi¶iquyÕt  Öc  µnh        áiQuü     k n th viªnm     vi th viªnxinra kh   tÝn  ông  õtr ng  îp  d (tr   ê h khaitrõthµnh     viªn)vµ    b¸o  ®Ó   ¹ihéi thµnh    c¸o  §    viªn th«ng qua; 7. Quy Õt  nh  Öc    ®Þ vi t¨ng,gi¶m  èn  iÒu  Ö    v® l trong møc  îcNg ©n   µng    ®  h Nhµ   íc cho  Ðp  µ  n  ph v tæng  îp  h b¸o  chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, c¸o    Ng h Nh n     thµnh  è  µ      íc§¹ihéithµnh    Çn  Êt. ph v b¸o c¸o tr       viªng nh 8.Xö  ýc¸ckho¶n    l    cho  vay kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    åivµ  ÷ng  thu h   nh tæn  Êt th   kh¸ctheo quy  nh  ña  µ   íc;     ®Þ c Nh n 9. Tr×nh  ¹ihéithµnh      §    viªnB¸o    Ò   ×nh  ×nh  ¹t®éng  µ  Õt    c¸o v t h ho   v k qu¶ ho¹t®éng, b¸o    Õt      c¸o quy to¸n,dù  Õn  ©n  èilînhuËn, ph¬ng    ö  ýlç   ki ph ph    i   ¸n x l     (nÕu  ã);ph¬ng  íng kÕ   ¹ch ho¹t®éng  c  h   ho     n¨m  í ; ti 10.KiÕn  Þ  öa  æi  Òu  Ö;   ngh s ® §i l   11. Thùc  Ön    Ö m   ô, quyÒn  ¹n    hi c¸c nhi v  h kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. §i Ò u  ­  ñ  Þch  éi ®ång  20  Ch t H  qu¶n  Þ. tr 1. Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ lµ ngêi ®¹idiÖn  tr        cho  ü   Ýn  ông  íc Qu t d tr   ph¸p luËt.   2. Chñ  Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þlµngêitæ  tr       chøc  ùc hiÖn  Öm   ô  ña  th   nhi vc Héi ®ång    qu¶n  Þ;tr ÖutËp  µ  ñ  ×c¸cphiªnhäp  ña  éi ®ång  tr   i   v ch tr       c H  qu¶n  Þ; tr   ph©n  c«ng  µ  v theo  âi c¸c  µnh  d  th viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ  ùc  Ön  tr th hi nghÞ  quyÕt  ¹ihéithµnh    µ  Õt  nh  ña  éi ®ång  §    viªnv quy ®Þ c H  qu¶n  Þ;®«n  c  µ  tr   ®è v gi¸m s¸tviÖc  iÒu  µnh  ña     ® h c Gi¸m  c  ü   Ýn  ông. ®è Qu t d 3.Chñ  Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þlµngêiký      tr       c¸cv¨n b¶n  éc thÈm  Òn  thu   quy cña  H§QT  (C¸cv¨n b¶n  ×nh §¹ihéithµnh     tr       viªn; ×nh Ng ©n  µng  µ   íc. .   tr   h Nh n . ) . 4. ViÖc  ñ   Þch  éi ®ång    Ch t H  qu¶n  Þcã  Ó  ng  êilµGi¸m  c  ü   tr   th ®å th     ®è Qu tÝn  ông    vµo  ×nh  ×nh  ùc tÕ  ña  ü   Ýn  ông  µ  íng dÉn  ña  d (c¨ncø  t h th   c Qu t d vh   c Ng ©n  µng  µ   íc®Ó     µo  Òu  Ö  h Nh n   ghiv §i l cho  Ðp  ph hoÆc   kh«ng). 5. Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ kh«ng  îc®ång  êitham    éi®ång  tr   ®  th   gia h   qu¶n  Þ hoÆc   tr   tham    iÒu  µnh  ¹    chøc  Ýn  ông  gia ® h t i tæ  c¸c td kh¸c,trõtr ng     ê hîp tham    éi ®ång    giaH   qu¶n  Þcña  ü   Ýn  ông  tr   Qu t d trung¬ng.   6. Khi v ¾ng  Æt,  ñ   Þch  éi ®ång     m Ch t H  qu¶n  Þph¶iuû  Òn  tr     quy b»ng    v¨n b¶n cho  thµnh    éi  ng  1  viªn H ®å qu¶n  Þ kh¸c thay  Õ, theo  tr     th   quy  Õ   µm  ch l viÖc  ña  éi ®ång  c H  qu¶n  Þ. tr   §i Ò u    21­ Ban  Óm  ki so¸t. 1. Ban  Óm     Þu    ki so¸tch tr¸chnhiÖ m     gi¸m    µ  Óm     äi  ¹t®éng  s¸tv ki tram ho   cña  ü   Ýn  ông  Qu t d theo ph¸p luËtvµ  Òu  Ö  ü   Ýn  ông.       §i l Qu t d 2.  Ban  Óm   ki so¸tdo  ¹ihéi thµnh    §    viªn bÇu  ùc tiÕp. Ban  Óm       tr     ki so¸t cã  . . .t µnhviªn,trong ®ã   ã  kiÓm       .. . .. h       c 1  so¸tviªnchuyªn tr¸ch.Ban  Óm         ki so¸t
 11. 11 bÇu  ngêi lµ tr ng  1      ë Ban    iÒu  µnh  ®Ó ® h c«ng  Öc  ña  vi c Ban, NhiÖ m   ú  ña    kc Ban  Óm     ki so¸ttheo  Ö m   ú  ña  éi ®ång  nhi kc H  qu¶n  Þ (c¸cQuü   Ýn  ông    tr     td c¨n cø  µo  íng  Én  ña  ©n   µng  µ   íc vµ  ùc tÕ  ña  ü   Ýn  ông    vh d c Ng h Nh n   th   c Qu t d ®Ó quy  nh  è îng thµnh    ®Þ sl   viªnBan  Óm    ki so¸tcho  ïhîp). ph   3.  µnh  Th viªn Ban  Óm     ki so¸t ph¶i ®¸p      øng  îc c¸c  ®  yªu  Çu  Ò     c v tiªu chuÈn  ×nh ®é   tr   chuyªn m«n  µ  o  øc  Ò     v ®¹ ® ngh nghiÖp  Ng ©n  µng  µ   ­ do  h Nh n ícquy  nh.   ®Þ   4.  µnh  Th viªn Ban  Óm     ki so¸t kh«ng  îc ®ång  êilµ thµnh    ®  th     viªn Héi    ®ång  qu¶n  Þ,K Õ   tr   to¸n tr ng, Thñ  ü  ña  ü   Ýn  ông  µ   ë   qu c Qu t d v kh«ng  ph¶ilµ    cha,m Ñ,  î,chång,con    v    hoÆc   anh,chÞ    étcña  ä.   em ru   h §i Ò u  ­  Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  22  Nhi v v quy h c Ban  Óm ki so¸t. 1.KiÓ m       tra,gi¸m    ü   Ýn  ông  ¹t®éng  s¸tQu t d ho   theo ph¸p luËt;     2.  Ó m     Ki tra,gi¸m    Öc  Êp  µnh  Òu  Ö  ü   Ýn  ông, NghÞ   s¸t vi ch h §i l Qu t d   quyÕt §¹ihéithµnh      viªn,  NghÞ   Õt Héi ®ång  quy     qu¶n  Þ; tr 3. KiÓ m     Ò   µichÝnh, kÕ     trav t     to¸n,ph©n  èithu nhËp, xö  ýc¸c kho¶n    ph       l    lç,sö  ông    ü   ña  ü   Ýn  ông, sö  ông  µis¶n  µ     d c¸c Qu c Qu t d  d t  v c¸c kho¶n  ç  î h tr  cña  µ   íc; Nh n 4.TiÕp  Ën  µ    Õt khiÕu  ¹i, èc¸o cã  ªnquan  n   ¹t®éng    nh v gi¶i quy   n       li   t ®Õ ho   cña  ü   Ýn  ông  éc thÈm quyÒn  ña  × nh; Qu t d thu     cm 5. Trëng    Ban  Óm     ki so¸thoÆc   idiÖn  ®¹   Ban  Óm     îc tham  ù    ki so¸t®   d c¸c cuéc  äp  ña  éi ®ång  h c H  qu¶n  Þnhng  tr   kh«ng  Óu  Õt; bi quy 6. Yªu  Çu  ÷ng  êi cã  ªnquan    c nh ng   li   trong  ü   Ýn  ông  Qu t d cung  Êp  µi c t  liÖu,sæ     s¸ch chøng  õ vµ  ÷ng  t   nh th«ng    Çn  Õtkh¸c ®Ó   ôc  ô    tinc thi     ph v cho c«ng    Óm    ng  t¸cki tra,nh kh«ng  îcsö  ông    µiliÖu,th«ng      µo  ôc   ® d c¸ct     tin®ã v m ®Ých  kh¸c; 7.  îc sö  ông  é  §  d b m¸y  Óm     Óm   ki tra,ki to¸n néi bé  ña  ü   Ýn  ông      c Qu t d nh©n  ©n    ùc hiÖn  Öm  ô  ña  d ®Ó th   nhi v c Ban  Óm  ki so¸t; 8.ChuÈn  Þ  ¬ng  ×nh vµ  iÖutËp  ¹ihéithµnh    Êt th ng    ã    b ch tr   tr   §     viªnb   ê khic m ét  trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h   a. Khi Héi ®ång      qu¶n  Þkh«ng  öa  ÷a  tr   s ch hoÆc   öa  ÷a  s ch kh«ng  ã  Õt  ck qu¶  ÷ng    ¹m  nh vi ph ph¸p  Ët,vi ph¹m  Òu  Ö  µ  lu     §i l v NghÞ   quyÕt  ña  ¹ihéi c §    thµnh    µ   viªnm Ban  Óm    ∙    Çu. ki so¸t® yªu c b. Khi Héi  ng     ®å qu¶n  Þ kh«ng  iÖu tËp  ¹ihéi thµnh    Êt  êng  tr   tr   §    viªn b th theo yªu cÇu  ña  µnh       c th viªn. 9. Th«ng    b¸o cho  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ,b¸o  tr   c¸o  íc §¹ihéi thµnh    µ  tr       viªn v Ng ©n  µng  µ   ícvÒ   Õt  h Nh n   k qu¶  Óm  ki so¸t; Õn  Þ  íi éi ®ång   ki ngh v     H qu¶n  Þ, tr   Gi¸m  c  ¾c  ôc  ÷ng  Õu  Ð m,  ÷ng    ¹m  ®è kh ph nh y k nh vi ph trong  ¹t®éng  ña  ho   c Quü   Ýn  ông. td §i Ò u    23. Gi¸m  c. ®è 1.Gi¸m  c  ü   Ýn  ông  Héi ®ång    ®è Qu t d do    qu¶n  Þbæ   Öm. tr   nhi
 12. 12 2.Gi¸m  c  µngêichÞu    ®è l     tr¸chnhiÖ m  ícHéi ®ång    tr     qu¶n  Þ®iÒu  µnh  tr   h ho¹t®éng  µng  µy    h ng theo nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n  îcgiao.   v  h®  3. Gi¸m  c    ®è ph¶i cã  È m   Êt ®¹o  øc,  ×nh      ph ch   ® tr ®é chuyªn m«n, n¨ng  lùc ®iÒu  µnh    h theo quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc (c¨n cø  µo  ùc tÕ  ®Þ c Ng h Nh n     v th   ®Þa   ¬ng  õng  ü   Ýn  ông  ã  Ó  ph t Qu t d c th quy  nh   ®Þ c¸c    Èn  tiªuchu kh¸c  ña  c Gi¸m  c  ng  ®è nh ph¶iphïhîp víi        quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt)   . 4. Gi¸m  c  ®è kh«ng kiªm  Ö m   nhi c¸c chøc  ô    v ë c¸c  chøc  tæ  kinh  Õ, t  chÝnh  Òn  µ    quy v c¸cchøc  ô  ñ  ètkh¸ct¹ ®Þa  ¬ng. v ch ch     i ph   5.Khiv ¾ng  Æt,     m Gi¸m  c  îcuû  Òn  ®è ®   quy cho  ã  Ph gi¸m  c  ®è hoÆc   ét  m thµnh    éi ®ång  viªnH   qu¶n  Þ ®iÒu  µnh  tr   h c«ng  Öc  ña  ü   Ýn  ông, ngêi vi c Qu t d     uû  Òn  quy kh«ng  îcuû  Òn  ¹cho  êikh¸c. ®   quy l  i ng   §i Ò u    Ö m   ô,quyÒn  ¹n  ña  24. Nhi v  h c Gi¸m  c. ®è 1. Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   iÒu  µnh  äi  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông    ® h m ho   c Qu t d theo  ®óng ph¸p  Ët,§iÒu  Ö  µ  lu   l v NghÞ   Õt  ¹ihéi thµnh  quy §     viªn,nghÞ   Õt  éi   quy H   ®ång qu¶n  Þ; tr 2.Lùa  än,®Ò   Þ  éi ®ång    ch   ngh H   qu¶n  Þbæ   Öm,  Ôn  Öm   tr   nhi mi nhi chøc  danh  ã  ph Gi¸m  c  Õu  ã),K Õ     ëng; ®è (n c   to¸ntr 3.TuyÓn  ông,kû  Ët,   d   lu   cho    Öc    ©n    µm  Öc  ¹ Quü   Ýn  th«ivi c¸cnh viªnl vi t  i t dông; 4. Ký    c¸o,v¨n b¶n,hîp ®ång, chøng  õ;tr×nh Héi ®ång    c¸c b¸o           t     qu¶n  Þ tr   c¸cb¸o c¸o vÒ   ×nh  ×nh  µ  Õt     t h v k qu¶  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông; ho   c Qu t d 5. Gi¸m  c    ®è kh«ng  ph¶i lµ thµnh    éi  ng     viªn H ®å qu¶n  Þ ® îc tham  ù  tr     d c¸ccuéc  äp  ña  éi ®ång    h c H  qu¶n  Þnhng  tr   kh«ng  îcquyÒn  Óu  Õt; ®  bi quy 6. ChuÈn  Þ     b b¸o    ¹t®éng, b¸o    Õt  c¸o ho     c¸o quy to¸n,dù  Õn  ©n  èi   ki ph ph   lînhuËn, ph¬ng    ö  ýlç(nÕu  ã) vµ  ©y  ùng  ¬ng  íng ho¹t®éng  ña    i   ¸n x l     c  x d ph h   c n¨m tí®Ó   éi ®ång     H   i qu¶n  Þxem   Ðt vµ  ×nh §¹ihéithµnh  tr   x   tr       viªn; 7.  îc tõ  èi thùc  Ön  ÷ng  §   ch   hi nh quyÕt  nh   ña  ñ   Þch  éi  ng  ®Þ c Ch t H ®å qu¶n  Þ ,c¸c thµnh    éi ®ång  tr      viªnH   qu¶n  Þ n Õu  Êy    tr   th tr¸ ph¸p  Ët,tr¸ §iÒu  i lu     i lÖ  µ  Þ   Õt  ¹ihéi thµnh    ng  êib¸o  v ngh quy §     viªn ®å th   c¸o ngay  íiNg ©n   µng  v  h Nhµ   íc®Ó   ã  Ön  n   c bi ph¸p xö  ý. l §i Ò u 25 ­  ÷ng  êi kh«ng  îc lµ thµnh    éi  ng  Nh ng   ®    viªn H ®å qu¶n  Þ, tr   Ban  Óm  ki so¸t, êi§iÒu  µnh.  ng   h Nh÷ng  êisau  y   ng   ®© kh«ng  îcbÇu  µo  éi ®ång  ®  v H  qu¶n  Þ,Ban  Óm   tr   ki so¸thoÆc     Ö m  µm    bæ nhi l Gi¸m  c, phã  ®è   Gi¸m  c  Õu  ã): ®è (n c 1.§ang  Þ      b truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù;   h s 2.§∙bÞ  Õt    Ò     éi     k ¸n v c¸ct   nghiªm  ängx© m   ¹m  ninh quèc    © m   tr   ph an    gia,x ph¹m  ë  ÷u  héichñ  Üa  µ  µis¶n  ña  s h X∙    ngh v t  c c«ng  ©n; c¸c téinghiªm  äng d      tr   vÒ   kinhtÕ;   3.§∙bÞ  Õt    Ò     éi ¹m      k ¸n v c¸ct   ph kh¸cm µ   a  îcxo¸¸n;   ch ®     4. §∙ tõng  µ thµnh    éi ®ång     l  viªnH   qu¶n  Þ hoÆc   tr   Gi¸m  c  ña  ét    ®è c m tæ chøc  Þ    b ph¸ s¶n,trõc¸ctr ng  îp :      ê h  
 13. 13 a    µ  . L Gi¸m  c,  ñ   Þch  éi  ng  ®è Ch t H ®å qu¶n  Þ,thµnh  tr   viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þcña  tr   doanh  nghiÖp  Þ    b ph¸ s¶n  ×  ýdo  Êt kh¶  v l  b   kh¸ng  ChÝnh  ñ  do  ph quy  nh; ®Þ b.Lµ    Gi¸m  c, Chñ  Þch  éi ®ång  ®è   t H  qu¶n  Þ,thµnh    éi ®ång  tr   viªnH   qu¶n  trÞkh«ng  ùctiÕp chÞu    tr     tr¸chnhiÖm  Ò   ýdo    v l   doanh  nghiÖp  Þ    b ph¸ s¶n; c    µ  . L Gi¸m  c  ®è hoÆc   ñ   Þch  éi  ng  Ch t H ®å qu¶n  Þ ®∙  ù nguyÖn    tr   t   ®Ö ®¬n    xin tuyªn bè      ph¸ s¶n doanh nghiÖp  ng  ®ó ph¸p  Ëtvµ  ∙      î cho  lu   ® tr¶®ñ n   c¸cchñ  î.   n 5. §∙ tõng  µ®¹idiÖn     l    theo  ph¸p luËtcña  ét  chøc  Þ  nh     m tæ  b ®× chØ  ¹t ho   ®éng  viph¹m  do    ph¸p luËtnghiªm  äng;    tr 6. Bè,  Ñ,  î,chång, con, anh, chÞ, em   étcña  µnh    éi  ng    m v          ru   th viªnH ®å qu¶n  Þ,Gi¸m  c  tr   ®è kh«ng  îclµthµnh    ®    viªnBan  Óm  ki so¸t, Õ     ëng,thñ   to¸ntr K    quü  ña  ïng m ét  ü   Ýn  ông. cc  Qu t d C h ¬ n g  IV N é i d u n g  h o ¹t ® é n g   §i Ò u  ­Nguån  èn  ¹t®éng. 26    v ho   1.  èn  iÒu  Ö: Vèn  iÒu  Ö  ña  ü   Ýn  ông  µ sè  èn  ãp  ña  V ® l  ® l c Qu t d l  v g c thµnh viªn,tèithiÓu  µ 100.000.000®  ét tr¨m  iÖu ®ång).Thµnh         l  (m   tr     viªn gia nhËp  ü   Ýn  ông  Qu t d ph¶icã  èn  ãp  èithiÓu  µ.. . .®ång,møc  èi®a  Ó      v g t  l ..   t   (k c¶ vèn chuyÓn  îng) kh«ng  îtqu¸  .%  nh   v  .. tæng  è  èn  iÒu  Ö  ña  ü   Ýn  sv ® l c Qu t dông.(C¨n cø  µo  íng dÉn  ña  ©n  µng  µ   íctõng  ü   Ýn  ông       vh  c Ng h Nh n   Qu t d quy ®Þnh  møc  èn  ãp  èi Óu,tèi a  ña  µnh    v g t  thi     c th ® viªncho  ïhîp víi ùc tÕ).   ph       th      2. Vèn    huy  ng: Quü   Ýn  ông  ®é   td huy  ng  èn  íi ×nh  ®é v d  h thøc  Ën  Òn nh ti   göikh«ng  ú  ¹n,tiÒn göicã  ú  ¹n  ña  µnh    µ    chøc,c¸ nh©n;    kh       k h c th viªnv c¸c tæ     vay  èn  ña  ü   Ýn  ông  v c Qu t d Trung  ng  µ    chøc  Ýn  ông  ¬ v c¸ctæ  td kh¸ctheo      quy ®Þnh  ña  ©n  µng  µ   íc. c Ng h Nh n 3. C¸c  ån  èn    ngu v kh¸c:bao  å m     ån  èn  Þch  ô  û    g c¸c ngu v d v u th¸c, èn  µi  v t  trî ña    chøc,c¸ nh©n   c c¸c tæ     trong vµ  µiníc;c¸clo¹  èn  µ  ü    ngo       i v v qu kh¸c h×nh    thµnh trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông.       c Qu t d §i Ò u    ¹t®éng  Ýn  ông. 27­ Ho   td   1.Quü   Ýn  ông...   td   cho  vay    c¸ckh¸ch hµng:   a.Cho    vay  i víi µnh  ®è     th viªn;    b. Cho    vay    é  Ìo  c¸c h ngh kh«ng  ph¶i lµ thµnh       viªn trong  a   µn  ¹t ®Þ b ho   ®éng  (theo híng dÉn  ña  ©n  µng  µ   íc,tõng  ü   Ýn  ông      c Ng h Nh n   Qu t d quy  nh   ®Þ viÖc  cho  vay  é  Ìocho  ïhîp thùc tÕ). h ngh   ph        c. Cho    vay kh¸ch  µng  h kh«ng ph¶i lµ thµnh    íih×nh     viªn d   thøc  Ç m   è  c c sæ   Òn göido  Ýnh  ü   Ýn  ông    µnh. ti     ch Qu t d ph¸th 2. Cho    vay  ¾n   ¹n,trung vµ  µi h¹n  ng h    d  theo quy  nh  ña  ©n   µng  ®Þ c Ng h Nhµ   íc,tuú theo tÝnh  Êtvµ  n     ch   kh¶  n¨ng  ån  èn  ña  ü   Ýn  ông. ngu v c Qu t d
 14. 14 3. Khi cho     vay  ü   Ýn  ông  Õn  µnh  Ëp  å  ¬  µ  ñ tôc xÐt  Öt  Qu t d ti h l h s v th     duy cho vay,kiÓm     Öc  ö  ông  Òn    travi s d ti vay,chÊ m       døt cho  vay,xö  ýnî,®iÒu    l    chØnh    Êtvµ u  ÷hå  ¬,theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc. l∙su   l gi   s   i   ®Þ c Ng h Nh n 4.  ùc  Ön    ¹t®éng  Ýn  ông  Th hi c¸c ho   td kh¸c theo    quy  nh   ña  ©n   ®Þ c Ng hµng  µ   íc. Nh n §i Ò u   D Þch  ô  28­   v thanh    µ  ©n  ü. to¸nv ng qu 1. Quü   Ýn  ông..  îc m ë   µikho¶n  Òn  öi t¹  ©n   µng  µ   íc,   td .®   t  ti g   iNg h Nh n   Quü   Ýn  ông  td Trung  ng  µ    chøc  Ýn  ông  ¬ v c¸c tæ  td kh¸c (kh«ng    ph¶ilµ Quü      tÝn  ông  ¬  ë); d cs 2. Thùc  Ön    Þch  ô    hi c¸c d v thanh to¸n vµ  ©n  ü    ng qu theo quy  nh  ña  ®Þ c Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n §i Ò u    ho¹t®éng  29­ C¸c    kh¸c. 1. Quü   Ýn  ông... îcdïng  èn  iÒu  Ö  µ  ü  ù  ÷®Ó   ãp  èn  µo    td    ® v® l v qu d tr   gvv Quü   Ýn  ông  td Trung  ng  µ    ¬ v Tæ chøc  ªnkÕt  li   ph¸ttr Ón h Ö   èng    i   th theo    quy ®Þnh  ña  ©n  µng  µ   íc. c Ng h Nh n 2. §îcnhËn  û    µ  µm  ilýtrong lÜnh  ùc  ¹t®éng  Òn  Ö;® îc    u th¸cv l ®¹       v ho   ti t     thùc hiÖn    ¹t®éng    c¸cho   kh¸ctheo híng dÉn  ña  ©n  µng  µ   íc;       c Ng h Nh n 3.Thùc  Ön    ¹t®éng    hi c¸cho   kh¸ckhi® îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp.     h Nh n   ph C h ¬ n g  V t µi h Ý n h,  k Õ  to¸n v µ  p h © n  p h è i  lîi h u Ë n  c  n §i Ò u    30­ N¨m  µichÝnh  ü   Ýn  ông. t  Qu t d N¨m   µichÝnh  ña  ü   Ýn  ông  ¾t  u   õ ngµy  th¸ng 01  µ  Õt  t  c Qu t d b ®Ç t   01    vk thóc vµo  µy  th¸ng12    ng 31    n¨m  ¬ng  Þch. d l §i Ò u    ¹ch  31­ H to¸n.   Quü   Ýn  ông  td ph¶ithùc hiÖn  ¹ch        h to¸ntheo  Ö   èng  µikho¶n,chÕ   h th t    ®é  chøng  õ theo  t  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Õ   lu   k to¸n,thèng    µ  íng dÉn    kª v h   cña  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n   §i Ò u    32­ Thu     µichÝnh  ña  ü   Ýn  ông.  ­chit   c Qu t d   Quü   Ýn  ông  ùc hiÖn  Õ           µichÝnh  td th   ch ®é thu ­ chit   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvµ  íng dÉn  ña  é  µichÝnh,cña  ©n  µng  µ   íc.    h   c BT    Ng h Nh n §i Ò u  ­  ©n  èilînhuËn. 33  Ph ph     i Ph ©n  èilî nhuËn  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  §¹ihéithµnh    ph    i c Qu t d nh d do      viªn quyÕt ®Þnh    theo híng dÉn  ña  é  µichÝnh  µ  ©n  µng  µ   íc.     c B t  v Ng h Nh n
 15. 15 §i Ò u  ­  ö  ông  èn  ùcã  µ  ü  ña  ü   Ýn  ông. 34  S d v t   v qu c Qu t d 1. Quü   Ýn  ông  îcmua,  u    µo  µis¶n  è  nh  ö  ông  ùctiÕp    td ®  ®Ç tv t   c ®Þ sd tr   cho  ¹t®éng  ho   nghiÖp  ô, víitû lÖ  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc quy  v       do  ®è Ng h Nh n   ®Þnh.   2. Quü   Ýn  ông    td kh«ng  îc sö  ông  ü   ù  ÷bæ   ® d Qu d tr   sung  èn  iÒu  Ö, v® l  Quü   ù  d phßng  µichÝnh, Quü   u    t    ®Ç t ph¸ttr Ón nghiÖp  ô, Quü   îcÊp  Êt   i   v  tr  m viÖc  µm    l ®Ó chial∙vèn  ãp,viÖc  ö  ông    ü    Héi ®ång    i g  sd c¸cqu trªndo    qu¶n  Þ tr   quyÕt  nh  ®Þ theo quy  nh  ña  é   µichÝnh  µ  íng  Én  ña  ©n   µng  ®Þ c B t  vh d c Ng h Nhµ   íc. n  3. Quü     khen  ëng, phóc  î dïng  ëng  nh  ú  th   l i th ®Þ k hoÆc   t  Êt,chitrî ®é xu       cÊp  ã  kh kh¨n cho  ©n    µ  µnh    ü   Ýn  ông    nh viªnv th viªnQu t d hoÆc   ïng    u   d ®Ó ®Ç tx©y  ùng,söa  ÷a      d   ch c¸cc«ng  ×nh phóc  îcña  ü   Ýn  ông,viÖc  ö  ông  tr   l  i Qu t d   sd 2  ü  µy  Héi ®ång  qu n do    qu¶n  ÞquyÕt ®Þnh. tr       §i Ò u    ùc  Ön  Õ       35­ Th hi ch ®é b¸o c¸o. Quü   Ýn  ông  ùc hiÖn  Õ     td th   ch ®é b¸o c¸o  µichÝnh, b¸o  t    c¸o  ¹t®éng  ho   nghiÖp  ô  nh  ú, b¸o  v ®Þ k  c¸o  t  Êt theo  ®é xu   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Õ   lu   k to¸n, èng    µ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.  th kª v c Th ®è Ng h Nh n §i Ò u  ­  ö  ýc¸ckho¶n  ç. 36  X l     l Trêng  îp  Õt  h quy to¸n n¨m  µichÝnh  Þ   çdo    t  b l   nguyªn  ©n  nh kh¸ch quan  g©y    ü   Ýn  ông  îclÊy l∙n¨m  µichÝnh  ra,Qu t d ®      i t  sau    ï;n Õu  çdo  ®Ó b   l   nguyªn   nh©n  ñ  ch quan  ©y    × ngêicã  çi g ra th     l  ph¶ibåihoµn     theo  Õt  nh  ña  ¹i quy ®Þ c §  héithµnh    viªn. C h ¬ n g  VI H î p n h Ê t, hia t¸ch, h¸ s ¶ n, gi¶i  c  p   th Ó ,  thanh l ý Q u ü  t Ý n d ô n g     §i Ò u  ­  îp  Êt,chiat¸chQuü   Ýn  ông.   37  H nh       td 1. ViÖc  îp nhÊt,chia t¸chQuü   Ýn  ông    h       td ph¶ixuÊt ph¸ttõ yªu  Çu  ña         c c thùc tÕ  µ  ¸p    v ® øng    iÒu  Ön  c¸c® ki quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícvµ  ®Þ c Ng h Nh n   ph¸p   luËthiÖn  µnh.   h   2. §¹ihéithµnh    Õt  nh  Öc  îp nhÊt,chiat¸chQuü   Ýn  ông      viªnquy ®Þ vi h        td trªnc¬  ë  ¬ng    Héi ®ång    s ph ¸n do    qu¶n  Þtr×nh tr c§¹ihéi. tr     í    3. Thñ  ôc hîp  Êt,chia t¸ch ® îc thùc  Ön    t  nh       hi theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  luËtvµ  íng dÉn  ña  ©n  µng  µ   íc.  h   c Ng h Nh n   §i Ò u  ­Gi¶ithÓ. 38     Quü   Ýn  ông    Ó  td gi¶ith trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h  
 16. 16 1. Gi¶ithÓ  ù nguyÖn      t  theo NghÞ   Õt  ña  ¹ihéi thµnh    µ  îc quy c §     viªn v ®   Ng ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën; h Nh n   thu 2.  Õt  êih¹n  ¹t ®éng  H th   ho   kh«ng    xin gia  ¹n  h hoÆc     xin gia  ¹n  ng  h nh kh«ng  îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën. ®  h Nh n   thu 3. BÞ   ¬    c quan  µ   íc cã  Èm   Òn  ¾t  éc    Ó; Ng ©n   µng  Nh n   th quy b bu gi¶ith   h Nhµ   ícthu håigiÊy phÐp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng. n        th l   ho   §i Ò u  ­  s¶n. 39  Ph¸  Quü   Ýn  ông  ã  Ó  Þ   µ    ë   ñ tôc gi¶iquyÕt  cÇu  td c th b to ¸n m th       yªu  tuyªn bè    ph¸ s¶n    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtsau    ©n   µng  µ   íc ®∙  ã    lu   khiNg h Nh n   c v¨n b¶n  Ò   Öc  v vi kh«ng    ông  ¸p d hoÆc   Ê m       ông    Ön  ch døt ¸p d c¸c bi ph¸p  ôc  åi ph h   kh¶  n¨ng thanh    ña  ü   Ýn  ông  µ  Ö   èng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n   to¸nc Qu t d v h th Qu t d nh d ®∙  ïng m äi  Ön  d  bi ph¸p hç  î ng  ü   Ýn  ông  Én  Êt    tr nh Qu t d v m kh¶  n¨ng  thanh    to¸n nî®Õ n   ¹n.   h  §i Ò u  ­Thanh  ý. 40    l 1. Trong  êng  îp Quü   Ýn  ông  Þ     tr h  td b tuyªnbè      ph¸ s¶n,viÖc    thanh  ý® îc l    thùc hiÖn    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ         ph¸ s¶n doanh nghiÖp. 2.  ü   Ýn  ông      Ó,  Öc  Qu t d khi gi¶ith vi thanh  ý ® îc thùc  Ön  l    hi theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvµ  íi ù      d   gi¸m    ña  ©n  µng  µ   íc. s s¸tc Ng h Nh n 3.M äi    Ý  ªnquan  n   Öc    chiph li   ®Õ vi thanh  ýdo  ü   Ýn  ông  Þu. l   Qu t d ch C h ¬ n g  VII c¸c m è i q u a n  h Ö  c ñ a Q u ü  t Ý n d ô n g §i Ò u    41­ Quan  Ö   íi   ¬  h v   c quan  c¸c qu¶n  ýNhµ   íc. l  n 1.  ü   Ýn  ông  Þu  ù  Qu t d ch s qu¶n  ý cña  é   µichÝnh  Ò   ùc  Ön  ¬  l  B t  v th hi c chÕ,  Ýnh  ch s¸ch,chÕ     µichÝnh.   ®é t   2.  Þu   ù  Ch s qu¶n  ý cña  ©n   µng  µ   íc vÒ   ùc  Ön  Õ   ,  l  Ng h Nh n   th hi ch ®é chÝnh s¸ch tiÒn tÖ   Ýn  ông   ©n  µng.     ­t d ­Ng h 3.Quü   Ýn  ông  Þu  ù    td ch s qu¶n  ýcña    ¬  l  c¸cc quan  µ  íckh¸ctheo    nh n     quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   §i Ò u  ­  42  Quan  Ö   íi Ýnh  Òn  a  ¬ng. h v  ch quy ®Þ ph 1. §îcchÝnh  Òn  a  ¬ng  óp ®ì,t¹o®iÒu  Ön  Ën  î®Ó   ¹t    quy ®Þ ph gi       ki thu l   ho   i ®éng  toµn,cã  Öu  an    hi qu¶. 2. §îc Ch Ýnh  Òn  a   ¬ng  ¹om äi  iÒu  Ön  óp       quy ®Þ ph t  ® ki gi ®ì trong viÖc    xö  ýc¸c khã  l    kh¨n víng m ¾ c       trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng; gi¶iquyÕt    Õu           c¸c khi n¹i,tè    c¸o  µ  ö  ý c¸c  µnh      ¹m  v x l  h vi vi ph ph¸p  Ët cã  ªnquan    lu   li   ®Ó b¶o  Ö   v quyÒn, lîÝch  îp ph¸p cña  ü   Ýn  ông  µ  µnh    ü   Ýn  ông.   i h    Qu t d v th viªnQu t d
 17. 17 3. Thêng    xuyªn b¸o  t×nh  ×nh  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  i  íi   c¸o  h ho   c Qu t d ®è v   chÝnh  Òn  a  ¬ng  ¬iQuü   Ýn  ông  ng  ôsë. quy ®Þ ph n  td ®ã tr   §i Ò u  ­  43  Quan  Ö   íi   chøc  µichÝnh   Ýn  ông  h v   tæ  c¸c t  ­t d kh¸c. §îcquan  Ö   îp t¸cvíi Êtc¶    chøc  µichÝnh   Ýn  ông      h h         c¸ctæ  t t  ­t d ë trong n­   íctheo nguyªn t¾c  ×nh  ng,  ïng cã  î .       b ®¼ c   li §i Ò u  ­  44  Quan  Ö   íi ü   Ýn  ông  ©n  ©n  h v  Qu t d nh d trung¬ng.   1.Lµ  µnh    ña  ü   Ýn  ông    th viªnc Qu t d trung¬ng.   2.   îcgöivèn  µ   §     v vay  èn  ü   Ýn  ông  v Qu t d trung u¬ng;hëng  ô c¸c dÞch      th     vô chung  ña  ü   Ýn  ông  c Qu t d Trung  ng  ¬ cung  Êp  c cho  µnh  th viªn;® îc trao     ® æi  kinh nghiÖ m  Ò   ¹t®éng  ña  Ö   èng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n.   v ho   c h th Qu t d nh d C h ¬ n g  VIII k h e n  thë n g, k û  lu Ët §i Ò u  ­  45  Khen  ëng. th C¸c  chøc, c¸  ©n,  µnh  tæ    nh th viªn cña  ü   Ýn  ông  ã  Òu  µnh    Qu t d c nhi th tÝch  Êt s ¾c  xu   trong viÖc  ©y  ùng,ph¸ttr Ón Quü   Ýn  ông,cã  Òu  ng    xd    i   td   nhi ®ã gãp mang  ¹ hiÖu  li  qu¶ trong ho¹t®éng     kinh doanh  ña  ü   Ýn  ông  Ï ® îc   c Qu t d s    khen  ëng.Møc  ô  Ó  §¹ihéithµnh    Õt ®Þnh. th   c th do      viªnquy   §i Ò u  ­  û  Ët. 46  K lu 1.Thµnh    µo    ¹m  Òu  Ö  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ú theo   viªnn viph §i l ho   c Qu t d tu     tÝnh  Êt vµ  ch   møc       ¹m  µ   Þ   Ón  ®é viph m b khi tr¸ch,c¶nh      c¸o,khaitrõra  ái     kh   Quü   Ýn  ông  td hoÆc   Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh, truycøu  b x ph   ch    tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù;   h s  n Õu  ©y  Öth¹itµis¶n  × ph¶ibåith ng. g thi       th      ê 2. Tæ     chøc, c¸ nh©n  µo  î dông     n l  i danh  Üa  ü   Ýn  ông    ¹t ngh Qu t d ®Ó ho   ®éng  ×  ôc  ch  u  Çu  îÝch    ©n; viph¹m  vm ®Ý mc l  i c¸ nh    ph¸p  ËtvÒ   Òn tÖ  µ  lu   ti   v ho¹t®éng  ©n  µng  ú theo tÝnh  Êt,møc      ¹m  ã  Ó  Þ  ö  ýkû    Ng h tu     ch   ®é viph c th b x l   luËt, ö  ýhµnh  Ýnh    l  x ch hoÆc     truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù;n Õu  ©y  Öth¹i   h s  g thi     th× ph¶ibåihoµn  ËtchÊttheo quy  nh  ña       v      ®Þ c ph¸p luËt.     C h ¬ n g  IX ® i Ò u  k h o ¶ n  c u è i c ï ng §i Ò u 47­   Òu  Ö  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ  µy  îc Ng ©n   §i l n c hi l     k t ng ®   hµng  µ  ícchuÈn  nh n   y.
 18. 18 §i Ò u 48­  ViÖc  öa  æi  Òu  Ö  §¹ihéithµnh    Õt  nh     s® §i l do      viªnquy ®Þ vµ  ph¶i® îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën.    h Nh n   thu §i Ò u  ­  Òu  Ö  îclËp  µnh  b¶n  µ u  ÷t¹i 49  §i l ®   th 3  v l gi   : ­Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è:1     Ng h Nh n     ph   b¶n ­C ¬     quan  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh:1      b¶n ­Quü   Ýn  ông  . . ......:1    td .. . ......   b¶n . . Thay  Æt   éi  ng  m H ®å qu¶n  Þ tr   ñ   Þch Ch t
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2