intTypePromotion=1

Quyết định 127/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
89
lượt xem
3
download

Quyết định 127/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 127/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động thị trường chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 127/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é    c h Ý n h  S è  127/1999/Q§/BT C    ë tµi n g µ y 22  th¸ng  10 n¨ m  1999 B a n  h µ n h  bi Ó u   ø c  thu p h Ý,  m lÖ p h Ý  ® èi víi o¹t  é n g  thÞ tr g  ch ø n g  k h o¸n  h ® ên                                                     B é   ëng B é    chÝnh tr tµi C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy  2/3/1993 cña  ChÝnh  phñ  nhiÖm   vÒ  vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm    h¹n vµ    qu¶n    lýnhµ    níccña  vµ  quan  Bé  c¬  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  cña  TµichÝnh; Bé    C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  phÝ, lÖ    phÝ thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  48/1998/N§­   sè  CP ngµy 11/7/1998 cña ChÝnh phñ  vÒ  chøng  kho¸n vµ  tr   thÞ  êng chøng  kho¸n; Sau    ý  khicã  kiÕn tham    gia cña  ban  Uû  Chøng  kho¸n Nhµ      níc(c«ng  v¨n  sè 141/UBCK    ngµy 14/10/1999); Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ, Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu   Ban  1:   hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  nµy  BiÓu  møc    thu phÝ, lÖ    phÝ     ho¹t®éng  tr ®èi víi    thÞ  êng  chøng  kho¸n. §iÒu    quan    2: C¬  thu phÝ, lÖ    phÝ  qu¶n    lýnhµ    ho¹t®éng  nícvÒ    thÞ  tr êng chøng  kho¸n  thùc    hiÖn  ®¨ng    khai thu,nép  phÝ    quan  ký, kª      lÖ  víic¬  thuÕ  ®Þa  ph¬ng  n¬i thu lÖ  phÝ  theo quy  ®Þnh  t¹  Th«ng  t sè  i   54/1999/TT/BTC  ngµy 10/5/1999 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh   04/1999/N§­   sè  CP ngµy  30/1/1999 cña ChÝnh  phñ    vÒ phÝ,  phÝ  lÖ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc. §iÒu 3: C¸c  chøc, c¸ nh©n  tæ      tham    gia ho¹t®éng    thÞ  êng  tr chøng  kho¸n ph¶inép          c¸clo¹ phÝ, lÖ  i   phÝ  quy  ®Þnh theo QuyÕt      ®Þnh  nµy.   §iÒu    quan      4: C¬  thu phÝ, lÖ    phÝ        ®èi víi ho¹t®éng Chøng kho¸n ® îc     trÝch 10%   phÝ,  phÝ  sè  lÖ  thu  îc ®Ó     ®   chiphÝ  cho viÖc  tæ    chøc  thu theo  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   5.b môc  I II Th«ng   54/1999/TT/BTC  t sè  ngµy 10/5/1999  cña  Tµi chÝnh. Riªng  Bé      ®èi      víic¸c Trung  t©m  giao dÞch chøng kho¸n møc  trÝch ® îc ¸p dông  theo quy  ®Þnh  t¹ ®iÓm  3c  môc  II i  Th«ng  t sè    10/1999/TT/BTC  ngµy  29/01/1999  cña  Tµi chÝnh    Bé    vÒ híng dÉn t¹m    thêi chÕ  qu¶n      ®é  lýtµichÝnh      ®èi víiTrung t©m  Giao dÞch  Chøng kho¸n.
  2. 2 §iÒu 5: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy  kÓ     15    tõ ngµy  ký. §iÒu      6: Tæ chøc,c¸nh©n      thuéc ®èi t      îng nép  phÝ, lÖ    phÝ    ho¹t®éng  chøng kho¸n,®¬n   ® îc Uû     vÞ    Ban  chøng kho¸n nhµ    níc giao nhiÖm   tæ  vô  chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  c¬  vµ  quan  ªnquan  li   chÞu tr¸chnhiÖm       thihµnh QuyÕt  ®Þnh nµy.
  3. 3 P h ô  lôc 0 1 Bi Ó u  m ø c  thu  lÖ p h Ý  c Ê p  giÊy p h Ð p   p h¸t h µ n h  c h ø n g  kh o¸n,  giÊy  p h Ð p  h o¹t ® é n g  kinh  o a n h  vµ h µ n h  n g h Ò   d ch ø n g   h o¸n k (Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh sè    127/1999/Q§/BTC  ngµy  th¸ng10  22    n¨m  1999  Bé  ëng  TµichÝnh) cña  tr Bé    STT Kho¶n  thu Møc   thu Ghi  chó (1) (2) (3) (4) 1 LÖ   phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  0,02%  tæng  gi¸ trÞ cæ   ph¸thµnh      cæ phiÕu phiÕu xin phÐp ph¸t  hµnh,  nhng  kh«ng qu¸ 50  tr   iÖu ®ång 2 LÖ   phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  0,02%  tæng  gi¸ trÞ tr¸   i ph¸thµnh      tr¸phiÕu i phiÕu xin phÐp ph¸t  hµnh,  nhng kh«ng qu¸ 50  tr  iÖu ®ång 3 LÖ   phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  0,02%  tæng  gi¸ trÞ cæ   ®¨ng  l¹ cæ   ký    phiÕu,tr¸ phiÕu,tr¸phiÕu  i    i    i ®¨ng  l¹   ký  i, phiÕu nhng  kh«ng qu¸ 50  tr   iÖu ®ång 4 LÖ   phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  0,2%  ph¸p ®Þnh vèn    ho¹t®éng    c«ng    tychøng  kho¸n 5 LÖ   phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  0,2%  ph¸p ®Þnh vèn    ho¹t ®éng  cho c«ng ty   qu¶n    lýquü 6 LÖ   phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  0,2%  ph¸p ®Þnh vèn    ho¹t®éng    cho    chinh¸nh   c«ng    tyqu¶n    lýquü  ®Çu  tnícngoµi     7 LÖ   phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  0,02%  tæng gi¸  trÞ chøng  thµnh lËp quü  ®Çu  t chØ  ph¸thµnh, nhng      kh«ng  chøng  kho¸n qu¸50  iÖu®ång   tr   8 LÖ   phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  6.000.000®ång   ( p   dông  ¸ ho¹t®éng u    l ký  chung ®èi   víi   c¸c   ng©n  hµng   l u  ký) 9 LÖ   phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  1.000.000®ång   më  v¨n phßng   ®¹i diÖn  tæ  chøc  kinh doanh  chøng  kho¸nnícngoµit¹         i ViÖtNam   10 LÖ   phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  1.000.000®ång   hµnh  nghÒ  cho    c¸ nh©n 
  4. 4 kinh doanh, dÞch  vô  chøng kho¸n  qu¶n    vµ  lý quü P h ô  lôc 0 2 Bi Ó u   h Ý  ¸p d ô n g   èi víi p ®  c¸c h o¹t ® é n g  t¹i  trung t© m   giao d Þ c h  ch ø n g   h o¸n k (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh sè    127 /1999/Q§/BTC  ngµy  th¸ng10  22    n¨m  1999) STT Kho¶n  thu   Møc   thu   Ghi  chó (1) (2) (3) (4) 1 PhÝ  thµnh viªn giao 50  iÖu    tr  ®ång (thu mét lÇn khi   dÞch tham  gia t  c¸ch  thµnh viªn)   2 PhÝ  dông    sö  hÖ thèng 20  tr   iÖu ®ång/mçi Dùa    së    trªnc¬  sè  thiÕtbÞ   thiÕtbÞ    ®Çu  cuèi tr¹m ®Çu  cuèivµ    c¸cthiÕtbÞ      ngo¹i   vi sö dông cña  thµnh    viªn 3 PhÝ    giaodÞch 3.1     Cæ phiÕu,chøng    chØ  0,1%  trÞ gi¸ giao   quü ®Çu  t dÞch 3.2     Tr¸iphiÕu 0,075%    gi¸giao trÞ      dÞch 4 PhÝ  niªm yÕt        0,04%   l¹ ®èi víi i trÞ    gi¸ chøng  Kh«ng  ¸p dông  chøng  kho¸n kho¸nxinniªm    i ®èi    iphiÕu      yÕt l¹ víitr¸  ChÝnh  phñ 5 PhÝ   qu¶n    lý niªm    yÕt Kh«ng  ¸p dông  hµng  n¨m ®èi    iphiÕu  víitr¸  ChÝnh  phñ 5.1   Niªm  yÕt díi  tû 15  iÖu®ång  10   tr   ®ång 5.2  Niªm  yÕt  10­ tû 20  iÖu®ång tõ  30    tr   ®ång 5.3  Niªm  yÕt    50    25  iÖu®ång trªn30­ tû tr   ®ång 5.4  Niªm yÕt trªn  50 tû 30  iÖu®ång   tr   ®ång 6  PhÝ  ®¨ng  ký  chøng  0,075%     gi¸  trÞ   kho¸n chøng kho¸n®¨ng    ký 7 PhÝ  thµnh viªnl ký    u  20  iÖu®ång tr   ¸p dông ®èi víi   ng©n  hµng u  l ký  trong níc vµ níc   ngoµi
  5. 5 8 PhÝ      göicæ phiÕu  80   ®ång/1l«   cæ   1  l« =  100 cæ   phiÕu phiÕu 9  PhÝ      rótcæ phiÕu 160  ®ång/1 l« cæ   1  l« =  100 cæ   phiÕu phiÕu 10  PhÝ chuyÓn  kho¶n    80  ®ång/1  l« cæ   1  l« =  100 cæ   cæ phiÕu phiÕu phiÕu 11 PhÝ u  cæ   l ký  phiÕu 3®ång/l«cæ     phiÕu   1  l« =  100 cæ   / mçi ngµy   phiÕu 12 PhÝ  göitr¸phiÕu  (3 ®ång/®¬n  ký      i   vÞ) (   ®¬n   vÞ   =  100.000 ®ång   13 PhÝ      róttr¸phiÕu i (6 ®ång/®¬n      vÞ)   (®¬n   vÞ  =100.000 ®ång) 14 PhÝ  chuyÓn  kho¶n    3  ®ång/®¬n vÞ  tr¸         tr¸i   i (®¬n   vÞ  phiÕu phiÕu =100.000 ®ång)   15  PhÝ u  tr¸phiÕu l ký    i (20 ®ång/®¬n  )   vÞ   (®¬n     vÞ  =100.000 ®ång)   (Thu  th¸ng mét  6    lÇn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản