Quyết định 127/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định 127/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 127/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 127/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® C ñ a  T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ  sè 127/2002/Q§­T T g   n g µy  30 th¸ng 9 n¨ m  2002 v Ò   viÖc thùc hi Ö n  thÝ ®i Ó m   k h o¸n biªn ch Õ   vµ kinh p h Ý   o¹t ® é n g   h c ña K h o   b¹c  h µ  n íc N Thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng12  25    n¨m  2001; C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh thùc hµnh      tiÕtkiÖm, chèng    l∙ngphÝ  ngµy  th¸ng02  26    n¨m 1998  NghÞ  vµ  ®Þnh  38/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 6  09    n¨m  1998 cña  ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  Ph¸p lÖnh  thùc hµnh      tiÕtkiÖm, chèng  l∙ngphÝ;   C¨n  Ch¬ng  cø  tr×nh tæng thÓ    c¶ic¸ch hµnh chÝnh Nhµ      níc giai®o¹n  2001­2010  ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh   136/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy 17  th¸ng9    n¨m 2001; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  25/CP  sè  ngµy  th¸ng4  05    n¨m  1995 cña ChÝnh phñ  vÒ chøc n¨ng,nhiÖm       vô,quyÒn  vµ  chøc  m¸y  h¹n  tæ  bé  Kho    b¹c Nhµ      níctrùc thuéc Bé      TµichÝnh; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh, Bé    Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu1. Thùc    hiÖn thÝ ®iÓm  kho¸n    biªn chÕ  kinh phÝ  vµ    ho¹t®éng    ®èi víi     Kho    b¹c Nhµ      níctrùcthuéc Bé      TµichÝnh  trong3    n¨m, tõngµy  th¸ng     01    01  n¨m  2002 ®Õn   ngµy  th¸ng12  31    n¨m  2004. §iÒu 2. ViÖc thùc hiÖn    thÝ ®iÓm  kho¸n    biªn chÕ   kinh phÝ    vµ    ho¹t ®éng  cña  Kho    b¹c Nhµ    nícph¶ib¶o    ®¶m     c¸cmôc  ®Ých, yªu cÇu      sau ®©y: 1. §æi    chÕ     míi c¬  ho¹t®éng,  chÕ     c¬  qu¶n      lýlao ®éng, qu¶n    sö    lývµ  dông  kinh phÝ ho¹t®éng    cña Kho b¹c Nhµ     níc nh»m  n©ng cao hiÖu qu¶,   chÊtl    îng c«ng    t¸ctronghÖ     thèng Kho    b¹c Nhµ níc. 2. Thóc    ®Èy viÖc  chøc, s¾p  tæ    xÕp  c«ng viÖc khoa häc, tæ    chøc  bé  m¸y    tinh gän, n©ng    cao hiÖu qu¶, hiÖu    m¸y    lùc bé  trong c«ng    t¸c qu¶n    lý ng©n  quü,phôc  kh¸ch hµng  c¸cgiao dÞch      vô    vµ      tµichÝnh cña Nhµ níc. 3. Thùc    hiÖn  ®óng    c¸c quy ®Þnh  chÕ      vÒ  ®é thu;®ång    thêithùc hµnh    tiÕtkiÖm     chèng    l∙ngphÝ        ®èi víic¸c kho¶n        chi®Ó t¹o®iÖu  kiÖn  ®Çu      t ph¸t tr   iÓn ngµnh, t¨ng thu      nhËp, c¶ithiÖn      ®êi sèng cña c¸n    bé, c«ng chøc, viªn     chøc  g¾n   vµ  tr¸chnhiÖm       vËt chÊt víi       i lîÝch  cña c«ng chøc Kho    b¹c Nhµ   níc trongho¹t®éng      nghiÖp vô. 4.Thùc    hiÖn  c«ng  khai,  d©n  chñ  theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.  
  2. 2 §iÒu        3. VÒ giao kho¸n biªnchÕ.     1.Bé  ëng  Tµi chÝnh  tr Bé    giao kho¸n  biªn chÕ   sè    cho Kho b¹c Nhµ    níc phï hîp      víichøc  n¨ng, nhiÖm   ® îc giao    vô    theo quy ®Þnh  trªnc¬  chñ  vµ    së  ®éng  chøc,s¾p  tæ    xÕp  m¸y  bé  qu¶n    sö  lývµ  dông   lao ®éng theo  ®óng chñ  tr ¬ng    tinh gi¶n biªn chÕ     cña Nhµ    biªn chÕ   níc.Sè    giao kho¸n cho Kho    b¹c Nhµ    îc x¸c ®Þnh  níc ®     trong ph¹m      vitæng  biªn chÕ   îc giao  sè    ®   cho  Tµi Bé    chÝnh. 2. Trêng    biÕn    hîp cã  ®éng  sè îng ®¬n  Kho    vÒ  l   vÞ  b¹c Nhµ    thµnh  nícdo  lËp thªm  hoÆc     s¸p nhËp  i   t¹  tØnh,thµnh  c¸c   phè    trùcthuéc Trung ¬ng hoÆc   ® îc bæ     sung chøc  n¨ng,nhiÖm   theo    vô  quyÕt  ®Þnh  cña  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn,    ëng    Bé tr Bé Tµi  chÝnh   ®Ò nghÞ  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn  quyÕt  ®Þnh  viÖc ®iÒu chØnh    biªnchÕ  cho    phïhîp. 3. Kho      b¹c Nhµ    îc chñ  níc®   ®éng thùc hiÖn    viÖc tuyÓn dông, thuªm ín       lao ®éng    theo quy ®Þnh cña  Lao  Bé  ®éng, b¶o    ®¶m  hoµn thµnh    tètnhiÖm   vô  îcgiao. ®   §iÒu    4. Nguån    tµichÝnh  cña  Kho    b¹c Nhµ  níc. 1.Ng©n    s¸ch Nhµ      níccÊp. 2.Nguån    kinh phÝ      tõkho¶n  chªnh lÖch        thu,chiph¸tsinh trong qu¸ tr×nh         ho¹t®éng    nghiÖp  Kho    vô  b¹c Nhµ níc. 3. Nguån    kinh phÝ      tµitrîcña    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ      trong  ngoµi níc vµ      cho    c¸c®¬n  thuéc Kho    vÞ    b¹c Nhµ    níctheo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   §iÒu   5. Møc kho¸n kinh phÝ        tõ nguån  ng©n  s¸ch Nhµ      níccÊp    lµ210  tû ®ång/n¨m. Kho        b¹c Nhµ    îcsö  níc®   dông  nguån kinh phÝ    quy ®Þnh  i   t¹ c¸c kho¶n    §iÒu  QuyÕt  2, 3  4  ®Þnh  nµy      ®Ó bæ sung  kinh phÝ    ho¹t®éng    theo   quy ®Þnh  cña  TµichÝnh. Bé    §iÒu      6. Néi dung  kho¸n kinhphÝ        ho¹t®éng  bao  gåm: 1. Chi th     êng  xuyªn,gåm:      chicho con ngêi;chiqu¶n        lýhµnh chÝnh; chi     ho¹t®éng    nghiÖp      vô;chi®oµn    ra,®oµn vµo. 2.Chi øng      dông  ph¸ttr   vµ    iÓnc«ng  nghÖ  th«ng    tintheo  ch¬ng  tr×nh,kÕ    ho¹ch cña  quan.   c¬  3. Chi    söa ch÷a  së  c¬  vËt chÊt,mua     s¾m     tµis¶n phôc  nhiÖm   vô  vô  chuyªn m«n  îcgiao.   ®   4. Chi ®µo    båi dìng      t¹ovµ    nghiÖp  ng¾n   vô  h¹n cho  bé, c«ng  c¸n    chøc  theo ch¬ng    tr×nh,kÕ    ho¹ch cña  quan.   c¬ 
  3. 3 §iÒu    7. Kh«ng    thùc hiÖn  kho¸n kinh phÝ        ho¹t®éng        ®èi víi kho¶n  c¸c chisau    ®©y: 1. Chi x©y      dùng  b¶n  c¬  tËp  trung theo    quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh  qu¶n    vÒ  lý ®Çu    x©y  tvµ  dùng. 2.Chi hiÖn            ®¹iho¸ tinhäc  theo ch¬ng    tr×nh cña    ChÝnh  phñ. 3. Chi thùc hiÖn              c¸c ®Ò tµinghiªncøu    khoa häc cÊp Nhµ    níc,cÊp    Bé, ch¬ng  tr×nh môc      tiªuquèc gia. 4.Chi ®µo          t¹o, dìng c¸n bé,c«ng  båi       chøc  theo kÕ    ho¹ch cña    Nhµ  níc. 5.Chi thùc hiÖn          tinhgi¶n biªnchÕ      theo chÕ  do    ®é  Nhµ    nícquy  ®Þnh. 6. Chi nghiÖp  kh«ng  êng      vô  th xuyªn (ph¸thµnh      c«ng  itr¸phiÕu,tÝn  tr¸    , i   phiÕu  Kho    b¹c Nhµ      níc,chinghiÖp  kh«ng  êng  vô  th xuyªn kh¸c).   §iÒu    8. Kho    b¹c Nhµ    îcsö  níc®   dông  kinh phÝ  t¨ngthu,tiÕtkiÖm    do        chicho        c¸cnéidung sau: 1. Bæ     sung cho    c¸c kho¶n      chit¨ng cêng  së    c¬  vËt chÊt,trang thiÕtbÞ,         øng  dông  ph¸ttr   vµ    iÓnc«ng  nghÖ  th«ng      tin, ®µo      chi t¹o®Ó n©ng  cao chÊt l  ­ îng phôc        vô,më réng  n©ng  vµ  cao n¨ng      lùcho¹t®éng cña  ngµnh. 2. §iÒu    chØnh    t¨ng møc  tiÒn ¬ng    l tèithiÓu cho      c¸n bé, c«ng chøc Kho  b¹c Nhµ      níckh«ng      so    qu¸ 2,5 lÇn  víi møc tiÒn l  ¬ng    tèithiÓu chung  Nhµ  do  n­ ícquy    ®Þnh. 3. TrîcÊp      thªm ngoµichÝnh    s¸ch chung    cho nh÷ng ngêi tù nguyÖn      vÒ  nghØ chÕ  trongqu¸ tr×nh s¾p  ®é        xÕp, tæ    chøc      l¹lao®éng  i (nÕu  cã). 4. TrÝch  c¸c quü:Quü  phßng      lËp      dù  æn ®Þnh   thu nhËp; Quü    iÓn   ph¸ttr   ho¹t®éng    ngµnh;Qòy    khen  ëng; Quü  th   phóc  iMøc  lî  . trÝch haiQuü      khen  ­ th ëng  Qòy  vµ  phóc      kh«ng    th¸ngl lîtèi i ®a  qu¸ 3   ¬ng thùc hiÖn.   Kho  b¹c Nhµ    îc chñ  níc ®   ®éng  x©y dùng ®Þnh  møc, chÕ         ®é chi tiªu cho    phï hîp    víiho¹t®éng  Æc       së    ® thïtrªnc¬  vËn  dông ®Þnh  møc,  chÕ     ®é Nhµ    nícquy  ®Þnh  trong ph¹m   nguån    vµ    vi  tµichÝnh  îcsö  ®   dông  quy ®Þnh  t¹ §iÒu  QuyÕt    i 4  ®Þnh  nµy. Sè  kinh phÝ    kho¸n nÕu    kh«ng  dông  sö  hÕt trong n¨m  îcchuyÓn    ®   sang  n¨m  sau  tiÕp tôcsö      dông. §iÒu    9. Trong        thêigian thùc hiÖn kho¸n kinh phÝ        ho¹t®éng, khiNhµ      nícthay ®æi      chÝnh s¸ch,chÕ    ®é, Kho    b¹c Nhµ      níctù trang tr¶i       kho¶n    c¸c chi t¨ng thªm    theo chÝnh s¸ch,chÕ        ®é míi.Trêng   hîp nguån    tµichÝnh  cña Kho  b¹c Nhµ      níckh«ng  ®Ó   ®ñ  b¶o ®¶m   møc      chitèithiÓu duy      tr×ho¹t®éng  cña  bé m¸y  Bé  ëng  Tµi chÝnh  th×  tr Bé    tr×nh Thñ íng ChÝnh    t   phñ  xem  xÐt,®iÒu    chØnh  cho    phïhîp.
  4. 4 §iÒu    10. Hµng n¨m, Bé      Tµi chÝnh chñ    chøc  kÕt,®¸nh    tr×tæ  s¬    gi¸ rótkinh nghiÖm       trong viÖc    chØ ®¹o  thùc hiÖn    thÝ ®iÓm  kho¸n biªn chÕ      vµ  kinh phÝ      ho¹t®éng      ®èi víiKho    b¹c Nhµ    níc;phèihîp víi   quan  ªnquan        c¬  c¸c li   thèng nhÊt gi¶iquyÕt      nh÷ng  víng  ¾c     m ph¸tsinh vµ    b¸o  Thñ íng  c¸o  t ChÝnh  phñ kÕt qu¶ thùc hiÖn.   §iÒu    11. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõ ngµy  th¸ng kÓ    01    01 n¨m 2002. Nh÷ng    quyÕt  ®Þnh   c¸c v¨n  vµ    b¶n híng dÉn  íc ®©y       tr   tr¸ víi i QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu     b∙ibá. Bé  ëng  Tµi chÝnh, Bé  ëng  Néi vô  tr Bé      tr Bé    chÞu tr¸chnhiÖm     híng dÉn    thi  hµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy. §iÒu 12. C¸c  tr       Bé  ëng: Tµi chÝnh, Néi vô, KÕ         ho¹ch  §Çu , Lao  vµ  t  ®éng    ­ Th¬ng binh vµ  héi,T    X∙    ph¸p vµ   Thñ  ëng    quan  ªnquan  tr c¸cc¬  li   chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản