intTypePromotion=1

Quyết định 127/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
76
lượt xem
2
download

Quyết định 127/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 127/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đối mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên giai đoạn 2003 - 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 127/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng c h Ý n h  p h ñ  127/2003/Q§­T T g   T t n g µ y 25  th¸ng 6 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t P h ¬ n g  ¸n  t æ n g  th Ó  s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc  m trù c thu é c B é  T µi n g u yªn v µ   «i tr n g   M ê giai ® o ¹ n 2003    ­ 2005 Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n XÐt    Þ   ña  é   µi nguyªn  µ  ®Ò ngh c B T   v M«i  êng, ý  Õn  ña  tr   ki c Ban  Kinh  Õ  t Trung  ng, ¬  Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íctrùcthuéc Bé   µi nguyªn vµ  nh n       T    M«i  êng    o¹n  tr giai® 2003    ­ 2005  nh  ô  ôckÌm  ph l   theo. ViÖc  µnh  Ëp  íi doanh  th l m  nghiÖp  µ   íc thùc  Ön  nh n   hi theo quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h §i Ò u 2. Bé   ëng  é   µi  tr B T nguyªn  µ  v M«i  êng  ã  tr c tr¸ch nhiÖm     chØ   ®¹o  ùc hiÖn  Öc  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  th   vi s x   m  nghiÖp  µ  íctrùcthuéc theo nh n         ®óng  éidung  µ  Õn ®é   ∙  îcduyÖt. n  v ti   ® ®     §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô, Bé     T    K ho v§ t   N v   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héivµ    é, ngµnh,®Þa   ¬ng  ªnquan  ã    X∙    c¸c B     ph li   c tr¸ch   nhiÖ m   èi hîp  íiBé   µi nguyªn  µ  ph   v  T   v M«i  êng  tr trong viÖc  ùc hiÖn  ¬ng    th   Ph ¸n nµy.   Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     ®«n  c, híng dÉn  µ  ®è     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  êikiÕn  d  th   Ph ¸n n   th   nghÞ   íiThñ íng  Ýnh  ñ      v  t Ch ph c¸c gi¶iph¸p th¸o gì khã     kh¨n trong qu¸  ×nh tr   thùc hiÖn.     §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. Bé  ëng  é   µinguyªn vµ  tr BT    M«i  êng  µ  ñ  ëng    ¬  tr v Th tr c¸c c quan  ªnquan  li   chÞu  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 P h ô  l ô c D a n h  m ô c  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c tr ù c thu é c  B é  T µ i n g u yªn v µ  M «i tr n g  ti Õ n h µ n h   ê s ¾ p  x Õ p  giai ® o ¹ n 2 00 3 ­ 2 00 5   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 127/2003/Q§­TTg  ngµy  th¸ng6  25    n¨m  2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph I. h ÷ n g  d o a n h  n g hi Ö p  m µ  N h µ  n í c ti Õ p t ô c n ¾ m  gi ÷ 1 0 0 %  v è n   N ® i Ò u  l Ö  v µ  gi ÷ n g u yªn p h¸p n h © n: 1.Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch: Ý ­Nhµ   Êt    Xu b¶n  b¶n  , ®å ­C«ng    ®¹c    ty§o  ¶nh  a  ×nh. ®Þ h 2.Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh:   ­C«ng    ®¹c  a  Ýnh  µ    ty§o  ®Þ ch v c«ng  ×nh. tr   II. é  tr × nh s ¾ p  x Õ p  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c:  L   1.N¨m     2003: a) S¸p  Ëp:   nh ­XÝ     nghiÖp    Ý îng thuû v¨n vµo  µ   Êt  Inkh t      Nh Xu b¶n b¶n  . ®å b) Thµnh  Ëp C«ng      Ên  Þch  ô  µ    l  tyT v d v v Ph¸ttr Ónc«ng  Ö   µi  i   ngh t   nguyªn  m«i  êng  ¹t®éng  tr (ho   kinh doanh) trªnc¬  ë        s s¸p  Ëp, hîp  Êt    n  Þ  nh   nh c¸c ®¬ v sau  y: ®© ­Liªn®oµn  ¾c  a  a  ×nh,    Tr ®Þ ®Þ h ­C«ng    Êt  Ëp  Èu  µ    Ên  Þch  ô  ¾c  a    tyXu nh kh v T v d v tr ®Þ b¶n  , ®å ­C«ng    Ët   ü  ËtkhÝ îng thuû v¨n (HYMETCO),   tyV tk thu   t     ­Bé  Ën  ü  Ët­C«ng      ph K thu    tyC«ng  Ö   a  Ëtlý. ngh ®Þ v   2.N¨m     2004: Doanh  nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn    nh n     cæ ph ho¸,trong ®ã   µ   ícgi÷díi   Nh n       50%   èn  iÒu  Ö  v® l hoÆc   kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph ­C«ng      tyC«ng  Ö   a  Ëtlý. ngh ®Þ v  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2