intTypePromotion=1

Quyết định 127/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định 127/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 127/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 127/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 127/2005/Q§­TTg  ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt ®iÒu chØnh ph­ ¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi míi mét sè c«ng ty nhµ níc  thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh L¹ng S¬n  Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh L¹ng S¬n, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Phª duyÖt ®iÒu chØnh ph¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi  míi   mét   sè   c«ng   ty   nhµ   níc   thuéc   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh  L¹ng S¬n nh Phô lôc kÌm theo. ViÖc   s¾p   xÕp   c¸c   l©m   trêng   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh  t¹i NghÞ ®Þnh sè 200/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004  cña ChÝnh phñ vÒ s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn l©m trêng  quèc doanh. §i Ò u  2.  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh L¹ng S¬n: 1.   ChØ   ®¹o   thùc   hiÖn   viÖc   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   doanh   nghiÖp nhµ níc trùc thuéc tØnh ®∙ ®îc phª duyÖt t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  76/2003/Q§­TTg ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ vµ QuyÕt ®Þnh nµy.  §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng cæ phÇn hãa  ®îc th×  chñ   ®éng chuyÓn sang mét trong c¸c h×nh thøc: giao, b¸n  hoÆc gi¶i thÓ, ph¸ s¶n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ b¸o c¸o  Thñ tíng ChÝnh phñ. 2. C¨n cø quy  ®Þnh hiÖn hµnh vµ  thùc tr¹ng cña doanh  nghiÖp, quyÕt  ®Þnh tû  lÖ  cæ phÇn do Nhµ  níc n¾m gi÷  khi  b¸n cæ phÇn lÇn ®Çu t¹i tõng c«ng ty.
  2. 2 § i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh L¹ng S¬n vµ  Thñ  trëng  c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.
  3. 3 Phô lôc Danh môc c«ng ty nhµ níc trùc thuéc Uû ban  nh©n d©n tØnh L¹ng S¬n ®iÒu chØnh h×nh thøc s¾p xÕp (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 127/2005/Q§­TTg  ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) I. C¸c c«ng ty chuyÓn sang C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n  1 thµnh viªn 1. C«ng ty CÊp tho¸t níc. 2. C«ng ty Khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi. 3. C«ng ty §Çu t ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ. 4. XÝ nghiÖp In. II. C¸c c«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn hãa  1. C«ng ty Xi m¨ng vµ x©y dùng c«ng tr×nh. 2. C«ng ty Th¬ng m¹i tæng hîp.  3. XÝ nghiÖp N«ng c«ng nghiÖp chÌ Th¸i B×nh. III. C«ng ty thùc hiÖn gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n  C«ng ty C¬ khÝ vµ c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2