Quyết định 127/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
89
lượt xem
7
download

Quyết định 127/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 127/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 127/2009/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 127/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH CH BÁO CÁO TH NG KÊ V PHÒNG, CH NG MA TÚY TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c kho n 8 i u 36 Lu t Phòng, ch ng ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Phòng, ch ng ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn c Lu t Th ng kê ngày 17 tháng 6 năm 2003; Xét ngh c a B trư ng B Công an, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Ch báo cáo th ng kê v phòng, ch ng ma túy. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 10 tháng 12 năm 2009. i u 3. 1. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ngh y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Tòa án nhân dân t i cao căn c quy nh t i Quy t nh này ch trì, ph i h p v i B Công an, B K ho ch và u tư t ch c hư ng d n th c hi n Quy t nh này. 2. B Công an ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, các B , ngành có liên quan hư ng d n, ki m tra và thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW;
 2. - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Trương Vĩnh Tr ng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - B Công an (C34); - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b). CH BÁO CÁO TH NG KÊ V PHÒNG, CH NG MA TÚY (Ban hành kèm theo Quy t nh s 127/2009/Q -TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Thông tin th ng kê v phòng, ch ng ma túy 1. Thông tin th ng kê v phòng, ch ng ma tuý bao g m các báo cáo và s li u th ng kê v phòng, ch ng ma túy. 2. Thông tin th ng kê v phòng, ch ng ma túy ư c hình thành t các ngu n: a) Thông tin do B Công an thu th p và t ng h p thông tin th ng kê v phòng, ch ng ma túy t các cơ quan, t ch c, cá nhân th c hi n; b) Thông tin do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Tòa án nhân dân, Vi n Ki m sát nhân dân và y ban nhân dân các c p t ch c th c hi n; c) Thông qua các ho t ng qu n lý khác c a Nhà nư c. i u 2. Ch tiêu th ng kê v phòng, ch ng ma túy Ch tiêu th ng kê v phòng, ch ng ma túy bao g m các ch tiêu th ng kê qu c gia v phòng, ch ng ma túy và các ch tiêu khác thu c lĩnh v c phòng, ch ng ma túy ư c áp d ng th ng nh t trong c nư c và bao g m các nhóm chính sau: 1. Nhóm ch tiêu v ngư i nghi n ma túy, cai nghi n ma túy và qu n lý sau cai nghi n bao g m: a) Các ch tiêu v ngư i nghi n ma túy:
 3. - Ch tiêu v s ngư i nghi n ma túy: t ng s ngư i nghi n ma túy có h sơ qu n lý; s ngư i nghi n ma túy ang trong các cơ s cai nghi n, tr i t m giam, nhà t m gi , tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng. - Ch tiêu v ngư i nghi n ma túy: h tên, năm sinh, gi i tính, dân t c, nơi cư trú, trình văn hóa, ngh nghi p; th i gian và ch t ma túy s d ng; các hình th c, bi n pháp cai nghi n ã áp d ng; ti n án ho c ã b x lý vi ph m hành chính. b) Các ch tiêu v cai nghi n ma túy bao g m: s ngư i nghi n ư c cai nghi n; s ngư i cai nghi n t i gia ình, c ng ng, cơ s cai nghi n, tr i t m giam, nhà t m gi , tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng. c) Các ch tiêu v qu n lý ngư i sau cai nghi n ma túy bao g m: s ngư i ư c qu n lý t i cơ s qu n lý sau cai nghi n; s ngư i ư c qu n lý sau cai t i nơi cư trú do y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n th c hi n; s ngư i tái nghi n sau cai nghi n 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm. d) Các ch tiêu v d y ngh , t o vi c làm, cho vay v n cho ngư i sau cai nghi n ma túy g m: s ngư i ư c d y ngh , s ngư i ư c t o vi c làm và s ngư i ư c cho vay v n sau khi cai nghi n ma túy. ) Ch tiêu v xã, phư ng, th tr n không có t n n ma túy. 2. Nhóm ch tiêu v t i ph m và u tranh ch ng t i ph m v ma túy bao g m: a) Các ch tiêu v b t gi , kh i t v án t i ph m ma túy bao g m: S v , s i tư ng liên quan n ma túy b phát hi n, b t gi , kh i t ; danh sách i tư ng ph m t i v ma túy b b t gi , kh i t ; các lo i ma túy, ti n, các tài s n, phương ti n và v t ch ng thu gi t các v ma túy; b) Các ch tiêu khác v t i ph m ma túy bao g m: S t i m, i m ph c t p v bán l , t ch c s d ng và s d ng trái phép ch t ma túy; nhân thân i tư ng ph m t i (có ti n án, ã b x lý vi ph m hành chính v ma túy); c) Các ch tiêu v truy t t i ph m v ma túy bao g m: S v , s i tư ng b truy t v t i ph m ma túy theo t i danh, tu i, ngh nghi p, gi i tính, qu c t ch, dân t c và các m c hình ph t; d) Các ch tiêu v xét x t i ph m v ma túy bao g m: S v , s i tư ng ph m t i ma túy theo t i danh, tu i, gi i tính, ngh nghi p, qu c t ch, dân t c và các m c hình ph t; ) Các ch tiêu v thi hành án các t i ph m v ma túy. 3. Nhóm ch tiêu v di n tích tr ng và xóa b tr ng cây có ch a ch t ma túy trái phép, bao g m: a) Các ch tiêu v di n tích tr ng cây có ch a ch t ma túy trái phép (bao g m t ng s di n tích, s h tr ng, s di n tích vô ch );
 4. b) Các ch tiêu v xóa b di n tích tr ng cây có ch a ch t ma túy trái phép; c) Các ch tiêu v kinh phí ư c h tr trong vi c xóa b di n tích tr ng trái phép cây có ch a ch t ma túy và thay th gi ng cây tr ng, v t nuôi có hi u qu kinh t h p pháp (v n l ng ghép h tr chuy n i cây thay th , v n tr c ti p chi cho chuy n i mô hình và v n tr c ti p h tr tuyên truy n v n ng xóa b , kinh phí chi cho tri t phá …). 4. Nhóm ch tiêu v ki m soát các ho t ng h p pháp liên quan n ma túy bao g m: a) Các ch tiêu v xu t khNu ma túy, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n; b) Các ch tiêu v nh p khNu ch t ma túy, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n; c) Các ch tiêu v t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n khNu ti n ch t; d) Các ch tiêu v quá c nh ch t ma túy, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n; ) Các ch tiêu v qu n lý, t n tr , b o qu n, s d ng h p pháp ch t ma túy, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n; 5. Nhóm ch tiêu v h p tác qu c t trong lĩnh v c phòng, ch ng ma túy bao g m: a) S li u ký k t, th c hi n các hi p nh, biên b n th a thu n ho c ghi nh v phòng, ch ng ma túy; s d án h tr cho công tác phòng, ch ng ma túy; ph i h p ào t o, t p hu n, h i th o; s lư ng oàn ra, oàn vào; thăm và làm vi c. b) S li u thông tin v , vi c trao i và ph i h p trong u tranh phòng, ch ng ma túy. 6. Nhóm ch tiêu v trang b phương ti n cho l c lư ng chuyên trách phòng, ch ng ma túy bao g m s phương ti n k thu t, vũ khí, v t li u n , công c h tr ; phương ti n thông tin liên l c; phương ti n giao thông v n t i. 7. Nhóm ch tiêu v kinh phí cho công tác phòng, ch ng ma túy bao g m: a) Ch tiêu v kinh phí u tư cho th c hi n các d án có v n nư c ngoài liên quan n phòng, ch ng ma túy; b) Ch tiêu v kinh phí u tư cho th c hi n các d án có v n trong nư c liên quan n phòng, ch ng ma túy; c) Ch tiêu c th v s d ng kinh phí phòng, ch ng ma túy (kinh phí tuyên truy n; kinh phí khen thư ng; kinh phí h tr i u tra, truy t , xét x ; kinh phí nghiên c u các d án, án, chương trình, nghiên c u khoa h c … v phòng, ch ng ma túy).
 5. 8. Nhóm các ch tiêu khác v phòng ch ng ma túy (bao g m h th ng t ch c, biên ch làm công tác phòng, ch ng ma túy; cơ s v t ch t trang b cho công tác phòng, ch ng ma túy …). i u 3. Nguyên t c th ng kê v phòng, ch ng ma túy Ho t ng th ng kê, thông tin th ng kê v phòng, ch ng ma túy ph i tuân th các nguyên t c cơ b n c a ho t ng th ng kê quy nh t i i u 4 Lu t Th ng kê; th c hi n ch b o m t s li u th ng kê theo quy nh c a Lu t Th ng kê, Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c và Danh m c bí m t c a B Công an. Chương 2. TRÁCH NHI M TH NG KÊ THÔNG TIN V PHÒNG, CH NG MA TÚY i u 4. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p xã Th ng kê s li u t n n ma túy và công tác phòng, ch ng ma túy theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c phân công t i a bàn qu n lý v i các ch tiêu quy nh t i kho n 1; i m a kho n 2; kho n 3, kho n 7, kho n 8 i u 2 c a Ch báo cáo th ng kê v phòng, ch ng ma túy ban hành kèm theo Quy t nh s 127/2009/Q -TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 (g i t t là Ch báo cáo th ng kê). i u 5. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p huy n T ng h p và ki m tra các ch tiêu th ng kê v phòng, ch ng ma túy do y ban nhân dân c p xã th c hi n; ng th i báo cáo th ng kê ch tiêu quy nh t i kho n 7 i u 2 Ch báo cáo th ng kê. i u 6. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p t nh T ng h p và ki m tra các ch tiêu th ng kê v phòng, ch ng ma túy do y ban nhân dân c p huy n th c hi n; ng th i báo cáo th ng kê ch tiêu quy nh t i kho n 7 i u 2 Ch báo cáo th ng kê. i u 7. Trách nhi m c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i 1. Th ng kê s li u v ngư i nghi n ma túy và cai nghi n ma túy trong các cơ s cai nghi n, t i gia ình, c ng ng theo các ch tiêu quy nh t i i m b, kho n 1 i u 2 Ch báo cáo th ng kê. 2. Th ng kê s li u v gi i quy t các v n xã h i sau cai nghi n theo các ch tiêu quy nh t i i m c, d kho n 1 i u 2 Ch báo cáo th ng kê. 3. Th ng kê s li u v h p tác qu c t theo các ch tiêu quy nh t i i m a kho n 5 và vi c s d ng kinh phí cho công tác phòng, ch ng ma túy quy nh t i kho n 7, kho n 8 i u 2 Ch báo cáo th ng kê. i u 8. Trách nhi m c a B Qu c phòng
 6. Th ng kê s li u v phòng, ch ng t i ph m ma túy theo các ch tiêu quy nh t i i m a kho n 2, kho n 5, 6, 7, 8 i u 2 Ch báo cáo th ng kê. i u 9. Trách nhi m c a B Y t Th ng kê s li u qu n lý, xu t khNu, nh p khNu ch t ma túy, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n s d ng trong lĩnh v c y t , phân tích, ki m nghi m và nghiên c u khoa h c theo các ch tiêu quy nh t i i m a, b, kho n 4, kho n 8 i u 2 Ch báo cáo th ng kê và các ch tiêu sau: a) Ch tiêu v k t qu nghiên c u thu c và phương pháp cai nghi n ma túy. b) Ch tiêu v c p, thu h i gi y phép lưu hành thu c và phương pháp cai nghi n ma túy. i u 10. Trách nhi m c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Báo cáo th ng kê v các Chương trình d án mà B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tri n khai ph c v cho vi c ch ng tr ng cây có ch a ch t ma túy. i u 11. Trách nhi m c a B Công Thương Th ng kê s li u qu n lý, xu t khNu, nh p khNu, t m nh p, tái xu t và s d ng ti n ch t trong lĩnh v c công nghi p, thương m i theo các ch tiêu quy nh t i i m a, b, c, kho n 4, kho n 8 i u 2 Ch báo cáo th ng kê. i u 12. Trách nhi m c a B Giáo d c và ào t o Th ng kê s li u h c sinh, sinh viên, giáo viên nghi n ma túy và công tác phòng, ch ng ma túy trong trư ng h c theo các ch tiêu sau: 1. Ch tiêu v h c sinh, sinh viên, giáo viên nghi n ma túy theo t ng t nh và theo t ng trư ng ( i v i nh ng trư ng thu c B Giáo d c và ào t o tr c ti p qu n lý). 2. Ch tiêu v h c sinh, sinh viên b h c, b bu c thôi h c do nghi n ma túy. 3. Ch tiêu v h c sinh, sinh viên, giáo viên ph m t i v ma túy. 4. Ch tiêu v tình hình và k t qu công tác phòng, ch ng t n n ma túy trong trư ng h c. i u 13. Trách nhi m c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch Th ng kê s li u phòng, ch ng t n n ma túy trong lĩnh v c văn hóa, th thao và du l ch theo các ch tiêu sau: 1. Ch tiêu k t qu tuyên truy n giáo d c phòng, ch ng ma túy thông qua các ho t ng văn hóa, ngh thu t.
 7. 2. Ch tiêu k t qu công tác phòng, ch ng t n n ma túy trong lĩnh v c th thao, du l ch. i u 14. Trách nhi m c a B Thông tin và Truy n thông 1. Th ng kê có li u thông tin và truy n thông v phòng, ch ng t n n ma túy theo ch tiêu k t qu thông tin tuyên truy n phòng, ch ng ma túy qua t ng lo i hình báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo i n t ). 2. Ch tiêu k t qu thông tin tuyên truy n phòng, ch ng ma túy thông qua các hình th c truy n thông khác. i u 15. Trách nhi m ph i h p gi a B Công an v i Vi n Ki m sát nhân dân t i cao Th ng kê s li u truy t t i ph m v ma túy theo các ch tiêu quy nh t i i m c kho n 2, kho n 7, 8 i u 2 Ch báo cáo th ng kê. i u 16. Trách nhi m ph i h p gi a B Công an v i Tòa án nhân dân t i cao Th ng kê s li u xét x t i ph m v ma quý theo các ch tiêu quy nh t i i m d kho n 2, kho n 7, 8 i u 2 Ch báo cáo th ng kê. i u 17. Trách nhi m c a B Tư pháp 1. S li u v thi hành án dân s các t i ph m v ma túy quy nh t i i m kho n 2, i m kho n 4 i u 2 Ch báo cáo th ng kê. 2. Ch tiêu v s a i, b sung và ban hành m i các văn b n quy ph m pháp lu t v phòng, ch ng ma túy. 3. Ch tiêu v chuy n ti n thu ư c t các v án ph m t i v ma túy vào qu phòng, ch ng ma túy trung ương và qu phòng, ch ng ma túy a phương theo quy t nh c a Tòa án. 4. Ch tiêu v tài s n ư c thi hành án t các v án ph m t i v ma túy. 5. Ch tiêu v tình hình lưu gi , b o qu n ch t ma túy là tang v t c a các v án t ng t nh, thành ph tr c thu c trung ương trong giai o n xét x , thi hành án. i u 18. Trách nhi m c a B K ho ch và u tư Th c hi n báo cáo th ng kê s li u theo các ch tiêu quy nh t i i m a, b kho n 7 i u 2 Ch báo cáo th ng kê. i u 19. Trách nhi m c a B Tài chính Ch o T ng c c H i quan th ng kê ch tiêu v phòng ch ng ma tuý theo ch c năng, nhi m v g m các ch tiêu quy nh t i i m a kho n 2, i m a, b, c, d kho n 4 và kho n 7, 8 i u 2 Ch báo cáo th ng kê.
 8. i u 20. Trách nhi m c a các b , cơ quan khác thu c Chính ph Th ng kê tình hình t n n ma túy và công tác phòng, ch ng ma túy thu c lĩnh v c, a bàn qu n lý theo ch c năng, nhi m v c a B , ngành. i u 21. Trách nhi m c a B Công an 1. Th c hi n th ng kê nhà nư c v phòng, ch ng ma túy; qu n lý thông tin v các t i ph m v ma túy, c th : a) T ng h p và h th ng hóa thông tin th ng kê v phòng, ch ng ma túy c a các B , ngành, y ban nhân dân và các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan; b) Xây d ng trung tâm d li u v phòng, ch ng ma túy và qu n lý d li u v phòng, ch ng ma túy; c) Ch o l c lư ng Công an các c p giúp y ban nhân dân cùng c p thu th p, qu n lý thông tin th ng kê v phòng, ch ng ma túy. 2. Th ng kê tình hình t i ph m và u tranh ch ng t i ph m v ma túy theo các ch tiêu quy nh t i i m a, b kho n 2; i m a, b, d, kho n 4, kho n 5, 6, 7, 8 i u 2 Ch báo cáo th ng kê. 3. Th ng kê tình hình ngư i nghi n ma túy và cai nghi n ma túy trong các tr i t m giam, nhà t m gi , tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng theo các ch tiêu quy nh t i i m a, b kho n 1 i u 2 Ch báo cáo th ng kê. Ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i th ng nh t s li u v cai nghi n ma túy c nư c và s xã, phư ng, th tr n không có t n n ma túy. 4. Là u m i ph i h p th c hi n trao i, h p tác qu c t v th ng kê phòng, ch ng ma túy. i u 22. Trách nhi m ph i h p gi a B Công an v i các t ch c chính tr - xã h i. B Công an ph i h p v i y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, Trung ương H i Liên hi p ph n Vi t Nam và H i Nông dân Vi t Nam, H i C u chi n binh Vi t Nam và các t ch c oàn th khác thu th p s li u th ng kê v tình hình t n n ma túy và công tác phòng, ch ng ma túy t i các cơ quan, oàn th trong ph m vi ch c năng, nhi m v ư c phân công. i u 23. Trách nhi m c a các ơn v s nghi p, doanh nghi p, h p tác xã, t h p tác, h kinh doanh cá th , h gia ình, cá nhân, t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam Thu th p và cung c p thông tin v tình hình t n n ma túy và công tác phòng, ch ng ma túy theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Chương 3.
 9. CH BÁO CÁO TH NG KÊ V PHÒNG, CH NG MA TÚY i u 24. Hình th c thu th p thông tin th ng kê cơ s , th ng kê t ng h p Thông tin th ng kê v phòng, ch ng ma túy ư c thu th p theo ch báo cáo th ng kê nh kỳ. i u 25. Ch báo cáo th ng kê Ch báo cáo th ng kê v phòng, ch ng ma túy bao g m: 1. Ch báo cáo th ng kê cơ s v phòng, ch ng ma túy; 2. Ch báo cáo th ng kê t ng h p v phòng, ch ng ma túy. i u 26. Phương pháp th ng kê cơ s , th ng kê t ng h p Vi c th ng kê thông tin v phòng, ch ng ma túy ư c th c hi n theo các phương pháp quy nh t i Lu t Th ng kê M C 1. CH BÁO CÁO TH NG KÊ CƠ S i u 27. i tư ng th c hi n ch báo cáo th ng kê cơ s v phòng, ch ng ma túy g m Các i tư ng ư c quy nh t i i u 4, i u 22, i u 23 c a Ch báo cáo th ng kê. i u 28. ThNm quy n ban hành n i dung báo cáo th ng kê cơ s v phòng, ch ng ma túy 1. B trư ng B Công an ph i h p v i B trư ng các B , th trư ng cơ quan ngang B ban hành bi u m u và hư ng d n th c hi n thu th p thông tin i v i nh ng ch tiêu th ng kê v phòng, ch ng ma túy thu c ngành, lĩnh v c ph trách sau khi có s thNm nh v chuyên môn nghi p v c a cơ quan th ng kê Trung ương. 2. B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B ban hành bi u m u và hư ng d n th c hi n thu th p thông tin i v i nh ng ch tiêu th ng kê v phòng, ch ng ma túy thu c ngành, lĩnh v c ph trách sau khi có ý ki n th ng nh t c a B Công an và s thNm nh v chuyên môn nghi p v c a cơ quan th ng kê Trung ương. 3. B Công an, B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B ph i h p v i các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i – ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p có s d ng ngân sách nhà nư c ho t ng phòng, ch ng ma túy xây d ng bi u m u và hư ng th c hi n thu th p thông tin th ng kê v phòng, ch ng ma túy quy nh t i i u 22 Ch báo cáo th ng kê. i u 29. Kỳ h n, th i h n và nơi nh n báo cáo th ng kê cơ s v phòng, ch ng ma túy
 10. 1. Kỳ h n báo cáo: báo cáo tháng. S li u ư c tính t ngày 1 n ngày cu i cùng c a tháng. 2. Th i h n báo cáo: trư c ngày 3 c a tháng sau. 3. Nơi nh n báo cáo: a) ơn v s nghi p; t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i – ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p có s d ng ngân sách nhà nư c ho t ng phòng, ch ng ma túy g i báo cáo lên ơn v c p trên theo h th ng ngành, lĩnh v c. b) y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n g i báo cáo lên y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (Ban Thư ng tr c phòng, ch ng ma túy huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh). M C 2. CH BÁO CÁO TH NG KÊ T NG H P i u 30. i tư ng th c hi n ch báo cáo th ng kê t ng h p v phòng, ch ng ma túy g m: 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; 2. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, y ban nhân dân các huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; các cơ quan chuyên môn v phòng, ch ng ma túy c a y ban nhân dân c p t nh, c p huy n. i u 31. ThNm quy n ban hành n i dung báo cáo th ng kê t ng h p v phòng, ch ng ma túy 1. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B ban hành bi u m u, hư ng d n th c hi n thu th p thông tin v phòng, ch ng ma túy áp d ng i v i cơ quan chuyên môn c a y ban nhân dân c p t nh, huy n v nh ng ch tiêu th ng kê v phòng, ch ng ma túy thu c ngành, lĩnh v c ph trách sau khi th ng nh t v i B trư ng B Công an và có s thNm nh v chuyên môn nghi p v c a cơ quan th ng kê Trung ương. 2. B trư ng, th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph th c hi n báo cáo th ng kê t ng h p theo các ch tiêu th ng kê v phòng, ch ng ma túy ư c phân công quy nh t i Chương II Ch báo cáo th ng kê. i u 32. Kỳ h n, th i h n và nơi nh n báo cáo th ng kê t ng h p v phòng, ch ng ma túy 1. Kỳ h n báo cáo a) Báo cáo 6 tháng: s li u tính t ngày 01 tháng 01 n ngày 31 tháng 6. b) Báo cáo năm: s li u tính t ngày 01 tháng 01 n ngày 31 tháng 12 c a năm. 2. Th i h n báo cáo: trư c ngày 15 c a tháng ti p theo.
 11. 3. Nơi nh n báo cáo: a) Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph g i báo cáo Th tư ng Chính ph , ng g i B Công an t ng h p báo cáo trình Th tư ng Chính ph , Ch t ch y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm. b) Các cơ quan chuyên môn v phòng, ch ng ma túy c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương g i báo cáo lên y ban nhân dân cùng c p (Ban Thư ng tr c phòng, ch ng ma túy t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) t ng h p, báo cáo Chính ph , ng g i B Công an. c) Các cơ quan chuyên môn v phòng, ch ng ma túy c a y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh g i báo cáo lên y ban nhân dân cùng c p (Ban Thư ng tr c phòng, ch ng ma túy huy n, qu n, th xã) t ng h p, báo cáo y ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Chương 4. CÔNG B VÀ S D NG THÔNG TIN TH NG KÊ V PHÒNG, CH NG MA TÚY i u 33. Công b thông tin th ng kê v phòng, ch ng ma túy 1. Thông tin th ng kê v phòng, ch ng ma túy ư c công b công khai, úng th i h n quy nh, tr nh ng thông tin ph i gi bí m t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Thông tin th ng kê v phòng, ch ng ma túy do ngư i có thNm quy n ư c quy nh t i i u 30 c a Ch báo cáo th ng kê này công b là thông tin th ng kê có giá tr pháp lý. i u 34. ThNm quy n công b 1. Th trư ng Cơ quan th ng kê Trung ương công b thông tin th ng kê thu c h th ng ch tiêu th ng kê qu c gia v phòng, ch ng ma túy trên cơ s th ng kê t ng h p chung c a B Công an. 2. B trư ng B Công an công b thông tin th ng kê v phòng, ch ng ma túy, tr các thông tin th ng kê thu c h th ng ch tiêu th ng kê qu c gia do cơ quan th ng kê Trung ương qu n lý. 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph công b thông tin th ng kê v phòng, ch ng ma túy thu c ngành, lĩnh v c mình ph trách. 4. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương công b thông tin th ng kê t k t qu các cu c i u tra th ng kê v phòng, ch ng ma túy theo các n i dung và ph m vi quy nh t i kho n 3 i u 12 c a Lu t Th ng kê. i u 35. Hình th c công b
 12. - Các xu t b n phNm b ng gi y, i n t và các phương ti n thông tin i chúng khác. - H p báo. - Thông báo g i các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - Các hình th c công b khác. i u 36. S d ng thông tin th ng kê v phòng, ch ng ma túy 1. M i t ch c, cá nhân ư c bình ng trong vi c ti p c n và s d ng thông tin ã ư c công b . 2. T ng c c Th ng kê có quy n truy c p, khai thác, s d ng, sao lưu, ghi chép l i cơ s d li u ban u liên quan n các ch tiêu th ng kê v phòng, ch ng ma túy thu c h th ng ch tiêu th ng kê qu c gia s d ng cho m c ích th ng kê, tr nh ng thông tin th ng kê m t, t i m t, tuy t m t theo quy nh c a Pháp l nh b o v bí m t nhà nư c. 3. Vi c trích d n, s d ng thông tin th ng kê v phòng, ch ng ma túy ã công b ph i trung th c, ghi rõ ngu n g c c a thông tin. Nghiêm c m s d ng thông tin th ng kê v phòng, ch ng ma túy vào nh ng vi c làm phương h i n l i ích qu c gia và l i ích c a t ch c, cá nhân cung c p thông tin. Chương 5. CÁC I U KI N B O M i u 37. B o m nhân l c cho công tác th ng kê v phòng, ch ng ma túy 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân c p t nh, c p huy n, c p xã ph i b trí nhân l c làm công tác th ng kê v phòng, ch ng ma túy. 2. Ngư i làm công tác th ng kê v phòng, ch ng ma túy ư c ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v , ng d ng công ngh thông tin, phương pháp th ng kê tiên ti n. 3. B Công an ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư (T ng c c Th ng kê), B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Công Thương, B Y t và các cơ quan có liên quan b i dư ng nghi p v th ng kê v phòng, ch ng ma túy cho l c lư ng công tác th ng kê phòng, ch ng ma túy; t ch c b i dư ng nghi p v th ng kê v phòng, ch ng ma túy cho ngư i làm công tác th ng kê v phòng, ch ng ma túy. i u 38. B o m tài chính cho công tác th ng kê v phòng, ch ng ma túy 1. Kinh phí b o m cho công tác th ng kê phòng, ch ng ma túy ư c b trí trong d toán chi thư ng xuyên hàng năm c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các a phương và ngu n kinh phí h p pháp khác.
 13. 2. B Tài chính ch trì hư ng d n c th n i dung, nh m c chi cho ho t ng này. i u 39. B o m cơ s v t ch t – k thu t, ng d ng các thành t u khoa h c và công ngh trong ho t ng th ng kê v phòng, ch ng ma túy. Nhà nư c u tư cơ s v t ch t – k thu t cho ho t ng th ng kê v phòng, ch ng ma túy; ưu tiên u tư cho vi c ng d ng công ngh thông tin vào ho t ng thu th p, báo cáo, công b , qu n lý thông tin, xây d ng h th ng d li u và m ng thông tin th ng kê v phòng, ch ng ma túy.
Đồng bộ tài khoản