Quyết định 1273/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định 1273/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1273/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch thực hiện đề án 30 giai đoạn II – rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1273/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1273/Q -BTTTT Hà N i, ngày 09 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH K HO CH TH C HI N ÁN 30 GIAI O N II – RÀ SOÁT TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c rà soát th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Thông tin và Truy n thông t i công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét ngh c a T trư ng T công tác th c hi n án 30 B Thông tin và Truy n thông, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch th c hi n án 30 giai o n II – Rà soát th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Thông tin và Truy n thông. i u 2. T công tác th c hi n án 30 B Thông tin và Truy n thông, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B Thông tin và Truy n thông căn c ch c năng, nhi m v ư c giao t ch c tri n khai th c hi n theo úng n i dung và ti n nêu t i K ho ch kèm theo Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. T trư ng T công tác th c hi n án 30 B Thông tin và Truy n thông, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B Thông tin và Truy n thông ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - T công tác chuyên trách CCTTHC c a TTgCP; - Các Th trư ng; - Thành viên TCT án 30 c a B ; - Trang tin i n t c a B ( ưa tin); Lê Doãn H p - Lưu: VT, TCT30. K HO CH TH C HI N ÁN 30 GIAI O N II - RÀ SOÁT TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 1273 /Q -BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2009 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông) Th i gian STT N i dung công vi c ơn v ch trì ơn v th c hi n hoàn thành I Công tác t p hu n, hư ng d n i n bi u m u: Hoàn thành trư c ngày 15/9/2009 Tham d t p hu n vi c rà soát TCTCT c a TCT án 30 c a Ngày TTHC t i TCTCT c a Th Th tư ng B 14/7/2009 tư ng Chính ph Chính ph H p tri n khai giai o n II c a án 30 và hư ng d n rà soát Các cơ quan, ơn TTHC ( i n bi u m u 2, 2a, 2b) TCT án 30 v thu c B ( i Trư c ngày cho các cơ quan, ơn v thu c c aB di n lãnh o; các 10/9/2009 B cho các cơ quan, ơn v cán b u m i) thu c B H p tri n khai giai o n II c a án 30 và hư ng d n rà soát Cán b um i TTHC ( i n bi u m u 2, 2a, 2b) Các phòng, ban Trư c ngày c a các ơn v cho các phòng ban, công ch c thu c ơn v 15/9/2009 thu c B c a t ng cơ quan, ơn v thu c B Tri n khai th c hi n rà soát TTHC t i các cơ quan, ơn v thu c B : Hoàn thành trư c II ngày 30/11/2009 Các phòng ban Cán b u m i thu c ơn v và Công ch c phòng, ban i n các Trư c ngày ư c phân công công ch c ư c Bi u m u 2, 2a, 2b 20/11/2009 th c hi n phân công th c hi n Rà soát th t c hành chính ưu Lãnh o Cán b um i tiên theo Công văn s Trư c ngày phòng, ban c a ư c phân công 256/CCTHHC ngày 25/8/2009 15/10/2009 ơn v th c hi n c a TCTCT c a Th tư ng
  3. Chính ph và g i v TCT án 30 c a B Th trư ng ơn v phê duy t k t qu i n bi u m u 2, 2a, 2b và báo cáo k t qu rà soát TTHC Cán b um i Cán b um i c a ơn v (theo ph l c IV, m u Trư c ngày c a các ơn v c a các ơn v 1, 2, 3, 4, 5 kèm theo Công văn 25/11/2009 thu c B thu c B s 172/CCTTHC ngày 30/7/2009 c a T CTCT c a TTg) N p k t qu th c hi n Giai o n II án 30 v TCT án 30 c a B : Cán b um i Cán b um i - Các Bi u m u 2, 2a, 2b ã Trư c ngày c a các ơn v c a các ơn v ư c óng d u giáp lai c a ơn 30/11/2009 thu c B thu c B v - Báo cáo k t qu rà soát rà soát th t c hành chính III Tri n khai rà soát TTHC t i B : Hoàn thành trư c ngày 28/02/2010 Ki m tra, rà soát nhanh m t s th t c hành chính thu c nhóm TCT án 30 TCT án 30 c a Trư c ngày các TTHC ưu tiên và g i k t qu c aB B 30/10/2009 v TCTCT - Rà soát, ki m tra ch t lư ng i n các bi u m u 2, 2a, 2b c a các ơn v TCT án 30 TCT án 30 c a Trư c ngày c aB B 25/12/2009 - T ng h p các l i, sai sót g i tr l i ơn v hoàn ch nh - Thông báo cho các doanh nghi p, cá nhân, t ch c v Danh m c TTHC c a B b ng văn b n; website c a B ; thư i n t … (n i dung chi ti t ư c xây d ng trong k ho ch truy n thông c a B ) TCT án 30 c a TCT án 30 B ; Các cơ quan, Trư c ngày - Thu th p các ý ki n ph n bi n c aB ơn v liên quan 25/01/2010 xã h i t doanh nghi p, cá nhân, thu c B t ch c (n i dung chi ti t ư c xây d ng trong k ho ch truy n thông c a B ) - T ch c H i th o óng góp vào danh m c, n i dung các
  4. TTHC thu c lĩnh v c Thông tin và Truy n thông. - Tham kh o ý ki n chuyên gia (Ký h p ng m i chuyên gia) Xây d ng Báo cáo k t qu rà soát và ki n ngh phương án ơn gi n hoá TTHC g i B trư ng TCT án 30 TCT án 30 c a Trư c ngày (theo ph l c V, m u 1, 2, 3, 4, 5 c aB B 15/02/2010 kèm theo Công văn s 172/CCTTHC ngày 30/7/2009 c a T CTCT c a TTg) Phê duy t Báo cáo k t qu rà soát- Phương án ơn gi n hoá TTHC c a B và g i TCTCT TCT án 30 c a Trư c ngày (theo ph l c VI, m u 1, 2, 3, 4, Lãnh oB B 28/02/2010 5 kèm theo Công văn s 172/CCTTHC ngày 30/7/2009 c a T CTCT c a TTg) Th c thi các phương án ơn gi n hoá TTHC: Hoàn thành trư c ngày IV 31/12/2010 Các ơn v tri n khai theo thNm quy n nh ng n i dung ki n ngh Th trư ng các Các ơn v thu c T ngày trong giai o n rà soát xin ý ki n ơn v thu c B 28/02/2010 lãnh o B s a i, b sung, B bãi b các TTHC. V Công tác ch o i u hành - TCT án 30 c a B - TCT án 30 c aB - C c Báo chí Trong su t Tri n khai công tác truy n thông - C c Báo chí th i gian - C c Qu n lý Phát th c hi n án 30 c a B th c hi n thanh và Truy n - C c Qu n lý án hình Phát thanh và Truy n hình - Trung tâm thông tin Xây d ng k ho ch th c hi n TCT án 30 TCT án 30 c a Trư c ngày án 30 năm 2010 c a B c aB B 31/12/2009 Sơ k t giai o n II th c hi n TCT án 30 TCT án 30 c a Trư c ngày án 30 c a ơn v , th c hi n công c aB B 31/12/2009 tác thi ua khen thư ng VI Ch thông tin, báo cáo
  5. Xây d ng báo cáo tháng th c TCT án 30 Trư c ngày TCT án 30 các hi n án 30 c a ơn v g i các ơn v 22 hàng ơn v thu c B TCT án 30 c a B thu c B tháng T ng h p k t qu th c hi n Trư c ngày TCT án 30 TCT án 30 c a án 30 c a B trong tháng, báo 25 hàng c aB B cáo nh kỳ g i TCTCT c a TTg tháng
Đồng bộ tài khoản