Quyết định 1276/1998/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
82
lượt xem
6
download

Quyết định 1276/1998/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1276/1998/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ kế toán Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1276/1998/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1276/1998/Q -BTC Hà N i, ngày 24 tháng 9 năm 1998 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 1276/1998/Q -BTC NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 1998 V VI C BAN HÀNH CH K TOÁN KHO B C NHÀ NƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách Nhà nư c s 06/1998/QH10; Căn c Pháp l nh k toán và th ng kê ư c công b theo L nh s 06/LCT/H NN ngày 20-05-1998 c a H i ng Nhà nư c và i u l t ch c k toán Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02-03-1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28-10-1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 25/CP ngày 05-04-1995 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy Kho b c Nhà nư c tr c thu c B Tài chính; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 19-12-1996 và Ngh nh s 51/1998/N -CP ngày 18-07-1998 c a Chính ph hư ng d n thi hành vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán Ngân sách Nhà nư c. áp ng yêu c u qu n lý, nâng cao ch t lư ng h ch toán k toán các lo i v n, tài s n c a Nhà nư c và các ho t ng nghi p v Kho b c Nhà nư c; Theo ngh c a T ng Giám c Kho b c Nhà nư c và V trư ng V Ch k toán. QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Ch k toán Kho b c Nhà nư c", Ch k toán Kho b c Nhà nư c bao g m: 1. Nh ng quy nh chung v k toán Kho b c Nhà nư c. 2. T ch c công tác k toán và t ch c b máy k toán. 3. Ch ch ng t k toán. 4. H th ng tài kho n k toán và phương pháp ghi chép. 5. Ch s k toán.
  2. 6. Ch i n báo và báo cáo nhanh. 7. Ch báo cáo k toán. 8. Ch quy t toán ho t ng nghi p v Kho b c Nhà nư c. 9. Ch ki m tra k toán. i u 2. Ch k toán Kho b c Nhà nư c ban hành theo Quy t nh này ư c thi hành th ng nh t trong H th ng Kho b c Nhà nư c t ngày 01-01-1999 và thay th các văn b n pháp quy dư i ây: - Quy t nh s 478 TC/KBNN ngày 19-11-1992 c a B trư ng B Tài chính ban hành Ch k toán Kho b c Nhà nư c, - Quy t nh s 1287 TC/Q /KBNN ngày 31-12-1996 c a B trư ng B Tài chính ban hành h th ng tài kho n k toán Kho b c Nhà nư c, - Quy t nh s 576 TC/KBNN ngày 26-06-1996 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành m u bi u 06 ch ng t m i. Ngoài ra, các n i dung và quy nh ban hành các văn b n hư ng d n khác v k toán Kho b c Nhà nư c trái v i Ch k toán Kho b c Nhà nư c ban hành theo Quy t nh này u h t hi u l c thi hành. i u 3. Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T ng Giám c Kho b c Nhà nư c ch u trách nhi m t ch c, hư ng d n thi hành Quy t nh này trong h th ng Kho b c Nhà nư c. Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản