Quyết định 1277/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:141

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định 1277/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1277/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1277/QĐ-CTN

 1. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1277/QĐ-CTN Hà N i, ngày 07 tháng 09 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C CHO THÔI QU C T CH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét đ ngh c a Chính ph t i T trình s 126/TTr-CP ngày 17/8/2009, QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam đ i v i 1.600 công dân hi n đang cư trú t i Đài Loan (Trung Qu c); 01 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa liên bang Đ c (có tên trong danh sách kèm theo). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong danh sách t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N ĐANG CƯ TRÚ T I ĐÀI LOAN (TRUNG QU C) ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (kèm theo Quy t đ nh s 1277/QĐ-CTN ngày 07 tháng 9 năm 2009 c a Ch t ch nư c) 1. Đoàn Th Hi n, sinh ngày 02/3/1984 t i Nam Đ nh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 46, ph Khánh Thành, khóm 2, phư ng Đ i H u, khu Tây Đ n, thành ph Đài Trung 2. Tr n Di m Nhi, sinh ngày 02/6/1986 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 75/8, ngõ 422, đư ng Chương Nam, đo n 2, khóm 16, phư ng Chương Hòa, thành ph Nam Đ u 3. Nguy n Hoàng Oanh, sinh ngày 25/6/1985 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 187, đư ng Phương Uy n, đo n Tân B o, khóm 3, thôn Tân B o, xã Phương Uy n, huy n Chương Hóa
 2. 4. Nguy n Ng c Lan, sinh ngày 17/3/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 29, ngõ 23, ph Vĩnh Xuyên, khóm 9, phư ng Nam Ph , thành ph Đào Viên, huy n Đào Viên 5. Lê H ng Nhung, sinh ngày 10/7/1981 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 36, đư ng Tân Sinh 2, khóm 4, thôn Th ng L i, xã H Kh u, huy n Tân Trúc 6. Huỳnh Thanh Phương, sinh ngày 27/8/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 20/1, ngõ 51, đư ng Mai Côi, khóm 5, phư ng Cát Tư ng, thành ph Tân Đi m, huy n Đài B c 7. Hà Kim Quí, sinh ngày 30/3/1986 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 7, s 50, ngõ 522, đư ng Xuân Lâm, khóm 8, thôn Lý Minh, xã Xuân Sơn, huy n Đài B c 8. Tô Th Ki u Trang, sinh ngày 19/02/1985 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 148 Lão Trang, khóm 17, thôn lão Trang, xã Trác Lan, huy n Miêu L t 9. Đ Th Đi m, sinh ngày 10/8/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, đư ng Bình Hòa 10, khóm 21, phư ng C ng Kh u, khu Ti u C ng, thành ph Cao Hùng 10. Phan Th M ng Thu, sinh ngày 06/10/1980 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2/29, đư ng Khương Quang, khóm 10, thôn Khương Viên, xã Giai Đông, huy n Bình Đông 11. Lê Th San, sinh ngày 15/3/1974 t i Thanh Hóa Gi i tính: N Hi n trú t i: S 304/1, ngõ Thông Tiên, khóm 14, thôn T p Lai, xã San Lâm, huy n Cao Hùng 12. Võ Th H ng Di m, sinh ngày 14/8/1980 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 360 Th t Hi n, khóm 7, phư ng Lê Phân, th tr n Sa Nai, huy n Đài Trung 13. Nguy n Th Ng c Hân, sinh ngày 17/01/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 36, đư ng Đ nh Tam Trang, khóm 8, phư ng Dương Thô, th tr n Thanh Th y, huy n Đài Trung 14. Lý Th L n, sinh ngày 01/01/1983 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 38, đư ng Trư ng An, khóm 7, phư ng Quang Hoa, thành ph Thái Bình, huy n Đài Trung 15. Phùng M In, sinh ngày 14/01/1987 t i Bình Thu n Gi i tính: N
 3. Hi n trú t i: S 392 đư ng Thái Bình, khóm 17, thôn Thái Bình, xã Ty Nam, huy n Đài Đông 16. Nguy n Th Bích Tuy n, sinh ngày 11/12/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 43, đư ng Phong Đăng, khóm 4, phư ng C ng H u, khu Ti u C ng, thành ph Cao Hùng 17. Tr n Th Lan, sinh ngày 14/4/1981 t i Lâm Đ ng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 20 T M u, khóm 2, thôn T M u, xã Nguyên Trư ng, huy n Vân Lâm 18. Võ Anh Thư, sinh ngày 09/5/1986 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 43, ngõ 24, đư ng Đài Hưng, khóm 8, thôn Đài T , xã Kh u H , huy n Vân Lâm 19. Lai Kim N , sinh ngày 07/5/1982 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 56, ph Nhân Đ c, khóm 12, phư ng Nhân Ái, thành ph Đài Đông, huy n Đài Đông 20. Đinh Th Thúy, sinh ngày 01/01/1986 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 138, đư ng Kỳ Giáp, đo n 4, khóm 12, phư ng Đ i Lâm, th tr n Kỳ Sơn, huy n Cao Hùng 21. Nguy n Th H nh Hoa, sinh ngày 12/6/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, ngõ 115, đư ng Gia Đông, đo n 1, khóm 12, thôn Đ i Thôn, xã Đ i Thôn, huy n Chương Hóa 22. Trương Th Bé Năm, sinh ngày 18/10/1986 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 91/1 Hưng B c, khóm 9, thôn Hưng Quý, xã Xích Đ ng, huy n Vân Lâm 23. Đoàn Th Thu Ng c, sinh ngày 26/10/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4/1, s 25, đư ng Ch n Hưng, khóm 18, thôn Trung Chính, xã V Phong, huy n Đài Trung 24. Tr n Th L a, sinh ngày 06/5/1979 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 249, đư ng Trung Anh, đo n 2, khóm 24, phư ng Phúc Đ c, th tr n Ngô T , huy n Đài Trung 25. Nguy n Th Lý, sinh ngày 05/3/1980 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 91, đư ng Lâm Sâm, khóm 5, phư ng An L c, thành ph Bình Đông, huy n Bình Đông 26. Vũ Th Tuyên, sinh ngày 18/02/1981 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 126, ngõ 425, đư ng Nam Cương 2, khóm 29, phư ng Chương Hòa, thành ph Nam Đ u, huy n Nam Đ u
 4. 27. Nguy n Th Lài, sinh ngày 09/02/1984 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 75, ngõ 100, đư ng Ph Đ nh, khóm 15, phư ng Ph Đ nh, khu Đông, thành ph Tân Trúc 28. Nguy n Th Thu Nguy t, sinh ngày 30/01/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, ngõ 317, đo n 2, đư ng Đi n Tâm, khóm 30, phư ng Phong Đi n, thành ph Phong Nguyên, huy n Đài Trung 29. Ph m Th Ph ng, sinh ngày 09/02/1977 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 190, đo n 3, đư ng Trung Ương, khóm Vĩnh Ninh, thành ph Th Thành, huy n Đài B c 30. Nguy n H ng Chi, sinh ngày 10/10/1982 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 247/687 Trúc T Cư c, khóm 15, phư ng Toàn Hưng, th tr n Tân Hóa, huy n Đài Nam 31. Nguy n Th Di m Lan, sinh ngày 07/11/1986 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 85, đư ng Trung Chính 1, khóm 10, thôn Qu ng Hưng, xã L c C c, huy n Nam Đ u 32. Nguy n Th Sin Ca, sinh ngày 14/6/1985 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 293, đư ng Trung Nguyên, thành ph Tân Trang, huy n Đài B c 33. Phan Th H ng Thu, sinh ngày 15/8/1983 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 193, ngõ 293, đư ng Kha H , đo n 3, khóm 2, phư ng Kha H , th tr n Trúc Đông, huy n Tân Trúc 34. Nguy n Th Thu Trinh, sinh ngày 15/12/1982 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14, ngõ 21, đư ng Diên Bình, khóm 8, phư ng Vĩnh Quang, th tr n Tô Áo, huy n Nghi Lan 35. Phan Th Ki u, sinh ngày 02/6/1986 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 528, đo n 1, đư ng Dân Sinh, khóm 3, thôn Phú Công, xã Lưu Khê, huy n Chương Hóa 36. Phan Th Tuy t Em, sinh ngày 24/10/1985 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 92/3, ph Tín Nghĩa, khóm 32, phư ng Hưng Nam, thành ph Trung Hòa, huy n Đài B c 37. Tr n Ki u Loan, sinh ngày 07/4/1983 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11/2, đư ng Mai Lý, khóm 5, thôn Nghĩa Lý, xã H u Lý, huy n Đài Trung 38. Tr n Th Giàu, sinh ngày 18/10/1983 t i C n Thơ
 5. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 286, đư ng Nam Cương, khóm 4, phư ng Chương Hòa, thành ph Nam Đ u, huy n Nam Đ u 39. ng Ch n Mùi, sinh ngày 06/7/1986 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 7, ngách 30, h m 137, ngõ 991, đư ng Hòa Bình, khóm 24, phư ng Đ i Nam, thành ph Bát Đ c, huy n Đào Viên 40. Võ Th Cưng, sinh ngày 15/02/1979 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13, ngõ 119, đư ng Dân T c, khóm 4, thôn Nam Tây, xã Nam Tây, huy n Đài Nam 41. Lương Th Chuyên, sinh ngày 16/11/1971 t i Thái Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2/3 s 36, ph Quang Ph c, khóm 15, phư ng Nam Xương, th tr n Đ u Nam, huy n Vân Lâm 42. Tr n Th Dương Tư ng, sinh ngày 30/12/1985 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 47, ngõ 30, đư ng Dân T c, khóm 10, thôn H i Nam, xã Đài Tây, huy n Vân Lâm 43. Bùi Th Hương, sinh ngày 16/12/1986 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 53, ngõ 212, đư ng Quang Chính, khóm 23, phư ng Tư Thành, thành ph Đ i Lý, huy n Đài Trung 44. Phan H ng Y n, sinh ngày 25/8/1985 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18, ngõ 57, đư ng L c H p, khóm 4, phư ng L c H p, thành ph Vĩnh Khang, huy n Đài Nam 45. Lưu Tú Hoa, sinh ngày 17/4/1985 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8, ngách 1, ngõ 353, đư ng Thành Công, khóm 17, thôn B c Th , xã Quan Mi u, huy n Đài Nam 46. Nguy n Th Loan, sinh ngày 18/11/1988 t i Phú Th Gi i tính: N Hi n trú t i: S 24, ngõ L c Trương Lê, khóm 21, phư ng Vĩnh Hòa, th tr n Kỳ Sơn, huy n Cao Hùng 47. Nguy n Th Bé Thi, sinh ngày 10/9/1986 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 77, đư ng Thu n Hưng, khóm 7, thôn Thu n Hưng, xã Th y Lâm, huy n Vân Lâm 48. Nguy n Th Tuy t Lan, sinh ngày 16/01/1986 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7 H u Bích Khê, khóm 2, thôn Th c Tào, xã Long Kỳ, huy n Đài Nam 49. Lê Th Th m, sinh ngày 19/6/1971 t i C n Thơ Gi i tính: N
 6. Hi n trú t i: S 81, đư ng Trung Hi u, khóm 2, thôn Hòa Phong, xã Đài Tây, huy n Vân Lâm 50. Ch Th Tuy t Thi, sinh ngày 09/12/1985 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5 Đ c Hi n, khóm 18, thôn Th y Đôi, xã C Khanh, huy n Vân Lâm 51. Huỳnh Th Tuy t Nhung, sinh ngày 19/4/1978 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 53, ngõ 20, đư ng An Khánh, khóm 23, phư ng Nam Dương, thành ph Phong Nguyên, huy n Đài Trung 52. Nguy n Th Hu , sinh ngày 19/01/1985 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 7, ngách 9, ngõ 99, ph Phúc Th , khóm 20, phư ng Tín Nghĩa, thành ph Tân Trang, huy n Đài B c 53. Tr n Th Ánh Nguy t, sinh ngày 14/4/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 197/43, đư ng Đông Lan, khóm 15, phư ng M u Hưng, th tr n Đông Th , huy n Đài Trung 54. Bùi Th Kim H i, sinh ngày 19/6/1977 t i Phú Th Gi i tính: N Hi n trú t i: S 506, đư ng Phong Th , đo n 2, khóm 2, phư ng Ông T , thành ph Phong Nguyên, huy n Đài Trung 55. Lê Th Thu Oanh, sinh ngày 04/10/1983 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 63 V n Lý Gia Đ u, khóm 10, thôn Đ i B ng, xã V n Lý, huy n Đài B c 56. Phan Th Th ch Th o, sinh ngày 18/02/1985 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, ngõ 84, ph Xã T , khóm 17, phư ng Xã Tân, khu S Lâm, thành ph Đài B c 57. Di p Ng c Trâm, sinh ngày 11/4/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 21/2, đư ng Trung Hoa, khóm 9, phư ng C u Kh y, th tr n Tri u Châu, huy n Bình Đông 58. Đ ng Th M ng Tuy n, sinh ngày 10/02/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, ngõ 82, ph Công Đ c, khóm 22, phư ng B c Th , thành ph Bình Đông, huy n Bình Đông 59. Hoàng Th Hoa, sinh ngày 10/02/1985 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18 Vĩnh Phong, khóm 10, thôn Vĩnh Phong, xã Phú Lý, huy n Hoa Liên 60. Đoàn Th Bích Phư ng, sinh ngày 02/3/1985 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 107, đư ng Lưu C u, khóm 32, thôn Lưu C u, xã Đ i Liêu, huy n Cao Hùng 61. Võ Th Kim Loan, sinh ngày 07/5/1981 t i Vĩnh Long Gi i tính: N
 7. Hi n trú t i: S 122/4, đư ng Trúc Liêu, khóm 14, thôn Trúc Liêu, xã Đ i Th , huy n Cao Hùng 62. Ph m Th Đính, sinh ngày 31/12/1980 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 33, ngõ 242, ph Trung Nghĩa, khóm 15, thôn V n Ki n, xã Giai Đông, huy n Bình Đông 63. Bùi Th Mai Loan, sinh ngày 20/8/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 187/1 Th ng L i, khóm 35, thôn Trúc Lâm, xã Lâm Biên, huy n Bình Đông 64. Đ Kim Châm, sinh ngày 09/9/1959 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2/1, s 14, ngõ 95, ph Hà Biên, khóm 13, phư ng Hà Biên, khu C Sơn, thành ph Cao Hùng 65. Đ ng Th Thanh Tuy n, sinh ngày 17/9/1974 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 33/1, ph Trung Ph 6, khóm 10, phư ng Đ ng Đ c, thành ph Đào Viên, huy n Đào Viên 66. Tr n Th m Mùi, sinh ngày 06/6/1968 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 65, đư ng B c Môn, khóm 13, thôn Phúc An, xã Xa Thành, huy n Bình Đông 67. Th ch Th Ty Phô, sinh ngày 26/3/1986 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 51 Hoài T Ph , khóm 5, thôn Giai An, xã Long Đàm, huy n Đào Viên 68. Đ Th Bé Năm, sinh ngày 25/02/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 21, ngách 1, ngõ 400, ph Đông Dũng, khóm 12, phư ng Đ i Cư ng, thành ph Bát Đ c, huy n Đào Viên 69. Ngô Th Linh, sinh ngày 25/5/1981 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, đư ng Nam Hoàng, khóm 3, phư ng Lưu Trung, thành ph Đ u L c, huy n Vân Lâm 70. Nguy n Th Phương Hà, sinh ngày 28/4/1971 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 22, ngõ 1, đư ng Hưng An, khóm 16, thôn Ti n Cát, xã Tân Viên, huy n Bình Đông 71. Tr n Th C m, sinh ngày 09/9/1983 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 25, ngõ 99, đư ng Trung Sơn, đo n 3, khóm 7, phư ng Nghi Xương, thành ph Thái Bình, huy n Đài Trung 72. Mai M Hoa, sinh ngày 08/01/1984 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 76 Ngũ Nam, khóm 9, phư ng Ngũ Nam, th tr n Thông Tiêu, huy n Miêu L t 73. Lê Th Thu Sương, sinh ngày 15/01/1985 t i Sóc Trăng
 8. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 272, đư ng B c Phong, khóm 1, thôn B c Th , xã V Phong, huy n Đài Trung 74. Nguy n Th M Ph ng, sinh ngày 11/5/1983 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 31, đư ng Ki n Hưng, khóm 14, thôn Xích Sơn, xã V n Loan, huy n Bình Đông 75. Nguy n Th Loan, sinh ngày 01/01/1985 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 52, ngõ 151, đư ng Ngũ Phòng, khóm 25, thôn Ngũ Phòng, xã Tân Viên, huy n Bình Đông 76. Nguy n Th Hà, sinh ngày 20/3/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 293, đư ng Viên Lâm, đo n 2, khóm 5, phư ng Quang Minh, th tr n Đ i Khê, huy n Đào Viên 77. Nguy n Th H ng Loan, sinh ngày 02/8/1979 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 95, đư ng Đ i Liêu, khóm 4, phư ng Thư ng Thiên, th tr n Th y Phương, huy n Đài B c 78. Sú Th Kíu, sinh ngày 27/02/1986 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13 Châu T , khóm 14, thôn Th y Vĩ, xã Luân B i, huy n Vân Lâm 79. Tr n Th Kim Ngân, sinh ngày 01/4/1984 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 41 Tam Nguyên, khóm 6, thôn Quy n Nam, xã Mai Sơn, huy n Gia Nghĩa 80. Huỳnh Th Thu Y n, sinh ngày 15/12/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 67, xã Xã Kh u, khóm 5, phư ng Phúc Đi n, th tr n Tây Loa, huy n Vân Lâm 81. Đào Th Kim Y n, sinh ngày 25/4/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2 L c Đ u Vĩ, khóm 1, thôn L c Đ u, xã L c Cư c, huy n Gia Nghĩa 82. Ph m Th Phương, sinh ngày 28/5/1977 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, ngách 14, ngõ 143, ph Hưng Nông, khóm 12, phư ng Vinh Hoa, th tr n Trúc Đông, huy n Tân Trúc 83. Mai Th Hi n, sinh ngày 26/6/1982 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, ph Tín Trung, khóm 7, phư ng Gia Hưng, th tr n Cương Sơn, huy n Cao Hùng 84. Huỳnh Th Hi n, sinh ngày 21/6/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, ngõ 133, ph Trúc Vi B c, khóm 12, phư ng Trúc Vi, th tr n Cương Sơn, huy n Cao Hùng 85. Bùi Th Hương, sinh ngày 28/01/1986 t i H i Phòng
 9. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 23/79, đư ng Thái An, khóm 11, phư ng Thái An, khu Th t Đ , thành ph Cơ Long 86. Bùi Kim Ngân, sinh ngày 10/6/1979 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 7, s 110, ph Dân Nghĩa, khóm 12, phư ng Trung Hi u, thành ph Lô Châu, huy n Đài B c 87. Bùi Th Th y Trang, sinh ngày 16/02/1979 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 39/2, đư ng Nam Thiên M , khóm 23, phư ng Đ i An, thành ph Th Thành, huy n Đài B c 88. Lê Th Dung, sinh ngày 12/01/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, ngõ 208, đư ng T T , khóm 1, phư ng Chương Hòa, thành ph Nam Đ u, huy n Nam Đ u 89. Lương Th Thúy, sinh ngày 25/6/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18, ngõ 222, đo n 2, đư ng Ti n Sơn, khóm 10, th tr n Trúc Sơn, huy n Nam Đ u 90. Nguy n Thanh Long, sinh ngày 22/7/1958 t i Vĩnh Long Gi i tính: Nam Hi n trú t i: L u 4, s 104, đư ng Hưng Thành, khóm 1, phư ng Viên Nhân, thành ph Th Thành, huy n Đài B c 91. Nguy n Th Kim Chi, sinh ngày 26/01/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 12, ngõ 37, ph Văn Sơn, khóm 19, thôn L c Thi n, xã Qui Sơn, huy n Đào Viên 92. Nguy n Th Kim Thùy, sinh ngày 12/8/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 21, đư ng Hi u Xuyên, khóm 27, phư ng Trúc Doanh, th tr n Hòa M , huy n Chương Hóa 93. Nguy n Th Ng c Thúy, sinh ngày 28/01/1978 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 37, ngõ 267, đư ng Ph c Hưng, đo n 1, khóm 41, phư ng Th Nghĩa, khu Nam, thành ph Đài Trung 94. Nguy n Th Đ p, sinh ngày 26/3/1976 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 188, ngõ Vĩnh T nh, đư ng Đông Lan, khóm 10, phư ng Minh Chính, th tr n Đông Th , huy n Đài Trung 95. Huỳnh Th Bé Em, sinh ngày 19/02/1986 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 105/1, ph C ng An, khóm 5, phư ng C ng Minh, khu Ti u C ng, thành ph Cao Hùng
 10. 96. Tr n Th Oanh, sinh ngày 28/12/1985 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5, đư ng Tây Toàn, khóm 1, thôn Toàn Hưng, xã Tân C ng, huy n Chương Hóa 97. Đinh Kim Chu n, sinh ngày 09/3/1970 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 102, ph Ki n Công, khóm 15, phư ng Đông Ki u, khu Đông, thành ph Đài Trung 98. Tr n Th H nh, sinh ngày 01/10/1969 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 79, đư ng Nam An, khóm 13, thôn Nam An, xã Đi n Liêu, huy n Cao Hùng 99. Nguy n Th M Di u, sinh ngày 10/4/1980 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 20/2 Nam Th Trang, khóm 11, thôn Nam Th , xã Đông Sơn, huy n Đài Nam 100. Tr n Th Kim Ng c, sinh ngày 09/02/1987 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 4, ngõ 94, ph Trung Tín, khóm 20, phư ng Trung Nguyên, thành ph Tân Trang, huy n Đài B c 101. Nguy n Th Ngà, sinh ngày 19/01/1983 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16/1 H Loan, khóm 5, thôn Hoa Lăng, xã Ph c Hưng, huy n Đào Viên 102. Đ ng Th Hà, sinh ngày 18/8/1976 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 35, ngách 77, ngõ 560, đư ng Trung Chính B c, khóm 16, phư ng Đ i H u, thành ph Tam Trùng, huy n Đài B c 103. Tr n Th Di m, sinh ngày 22/01/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, N i Th , khóm 2, thôn Ng Hành, xã Song Khê, huy n Đài B c 104. Nguy n Kim Bé, sinh ngày 21/11/1983 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16, ngõ 36, đư ng Tân Thái, khóm 12, phư ng Thái Hòa, thành ph Trúc B c, huy n Tân Trúc 105. Nguy n Th Ki u Oanh, sinh ngày 04/12/1985 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, ngách 32, ngõ 165, đư ng Vinh Dân, khóm 11, phư ng Hưng Nhân, thành ph Trung L ch, huy n Đào Viên 106. Nguy n Th Nhanh, sinh ngày 03/02/1981 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5, ngõ 120, đư ng An Hòa, đo n 3, khóm 25, phư ng Vĩnh An, thành ph Tân Đi m, huy n Đài B c 107. Lý Th L , sinh ngày 13/11/1977 t i Tây Ninh Gi i tính: N
 11. Hi n trú t i: S 22, ngõ Đ nh Trang, đư ng Luân T Cư c, khóm 2, phư ng Đ nh Trang, th tr n Khê H , huy n Chương Hóa 108. Trương Th Thu Th o, sinh ngày 09/6/1977 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 28, ngõ Đ nh Trang, đư ng Luân T Cư c, khóm 2, phư ng Đ nh Trang, th tr n Khê H , huy n Chương Hóa 109. Nguy n L Dung, sinh ngày 13/7/1971 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19/20, ngõ 316, đư ng T Du, khóm 14, phư ng Tây Th , thành ph Chương Hóa, huy n Chương Hóa 110. Nguy n Th Út, sinh ngày 15/6/1979 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 33/1, ph Thát Sinh, khóm 1, thôn Đ i Hán, xã Tân Thành, huy n Hoa Liên 111. Nguy n Th Phương Tuy n, sinh ngày 19/02/1984 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 6/10, s 81, ph Đông Quang Đông, khóm 27, phư ng Ki n Thành, khu B c, thành ph Đài Trung 112. Bùi Th Ánh, sinh ngày 19/6/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 49/1 Ngưu Đi u Ph , khóm 7, thôn Nam Hương, xã Th y Thư ng, huy n Gia Nghĩa 113. Võ Th Di m, sinh ngày 15/5/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 70, đư ng N i Lâm, khóm 12, phư ng Mai Lâm, thành ph Đ u L c, huy n Vân Lâm 114. Tr n Th Đư c, sinh ngày 01/7/1979 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 26, ph Ngũ Phúc, khóm 22, thôn Th y Thư ng, xã Th y Thư ng, huy n Gia Nghĩa 115. Huỳnh Ng c Thơ, sinh ngày 22/8/1986 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 55 Nam Xương, khóm 15, thôn Kh m Cư c, xã C Khanh, huy n Vân Lâm 116. H Th Bích Em, sinh ngày 18/9/1981 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 222, đư ng Dân Quy n, khóm 1, phư ng H i Thôn, khu Đông, thành ph Gia Nghĩa 117. Nguy n Th Kim Quyên, sinh ngày 12/3/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 10, s 336, đư ng Hùng Bình, khóm 12, phư ng T Nam, khu Ti u C ng, thành ph Cao Hùng 118. Nguy n Mai Phương, sinh ngày 11/10/1983 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 27/1 Đàm N i, khóm 9, thôn Long Thăng, xã T o Ki u, huy n Miêu L t
 12. 119. Lâm Tú Anh, sinh ngày 16/4/1986 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 22, ngõ 256, đư ng Trung Sơn B c, đo n 2, khóm 6, phư ng Vĩnh Bình, th tr n Dương Mai, huy n Đào Viên 120. Nguy n Th Đi p, sinh ngày 19/02/1982 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 7, s 350, đư ng Trang Kính, đo n 1, khóm 6, phư ng Trang Kính, thành ph Đào Viên, huy n Đào Viên 121. Nguy n Th Mén, sinh ngày 20/3/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 30, đư ng Dân Quy n, khóm 18, thôn Xã Kh u, xã Phân Viên, huy n Chương Hóa 122. Nguy n Th Thêm, sinh ngày 22/02/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 116, đư ng Ti n An, khóm 9, thôn Ti n Phân, xã Phân Viên, huy n Chương Hóa 123. Nguy n Th Chi, sinh ngày 15/4/1986 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 390, ph Đ i Hưng 10, khóm 21, thôn Tân Trang, xã Lô Trúc, huy n Đào Viên 124. H Thùy Trang, sinh ngày 16/10/1974 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, ngõ 137, đư ng Trung Sơn, khóm 18, thôn Trang Nhã, xã Tú Th y, huy n Chương Hóa 125. Tr nh Kim Ngân, sinh ngày 12/5/1986 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 25, ngõ 217, đư ng Tân Nhân, đo n 1, khóm 7, phư ng L p Nhân, thành ph Đ i Lý, huy n Đài Trung 126. Đinh Th Khá, sinh ngày 02/01/1983 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3/31, ngõ 30, ph B o Khánh, khóm 4, phư ng Phùng Giáp, khu Tây Đ n, thành ph Đài Trung 127. Nguy n Th Phư ng, sinh ngày 07/6/1972 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, ngõ 23, đư ng Trung Sơn, khóm 16, phư ng Tây An, th tr n H Vĩ, huy n Vân Lâm 128. Võ Th Thu Sương, sinh ngày 04/4/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 150, đư ng Huỳnh C ng, khóm 11, thôn Huỳnh C ng, xã Kim Sơn, huy n Đài B c 129. Vũ Th Vi n, sinh ngày 21/7/1985 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19, ph T p Hòa, khóm 12, phư ng Sùng L , khu B c, thành ph Tân Trúc 130. Ph m Nguy n Lan Chi, sinh ngày 15/8/1969 t i H u Giang Gi i tính: N
 13. Hi n trú t i: S 3, đo n 2, đư ng Đàm Hưng, thôn Phúc Nhân, xã Đ m T , huy n Đài Trung 131. Ph m Th Hi n, sinh ngày 01/5/1985 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 9, h m 1, ngõ 212, đư ng Dân An Tây, khóm 12, phư ng Quang Minh, thành ph Tân Trang, huy n Đài B c 132. Ph m Th Trang, sinh ngày 02/3/1985 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 101, đư ng Bình Hòa Đông, khóm 1, phư ng C ng Càn, khu Ti u C ng, thành ph Cao Hùng 133. Tr n Quý Hư ng, sinh ngày 19/12/1974 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16, ngõ 105, ph Gia b c, thôn Gia Lão, xã Ph n Viên, huy n Chương Hóa 134. Tr n Th Lan Phương, sinh ngày 30/4/1978 t i Nam Đ nh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 6, s 16, ngõ 325, đo n 2, ph B o An, khóm 23, phư ng Khương Liêu, th tr n Th Lâm, huy n Đài B c 135. Tr n Th M ng, sinh ngày 15/6/1977 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, ngõ 65, ph Đông Tân, khóm 13, phư ng Trư ng Hưng, khu Th t Đ , thành ph Cơ Long 136. Tr n Th Nhung, sinh ngày 02/8/1986 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 119/17 đo n 3, đư ng Viên C c, khóm 6, thôn Đ i H u, xã Ph Diêm, huy n Chương Hóa 137. Lê Th H ng Th y, sinh ngày 24/12/1981 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 28/2 ph Hòa M , khóm 4, thôn Hòa M , xã C ng Liêu, huy n Đài B c 138. Lương Thanh Hi n, sinh ngày 10/02/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 92, đư ng Ngũ Phúc, khóm 7, thôn Nam Quang, xã Th y Lý, huy n Nam Đ u 139. Lưu Hu Thi, sinh ngày 06/02/1981 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12/1 Ti u Khang, khóm 14, thôn Trư ng Khang, xã Bát Đ c, huy n Đài B c 140. Nguy n Kim Nh n, sinh ngày 17/4/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 105 Cao Lâm, khóm 11, thôn Cao Lâm, xã C Khang, huy n Vân Lâm 141. Nguy n Th Kim Đa, sinh ngày 01/3/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 20, h m 1, ngõ 48, đo n 1, đư ng T ch V n, phư ng Giang B c, khóm Giang B c, thành ph T ch Ch , huy n Đài B c 142. Đ ng Th Thanh Kim, sinh ngày 21/9/1986 t i Tây Ninh Gi i tính: N
 14. Hi n trú t i: L u 2, s 63, đư ng Văn Trung, khóm 19, phư ng Văn Sơn, thành ph Ph ng Sơn, huy n Cao Hùng 143. Châu Th Li t, sinh ngày 26/6/1981 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: S 180, ph Long Đàm, khóm 5, phư ng Long Đàm, thành ph Vĩnh Khang, huy n Đài Nam 144. Nguy n Th Kim Hương, sinh ngày 20/11/1966 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 22, h m 6, ngõ 174, đo n 5, đư ng Qu n An, khóm 23, phư ng An Phú, khu An Nam, thành ph Đài Nam 145. Ngô Th Mai, sinh ngày 10/9/1982 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 55, đư ng Tây Bình, khóm 21, thôn Tây Bình, xã C Khanh, huy n Vân Lâm 146. Lương Th Thu Th o, sinh ngày 18/8/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16, ngõ 399, đo n 3, đư ng Trung Chính Đông, khóm 18, thôn Ngũ Quy n, xã Đ i Viên, huy n Đào Viên 147. Nguy n Ph m Di m Ki u, sinh ngày 18/8/1984 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 107/1 C ng Càn, khóm 13, thôn Long C ng, xã Đông Th ch, huy n Gia Nghĩa 148. Nguy n Th H ng Nghi, sinh ngày 05/5/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 29, đư ng Trung Công, khóm 17, phư ng Phúc Hòa, khu Tây Đ ng, thành ph Đài Trung 149. Nguy n Th Liên, sinh ngày 08/4/1982 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4 H i H , khóm 4, thôn B c C ng, xã Đ i Viên, huy n Đào Viên 150. Tr n M Dung, sinh ngày 17/01/1982 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 10, đư ng Thái An, khóm 4, phư ng Thái An, khu Th t Đ , thành ph Cơ Long 151. Võ Th H ng, sinh ngày 19/8/1978 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 246, đo n 2, đư ng Trung Chính, khóm 12, thôn Cam Lâm, xã Qu c Tính, huy n Nam Đ u 152. Bùi Th Bích Phư ng, sinh ngày 23/9/1984 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14 N i Th o H , khóm 001, thôn Song H , xã Tam Nghĩa, huy n Miêu L t 153. Võ Th H ng Xuy n, sinh ngày 06/5/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 352, đư ng Trung Sơn, khóm 6, phư ng Ki t Ngư, th tr n Tho i Phương, huy n Đài B c
 15. 154. Nguy n Th Đào, sinh ngày 16/8/1980 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 6/4, s 234, đư ng Trung Hoa 3, khóm 22, phư ng Trư ng Thành, khu Ti n Kim, thành ph Cao Hùng 155. Nguy n Th Bích Di m, sinh ngày 13/5/1977 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, đư ng Bát Đ c Tây, khóm 12, thôn Đ i Loan, xã Nhân Vũ, huy n Cao Hùng 156. Nguy n Th C m, sinh ngày 07/02/1980 t i Khánh Hòa Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2/3, s 1773, đư ng Hoa H , khóm 54, phư ng Phúc Sơn, khu T Doanh, thành ph Cao Hùng 157. Nguy n Th M Tho, sinh ngày 31/12/1983 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 27, ph Khai Nguyên, khóm 16, phư ng An Thái, khu Tam Dân, thành ph Cao Hùng 158. Tri u Th Vân, sinh ngày 01/6/1980 t i Hà Nam Gi i tính: N Hi n trú t i: S 128, đư ng Hòa Bình Đông, khóm 14, phư ng Tam Dân, thành ph Vĩnh Khang, phư ng Tam Dân, thành ph Vĩnh Khang, huy n Đài Nam 159. Nguy n Th Kim Phư ng, sinh ngày 05/8/1976 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, ngõ 186, đư ng Đ i Loan 5, khóm 12, phư ng Tây Loan, thành ph Vĩnh Khang, huy n Đài Nam 160. Nguy n Th Kim Hoa, sinh ngày 25/12/1981 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, ngách 2, ngõ 75, ph T c Tân, khóm 2, phư ng Cát Th y, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 161. Nguy n Bích Ng c, sinh ngày 14/01/2000 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 118/2, ngõ 10, ph Kim Hoa, khóm 7, phư ng Kim Hoa, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 162. Nguy n Th Thanh Tâm, sinh ngày 22/8/1980 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8, h m 7, ngõ 21, đo n 2, đư ng Diên Bình, khóm 18, phư ng Nghĩa Hưng, thành ph Bình Tr n, huy n Đào Viên 163. Đ ng Th Phương Anh, sinh ngày 25/10/1982 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, ngõ 52, đư ng Trung Chính, khóm 15, thôn Đông Sơn, xã Đông Sơn, huy n Nghi Lan 164. Nguy n Bích Tuy n, sinh ngày 15/10/1984 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: S 22, ngõ 348, đư ng C m Châu, khóm 16, thôn Cát Phong, xã V Phong, huy n Đài Trung
 16. 165. Ph m Th Ng c, sinh ngày 24/8/1973 t i Tuyên Quang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 52 Phúc L c, khóm 5, phư ng Gia Tân, thành ph Miêu L t, huy n Miêu L t 166. Ch nh SLý Ph ng, sinh ngày 22/02/1975 t i Bình Thu n Gi i tính: N Hi n trú t i: S 55/1, đư ng Th y T nh, khóm 1, thôn Qu ng An, xã Đông Sơn, huy n Nghi Lan 167. Đinh Th Th m, sinh ngày 22/9/1986 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 88, đo n 3, đư ng Tây Đ ng, khóm 12, phư ng Vĩnh An, khu Tây Đ ng, thành ph Đài Trung 168. Đ Th Bích Th y, sinh ngày 15/5/1981 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, ngõ 32, đo n 3, đư ng Nghĩa Tân, khóm 1, phư ng H Liêu, th tr n Tân Ph , huy n Tân Trúc 169. L m Cây Dìn, sinh ngày 06/02/1985 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 14, ph Trung Dương 1, khóm 1, phư ng H ng Đ c, thành ph Lô Châu, huy n Đài B c 170. Lê Th C m Tú, sinh ngày 17/3/1985 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 66, ph Vĩnh Gia, khóm 1, phư ng Hưng Qu c, thành ph Trung L ch, huy n Đào Viên 171. Bùi Th Thuyên, sinh ngày 07/6/1980 t i Hà Nam Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, ngõ 39 Sơn H Đi m, khóm 1, phư ng Tiêu Lý, thành ph Bát Đ c, huy n Đào Viên 172. Lê Th Út, sinh ngày 11/12/1970 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 26, h m 15, ngõ 303, ph Tân Phong, khóm 25, phư ng Tân Phú, khu Trung Chính, thành ph Cơ Long 173. Tr n Th Sáu, sinh ngày 20/12/1969 t i Ngh An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, ngõ Quang Tín, khóm 6, phư ng Vĩ Tân, thành ph Bình Đông 174. Th ch Th Ánh Ng c, sinh ngày 28/6/1979 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14/1, h m 11, ngõ 107, đo n 2, đư ng Hòa Bình Đông, khóm 6, phư ng Long Sinh, khu Đ i An, thành ph Đài B c 175. Tr n Th H ng, sinh ngày 15/01/1979 t i Phú Th Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, h m 1, ngõ 450, đư ng Tân Sinh, khóm 19, phư ng Long H u, thành ph Bát Đ c, huy n Đào Viên 176. Mai Th Y n, sinh ngày 13/8/1984 t i Vĩnh Long
 17. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6/5, ngõ Hoa Sơn 3, khóm 10, phư ng Nam Hưng, th tr n Tô Áo, huy n Nghi Lan 177. Vòng L Ph n, sinh ngày 10/8/1975 t i Bình Thu n Gi i tính: N Hi n trú t i: S 49, ngõ 6, đư ng Long Tư ng 3, khóm 11, thôn Đ i Hưng, xã Đông Sơn, huy n Nghi Lan 178. Lê Th Thanh Phư ng, sinh ngày 31/12/1979 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 1, ngõ Thanh Long, khóm 3, phư ng Tây An, khu Tây Đ n, thành ph Đài Trung 179. Lê Kim Phú, sinh ngày 19/4/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 183, ngõ 390, đư ng Chính Tâm, khóm 1, thôn Quá Khê, xã Đ i Liêu, huy n Cao Hùng 180. Sú C ng Kíu, sinh ngày 22/02/1982 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 17, ngõ 500, đư ng Vinh Quang, khóm 15, thôn N i Thành, xã Viên Sơn, huy n Nghi Lan 181. Tr n Thúy Ki u, sinh ngày 01/02/1987 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 34/1, ph Mã Đông Đ nh, khóm 12, thôn V n Lý, xã V n Lý, huy n Đài B c 182. Bùi Th Cúc, sinh ngày 19/9/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, ngõ La Đư ng Hoàng, khóm 11, thôn La Đư ng, xã Đ i Thôn, huy n Chương Hóa 183. Chu Th Kim Oanh, sinh ngày 26/9/1979 t i Phú Th Gi i tính: N Hi n trú t i: S 76, đư ng Vĩnh Hưng, khóm 7, phư ng Ph c Hưng, th tr n H u Long, huy n Miêu L t 184. Di p Thúy Nhiên, sinh ngày 12/02/1986 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 15, s 5, đư ng Đ i Thành, khóm 6, phư ng Nam Viên, th tr n Th Lâm, huy n Đài B c 185. Tr n Th Huy n, sinh ngày 13/02/1986 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, đư ng Hào H p, khóm 1, thôn Đ i Đ nh, xã Gia Đ nh, huy n Cao Hùng 186. H Th Là, sinh ngày 10/10/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 175, ph T nh Cung 3, khóm 2, phư ng T nh Cung, khu Nam, thành ph Đài Nam 187. Nguy n Th Thùy Hương, sinh ngày 12/02/1986 t i C n Thơ Gi i tính: N
 18. Hi n trú t i: S 6, ngách 66, ngõ 310, ph Phúc Đ c, khóm 1, phư ng Bách Phúc, khu Nam C ng, thành ph Đài B c 188. Nguy n Kim Hà, sinh ngày 01/5/1986 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 21, Đi n T , khóm 2, thôn Trư ng Tân, xã Trư ng Tân, huy n Đài Đông 189. Bùi Th Sim, sinh ngày 12/8/1978 t i Thái Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, ngõ 237, ph Tân Khang, khóm 14, phư ng Tân Cư ng, thành ph Ph ng Sơn, huy n Cao Hùng 190. Nguy n Th Vân Anh, sinh ngày 01/01/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 28, ngõ 21, đư ng Trung Sơn Nam, khóm 1, phư ng Nam An, th tr n B c C ng, huy n Vân Lâm 191. Tr n Th Đang, sinh ngày 16/9/1980 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 40/1, đư ng T M , khóm 1, thôn T M , xã Đông Th , huy n Vân Lâm 192. Mìu Nh c Kíu, sinh ngày 19/01/1982 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 58/1 Đ i Luân, khóm 11, thôn Đ i Luân, xã Th y Thư ng, huy n Gia Nghĩa 193. Quách Th Vi t, sinh ngày 11/11/1984 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 17, ngõ 73, đư ng V n Đ i, khóm 4, phư ng Th y Đư ng, th tr n Dương Mai, huy n Đào Viên 194. Huỳnh Th Tr ng, sinh ngày 22/3/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 387, đư ng Quang Vinh, thôn Long Đi n, xã L c Dã, huy n Đài Đông 195. Lâm Th H ng Th m, sinh ngày 06/10/1980 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 20, ngõ 1568, đư ng Quang Hưng, khóm 2, phư ng Hưng Long, thành ph Thái Bình, huy n Đài Trung 196. Tr n Th Trinh, sinh ngày 30/11/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 23/1 Qu ng Th nh, khóm 11, thôn Qu ng Th nh, xã Tam Nghĩa, huy n Miêu L t 197. Trương Ái Thanh, sinh ngày 26/4/1971 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, h m 6, ngõ 236, đo n 4, đư ng Minh Thánh, khóm 15, thôn Ngõa Trung, xã Ph Tâm, huy n Chương Hóa 198. Trương Th H ng Tươi, sinh ngày 20/4/1979 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, ngõ 387, ph Trung D u, khóm 19, thôn Tân Trang, xã Lư Trúc, huy n Đào Viên 199. Võ Th H ng Ti n, sinh ngày 09/3/1982 t i Đ ng Tháp
 19. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 20/2 H Ph , khóm 2, thôn Ngũ Quy n, xã Đ i Viên, huy n Đào Viên 200. Lý Th Ng c Trân, sinh ngày 16/3/1987 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 15, h m 4, ngõ 78, đo n 3, đư ng Tú Lãng, khóm 8, phư ng Tú Nghĩa, thành ph Trung Hòa, huy n Đài B c 201. Ngô H ng Nga, sinh ngày 10/4/1983 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 141, đo n 2, đư ng Kiên Qu c, khóm 10, thôn B c Phú, xã Quang H u, huy n Hoa Liên 202. Cao Th Gi ng, sinh ngày 15/6/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 71/6 Nam Sơn C ng, khóm 9, phư ng Nam Sơn, khu Kỳ Tân, thành ph Cao Hùng 203. Đ Th Kim Anh, sinh ngày 22/4/1977 t i Thái Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: S 47/1 Lão Trang, khóm 5, phư ng Lão Trang, th tr n Th o Lan, huy n Miêu L t 204. Hinh M n Nghi, sinh ngày 04/10/1974 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 21, ngõ 35, đư ng Trung Chính, khóm 18, phư ng Quy n Phúc, thành ph Th Lâm, huy n Đài B c 205. H Th Yên, sinh ngày 06/5/1985 t i Ngh An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 21 Th nh Long, khóm 3, thôn Th nh Long, xã Đ ng La, huy n Miêu L t 206. Lâm Kim Cúc, sinh ngày 22/6/1975 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, h m 2, ngõ 79, đo n 2, đư ng Đ i Quan, khóm 13, phư ng Đ i An, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 207. Đ ng Th Bích Liên, sinh ngày 02/7/1980 t i Phú Th Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4/2 Th o T Kỳ, khóm 1, thôn Ngo i Xã, xã Lư Trúc, huy n Đào Viên 208. Dư L Giang, sinh ngày 23/5/1983 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 98 Tháp T Cư c, xã Quan Âm, huy n Đào Viên 209. Huỳnh Th Thu Hà, sinh ngày 23/12/1973 t i B c Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 22, ph Kỳ Minh, khóm 9, phư ng Nh L nh, khu Ti u C ng, thành ph Cao Hùng 210. Huỳnh Th Thùy Dung, sinh ngày 13/6/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 3, ngõ 9, ph Cát Tư ng, khóm 17, thành ph Tân Đi m, huy n Đài Nam 211. Nguy n Ng c Nh , sinh ngày 09/9/1979 t i Đ ng Tháp
 20. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 172, ngõ 431, đo n 2, đư ng Mai Cao, khóm 18, phư ng Thư ng Đi n, th tr n Dương Mai, huy n Đào Viên 212. Nguy n Ng c Tuy t, sinh ngày 26/6/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13, h m 25, ngõ 162, đư ng Côn Thân, khóm 20, phư ng Côn Thân, khu Nam, thành ph Đài Nam 213. Nguy n Th Di m, sinh ngày 25/02/1985 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 22, h m 101, ngõ 138, đư ng Thành B c, khóm 1, phư ng Thành Đông, khu An Nam, thành ph Đài Nam 214. Nguy n Th Xuân Th o, sinh ngày 26/6/1978 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 31, đo n 1, đư ng Ph n Liêu, khóm 7, thôn Lâm Kh u, xã Lâm Kh u, huy n Đài B c 215. Võ Th B ch Tuy t, sinh ngày 22/01/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 158, ngõ Khai Cao, khóm 6, thôn Đông Ph , xã Tín Nghĩa, huy n Nam Đ u 216. Ph m Th Ng c Lâm, sinh ngày 02/4/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 22, ngõ 53, đư ng Thành Công, khóm 1, phư ng Ti u Tân, th tr n Thi n Hóa, huy n Đài Nam 217. Phan Th M Linh, sinh ngày 16/7/1974 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 62, ph Nh t Tân, khóm 26, phư ng Th Tây, thành ph Th Lâm, huy n Đài B c 218. Lý Di p ng, sinh ngày 23/5/1980 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 41, đư ng B o Nghi, khóm 3, phư ng M c Tân, khu Văn Sơn, thành ph Đài B c 219. Nguy n Th Di u, sinh ngày 10/10/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 42, ph Trư ng L c 6, khóm 13, phư ng Ph c Hưng, thành ph Trung L ch, huy n Đào Viên 220. Huỳnh Th Sinh, sinh ngày 02/01/1986 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 21 Thanh Long, khóm 3, thôn Thanh Long, xã Đ ng La, huy n Nghi Lan 221. Nguy n Th Thúy, sinh ngày 18/10/1978 t i Hòa Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 5, ngõ 206, đư ng Nh Thánh 1, khóm 2, phư ng Trúc Trung, khu Ti n Tr n, thành ph Cao Hùng 222. Lâm Th T a, sinh ngày 09/10/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N
Đồng bộ tài khoản