Quyết định 1277/QĐ-LĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
4
download

Quyết định 1277/QĐ-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1277/QĐ-LĐTBXH về việc hỗ trợ đột xuất cho trẻ em vùng bị thiên tai do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1277/QĐ-LĐTBXH

  1. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT BINH NAM VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ ------------- Số: 1277/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ ĐỘT XUẤT CHO TRẺ EM VÙNG BỊ THIÊN TAI BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Căn cứ Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em; Căn cứ Quyết định số 860/QĐ-LĐTBXH ngày 02/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc “Quy định tạm thời về nội dung và định mức chi tiêu đặc thù của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam”; Căn cứ vào tổng hợp tình hình thiệt hại do Bão số 9 gây ra của Văn phòng thường trực - Ban Chỉ đạo Phòng chống bão lụt Trung ương; Theo đề nghị của Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Hỗ trợ đột xuất số tiền là: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho trẻ em để mua quần áo, sách vở, đồ dùng học tập thuộc các gia đình bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra. Mỗi em 500.000 đồng. (Danh sách các tỉnh, thành phố kèm theo). Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố duyệt đối tượng hỗ trợ và phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai thực hiện. Điều 3. Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố theo danh sách kèm theo quy định tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, Quỹ BTTEVN.
  2. Nguyễn Thị Kim Ngân DANH SÁCH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HỖ TRỢ (Ban hành kèm theo QĐ số 1277/QĐ-LĐTBXH ngày 9/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ đột xuất cho trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai bão lũ) Đơn vị tính: VN đồng STT Tỉnh (TP) Tổng số tiền Đơn vị thực hiện Hỗ trợ 1 Quảng Nam 100.000.000 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam 2 Quảng Ngãi 70.000.000 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi 3 Kon Tum 60.000.000 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum 4 Thừa Thiên Huế 60.000.000 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế 5 TP Đà Nẵng 40.000.000 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng 6 Quảng Trị 40.000.000 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị 7 Quảng Bình 40.000.000 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình 8 Bình Định 40.000.000 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định 9 Gia Lai 40.000.000 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai Tổng số 500.000.000 (Số tiền: 500.000 đồng/1 đối tượng).
Đồng bộ tài khoản