Quyết định 128/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
56
lượt xem
5
download

Quyết định 128/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 128/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 128/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ  S è  128/2000/Q§­T T g   n g µ y  20 th¸ng 11 n¨ m  2000  Ò  m é t s è  c h Ý n h  s¸ch v µ   V bi Ö n   h¸p k h u y Õ n  kh Ý c h  ® Ç u    v µ  p h¸t tri Ó n  p t c« n g  n g hi Ö p  p h Ç n  m Ò m Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   Õt  è  cø  quy s 07/2000/NQ­   µy  th¸ng 6  CP ng 05    n¨m 2000  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ©y  ùng  µ    iÓnc«ng  ph v x d v ph¸ttr   nghiÖp  Çn  Ò m   i®o¹n  ph m gia  2000    ­ 2005; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng, tr Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh  µ  i t ng ¸p dông v ®è  î     1. Quy Õt  nh  µy    ®Þ n quy  nh  ét  è  Ýnh  ®Þ m s ch s¸ch vµ  Ön    bi ph¸p  khuyÕn   khÝch    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ     trong  íc thuéc  äi  µnh  Çn  n  m th ph kinh  Õ, ngêi t    ViÖt Nam   nh      íc ngoµivµ    chøc,c¸ nh©n  íc ngoµi®Ç u        ®Þ cën     c¸c tæ     n    t s¶n xuÊt s¶n  È m   µ  µm  Þch  ô  Çn  Ò m   ¹ ViÖt Nam     ph vl d v ph m ti    (sau  y   äit¾t lµ ®© g       doanh nghiÖp  Çn  Ò m). ph m 2. Nh÷ng    khuyÕn  Ých  µ  ®∙iquy  nh  kh v u    ®Þ trong Quy Õt  nh  µy  îc   ®Þ n ®  ¸p dông    cho    c¸cdoanh nghiÖp  Çn  Ò m.  ph m Trong  êng  îp doanh  tr h  nghiÖp  ã  c nhiÒu  ¹  ¹t®éng  lo iho   kh¸c nhau  ×    th chØ   îc hëng  ®  c¸c  ®∙i ® îc quy  nh   u      ®Þ trong Quy Õt  nh  µy  i víic¸c ho¹t®éng    ®Þ n ®è         s¶n  Êt s¶n  È m   µ  Þch  ô  xu   ph vd v phÇn  Ò m. m §i Ò u    Ët ng÷  ö  ông  2. Thu   s d trong quyÕt ®Þnh     Trong  Quy Õt  nh  µy,c¸cthuËtng÷  íi y  îchiÓu    ®Þ n      d  ®© ®   nh sau  : 1. Ph Çn  Ò m   îc hiÓu  µ ch¬ng  ×nh,tµiliÖu m«     ¬ng  ×nh,tµi   m ®  l  tr      t¶ ch tr    liÖu hç  înéidung    tr     , th«ng    è  ãa. tins h a)  ¬ng  ×nh lµ m ét  Ëp  îp  ña    Önh,c©u  Önh  îc m«     Ch tr     t h c c¸c l   l ®   t¶ b»ng  bÊt kú    ng«n  ÷,m∙  ng   hay  Ö   èng  ý  Öu  µo  µ  îcthÓ  Ön  h th k hi n v ®   hi hoÆc  u  ÷ l tr   trong c¸c vËt mang    ã hoÆc       tin(c   kh«ng  Ìm  k theo    c¸c th«ng    ªnquan),® îc tinli      dïng trùctiÕp hoÆc   ïng gi¸ntiÕp sau        d    khiqua  ét  m hoÆc   haikh©u  c¶    sau : ­ChuyÓn  æi    ® sang  ét  m ng«n  ÷,m∙,h Ö   èng  ý  Öu  ng     th k hi kh¸c; ­ T¸it¹osang  ét  Ët mang        m v  tinkh¸c;lµm    cho  ét  ông  ô  ã  md c c kh¶ n¨ng  xö  ýth«ng    ùc hiÖn  ét  l  tinth   m chøc  n¨ng  µo  . n ®ã b) TµiliÖu m«     ¬ng  ×nh vµ  µiliÖu hç  î µtµiliÖu ® îcthÓ  Ön  ­       t¶ch tr   t     tr          l hi d íibÊt  ú  ¹ng  µo  ã  éi dung      ¬ng  ×nh,gií thiÖu,híng  Én    kd n cn  m« t¶ ch tr  i     d c¸ch 
  2. 2 cµi® Æt,  ö  ông, n©ng  Êp, söa  çi   sd   c  l  hoÆc     íng dÉn  c¸c h   kh¸c li     ªnquan  n   ®Õ sö  ông  µ  d v khaith¸cch¬ng  ×nh.    tr c)Néi dung     th«ng    è  ãa  tins h bao  å m   g : ­ C¬   ë  ÷  Öu lµtËp  îp d÷  Öu ® îcs ¾p  Õp  µ u  ÷díi ¹ng  iÖn  ö   s d li     h   li     x v l tr     d ® t  sè  ãa; h ­ S u  Ëp    È m   è  ãa  µ su  Ëp    È m   îcl tr÷díi ¹ng  iÖn  ö   t t¸cph s h l   t t¸cph ®  u      d ® t  sè  ãa. h 2. S¶n  È m   Çn  Ò m   µ phÇn  Ò m   îc s¶n  Êt vµ  îc thÓ  Ön    ph ph m l  m ®  xu   ®   hi hay u  ÷ë  Êt kú  ét  ¹ng  Ët thÓ  µo, cã  Ó  îcmua   hoÆc   l tr   b   m d v  n   th ®   b¸n  chuyÓn  giao cho  i t ng kh¸csö  ông.   ®è  î    d C¸c  ¹ s¶n  È m   Çn  Ò m   lo i   ph ph m bao  å m   g : a) Ph Çn  Ò m   óng  µphÇn  Ò m   îcnhµ    m nh l  m ®  s¶n  Êt thiÕtbÞ   µis ½n   xu     c  vµo  ÕtbÞ   µ  óng  îc sö  ông  thi   v ch ® d ngay  ïng  íithiÕtbÞ   µ   c v    m kh«ng  Çn  ã  c c sù  µi® Æt  ña  êisö  ông  c  c ng   d hay  êithø  ng   ba. b)  Çn   Ò m   ng  ãi lµ s¶n  È m   Çn  Ò m   ã  Ó  ö  ông  îc Ph m ®ã g    ph ph m c th s d ®  ngay  sau    êi sö  ông  khi ng   d hoÆc   µ  nh cung  Êp  Þch  ô  µi ® Æt   µo    c d vc  v c¸c thiÕtbÞ     hay  Ö   èng. C¸c  Çn  Ò m   µy  êng  îc cung  Êp  h th   ph m n th ®  c qua  ¹ng  d ®Ü a   Ò m,  a   m ®Ü CD;  qua  Êt kÓ   Ët mang    µo  b  v  tinn kh¸c hay    th«ng qua  ¹ng  m m¸y  Ýnh.Ph Çn  Ò m   ng  ãith ng  îc ph©n  hailo¹    Çn  Ò m   Ö   t   m ®ã g  ê ®   ra    i ph: m h thèng  µ  Çn  Ò m   v ph m øng  ông  Ý  ô      Ö   iÒu  µnh, c¸c c«ng  ô    d (th d nh :h ® h    c ph¸t tr Ón,c¸c ng«n  ÷  Ëp  ×nh,xö  ýv¨n  i   ng l tr   l  b¶n, b¶ng  Ýnh,diÖt virus,kÕ     t       to¸n,   d¹y häc,qu¶n  ýtµichÝnh, qu¶n  ývËt t    Çn  Ò m   Ýnh        l      l    ,c¸c ph m t to¸nkhoa  äc  h vµ  ü  Ët,   äa,v.v. .  k thu   h   ®å .). c) Ph Çn  Ò m     m chuyªn dông  µs¶n  È m   Çn  Ò m   îcph¸ttr Ón theo   l  ph ph m ®    i     yªu  Çu  ô  Ó  µ  c c th v riªng biÖt cña      kh¸ch  µng. Ph Çn   Ò m   h   m chuyªn  ông  ã  d c thÓ  îc ph¸ttr Ón tõ ®Ç u   ®   i    hoÆc   îc thiÕtkÕ   ®    theo  yªu  Çu  ña  c c kh¸ch  µng  h dùa    ¬  ë    Ç m   Ò m   ½n  ã    Þ  êng. trªnc s c¸cph m s c trªnth tr d) S¶n  È m     ph th«ng    è  ãa  µnéidung  tins h l     th«ng    è  ãa  îcl tr÷trªn tins h ®  u      m ét  ËtthÓ  µo  . v  n ®ã 3. D Þch  ô  Çn  Ò m   ïng      v ph m d ®Ó chØ  äi  ¹t®éng  ùc tiÕp  ôc  ô  m ho   tr   ph v viÖc  s¶n  Êt s¶n  È m   Çn  Ò m,  xu   ph ph m khaith¸c,    nghiªncøu,sö  ông,®µo  ¹o,    d   t  phæ   Õn  µ  ¹t®éng ¬ng  ùkh¸cli   bi v ho   t t    ªnquan  n   Çn  Ò m. ®Õ ph m D Þch  ô  Çn  Ò m   v ph m bao  å m     Þch  ô    Ên  Çn  Ò m;  Ých  îp, g c¸cd v :tv ph m t h  cung  Êp  Ö   èng;dÞch  ô  c h th   v chuyªn  nghiÖp  Ò   Çn  Ò m;     v ph m gia c«ng  Çn  ph m Ò m;   Þch  ô  ö  ý d÷  Öu,dÞch  ô  Ên  Ön, ®µo  ¹o vµ  Þch  ô    d v x l   li   v hu luy   t  d v tæ chøc  ÊtkhÈu    ng  Çn  Ò m. xu   lao®é ph m a)  Þch  ô   Ên  Çn  Ò m   D v t v ph m bao  å m    Ên, cung  Êp  g tv   c th«ng    íng tin,h  dÉn, trao ® æi  Ò   Çn  Ò m,     v ph m nghiªn cøu  Ò     v nhu  Çu,    c gi¶iph¸p  µ  v kinh  nghiÖ m trongthiÕtkÕ,  µi® Æt,  ©ng  Êp  Ö   èng  ¹ng      c  n c h th m m¸y  Ýnh. t b)  Þch  ô  Ých  îp,cung  Êp  Ö   èng  D vt h  c h th bao  å m    Ên, kÕt  èiphÇn  g tv   n  cøng, thiÕtbÞ   ¹ng  µ  Çn  Ò m      m v ph m chuyªn  ông  µnh  µn  é  Ö   èng, d th to b h th   huÊn  Ön  µ  o  ¹o®i  Ìm. luy v ®µ t   k c)  Þch  ô  D v chuyªn  nghiÖp  Ò   Çn  Ò m   v ph m bao  å m   g ph¸t tr Ón  Çn    i ph mÒ m  chuyªn dông    cho kh¸ch hµng, hç  î ü  Ët,huÊn  Ön, qu¶n  ý,cµi     tr  thu   k luy   l   
  3. 3 ® Æt,  ©ng  Êp, b¶o  ìng,b¶o  µnh, b¶o  ×c¸c h Ö   èng  n c  d   h   tr     th c«ng  Ö   ngh th«ng  tin. d) D Þch  ô  ö  ýd÷  Öu lµdÞch  ô  µo  ÷  Öu,xö  ýd÷  Öu ®iÖn  ösè    v x l   li     v v d li   l   li   t  hãa  cho  kh¸ch hµng.   ®)  Þch  ô  Ên  Ön  µ  o  ¹ophÇn  Ò m   µ huÊn  Ön,®µo  ¹o D v hu luy v ®µ t   m l  luy   t  vÒ   chuyªn m«n  ªnquan  n     li   ®Õ c«ng  nghiÖp  Çn  Ò m. ph m §i Ò u    Õ   ÊtthuÕ    Ëp  3. Thu su   thu nh doanh  nghiÖp 1.Doanh    nghiÖp  Çn  Ò m   ÖtNam   µ  ph m Vi   v doanh  nghiÖp  Çn  Ò m   ­ ph m n íc ngoµiho¹t®éng  ¹  Öt Nam        tiVi   kh«ng  éc  i îng  iÒu  thu ®è t ® chØnh  ña  Ët c Lu   §Çu    níc ngoµi t¹  Öt  t     iVi Nam   îc hëng  Õ   Êt  Õ   ®  thu su thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp  íi   v   møc  c¸c sau : a) Thu Õ   Êt25%.   su   b) Thu Õ   Êt20%   i víi   su   ®è     doanh  nghiÖp  u      a  µn  ã  iÒu  Ön  ®Ç të ®Þ b c ® ki kinhtÕ     éikhã    ­x∙h   kh¨n. c)Thu Õ   Êt 15%   i víi   su   ®è     doanh  nghiÖp  u      a  µn  ã  iÒu  Ön  ®Ç të ®Þ b c ® ki kinhtÕ     éi® Æc   Ötkhã    ­x∙h   bi   kh¨n. C¸c  a   µn  u    nªu  ¹  iÓ m     kho¶n  µy  îc quy  nh   ®Þ b ®Ç t t i® b, c  n ®  ®Þ theo  Danh  ôc  C   ña  ô  ôcban  µnh  Ìm  m B,  c Ph l   h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 51/1999/N§­   CP ngµy    08 th¸ng 7    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët ®Þ chiti     Lu   KhuyÕn  Ých  u    kh ®Ç ttrong níc(söa ® æi).      2. Doanh    nghiÖp  Çn  Ò m   éc ®èi t ng ®iÒu  ph m thu    î   chØnh  ña  Ët §Çu  c Lu   t íc ngoµi t¹  Öt Nam   îc hëng  Õ  Êt thuÕ   n    i Vi   ®  thu su   thu  Ëp  nh doanh nghiÖp  10%. 3. Ng êiViÖt Nam   nh      ícngoµi®Ç u    Ò   íctrong lÜnh  ùc        ®Þ cë n     tv n     v c«ng  nghiÖp  Çn  Ò m   ph m theo  Ët  Çu   níc ngoµi,nhµ  u    níc ngoµi trong Lu § t     ®Ç t       lÜnh  ùc  v c«ng  nghiÖp  Çn   Ò m,   îc hëng  Õ   Êt  Õ   ph m ®  thu su thu chuyÓn   î l  i nhuËn  níc ngoµi ®èi  íithu  Ëp  õ c¸c ho¹t®éng  ra      v  nh t      s¶n  Êt vµ  Þch  ô  xu   d v phÇn  Ò m   m theo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti§i 50  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  CP ng 31  th¸ng7    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët §Çu   ­ ®Þ chiti     Lu   tn ícngoµit¹ ViÖtNam.     i   §i Ò u    Ôn  Õ    Ëp  4. Mi thu thu nh doanh  nghiÖp Doanh nghiÖp  Çn  m Ò m  ® îc miÔn  thuÕ  thu  Ëp doanh  ph nh nghiÖp  trong thêigian bèn       n¨m, kÓ   õ khicã    Ëp  Þu  Õ  µ    t     thu nh ch thu v kh«ng  ph¶inép    thuÕ  thu  Ëp  nh doanh nghiÖp   bæ sung  i  íithu  Ëp  ho¹t®éng    ®è v   nh do    s¶n xuÊtvµ  Þch  ô  Çn  Ò m.  d v ph m Bé   ëng  é   µi chÝnh  íng dÉn  ô  Ó  Öc  ùc hiÖn  Ôn  Õ    tr BT  h  c th vi th   mi thu thu nhËp  doanh  nghiÖp  theo quy  nh  ¹ §iÒu  µy.   ®Þ t i n
  4. 4 §i Ò u    Õ     Ëp  i víi êicã    Ëp  5. Thu thu nh ®è       thu nh cao ng Ng êi lao ®éng     chuyªn nghiÖp  µ ngêi ViÖt Nam   ùc tiÕp  l      tr   tham      gia c¸c ho¹t®éng    s¶n  Êtvµ  Þch  ô  Çn  Ò m   îc¸p dông  xu   d v ph m ®    møc  ëi®iÓ m   Þu  kh   ch thuÕ  µ  v møc  òytiÕn nh  l    quy  nh  i víi êinícngoµi. ®Þ ®è    ng     §i Ò u    Õ     Þgiat¨ng 6. Thu gi¸tr     S¶n  È m   µ  Þch  ô  Çn  Ò m   îc hëng  ®∙i cao  Êt  Ò   Õ  ph vd v ph m ®  u    nh v thu gÝa  Þgiat¨ng. tr     Bé   ëng  é   µi chÝnh  íng dÉn  ô  Ó  Öc  ùc hiÖn  Õ    Þ gia tr BT  h  c th vi th   thu gi¸tr     t¨ngtheo quy  nh  ¹ §iÒu  µy.     ®Þ t i n §i Ò u    Õ   ÊtkhÈu,thuÕ  Ëp  Èu 7. Thu xu     nh kh 1. MiÔn  Õ  Ëp  Èu  i  íinguyªn  Ët liÖu phôc  ô  ùctiÕp      thu nh kh ®è v   v    v tr   cho ho¹t®éng    s¶n  Êt s¶n  È m   Çn  Ò m   µ   xu   ph ph m m trong níccha     s¶n  Êt ® îc.Bé  xu     Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr ban  µnh  h danh  ôc  m nguyªn vËtliÖu phôc       vô cho  s¶n  Êt s¶n  Èn  Çn  Ò m   µ   xu   ph ph m m trong níc®∙      s¶n  Êt ® îc®Ó   µm  xu     l c¬  ë  s cho  Öc    nh   ®∙ivÒ   Õ  Ëp  Èu. Danh  ôc  ãi trªn® îc vi x¸c ®Þ u    thu nh kh   m n      ®iÒu  chØnh  nh  ú  µng  ®Þ kh n¨m. 2.MiÔn  Õ  ÊtkhÈu  i víi   thu xu   ®è     s¶n  È m   Çn  Ò m. ph ph m §i Ò u    u®∙ivÒ   Ýn  ông 8. ¦     t d Doanh nghiÖp  Öt Nam   ã    ¹t®éng  Vi   c c¸c ho   s¶n  Êt vµ  Þch  ô  Çn   xu   d v ph m Ò m   îc¸p dông    ×nh  ®    c¸c h thøc hç  î u    õ Quü   ç  î   iÓn cña  µ     tr ®Ç tt   h tr  ph¸ttr   Nh níc theo    quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh  è  ®Þ s 43/1999/N§­   µy  th¸ng 6    CP ng 29    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc. c Ch ph v t d ®Ç tph¸ttr   Nh n §i Ò u    u®∙ivÒ   ö  ông  t  µ    t 9. ¦     s d ®Ê v thuª®Ê 1. Doanh    nghiÖp  Çn  Ò m   Öt Nam   îc miÔn,  ph m Vi   ®  gi¶m  Òn  ö  ông  ti s d ®Êt; tiÒn thuª ®Êt; thuÕ  sö  dông ®Êt theo quy ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh   i sè  51/1999/N§­   µy  th¸ng7  CP ng 08    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 2. Doanh    nghiÖp  Çn  Ò m   éc ®èi t ng ®iÒu  ph m thu    î   chØnh  ña  Ët §Çu  c Lu   t níc ngoµi t¹  Öt Nam   îc hëng  ®∙itheo      i Vi   ®  u    quy  nh  Ön  µnh  Ò   Òn  ®Þ hi h v ti thuª®Êt.   §i Ò u    10. B¶o  é  Òn      i víi Çn  Ò m h quy t¸cgi¶®è    ph m Bé  V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ñ  ×,phèihîp víi   é, ngµnh  ã  ªnquan  µ  tinch tr        B   c¸c c li   r so¸t c¸c    v¨n b¶n  quy  ¹m   ph ph¸p  Ët hiÖn  µnh    lu   h ®Ó ban  µnh  h theo  Èm   th quyÒn  hoÆc   ×nh c¬  tr   quan  ã  Èm  Òn  c th quy ban  µnh      h c¸c v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ëtli   lu   ªnquan  n   Öc  ®Õ vi b¶o  é  Òn      i  íis¶n  È m   Çn   h quy t¸cgi¶ ®è v   ph ph m Ò m;  t¨ng cêng    kh¶ n¨ng,hiÖu    qu¶  ¹t®éng  ña    ¬  ho   c c¸c c quan  qu¶n  ývµ  l  thùc thi     Òn      i víi Çn  Ò m. quy t¸cgi¶®è     ph m
  5. 5 §i Ò u    µo  ¹oph¸ttriÓnnguån  ©n  ùc 11. § t       nh l 1.C¸c  chøc,c¸nh©n  éc m äi  µnh  Çn    tæ     thu   th ph kinh tÕ  îcthµnh  Ëp c¸c  ®  l   c¬  ë  o  ¹ovÒ   s ®µ t   c«ng  Ö   ngh th«ng   tin.C¸c  ¬  ë  µy  îchëng    ®∙i®èi csn ®  c¸c u      víic¸c ho¹t®éng  o  ¹o vÒ        ®µ t   c«ng  nghÖ  th«ng      i  íidoanh  tinnh ®è v   nghiÖp  phÇn  Ò m. m 2. Bé    Gi¸o dôc  µ  µo  ¹ochñ  ×,phèihîp víi é    v § t  tr         Khoa  äc,C«ng  Ö   B h  ngh vµ M«i  êng,Tæng  ôc  u  iÖn  µ    é, ngµnh  ã  ªnquan  ×nh ChÝnh  tr   c B® v c¸c B   c li   tr   phñ  Õ   ¹ch  iÓn khaiviÖc  o  ¹onguån  ©n  ùc ®¸p  k ho tr     ®µ t   nh l  øng  cÇu  ©y  yªu  x dùng  µ  v ph¸ttr Ón c«ng   i   nghiÖp  Çn  Ò m   µ  ù  Internetphôc  ô    ph m v d ¸n    v gi¸o dôc  µ  o  ¹o. v ®µ t 3. Tæng  ôc  u  iÖn  ñ  ×, èihîp víi é  µichÝnh,Bé    c B® ch tr  ph       T   B   Gi¸o dôc  µ    v §µo  ¹o vµ    é,  µnh  ã  ªnquan  t   c¸c B ng c li   ban  µnh  Ýnh  h ch s¸ch    ®Ó gi¶ng viªn,   gi¸o viªn,sinh    µ  äc      viªn v h sinh    êng  äc  c¸c tr h trong  Ö   èng    ôc  èc  h th gi¸o d qu d©n  îchëng  Õ     Ôn, gi¶m  Ý    Ëp  ®  ch ®é mi   ph truyc Internett¹ c¸cc¬  ë  o  ¹o.       s ®µ t i §i Ò u    ¹o  ¬  ë  ¹ tÇng  Ôn  12. T c s h   vi th«ng  Ën  î thu l i Tæng  ôc  u  iÖn  ñ  ×,phèihîp víic¸c Bé,  µnh  ã  ªnquan    c B® ch tr          ng c li   ban hµnh  Ýnh  ch s¸ch,quy  nh  ô  Ó    ®Þ c th nh»m   ¶m   ® b¶o  óc ®Èy  th   m«i  êng  ¹nh tr c  tranh,t¹o®iÒu  Ön     ki cho  doanh nghiÖp  Çn  Ò m   ph m tham      ¹t®éng  gia c¸c ho   dÞch  ô  Ôn  v vi th«ng  µ  v Internet ;cung  Êp  y     µ  Ën  î c¸c dÞch  ô  c ®Ç ®ñ v thu l     i v viÔn th«ng  µ  v Internetcho  êi sö  ông  íitèc ®é   µ  Êt l ng    ng   d v     v ch  î cao, gi¸cíc     thÊp  ¬n  h hoÆc   ¬ng  ¬ng  víic¸c níc trong  t ® so        khu  ùc; cho  Ðp      v  ph c¸c khu c«ng nghiÖp  Çn  Ò m   Ëp  ph m t trung  îc kÕt  èi cæng   ®  n  Internetriªng víih Ö        thèng Internetquèc  Õ    Êtc¶      t ®Ó t   c¸cdoanh  nghiÖp  Çn  Ò m   ph m trong c¸ckhu     nµy  µ    v c¸c doanh  nghiÖp  Çn  Ò m   ¨ng  ý  Þch  ô  ph m ® kd v Internetqua        c¸c khu nµy  ã  Ó  ö  ông  y     µ  Ô   µng    Þch  ô  c th s d ®Ç ®ñ v d d c¸c d v Internettheo    ¹nh    gi¸c tranhvíi   íctrong khu  ùc.    n  c¸c   v §i Ò u    Êt  vµ  Óm    Êt,nhËp  Èu  Çn  Ò m 13. Xu b¶n  ki traxu   kh ph m Bé  V¨n  ãa    h ­ Th«ng    ñ  ×, èihîp víi   é, ngµnh  ã  ªnquan  ­ tinch tr   ph       B   c¸c c li   h íng  Én,    Õn  ñ  ôc ®Ó   Öc  Êt  d c¶i ti th t   vi xu b¶n, xuÊt,nhËp  Èu  Çn  Ò m       kh ph m ® Æc   Ötlµch¬ng  ×nh tµiliÖu m«     ¬ng  ×nh vµ  µiliÖu hç  î îcthùc bi     tr       t¶ch tr   t     tr    ®   hiÖn  nhanh  ãng  ch kh«ng  ©y  Òn  µ, ¸ch  ¾c, thiÖth¹icho  chøc, c¸ g phi h   t     tæ     nh©n  ã  c quyÒn,  î Ých  ªnquan; ®ång  êiph¶i cã  Ön  li   li     th     bi ph¸p  µn  Ön, to di   ®ång  é    b ®Ó ng¨n  chÆn   ÷ng  µnh    î dông  ©y  nh h vil   i g ¶nh  ëng  n   ninh h ®Õ an    quèc    µ  Öc  ÷g×n  giav vi gi   b¶n  ¾c    ãa  ©n  éc. s v¨n h d t §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 14. Hi l     Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  ®Þ n c hi l     h sau  ngµy,kÓ   õngµy  ý. 15    t  k C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n  
Đồng bộ tài khoản