intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 128/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

50
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 128/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 128/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  128/2001/Q§­T T g   th n g µ y  28 th¸ng 8 n¨ m  2001 V Ò   Ö c ba n   µ n h  Q u y  ch Õ  t æ   h øc   µ  h o ¹t vi h c v   ® é n g   ñ a B a n   h Ø  ®¹ o § æi m í i v µ   c C P h¸t tri Ó n d o a n h  n g hi Ö p   thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; § Ó   ùc  Ön  th hi Quy Õt  nh   è  ®Þ s 98/2000/Q§­TTg  µy  th¸ng  n¨m   ng 17  8  2000,Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1050/2000/Q§­TTg  µy  th¸ng10  ng 23    n¨m 2000,Quy Õt    ®Þnh   è  s 121/2000/Q§­ TTg  µ  v Quy Õt  nh   è  ®Þ s 122/2000/Q§­TTg  µy    ng 01 th¸ng11    n¨m  2000  ña  ñ íng ChÝnh  ñ; c Th t   ph X Ðt    Þ  ña  ëng  ®Ò ngh c Tr ban Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íivµ  m   Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  µ  é  ëng,Chñ  Ö m  v B tr   nhi V¨n  phßng  Ýnh  ñ, Ch ph Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   chøc  µ  ¹t ch tæ  v ho   ®éng  ña  c Ban ChØ   o  ®¹ §æi  íivµ  m   Ph¸ttr Óndoanh   i   nghiÖp. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u 3. Ban ChØ   o  ®¹ §æi  íivµ    iÓn doanh  m   Ph¸ttr   nghiÖp,V¨n    phßng  ChÝnh  ñ  µ    ¬  ph v c¸cc quan  ã  i   c l ªnquan  Þu  ¸chnhiÖm     µnh  Õt  nh   ch tr   thih Quy ®Þ nµy.
  2. 2 Q uy   Õ   ch T æ  ch øc  v µ   o ¹t ® é n g   ñ a B a n   h Ø  ®¹ o § æi m íi  h c C v µ   h¸t tri Ó n d o a n h  n g hi Ö p P (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 128/2001/Q§­TTg  ngµy  th¸ng8  28    n¨m  2001  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph I.  Tr¸ch n hi Ö m  v µ  q u y Ò n  h ¹ n c ñ a B a n  C h Ø  ®¹ o  § æi m í i v µ  P h¸t tri Ó n d o a n h  n g hi Ö p 1.Ban    ChØ   o  ®¹ §æi  íivµ  m   Ph¸ttr Óndoanh   i   nghiÖp. a)  C¨n  vµo  ñ  ¬ng, ® êng  èicña  cø  ch tr   l  §¶ng, chÝnh    s¸ch  µ  v ph¸p  Ët lu   cña  µ   íc vÒ   ¾p  Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón doanh  Nh n   s x ® m    i   nghiÖp  µ  íc,c¨n cø  nh n     vµo  ×nh  ×nh  ùc tÕ,Ban  t h th     ChØ   o  ®¹ §æi  íivµ  m   Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  ã  c tr¸ch nhiÖ m   ©y  ùng  Õn îc ch¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch    x d chi l   tr   ho tæng  Ó  Ò   ¾p   th v s xÕp,  æi  íi,ph¸ttr Ón doanh  ® m   i   nghiÖp  µ  íc trong  ¹m    níc,tr×nh nh n   ph vi c¶      ChÝnh  ñ,Thñ íng ChÝnh  ñ    Öt. ph   t  ph phª duy b) ChÞu    tr¸chnhiÖ m     chØ  o,híng dÉn  µ  ®¹     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn    d  th   c¸c ch¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch vÒ   ¾p  Õp, ® æi  íi,ph¸ttr Óndoanh  tr   ho   s x   m    i   nghiÖp  µ  ­ nh n íc ®∙  îc Ch Ýnh  ñ, Thñ   íng  Ýnh  ñ   ®  ph   t Ch ph phª  duyÖt, ë     c¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ,tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, thu   ph     ph tr     ¬  Tæng  c«ng    ty91. c) N ¾ m   ÷ng  ×nh  ×nh  Ôn  Õn  ña  Öc  ùc hiÖn  ¾p  Õp,  æi    v t h di bi c vi th   s x ® míi,ph¸ttr Ón cña       i   c¸c doanh nghiÖp  µ  íc,cã  ¬  Õt,tæng  Õt,®¸nh    nh n   s k   k  gi¸, kiÕn  Þ, kÞp  êib¸o c¸o (theo ®Þnh  ú  ngh   th         k hoÆc   t  Êt)vµ      Õn  ®é xu   xiný ki chØ   ®¹o  ña  Ýnh  ñ  µ  ñ íng ChÝnh  ñ. c Ch ph v Th t   ph   d) Phèihîp víi   ¬          c quan  c¸c chøc  n¨ng  chøc  tæ  nghiªncøu  ×nh Thñ íng   tr   t  ChÝnh  ñ      ×nh  chøc, c¬  Õ,  Ýnh  ph c¸c m« h tæ    ch ch s¸ch  ï hîp  íithùc tiÔn ph   v      kh¸ch quan, phôc  ô    v cho  Öc  ¾p   Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón doanh  vi s x ® m   i   nghiÖp  nhµ  íctheo yªu cÇu  ña    n     c c¶ic¸ch kinhtÕ.     ®)  ö   ông  é  Ën  óp viÖc  ô  Sd b ph gi   (V §æi  íivµ  m   Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  thuéc V¨n    phßng  Ýnh  ñ) ®Ó   ùc hiÖn  Ch ph   th   chøc n¨ng,nhiÖ m  ô  îcgiao.   v®  e)  È m   nh      s ¾p  Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón doanh  Th ®Þ c¸c ®Ò ¸n  x ® m   i   nghiÖp  nhµ  íc cña  n  c¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, tØnh, thu Ch ph     thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Tæng  ph tr     ¬  c«ng    ty91. g)  Õn  Þ       Ki ngh c¸c gi¶iph¸p th¸o gì khã     kh¨n trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  tr th hi s ¾p  Õp, ® æi  íi, x   m     iÓndoanh  ph¸ttr   nghiÖp  µ  íc. nh n 2.Trëng    Ban. a) ChÞu    tr¸chnhiÖ m  Ò   µn  é  ¹t®éng  ña    v to b ho   c Ban  ícThñ íng ChÝnh  tr   t  phñ. b) ChØ   o  ©y  ùng  Õn îc,ch¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch  µih¹n  Ò   ¾p     ®¹ x d chi l   tr   ho d  vs xÕp, ® æi  íi,   m     iÓndoanh  ph¸ttr   nghiÖp  µ  íctrong ph¹m    níc. nh n     vic¶    c) ChØ   o    ®¹ chung    ¹t®éng  ña  c¸c ho   c Ban. Th«ng qua  Õ   ¹ch  k ho c«ng  t¸c, ñ  ×c¸ccuéc  äp  ña   ch tr     h c Ban.
  3. 3 d)  û   Òn  U quy b»ng v¨n b¶n cho  ã   ëng  Ph tr Ban  êng  ùc,c¸c ñy    th tr     viªn chuyªn tr¸ch,kiªm  Öm       nhi thay m Æt   ëng    Tr Ban    Õt  gi¶iquy c«ng  Öc    Çn  vi khic thiÕt. 3.Phã  ëng    tr Ban  êng  ùc. th tr a) ChÞu    tr¸chnhiÖ m  ícTrëng    tr   Ban  Ò   Ünh  ùc  îcph©n  vl v ®  c«ng. b) Thay  Æt   ëng  m Tr Ban    Õt  gi¶iquy c«ng  Öc    îc ñy  Òn  µ  ã  vi khi®   quy vc tr¸chnhiÖ m   ùctiÕp qu¶n  ý, iÒu  µnh    tr     l  ® h Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íivµ  m   Ph¸t  iÓn  tr   doanh  nghiÖp,c¸cñy        viªnchuyªn tr¸ch,    kiªm  Öm   µ  ö  ông  é  Ën  óp  nhi vsd b ph gi viÖc  ô  (V §æi  íi vµ  m   Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  éc  thu V¨n phßng  Ýnh  ñ) Ch ph   ho¹t®éng    b¶o  ¶m   ng  ® ®ó chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô,®óng    v  quy  Õ,  ã  Öu  ch c hi qu¶. c) Tham     kh¶o    Õn    y  ý ki c¸c ñ viªn,chñ  ng  ©y  ùng  Õ   ¹ch c«ng      ®é xd k ho   t¸c hµng  th¸ng cña    Ban  µ  v b¸o c¸o  Õ   ¹ch  k ho c«ng    íiTrëng  t¸cv   Ban    ®Ó th«ng  qua, lµm  ¬  ë    c s qu¶n  ý,®iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  l  h ho   c Ban  µ  ña  õng  µnh  vc t th viªn. d) Thùc  Ön  Õ     c¸o th ng    hi ch ®é b¸o    ê xuyªn,®ét  Êt,trùctiÕp  íiTrëng    xu     v  Ban  vÒ  t×nh h×nh tr Ón khai Öc s ¾p  xÕp, ® æi míi, i  vi  ph¸t iÓn doanh   tr nghiÖp  µ  íc®Ó       Õn  nh n   xiný ki chØ  o  Þp  êi. ®¹ k th ®)  ý      K c¸c v¨n b¶n  iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  ® h ho   c Ban  µ  ý      v k c¸c v¨n b¶n  chØ   ®¹o,híng dÉn, theo  âiviÖc  ¾p  Õp, ® æi  íi,ph¸ttr Ón doanh        d  s x   m    i   nghiÖp  µ  nh níckhi® îcTrëng      Ban  y  Òn. ñ quy 4.C¸c  y      ñ viªnchuyªn tr¸ch.   a) ChÞu    tr¸chnhiÖ m  ícTrëng    tr   Ban  Ò   Ünh  ùc  îcph©n  vl v ®  c«ng. b) Ch Þu  ù    s qu¶n  ý,®iÒu  µnh  ùctiÕp cña  ëng  l  h tr     Tr Ban  µ  ña  ã  ­ v c Ph tr ëng  Ban  êng  ùckhi® îcTrëng  th tr       Ban  y  Òn. ñ quy c) Chñ  ng    Êt ý  Õn  ªnquan  n   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Ö m     ®é ®Ò xu   ki li   ®Õ t h th   nhi vô  îcgiao trªnlÜnh  ùc  æi  íivµ    iÓn doanh  ®     v® m   ph¸ttr   nghiÖp  µ  ícvíi ã  nh n     Ph tr ng  ë Ban  êng  ùc(khicÇn  Õtcã  Ó    Êt trùctiÕp  íiTrëng  th tr     thi   th ®Ò xu     v  Ban)  ®Ó       Õn  xiný ki chØ  o. ®¹ d) Thùc  Ön  ng    hi ®ó quy  nh  ña  Õ         ®Þ c ch ®é b¸o c¸o c«ng    Õ     t¸c;ch ®é sinh  ho¹tgiao ban      c«ng    Õ u   ¾ng  Æt   t¸c.N v m ph¶ib¸o c¸o râ lýdo.          5.C¸c  y      ñ viªnkiªm  Ö m. nhi a) ChÞu    tr¸chnhiÖ m  ícTrëng    tr   Ban  Ò   Ünh  ùc  îcph©n  vl v ®  c«ng. b)  Þu  ù  Ch s qu¶n  ý,®iÒu  µnh  ña  ëng  l  h c Tr Ban, cña  ã  ëng    Ph tr Ban  ­ th êng  ùckhi® îcTrëng  tr       Ban  y  Òn, trong ph¹m    ñ quy     vic«ng  Öc  îcgiao kiªm  vi ®     nhiÖ m. c) Chñ  ng    Êt ý  Õn  ªnquan  n   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Ö m     ®é ®Ò xu   ki li   ®Õ t h th   nhi vô  îcgiao trªnlÜnh  ùc  æi  íivµ    iÓn doanh  ®     v® m   ph¸ttr   nghiÖp  µ  ícvíi ã  nh n     Ph tr ng  ë Ban  êng  ùc(khicÇn  Õtcã  Ó    Êt trùctiÕp  íiTrëng  th tr     thi   th ®Ò xu     v  Ban)  ®Ó       Õn  xiný ki chØ  o. ®¹ d) Thùc  Ön  ng    hi ®ó quy  nh  ña  Õ         ®Þ c ch ®é b¸o c¸o c«ng    Õ     t¸c;ch ®é sinh  ho¹tgiao ban      c«ng    Õ u   ¾ng  Æt   t¸c.N v m ph¶ib¸o c¸o râ lýdo.         
  4. 4 II. h Õ  ® é , p h ¬ n g  p h¸p l µ m  vi Ö c  C Ch Õ   ,  ¬ng  ®é ph ph¸p  µm  Öc  ña  l vi c Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íivµ  m   Ph¸t  iÓn   tr   doanh nghiÖp  ph¶ib¶o  ¶m     ® nguyªn  ¾c: §óng  t  chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, ®óng    v  tr¸chnhiÖ m   µ  Òn  ¹n,kh«ng  ång  Ðo, cã  Õ   ¹ch,tr¸nhphiÒn  µ    v quy h  ch ch   k ho     h vµ  ã  Öu  c hi qu¶. 1.Ch Õ       ®é sinhho¹tgiao ban       c«ng  t¸c. ­  µng  Çn, Thêng  ùc Ban  åm  ã   ëng  H tu   tr   (g Ph tr Ban  êng  ùc,ñy    th tr   viªn chuyªn  tr¸ch,l∙nh®¹o  ô      V §æi  íi vµ  m   Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp) tæ    chøc  sinh  ho¹tgiao    ban  c«ng    ét  Çn. Hµng  ý  chøc  t¸cm l   qu tæ  giao ban c«ng    µn  t¸cto Ban. Thêi gian,®Þa   iÓ m,  µnh  Çn  äp        ® th ph h giao  ban  (ngoµic¸c thµnh       viªn cña Ban)  µdo  ëng  l   Tr ban  hoÆc   ã  ëng  Ph tr Ban  êng  ùcquyÕt  nh  µ  ­ th tr   ®Þ v® îcth«ng    íc.   b¸o tr ­Néi dung     sinh ho¹tgiao ban       c«ng    t¸c,bao  å m:  äi  µnh    ña  g M th viªnc Ban   cã tr¸chnhiÖ m   c¸o vÒ   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Ö m   ô    b¸o    t h th   nhi v c«ng    îcph©n  t¸c®   c«ng, cã  ¸nh    ãp  , kiÕn  Þ; cung  Êp   ® gi¸,g ý   ngh   c th«ng    ÷ng  Ên    ªn tinnh v ®Ò li   quan  n   ®Õ chøc  n¨ng,nhiÖm   ô  ña    v c Ban; phæ   Õn  Õ   ¹ch    bi k ho c«ng    t¸ctrong  thêigian tí .    i 2.Ch Õ         nh  ú,®ét  Êt.   ®é b¸o c¸o ®Þ k  xu ­ Ban  ã    c tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  ng    th   ®ó quy  nh  Ò   Õ     ®Þ v ch ®é b¸o    ¬  c¸o s kÕt,tæng  Õt  nh  ú  µ  t  Êttr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ.   k ®Þ k v ®é xu     t  ph ­ Yªu  Çu  ëng  c Tr Ban  æi  íi vµ  ® m   ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  ña    ¬  c c¸c c qu¶n  ýcÊp    ña    l  trªnc c¸cdoanh  nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn  ng  nh n     ®ó quy  nh  Ò   ®Þ v chÕ     ®é b¸o  c¸o  nh  ú  µ  t  Êt víiBan  Ò   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Öc  ®Þ k v ®é xu     vt h th   vi s ¾p  Õp, ® æi  íi, x   m     iÓndoanh  ph¸ttr   nghiÖp  µ  íc(cã ®Ò   Êt,kiÕn  Þ). nh n     xu   ngh ­ C¸c    b¸o c¸o  nh  ú, ®ét  Êt ph¶ithÓ  Ön  íid¹ng  b¶n   u  ®Þ k  xu     hi d   v¨n  ®Ó l gi÷,theo dâi.     3.Ch Õ     i    ®é ® c«ng  t¸c. Trªn c¬  ë  Õ   ¹ch c«ng    µng  µy    s k ho   t¸ch ng hoÆc   t  Êt cña  ®é xu   Ban  ∙  îc ®®   th«ng  qua, díisù  ¾p  Õp,  iÒu  µnh  ña  ã  ëng     s x ® h c Ph tr Ban  êng  ùc,thµnh  th tr   viªn cña    Ban  îc sö  ông    iÒu  Ön  Ët chÊt,tµichÝnh, ph¬ng  Ön.. ® d c¸c ® ki v        ti  . theo  Õ   ,  Ýnh  ch ®é ch s¸ch  Ön  µnh    ôc  ô  hi h ®Ó ph v c«ng    V¨n  t¸c do  phßng  ChÝnh  ñ  ¶m   Ö m. ph ® nhi 4.Ch Õ       ®é chØ  o,híng dÉn,theo dâi. ®¹         ­Ph ©n    c«ng    µnh    ña  c¸cth viªnc Ban  b¸m      ¬  s¸tc¸cc quan  qu¶n  ýcÊp    l  trªn cña doanh  nghiÖp  µ  íc ®Ó   nh n   chØ   o, híng  Én, theo  âi viÖc  ¾p  Õp, ®¹   d   d  s x   ® æi  íi, m     iÓndoanh  ph¸ttr   nghiÖp  µ  íc®¹tyªu cÇu  ña  Ýnh  ñ    nh n       c Ch ph ®Ò ra. ­ K Þp  êi®Ò   Êt c¸cgi¶iph¸p phïhîp víi ùc tiÔn kh¸ch quan  ña      th   xu              th       c qu¸ tr×nh  ùc  Ön  th hi chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô, tr×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ    v  Th t Ch ph xem   Ðt, x  quyÕt ®Þnh.   5.Ch Õ     Óm        Õt    ®é ki tra,b¸o c¸o k qu¶  ùc hiÖn. th   ­ Ph¶ib¶o  ¶m   Öc  Óm    ¸nh    c¸o kÕt      ® vi ki tra,® gi¸,b¸o    qu¶  ùc hiÖn  ¾p   th   s xÕp,  æi  íi,ph¸ttr Ón doanh  ® m   i   nghiÖp  µ  íc,tõ c¬  ë  n   nh n     s ®Õ Ban,  õ Ban  t  ®Õ n   ñ íng Ch Ýnh  ñ  µtrung thùc,c«ng  Th t   ph l       b»ng,nghiªm  óc.   t
  5. 5 ­  Ò   Êt c¸c h×nh  § xu     thøc,biÖn    ph¸p  ng  ®é viªn,khen  ëng      th c¸c doanh  nghiÖp  ùc  Ön  èt,cã  Öu  th hi t   hi qu¶  trong viÖc  ¾p  Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón   s x ® m   i   doanh nghiÖp  µ  ícvµ  îcl¹ . nh n   ng   i 6.Ch Õ     éihäp.   ®é h   ­  Ó   § chØ   o, híng  Én,  ®¹   d theo  âi viÖc  ¾p   Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón d  s x ® m   i  doanh  nghiÖp  µ  íc,Ban  Çn  ã  Õ   ¹ch  iÖu tËp  µ  ñ  × c¸c cuéc  nh n   c c k ho tr   v ch tr     häp,lµm  Öc  íi   ¬    vi v   c qu¶n  ýcÊp    ña    c¸c l  trªnc c¸cdoanh  nghiÖp. ­ Trong  ©y  ùng  Õ   ¹ch    xd k ho c«ng    ña  t¸cc Ban, cã  Ó  ù  Õn      th d ki c¸c buæi  héi th¶o  éng  i Ò   ÷ng  ñ    ªnquan  n   Õt    r r∙  nh v ch ®Ò li   ®Õ k qu¶, ph¬ng  íng  ña    h c c«ng    ¾p   Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón doanh  t¸cs x ® m   i   nghiÖp  µ  íc,trong      nh n   ®ã c¸c thµnh    ña  viªn c Ban  ã  c tr¸ch nhiÖ m     tham gia  y       Þp  êirótkinh ®Ç ®ñ ®Ó k th       nghiÖ m, bæ  sung, öa ® æi   s cho ch¬ng tr×nh, Õ  ho¹ch   k c«ng t¸c ®∙ ® îc     duyÖt. ­ Tham       éc  äp  ña  Ýnh  ñ,Thñ íng ChÝnh  ñ  ªnquan    gia c¸c cu h c Ch ph   t  ph li   ®Õ n   Ünh  ùc  æi  íivµ    iÓndoanh  l v® m   ph¸ttr   nghiÖp. ­ViÖc  chøc  éihäp    tæ  h  ph¶ib¶o  ¶m   Öu    ® hi qu¶,tr¸nhl∙ngphÝ.      7.Ch Õ     o  ¹o, åidìng.   ®é ®µ t     b ­ C¨n  vµo  iÒu  Ön  ùc tÕ,® îc sù    cø  ® ki th       cho  Ðp  ña  ñ íng  Ýnh  ph c Th t Ch phñ,cã  Ó  ö  µnh    ña    th c th viªnc Ban, c¸n bé,c«ng      chøc  ña  é  Ën  óp viÖc  c b ph gi   Ban  ô  (V §æi  íi vµ  m   Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  éc  thu V¨n  phßng  Ýnh  ñ) Ch ph   tham  c¸c ®oµn  gia    c¸n  é  i  äc  Ëp, nghiªn cøu, kh¶o      íc ngoµi vÒ   b®h t       s¸të n     nh÷ng  ¬ng  ×nh cã  ªnquan  n   ch tr   li   ®Õ chøc  n¨ng,nhiÖm  ô  îcgiao.   v®  ­ T¹o  iÒu  Ön  Ën  îcho  Öc  o  ¹o,båidìng n©ng    ® ki thu l   i vi ®µ t       cao  ×nh ®é   tr   chuyªn m«n,    nghiÖp  ô,kh¶  v  n¨ng  Õt  îp gi÷a lýthuyÕt víi ùc tiÔn cña  i k h        th     ®é   ngò    é  µm  c¸n b l c«ng    ¾p  Õp, ® æi  íi,ph¸ttr Ón doanh  t¸cs x   m    i   nghiÖp  µ  íc, nh n   trong ®ã   ã    µnh    ña    c c¸c th viªnc Ban  µ    é, c«ng  v c¸n b   chøc  ña  ô   c V §æi  íivµ  m  Ph¸ttr Óndoanh   i   nghiÖp. 8.Ch Õ     îp t¸cchuyªn gia.   ®é h       ­ §îcsù  ng    ña  ñ íng ChÝnh  ñ,cã  Ó  êi        ®å ý c Th t   ph   th m c¸c chuyªn gia giái     vÒ   ¾p  Õp, ® æi  íi, s x   m     iÓndoanh  ph¸ttr   nghiÖp    ë trong vµ  µiníclµm   Ên    ngo     tv cho Ban. ­ C¸c  µnh    ña    th viªnc Ban  ã  c tr¸chnhiÖ m   Õp xóc,lµm  Öc,häc  áitrùc   ti     vi   h    tiÕp víi       chuyªn gia®Ó   Ých  òykiÕn  c¸c    t l  thøc,kinh nghiÖ m.     III.M è i q u a n  h Ö  c « n g  t¸c   1.Quan  Ö   íi   ¬    h v   c quan  c¸c qu¶n  ýcÊp    ña  l  trªnc doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n ­ Ban    ChØ   o  ®¹ §æi  íivµ  m   Ph¸t  iÓn doanh   tr   nghiÖp  µc¬  l   quan  ña  ñ  c Th t ng Ch Ýnh  ñ  ã  Ö m   ô  chøc  í  ph c nhi v tæ  chØ  o,híng dÉn, theo  âiviÖc  ¾p   ®¹       d  s xÕp, ® æi  íi,ph¸ttr Ón doanh    m    i   nghiÖp  µ  íc.Ban  ã  nh n   c tr¸chnhiÖm   ¹o®iÒu    t  kiÖn  Ën  îcho    ¬  thu l   i c¸cc quan  qu¶n  ýcÊp    ña    l  trªnc c¸cdoanh  nghiÖp  µ  íc nh n   thùc hiÖn  ètc¸cyªu cÇu  ña    t      c Ban  µ    Õt ®Þnh  ña  Ýnh  ñ  µ  ñ  v c¸cquy   c Ch ph v Th t ng ChÝnh  ñ  Ò   í  ph v c«ng    æi  íivµ    iÓndoanh  t¸c® m   ph¸ttr   nghiÖp.
  6. 6 ­ C¸c  ¬    c quan  qu¶n  ýcÊp    ña    l  trªnc c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc cã  nh n   tr¸ch   nhiÖ m   Êp  µnh  Öc  ch h vi chØ  o, híng  Én, theo  âi vÒ   ¾p  Õp,  æi  íi, ®¹   d   d  s x ® m  ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  µ  íc cña  nh n   Ban ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i   doanh  nghiÖp;thùc hiÖn      nghiªm  ócchÕ     c¸o theo quy  nh  ña  t  ®é b¸o      ®Þ c Ban,   t¹o®iÒu  Ön    ki cho  Ban  µn  µnh  Ö m  ô. ho th nhi v 2.Quan  Ö   íi   ¬    h v   c quan  c¸c chøc  n¨ng. Lµ  quan  Ö   èi hîp  h ph   trong  Öc  vi nghiªn cøu,  ©y  ùng    ×nh      x d m« h tæ chøc,c¬  Õ,  Ýnh    ch ch s¸ch phï hîp víithùc tiÔn kh¸ch quan,phôc  ô                 v cho  Öc  vi s ¾p  Õp, ® æi  íi, x   m     iÓndoanh  ph¸ttr   nghiÖp  µ  íc. nh n 3.Quan  Ö   íi   h v  V¨n  phßng  Ýnh  ñ. Ch ph ­ Lµ    quan  Ö   èi hîp  h ph   trong viÖc  èng  Êt    Õn  ôc  ô    th nh ý ki ph v cho  Öc  vi chØ   o, ®iÒu  µnh  ña  Ýnh  ñ  µ  ñ  íng  Ýnh  ñ  Ò   ¾p  Õp, ®¹   h c Ch ph v Th t Ch ph v s x   ® æi  íi, m     iÓndoanh  ph¸ttr   nghiÖp  µ  íc. nh n ­ Ban    ChØ   o  ®¹ §æi  íivµ  m   Ph¸t  iÓn doanh   tr   nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   ñ    ch ®éng  èi hîp  íiV¨n  ph   v  phßng  Ýnh  ñ  iÓn khaicô  Ó  ¬ng  ×nh,kÕ   Ch ph tr     th ch tr   ho¹ch tæng  Ó  Ò   ¾p  Õp, ® æi  íi,ph¸ttr Óndoanh    th v s x   m    i   nghiÖp  µ  íctrong nh n     ph¹m    níc®∙  îcCh Ýnh  ñ  µ  ñ íng ChÝnh  ñ    Öt. vic¶    ®   ph v Th t   ph phª duy 4. Quan  Ö   íi ô     h v   §æi  íivµ  V m   Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  éc V¨n  thu   phßng  ChÝnh  ñ. ph ­  ô   V §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  ã  Ö m   ô  óp  Öc    c nhi v gi vi cho Ban ChØ   o  ®¹ §æi  íivµ  m   Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  Òu  cña  (§i 2  Quy Õt  nh   ®Þ sè 98/2000/Q§­TTg  µ  Òu  cña  v §i 2  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 122/2000/Q§­TTg  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ),v×  Ëy,Ban  ã  t  ph   v   c tr¸chnhiÖ m  µ  Òn  ¹n díi y:   v quy h     ®© * Ban    Çu  ô    yªu c V §æi  íivµ  m   Ph¸ttr Óndoanh   i   nghiÖp  ùc hiÖn  th   c«ng    t¸c phôc  ô    n  µiliÖu,ph¸thµnh  v (inÊ t      c«ng v¨n.. )theo  âi,b¸o  cô  Ó  ×nh  . ; d  c¸o  th t h×nh  Èn  Þ     ®Ó   ×nh duyÖt,thùc hiÖn    vÒ   ¾p  Õp,  æi  chu b ®Ò ¸n  tr       ®Ò ¸n  s x ® míi,ph¸ttr Ón doanh     i   nghiÖp  µ  íc ®∙  îc duyÖt  ña    ¬  nh n   ®   c c¸c c quan  qu¶n  ý l  cÊp    ña  trªn c c¸c  doanh nghiÖp  µ   íc;ý  Õn  ¸nh    Ën  Ðt, kiÕn  nh n   ki ® gi¸,nh x  nghÞ. *  Ban  ã  c tr¸chnhiÖ m   ¸nh    Ën  Ðt c¸n bé, c«ng    ® gi¸,nh x       chøc  ña  ô     c V §æi míivµ    Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  trong ph¹m    ùc hiÖn    vith   chøc n¨ng,nhiÖ m   ô    v gióp  Öc  vi cho  Ban    èi hîp  íiV¨n  ®Ó ph   v  phßng  Ýnh  ñ  Ch ph trong viÖc  èng    th nhÊt c«ng      t¸cqu¶n  ý,sö  ông,®µo  ¹o,båidìng.. ®èi víic¸n bé, c«ng  l  d   t            . chøc  cña  ô  V §æi  íivµ  m   Ph¸ttr Óndoanh   i   nghiÖp. *  ô   V §æi  íivµ  m   Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  µ m ét  n  Þ  ùcthuéc    l  ®¬ v tr   V¨n phßng  Ýnh  ñ,gióp viÖc  Ch ph     cho  é  ëng,Chñ  Öm  B tr   nhi V¨n phßng  Ýnh  ñ  Ch ph theo  âi vÒ   Ünh  ùc  ¾p   Õp,  æi  íi,ph¸t tr Ón  d  l vs x ® m    i doanh  nghiÖp  µ  íc nh n   (§iÒu    ña  2 c Quy Õt  nh  è  ®Þ s 122/2000/Q§­ TTg  µy  th¸ng 11  ng 01    n¨m  2000  cña  ñ  íng  Ýnh  ñ) theo  Th t Ch ph   quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  ña  ®Þ c Ch ph v c V¨n  phßng  ChÝnh  ñ, v×  Ëy, Vô   ph   v   §æi  íi vµ  m   Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm     thùc  Ön  ètnh÷ng  Öm   ô  óp  é   ëng, Chñ   Öm   hi t   nhi v gi B tr   nhi V¨n phßng  Ýnh  Ch phñ,® îcquy  nh      ôc            Çn  §iÒu  cña     ®Þ ë c¸cm a, b,c,d, ® ph 1  2  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 745/2000/Q§­ VPCP   µy  th¸ng12  ng 05    n¨m  2000  ña  é  ëng,Chñ  Ö m    c B tr   nhi V¨n phßng  Ýnh  ñ, ®ång  êicã  Ch ph   th   tr¸chnhiÖ m   ôc  ô  ètcho    ¹t®éng     ph v t   c¸c ho   theo chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô  ña    v c Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón doanh     i   nghiÖp  ∙  îc quy  nh   ®®  ®Þ trong Quy Õt  nh   è  ®Þ s 121/2000/Q§­ TTg  µy    ng 01 th¸ng11    n¨m  2000  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. c Th t   ph
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2