Quyết định 128/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
80
lượt xem
4
download

Quyết định 128/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 128/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi đối với TCT xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Bộ Xây dựng) sản xuất cấu kiện, vật liệu là nhà ở cho các hộ dân vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long và các hộ đồng bào dân tộc tiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 128/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  h ñ   T tíng C h Ý n h   h ñ   p sè 128/2002/Q§­T T g   n g µy  30 th¸ng 9 n¨ m  2002 v Ò   ét sè c h Ý n h   m s¸ch u  ®∙i  ® èi víi æ n g   n g    T c« ty x u Êt n h Ë p   h È u   © y  d ù n g   Öt N a m   k x Vi (Bé X © y   ù n g)  n x u Êt c Ê u  kiÖn, v Ët liÖu lµ m  n h µ  ë  d s¶ c h o  c¸c hé  d © n  vïng n g Ë p  lò ® å n g  b » n g   n g   ö u  L o n g   s« C vµ c¸c hé  ® å n g  b µ o   © n   d téc thiÓu  sè t¹ic hç    ë c¸c tØn h   © y  N g u yªn T Thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng12  25    n¨m  2001, C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  105/2002/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng8  2    n¨m  2002, Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  C«ng    tyxuÊt nhËp    khÈu x©y dùng  ViÖtNam     (Bé X©y  dùng)  iC«ng  t¹  v¨n  1972  sè  VC/§T  ngµy  th¸ng 8  12    n¨m  2002 vµ  C«ng    2143A  v¨n sè  VC/§T ngµy  th¸ng8  30    n¨m 2002, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1. Tæng  c«ng    tyxuÊtkhÈu    x©y dùng  ViÖtNam     (Bé  X©y dùng)  ®Çu   x©y  t dùng  së  c¬  s¶n  xuÊt cÊu    kiÖn, vËt    liÖu lµm  nhµ  t¹    ë  i c¸c tØnh  ®ång  b»ng  s«ng  Cöu  Long  c¸c tØnh  vµ    T©y  Nguyªn    ®Ó thùc  hiÖn  chÝnh  s¸ch cho    d©n    c¸c hé  mua     tr¶chËm  nhµ  trong c¸c côm,  ë      tuyÕn d©n  (theo c    QuyÕt  ®Þnh  105/2002/Q§­ sè  TTg ngµy 2/8/2002) vµ    cho    ®ång  c¸c hé  bµo  d©n    téc thiÓu  t¹  sè  i chç  c¸c tØnh  ë    T©y Nguyªn  mua     tr¶ chËm  nhµ  theo  ë  chØ  ®¹o cña Thñ  t íng ChÝnh  phñ  (Th«ng b¸o sè 144/TB­ VPCP  ngµy  12/9/2002 cña    V¨n phßng ChÝnh  phñ)® îchëng        c¸cchÝnh  s¸ch sau:   1. MiÔn  tiÒn thuª ®Êt      n¬i x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn, vËt     liÖu lµm    nhµ  ë. 2.Kh«ng    tÝnh thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng®Çu     ra cña  s¶n  phÈm,  cÊu  kiÖn,vËt     liÖu,nhµ  b¸n cho    ë    d©n. 3. MiÔn    thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  cña  së  c¬  s¶n  xuÊt cÊu    kiÖn,vËt     liÖu lµm    nhµ  trongthêigian thùc hiÖn  ¸n. ë          dù  4.MiÔn    thuÕ  nhËp khÈu,thuÕ            gi¸trÞgiat¨ng(phô    thu nÕu    cã)cña  m¸y  mãc thiÕtbÞ, vËt tthiÕtyÕu           nhËp  khÈu  i lo¹  trong níccha      s¶n xuÊt ® îcphôc      vô  s¶n xuÊtc¸cs¶n      phÈm   nµy.Bé      TµichÝnh  quy  ®Þnh  danh  môc  îcmiÔn. ®   5. §îcvay      vèn      víil∙suÊt u      i   ®∙i3% n¨m    tõ Quü  trî Hç      iÓn ®Ó   ph¸ttr   ®Çu   t x©y    dùng  së  c¬  s¶n  xuÊt cÊu    kiÖn, vËt liÖu lµm        nhµ    ë. Thêi h¹n    vay    lµ 5  n¨m. Ng©n     s¸ch Trung    ¬ng cÊp    bï chªnh lÖch    l∙ suÊt vµ  i   phÝ  cho  Quü  trî hç    ph¸ttr     iÓn. 6.    §Ó b¶o  ®¶m     æn ®Þnh     gi¸ b¸n nhµ  tr¶ chËm   ë    cho d©n, doanh  nghiÖp  îctÝnh  ®   vµo    gi¸thµnh s¶n phÈm  kho¶n    chiphÝ  phßng  dù  biÕn ®éng  gi¸vËttnguyªn liÖu theo híng dÉn               cña  TµichÝnh. Bé   
  2. 2 §iÒu 2. Tæng  c«ng    ty xuÊt nhËp    khÈu xuÊt nhËp    khÈu x©y dùng  ViÖt Nam     (Bé X©y  dùng) x©y    dùng ph¬ng  chiphÝ      ¸n    ®Ó x¸c ®Þnh    gi¸b¸n  nhµ  cho  ë  d©n      víi thµnh  gi¸b¸n      c¸o Bé    gi¸ vµ    hîp lý, b¸o    TµichÝnh  biÕt;c«ng    khaichiphÝ      s¶n  xuÊtvµ        gi¸b¸n nhµ  cho  ë  d©n. §iÒu    TµichÝnh  3. Bé    híng dÉn    thùc hiÖn.QuyÕt      ®Þnh  nµy  hiÖu  cã  lùcthi    hµnh  sau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký. §iÒu    tr c¸c Bé:    4. Bé  ëng    KÕ ho¹ch  §Çu ,Tµi chÝnh, X©y  vµ  t      dùng,  C«ng nghiÖp, Tæng     Gi¸m  ®èc quü  trî hç      iÓn,Chñ  ph¸ttr   tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n    c¸c tØnh:An    Giang,§ång    Th¸p,Long    An, VÜnh  Long, Kiªn Giang,TiÒn        Giang, CÇn     Th¬  c¸c tØnh: §¾c   vµ      L¾c, Gia    Lai,Kon Tum,  L©m  §ång vµ  Tæng  Gi¸m ®èc  Tæng  c«ng    tyxuÊt nhËp    khÈu  x©y dùng ViÖt Nam     (Bé X©y  dùng)chÞu    tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản