intTypePromotion=1

Quyết định 128/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định 128/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 128/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đối mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003 - 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 128/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ  S è  128/2003/Q§­T T g   n g µ y  26 th¸ng 6 n¨ m  2003 P hª d u y Ö t P h ¬ n g  ¸n t æ n g  th Ó   s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc trù c  m thu é c ñ y   a n  n h © n  d © n   b th µ nh  h è  H å  C h Ý  Mi n h  giai ® o ¹ n 2003 ­ 2005 p     th ñ tíng C h Ý n h   h ñ P C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 01/2003/CT­TTg  µy  th¸ng 01  ng 16    n¨m  2003  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Õp  ôc ®Èy  ¹nh  ¾p  Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón vµ   t Ch ph v ti t   m s x ® m    i   n©ng cao  Öu  hi qu¶  doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n XÐt    Þ  ña  û   ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh  ¹ C«ng    t  i v¨n sè   2234/UB­CNN,  è  s 600/UB­CNN ; ý  Õn    é:  Õ   ¹ch  µ  Çu  , Tµi    ki c¸c B K ho v§ t  chÝnh,Lao  ng   ¬ng    ®é ­Th binh vµ  héi, éi vô,   X∙     N quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íccña  û   nh n   U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh    o¹n  giai® 2003    ­ 2005    ô  ôckÌm  nh ph l   theo. §i Ò u  2. Chñ   Þch  û   t U ban  ©n   ©n   µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh  ã  c tr¸chnhiÖ m:   ­ ChØ   o  ùc  Ön  Öc  ¾p   Õp,  æi  íi doanh    ®¹ th hi vi s x ® m  nghiÖp  µ  íc nh n   trùc thuéc    theo  ng  éi dung  µ  Õn    ∙  îc duyÖt. Trêng  îp  iÒu  ®ó n  v ti ®é ® ®     h® chØnh,bæ     sung  ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.     ch thu c Th t   ph   ­ Phèi hîp  íic¸c Bé:      v    C«ng nghiÖp, Giao    th«ng  Ën  , ©y  ùng, B u  v t¶i X d   chÝnh, ViÔn    th«ng  µ    ¬  v c¸c c quan  kh¸c x©y  ùng  Õn îc,quy  ¹ch      d chi l   ho ph¸t tr Óntheo  ïng l∙nhthæ    µnh  i  v   c¸cng kinh tÕ  òi  än,cã  îthÕ  s¸nh ®Ó   ¹o   m nh   l   i so    t  ®éng  ùc ®Èy  ¹nh    iÓn kinh tÕ      éicña  khu  ùc,trªnc¬  ë    l  m ph¸ttr     ­ x∙ h   c¶  v     s ®ã thùc hiÖn  ¾p  Õp  îp lýc¸c doanh    s x h      nghiÖp  µ  ícho¹t®éng    a   µn  nh n     trªn®Þ b thµnh  è  å   Ý   ph H Ch Minh.
 2. 2 §i Ò u 3. C¸c  é:  µi chÝnh, K Õ   ¹ch  µ  Çu , Néi vô, Lao  ng    B T    ho v§ t      ®é ­ Th¬ng  binh  µ  héi,C«ng  v X∙    nghiÖp, Giao    th«ng  Ën  ,B u  Ýnh,  Ôn  v t¶i  ch Vi th«ng,X ©y  ùng  µ    ¬    d v c¸c c quan  ªnquan  ã  li   c tr¸chnhiÖ m   èihîp víiñy      ph       ban nh©n  ©n  µnh  è  å   Ý   d th ph H Ch Minh  trong viÖc  ùc hiÖn  ¬ng  nµy    th   Ph ¸n  theo  c¸cthñ tôc,quy  nh  Ön  µnh.     ®Þ hi h   Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     chØ  o,®«n  c, híng dÉn  µ  ®¹   ®è     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  d  th   Ph ¸n n   thêikiÕn  Þ  íi ñ íng ChÝnh  ñ        ngh v   Th t   ph c¸cgi¶i ph¸p th¸ogìkhã       kh¨n trong qu¸      tr×nh thùc hiÖn.       §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh  µ  ñ  ëng    v Th tr c¸c c¬  quan  ªnquan  Þu  li   ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 3. 3 P h ô  l ô c D a n h  m ô c  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c tr ù c thu é c ñ y  b a n  n h © n  d © n   th µ nh p h è  H å  C h Ý  Mi n h  th ù c hi Ö n  s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i giai ® o ¹ n    2 00 3 ­ 2 00 5 (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 128/2003/Q§­TTg  ngµy  th¸ng6  26    n¨m  2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph A. S ¾ p  x Õ p  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c: I. h ÷ n g   o a n h  n g hi Ö p   µ  N h µ   íc ti Õ p  ô c   N d m n t n ¾ m  gi ÷ 100 %  v è n:  1.Doanh    nghiÖp  c«ng  ch  doanh  Ý (46  nghiÖp): 1.C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  «  Þ  µ  tr     ® th v Qu¶n  ýnhµ  ñ  l  Th §øc, 2.C«ng    Þch  ô    tyD v giao th«ng  «  Þ  ©n  ×nh,   ® th T B 3.C«ng      tyC«ng  ×nh ®«  Þ  ó  tr   th Ph NhuËn, 4.C«ng    Þch  ô    tyD v c«ng  ch  Ën    Êp, Ý qu Gß V 5.C«ng      tyQu¶n  ýnhµ  Ën  ×nh  ¹nh, l  qu B Th 6.C«ng      tyQu¶n  ývµ  l   Ph¸ttr Ón®«  Þ  Ën    i   th qu 9, 7.XÝ     nghiÖp  Þch  ô  D v c«ng  ch  Ën  Ý qu 8, 8.C«ng    Þch  ô    tyD v c«ng  ch  Ën  Ý qu 7, 9.C«ng    Þch  ô    tyD v c«ng  ch  Ën  Ý qu 6, 10.C«ng      tyQu¶n  ývµ  l   Ph¸ttr Ónnhµ  Ën   i   qu 5, 11.C«ng    Þch  ô    tyD v c«ng  ch  Ën  Ý qu 4, 12.C«ng    Þch  ô    tyD v c«ng  ch  Ën  Ý qu 3, 13.C«ng      tyQu¶n  ývµ  l   Ph¸ttr Ónnhµ  Ën   i   qu 2, 14.XÝ     nghiÖp  C«ng  ×nh giao th«ng  «  Þ  µ  tr     ® th v Qu¶n  ýnhµ  Ën  l  qu 12, 15.C«ng    Þch  ô    tyD v c«ng  ch  Ën  Ý qu 11, 16.C«ng    Þch  ô  «  Þ  µ    tyD v ® th v Qu¶n  ýnhµ  Ën  l  qu 10, 17.C«ng      tyQu¶n  ýnhµ  Ën  l  qu 1, 18.C«ng    Þch  ô    tyD v c«ng  ch  µ   Ì, Ý Nh B 19.XÝ     nghiÖp  C«ng  ×nh c«ng  éng  ãc  tr   c H M«n, 20.N«ng  êng    tr L¸ng  Le, 21.XÝ     nghiÖp  C«ng  ×nh giao th«ng  «  Þ  Ç n   ê, tr     ® th C Gi 22.XÝ     nghiÖp  C«ng  ×nh c«ng  éng  ñ   tr   c C Chi, 23.C«ng    Þch  ô    tyD v c«ng  ch  Ön  ×nh  Ý huy B Ch¸nh,
 4. 4 24.C«ng      tyQu¶n  ýkhaith¸cvµ  Þch  ô  ñy lî , l     D v th   i 25.C«ng      tyC«ng    Þch sö      ©n  éc(COLIVAN), viªnl   v¨n ho¸ d t  26.H∙ng    phim  Nguy Ôn  ×nh  Óu, § Chi 27.C«ng        tyTæ chøc  Óu  Ôn  Ö   Ët, bi di ngh thu 28.C«ng    kh¸ch SµiGßn,   tyXe     29.B Õ n   miÒn  ©y,   xe  T 30.B Õ n   miÒn    xe  §«ng, 31.B Õ n   Chî  ín,   xe  L 32.C«ng    Õ n     Ën    µnh  è,   tyB b∙iv t¶ith ph 33.C«ng    Êp  íc,   tyC n 34.C«ng      tyKhaith¸cvµ  ö  ýnícngÇ m,     X l    35.C«ng      tyQu¶n  ýkinhdoanh  µ, l    nh 36.C«ng    Õu    tyChi s¸ng c«ng  éng,   c 37.C«ng      tyQu¶n  ýc«ng  ×nh giao th«ng  µiGßn, l  tr     S  38.C«ng      tyQu¶n  ýc«ng  ×nh C Ç u   µ, l  tr   Ph 39.C«ng      tyC«ng    ©y  viªnc xanh, 40.Th¶o  Ç m     µiGßn,   c viªnS   41.Tr¹m  ­02S,   50   42.C«ng      tyM«i  êng  «  Þ, tr ® th 43.Tr¹m  ­03S,   50   44.Tr¹m  ­01S,   50   45.C«ng      tyTho¸tníc®«  Þ,     th 46.C«ng    Þch  ô    tyD v c«ng  ch  Ý Thanh    niªnxung  phong. 2.Doanh    nghiÖp  kinh  doanh  doanh  (58  nghiÖp): 1.C«ng    µng  ¹c ®¸  ý  µnh  è,   tyV b   qu th ph   2.C«ng    èc    Õ n   µnh,   tyThu l¸B Th 3.C«ng    Öt    tyD may Gia  Þnh, § 4.C«ng      tyPh¸ttr Ónkhu   i   c«ng  nghiÖp  µiGßn, S  5.C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v S¶n  ÊtvËtliÖu x©y  ùng, xu       d 6.XÝ     nghiÖp  Khaith¸cvµ      S¶n  ÊtvËtliÖu x©y  ùng, xu       d 7. C«ng   X ©y   ùng  è  (ChØ   o  iÓ m   ty  d s 1  ®¹ ® chuyÓn  µnh  th C«ng    ty TNHH   ét  µnh  m th viªn), 8.C«ng    Þch  ô  ¬    tyD v c quan  ícngoµi, n  9.C«ng    ÖtNam   ü  Ö   óc    tyVi   k ngh s s¶n, 10.C«ng      tyN«ng  s¶n  ùc phÈ m   ÊtkhÈu  th   xu   (AGREX),
 5. 5 11.C«ng    ùc  È m     tyTh ph c«ng  Ö, ngh 12.C«ng      tyPh¸ttr Ónkinh tÕ   i     Duyªn    H¶i (COFIDEC), 13.C«ng      tyKinh  doanh  ñy h¶is¶n, th     14. C«ng    ty Thuèc  õ s©u  µi  tr   S Gßn  (ChØ   o  iÓ m   ®¹ ® chuyÓn  µnh  th C«ng    tyTNHH   ét  µnh  m th viªn), 15.C«ng    Êt  Ëp  Èu    tyXu nh kh n«ng  ©m    l h¶is¶n, 16.C«ng    Þch  ô    iÓn®«  Þ,   tyD v ph¸ttr   th 17.C«ng    ©y  ùng  ¬ng  ¹iSµiGßn    tyX d th m    5, 18.C«ng      tyPh¸ttr Ónnhµ  ×nh  ¹nh,  i   B Th 19.C«ng    Êt  Ëp  Èu  u    µ  ©y  ùng    Êp,   tyXu nh kh ®Ç tv X d Gß V 20. C«ng    ty Ph¸t tr Ón  µ    i v Kinh  doanh  µ   nh (ChØ   o  iÓ m   ®¹ ® chuyÓn  thµnh C«ng    tyTNHH   ét  µnh  m th viªn), 21.C«ng    ©y  ùng  µ  Þch  ô  µ  Ën    tyX d vD v nh qu 10, 22.C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Kinh  doanh  µ  î  ín, nh Ch L 23.C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Kinh  doanh  µ  µiGßn, nh S   24.C«ng    Þa  c      ty§ è Gß M«n, 25.C«ng    © m     tyL Viªn, 26.C«ng    Þch  ô  lÞch Phó  ä  Ën    tyD v du    Th qu 11, 27. C«ng    Þch  ô  lÞch  î  ín    ty D v du  Ch L (ChØ   o  iÓ m   ®¹ ® chuyÓn  µnh  th C«ng    tyTNHH   ét  µnh  m th viªn), 28. C«ng     Þch   ô  lÞch  Õ n   µnh  ty D v du  B Th (ChØ   o  iÓ m   ®¹ ® chuyÓn  thµnh C«ng    tyTNHH   ét  µnh  m th viªn), 29.C«ng    Ët  È m       tyV ph v¨n ho¸, 30.C«ng    Êt  Ëp  Èu  µnh    tyXu nh kh ng in, 31.C«ng      tyPh¸thµnh    s¸ch, 32.C«ng      è  Õn  Õt,   tyXæ s ki thi 33.C¶ng    s«ng  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh, 34.C«ng    ãng  µu An  ó,   ty§ t   Ph 35.C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     c«ng  Ýnh, ch 36.C«ng    Öt  µiGßn,   tyD S   37.C«ng      tyCao  Thèng  Êt, su  Nh 38.XÝ     nghiÖp  îcphÈ m   µ  D  v Sinh  äc  tÕ, h y  39.XÝ     nghiÖp  B¨ng  ¹c SµiGßn  nh     AUDIO, 40.C«ng      tyCh¨n  nu«iheo  µiGßn,   S  41.C«ng    s÷a,   tyBß  42.C«ng    ©y  ùng  ©n  ông  µ    tyX d d d v C«ng  nghiÖp,
 6. 6 43. C«ng    Þch  ô  Çu  Ý  µi Gßn     ty D vd kh S   (ChØ  o  iÓ m   ®¹ ® chuyÓn  µnh  th C«ng    tyTNHH   ét  µnh  m th viªn), 44.C«ng      tyThanh    niªnxung  phong, 45.C«ng    Çu   µ  Þch  ô    ty§ tv D v Thanh    niªnxung  phong, 46.C«ng      tyVYFACO   , 47.C«ng    Çu   µ  ©y  ùng    ty§ tv X d Thanh    niªnxung  phong, 48.C«ng    Ön  ötinhäc  µiGßn,   ty§i t     S  49.C«ng      tyPh¸ttr Ónc«ng  Ö   Çn  Ò m    i   ngh ph m Quang  Trung, 50.Trung  ©m    t Nghiªncøu    øng  ông  µ  Þch  ô  d vD v khoa  äc  ü  Ët, h k thu 51.XÝ     nghiÖp    èng  Inth kª, 52.C«ng      ty27/7, 53.C«ng    Þch  ô  ÊtkhÈu    ng  µ    tyD v xu   lao®é v Chuyªn  gia, 54. C«ng      tyS¶n  Êt kinh doanh  µ  Êt  Ëp  Èu  Êy    µ  xu     v Xu nh kh gi inv bao  × b (LIKSIN), 55.C«ng    ¬   Ý  t«SµiGßn,   tyC kh «      56.XÝ     nghiÖp  Õ   Õn  ùc phÈ m   Ç u   Ch bi th   C Tre, 57.C«ng    èng  ©y  ång thµnh  è,   tyGi c tr   ph 58.C«ng    Ön    ty§i ¶nh. II. h ÷ n g  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ   íc ti Õ n  µ n h  s ¾ p   Õ p:  N n h x   1.Doanh    nghiÖp  ùc  Ön    Ç n   th hi cæ ph ho¸  (117  doanh  nghiÖp): a) Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸  é  Ën  b ph doanh nghiÖp    (03 doanh  nghiÖp): 1. Khu    C«ng nghiÖp  Öp  íc (thuéc C«ng    Hi Ph     ty Ph¸ttr Ón c«ng   i   nghiÖp  T ©n  Ën), Thu   2.  Ý   X nghiÖp May  (thuéc C«ng    Êt  Ëp  Èu  µ  Çu   Chî  ín ty Xu nh kh v§ t L  CHOLIMEX), 3.XÝ     nghiÖp    In(thuécC«ng      tyBao  ×  µiGßn). bS  b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   ícgi÷cæ   Çn    èi th   cæ ph ho¸,Nh n     ph chiph   trªn50%   èn  iÒu  Ö  doanh    v® l (30  nghiÖp): 1.C«ng    Ön  ¬    ty§i c (LIDICO), 2.C«ng    Ën    Ón  µiGßn,   tyV t¶ibi S   3.XÝ     nghiÖp  ¬   Ý  µnh  C kh ng in, 4.XÝ     nghiÖp    è  Ins 4, 5.XÝ     nghiÖp    è  Ins 7, 6.C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Kinh  doanh  µ  Ç n   ê, nh C Gi 7.C«ng      tyCung  øng  µu biÓn, t 
 7. 7 8.C«ng      tyS¶n  Êtkinhdoanh  ÊtnhËp  Èu  iÖn  öquËn  xu     xu   kh ® t  10, 9. C«ng      tyS¶n  Êt kinh doanh  Êt nhËp  Èu  µ  Þch  ô  u    ©n   xu     xu   kh v D v ®Ç t T B×nh. 10.XÝ     nghiÖp  S¶n  Êtho¸ chÊt, xu       11.C«ng    Ön  öSµiGßn    ty§i t     (SAGEL), 12.C«ng    Õ   ¹om¸y  µiGßn,   tyCh t   S  13.C«ng      tyC«ng  nghiÖp  ¬  Ý  µiGßn, c kh S   14.C«ng      tyS¸ch  µ  ÕtbÞ  êng  äc, v Thi   tr h 15.C«ng      tyQu¶ng    µiGßn, c¸o S   16.C«ng    Çu   µ    ty§ tv Ph¸ttr Ónh¹ tÇng   i    (IDI), 17.C¶ng  Õ n     B Ngh Ð,  18.C«ng    Ët  B Õ n   µnh,   tyV t  Th 19.C«ng    ©y  ùng    tyX d kinhdoanh  µ  Ën    nh qu I, 20.C«ng      tyPh¸ttr Ónvµ  Þch  ô  µ  Ën     i   D v nh qu I, 21.C«ng    Þch  ô    tyD v tæng  îp SµiGßn,  h      22.C«ng    ¬ng  ¹itæng  îp B Õ n   µnh,   tyTh m  h  Th   23.C«ng      tyV¨n    ho¸ tæng  îp B Õ n   µnh,  h  Th   24.C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Trang  ÝnéithÊt, tr     25.C«ng      tyKinh  doanh  µng  ¹c m ü   Ö   Ën  v b   ngh qu 11, 26.C«ng    µng  ¹c quËn    tyV b  3, 27.C«ng    µng  ¹c m ü   Ö   Ën    tyV b   ngh qu 4, 28.C«ng    µng  ¹c ®¸  Ý  Ën    tyV b   qu qu 5, 29.XÝ     nghiÖp    è  Ins 2, 30.C«ng    îcthµnh  è    tyD   ph (SAPHACO).  c) Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,khi b¸n    Çn  Çn  u      cæ ph l ®Ç Nhµ   ícgi÷Ýt  Êt 51%   èn  iÒu  Ö    n     nh   v® l (48 doanh nghiÖp): 1.C«ng    ®¹p  m¸y  µiGßn,    tyXe  xe  S  2.C«ng      tyS¶n  ÊtxuÊtnhËp  Èu  xu     kh may  µiGßn,  S  3.Nhµ     m¸y  §ay  indiraGANDHI,     4.C«ng      tyC«ng  nghiÖp  cao    su, 5.C«ng    m¸y,   tyXe    6.XÝ     nghiÖp  ét giÆt  B  TICO,  7.C«ng      tyMay  SµiGßn,  da    8.C«ng    ùc  È m   µiGßn,    tyTh ph S  9.C«ng    ùa  µiGßn,    tyNh S     10.XÝ     nghiÖp  Õn  ¾ ng, Chi Th  
 8. 8 11.C«ng      tyKinh  doanh  s¶n  ÊtSµiGßn  xu     §AKLAK  (SADACO),  12.C«ng    Õp    tyNhi ¶nh,   13.C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Ph¸ttr Ónnhµ  Ën     i   qu 3, 14.C«ng    Ët  Öu vµ  ©y  ùng,   tyV li   X d   15.C«ng      tyKinh  doanh  µ  v Ph¸ttr Ónnhµ  ©n  ×nh,  i   T B   16.C«ng    ©y  ùng  µ  Þch  ô  µ  Ën      tyX d vD v nh qu 8, 17.C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Kinh  doanh  µ  Ën    nh qu 11, 18.C«ng    ©y  ùng  µ    Ên  u  ,   tyX d v T v ®Ç t  19.C«ng    Êt  Ëp  Èu    tyXu nh kh tæng  îp vµ  Çu   h  § t(IMEXCO),  20.C«ng    Ët     tyV ttæng  îp,  h  21.C«ng    Þch  ô  ¬ng  ¹ithµnh  è,   tyD v th m  ph   22.C«ng      tyRau  qu¶,   23.C«ng      tyPh¸ttr ÓnvËtliÖu x©y  ùng,  i       d   24.C«ng    ü  Ëtx©y  ùng  Ën  ó    tyK thu   d qu Ph NhuËn,  25.C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Ph¸ttr Ónkü  ËtquËn      i   thu   6, 26.XÝ     nghiÖp  Êu  Ön  ¾p  ½n, C ki l s   27.C«ng      tyS¶n  Êtth ng  ¹ixuÊtnhËp  Èu    äc, xu   ¬ m     kh Nh Ng   28.XÝ     nghiÖp  ùa  ó  ä  Ën    Nh Ph Th qu 11, 29.C«ng    ¬ng    tyTh nghiÖp  tæng  îp quËn    h  11, 30.C«ng    ¬ng  ¹i­D Þch  ô  Ën      tyTh m    v qu 3, 31.C¶ng    T«n  Êt ThuyÕt, Th     32.C«ng    Þch  ô  Óu thñ c«ng    tyD v ti     nghiÖp  ×nh  ©y, B T   33.C«ng    Êt  Ëp  Èu  µydÐp    tyXu nh kh gi   Nam    ó  ¸Ph NhuËn,  34.C«ng    ¬ng  ¹iPhó    tyTh m  NhuËn,  35.C«ng      tyS¶n  Êtkinhdoanh  µng  ÊtkhÈu  ©n  ×nh  xu     h xu   T B TITCO,  36.C«ng    ¬ng  ¹ixuÊtnhËp  Èu  µ  Þch  ô  ©n  ×nh,   tyth m    kh v D vT B   37.C«ng    µy  may  Æc   ÊtkhÈu    tyGi da  m xu   (LEGAMEX),  38.C«ng      tyHo¸  È m   ph P/S,   39.C«ng    ©y  ùng    tyX d giao th«ng  µiGßn,    S  40.C«ng    ¬ng  ¹idÞch  ô    tyTh m  v EDEN,  41.C«ng    © m     tyL nghiÖp  µiGßn,  S  42.C«ng    û    tyThu s¶n  ÖtLong  µiGßn,  Vi   S  43.C«ng    Êt  Ëp  Èu  µng    tyXu nh kh h c«ng  nghiÖp  (INEXIM),   44.C«ng    ©y  ¾p    tyX l c«ng  nghiÖp,   45.C«ng    µiGßn  ©y  ùng,   tyS   xd   46.XÝ     nghiÖp  ¬   Ý  C kh giao th«ng  Ën      qu 5,
 9. 9 47.XÝ     nghiÖp  C«ng  ×nh giao th«ng  Ën  tr     qu 8, 48.C«ng    ¹ch    tyG trangtrÝThanh     Danh.  d) Doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   íc gi÷ cæ   Çn    th   cæ ph ho¸,Nh n     ph ë møc   thÊp  hoÆc  kh«ng  ÷cæ   Çn    gi   ph (36 doanh  nghiÖp): 1.C«ng    ùa  Thµnh,   tyNh §«    2.C«ng    Þch  ô    ü   È m,   tyD v ho¸ m ph 3.C«ng      Ên    tyT v c«ng  ×nh giao th«ng  Ën  , tr     v t¶i 4.C«ng    ÕtbÞ  tÕ  µnh  è,   tyThi   y  th ph 5.C«ng    µng  ¹c ®¸  ý  Õ n   µnh,   tyV b   qu B Th 6.C«ng      tyN«ng  s¶n  ùc phÈ m   Õ n   µnh, th   B Th 7.C«ng      tyMay  Õ n   µnh, B Th 8.C«ng    Þa  c    ty§ è 9, 9.C«ng      Ên  a  c  µiGßn,   tyT v ®Þ è S   10.C«ng      tyS¶n  ÊtdÞch  ô  ¬ng  ¹iB×nh  xu   v th m  Ch¸nh, 11.C«ng      îi   tyV¶is  may  êitrang, th   12.C«ng      tyS¶n  Êtkinhdoanh  ÊtnhËp  Èu  Ën  xu     xu   kh qu 8, 13.C«ng    ¬ng  ¹itæng  îp SµiGßn,    tyTh m  h    14.C«ng      Ên  Õn  ócvµ  ©y  ùng,   tyT v ki tr   X d 15.C«ng      Ên    tyT v quy  ¹ch x©y  ùng  µ  Þch  ô    iÓn®«  Þ, ho   d vD v ph¸ttr   th 16.C«ng    ©y  ång B×nh    tyC tr   Ch¸nh, 17.C«ng    Êt  Ëp  Èu  ×nh    tyXu nh kh B Ch¸nh, 18.C«ng      tyS¶n  ÊtdÞch  ô  xu   v §«ng  ng, H 19.XÝ     nghiÖp  ¬   Ý  C kh giao th«ng  Ën    qu 4, 20.C«ng    Êt  Ëp  Èu  µ   Ì,   tyXu nh kh Nh B 21.C«ng      tyCao  B Õ n   µnh, su  Th   22.C«ng    Ën      tyV t¶is«ng  µiGßn, S  23.C«ng      ty§«ng  ¹nhHïng  ¬ng, l  V 24.C«ng    Ó m     µ  Þch  ô    tyKi to¸nv D v (AISC), 25.C«ng    ü   Ët,   tyM thu 26.C«ng    Þch  ô  lÞch T ©n  Þnh,   tyD v du    § 27.C«ng      tyCh¨n  nu«igiacÇ m,    28.C«ng      tyB¸ch    iÖn  ho¸ ® m¸y, 29.C«ng    ©y  ùng  è    tyX d s 3, 30.C«ng    ©y  ùng  è    tyX d s 2, 31.C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  «  Þ  µ  tr     ® th v Kinh  doanh  µ  nh quËn  10,
 10. 10 32.C«ng      tyS¶n  Êtkinhdoanh  ÊtnhËp  Èu  Ën  xu     xu   kh qu 3, 33.XÝ     nghiÖp    InGia  Þnh, § 34.XÝ     nghiÖp    InKh¸nh  éi, H 35.XÝ     nghiÖp    ên  µi, InV L 36.C«ng      µ    tyInv Bao  ×  ng  ó. bH Ph   2. Doanh     nghiÖp  ùc  Ön  th hi s¸p  Ëp   µo  nh v doanh nghiÖp kh¸c    (34 doanh nghiÖp). 1.N«ng  êng  ©y    tr C c«ng  nghiÖp  ÊtkhÈu  è  xu   s 7, 2.C«ng    lÞch Thanh      tyDu    niªnxung  phong  (VYC), 3.XÝ     nghiÖp  ¬   Ý  C kh khu«n  É u, m 4.C«ng    ö  ýchÊtth¶i   tyX l     , 5.XÝ     nghiÖp    µichÝnh, Int   6.C«ng    lÞch Gia  Þnh,   tyDu    § 7.C«ng    Þch  ô  lÞch Thñ    tyD v du    §øc, 8.C«ng      tyKho  , b∙i 9.C«ng    ©y  ùng    tyX d kinh doanh  µ  µ    nh v Thang  m¸y, 10.C«ng    Þch  ô  ü  Ëtn«ng    tyD v k thu   nghiÖp  µ   Ì, Nh B 11.N«ng  êng  ¹m    tr Ph V¨n  éi, C 12.XÝ     nghiÖp  Thøc      óc  Phó, ¨n gias An  13.C«ng    Õ   Õn  û h¶is¶n  ÖtPhó,   tyCh bi thu     Vi   14.XÝ     nghiÖp  Ch¨n  nu«iheo  èng PhícLong,   gi     15.XÝ     nghiÖp  Ch¨n  nu«iheo  ìng sinh,   d  16.N«ng  êng  ¹m    tr Ph V¨n  Hai, 17.N«ng  êng  Minh  ©n,   tr Lª  Xu 18.XÝ     nghiÖp  Ch¨n  nu«iheo  èng cÊp    gi   1, 19.XÝ     nghiÖp  Khaith¸cchÕ   Õn  Þch  ô  û s¶n,    bi d v thu   20.XÝ     nghiÖp  ãng  µu §ång  Õn, § t  Ti 21.XÝ     nghiÖp  S¶n  ÊtchÕ   Õn  xu   bi n«ng  ©m  l s¶n, 22.C«ng    Ët     tyV tn«ng  nghiÖp  µiGßn, S  23. C«ng      ty C«ng nghiÖp  ¬ng  ¹i dÞch  ô  Êt nhËp  Èu  î  ín th m  v xu   kh Ch L   (CHOLIFAX), 24.C«ng    ©y  ùng    tyX d trangtrÝkiÕn  ócADC,    tr   25.C«ng    Ët   ©y  ùng,   tyV tx d 26.C«ng    ¬   Ý  µ    tyC kh v Khaith¸cc¸t®¸  ái,     s 27.C«ng    µiGßn    tyS   trang trÝx©y  ùng,    d 28.C«ng    ©y  ¾p  Çu  Ý,   tyX ld kh
 11. 11 29.XÝ     nghiÖp  C«ng  ×nh giao th«ng  ñ   tr     C Chi, 30.C«ng      tyC«ng  ×nh c«ng  éng  Ën  tr   c qu 1, 31.C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     c«ng  éng  Ën  c qu 5, 32.C«ng      tyC«ng  ×nh ®«  Þ  ×nh  ¹nh, tr   th B Th 33.XÝ     nghiÖp    è  Ins 3, 34.XÝ     nghiÖp  óc  ÷  Õ   § ch ch b¶n. 3. Doanh  nghiÖp  thùc hiÖn  giao ho Æc  b¸n doanh  nghiÖp     (02 doanh nghiÖp). 1.XÝ     nghiÖp  ñy    Òn  Th tinhTi Phong  Ën  qu 11, 2.C«ng    Ët     tyV ttrang thiÕtbÞ  Ó  ôc  Ó      th d th thao. 4. Doanh  nghiÖp  chuy Ó n  thµnh ®¬n  vÞ  sù  nghiÖp  cã  thu (01  doanh nghiÖp). 1.C«ng    Ó m   nh  ©y  ùng  µiGßn.   tyKi ®Þ xd S  5.Doanh    nghiÖp  ùc  Ön    Ó  doanh  th hi gi¶ith (06  nghiÖp): 1.C«ng    ång  õng  µ    tyTr r v Cung  øng  nguyªn liÖu giÊy (TNXP),      2.C«ng      tyS¶n  Êtvµ  Þch  ô  µng  ÊtkhÈu  µiGßn  xu   D vh xu   S  (SAGIMEX), 3.N«ng  êng    tr Tam   ©n  ñ   T C Chi, 4.C«ng    Þch  ô  Ën    tyD v qu 11, 5.C«ng      tyKhaith¸cchÕ   Õn     bi n«ng    h¶is¶n  ÊtkhÈu  Ën  xu   qu 7, 6.XÝ     nghiÖp    è  Ins 6. 6.Doanh    nghiÖp  ùc  Ön  th hi ph¸ s¶n  doanh  (05  nghiÖp). 1.C«ng        tyLiªndoanh  tæng  îp L© m   µ, h  H 2.C«ng      tySan  Òn  µ  ©y  ùng  ¹ tÇng, n vX d h  3.C«ng    Êt  Ëp  Èu  ó  ä  Ën    tyXu nh kh Ph Th qu 11, 4.C«ng    ¬ng  ¹ivËttquËn    tyTh m      3, 5.C«ng    ¬n  µi    tyS M Lam   ¬n  ó  S Ph NhuËn.  III.L é  tr× nh th ù c hi Ö n:   Chñ   Þch  û   t U ban  ©n   ©n   µnh  è   å   Ý   nh d th ph H Ch Minh  ùa  än    l ch c¸c doanh nghiÖp cô thÓ  ®Ó  ®¶m  b¶o thùc hiÖn lé tr×nh s ¾p  xÕp  doanh  nghiÖp  µ  íc,nh  nh n   sau: 1.N¨m     2003:   a) Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  : 35  th hi cæ ph ho¸   doanh nghiÖp  µ  íc (Nh n   gi÷ cæ   Çn    èi08    ph chiph   doanh  nghiÖp; khib¸n    Çn  Çn  u,  µ   íc    cæ ph l ®Ç Nh n   gi÷Ýt  Êt 51%   èn  iÒu  Ö,Nhµ   ícgi÷cæ   Çn      nh   v® l  n     ph ë møc  Êp  th hoÆc   kh«ng  gi÷cæ   Çn  doanh    ph 27  nghiÖp).
 12. 12 b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Ëp  µo  th   s¸p nh v doanh  nghiÖp  kh¸c  doanh  :34  nghiÖp. c)Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn  th   giao hoÆc   :02    b¸n   doanh  nghiÖp. d) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn  th   chuyÓn  µnh  n  Þ  ù  th ®¬ v s nghiÖp  ã  :01  c thu   doanh  nghiÖp. ®)  Doanh  nghiÖp  ùc hiÖn    Ó:06  th   gi¶ith   doanh  nghiÖp. e) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    :03  th   ph¸ s¶n   doanh  nghiÖp. 2.N¨m     2004: a) Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  : 43  th hi cæ ph ho¸   doanh nghiÖp  µ  íc (Nh n   gi÷ cæ   Çn    èi13    ph chiph   doanh  nghiÖp; khib¸n    Çn  Çn  u,  µ   íc    cæ ph l ®Ç Nh n   gi÷Ýt  Êt 51%   èn  iÒu  Ö,Nhµ   ícgi÷cæ   Çn      nh   v® l  n     ph ë møc  Êp  th hoÆc   kh«ng  gi÷cæ   Çn  doanh    ph 30  nghiÖp). b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    :02  th   ph¸ s¶n   doanh  nghiÖp. 3.N¨m     2005:   Doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  : 39  th   cæ ph ho¸   doanh nghiÖp  µ  íc gi÷ (Nh n     cæ   Çn    èi12  ph chiph   doanh  nghiÖp; khib¸n    Çn  Çn  u,  µ   íc gi÷    cæ ph l ®Ç Nh n     Ýt  Êt 51%   èn  iÒu  Ö,Nhµ   ícgi÷cæ   Çn    nh   v® l  n     ph ë møc  Êp  th hoÆc   kh«ng  ÷ gi   cæ   Çn  doanh  ph 27  nghiÖp). B. C h u y Ó n  ® æ i  m «  h × n h  T æ n g  c « n g  ty,  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c: 1.ThÝ   iÓ m     ® chuyÓn  sang  ¹t®éng  ho   theo    ×nh  m« h C«ng    Ñ     tym ­ C«ng  tycon  i víi   ®è   : ­Tæng    c«ng    Õ n   µnh  µiGßn, tyB Th S  ­Tæng    c«ng    Þa  c  µiGßn, ty§ è S   ­Tæng    c«ng    lÞch SµiGßn, tyDu     ­ Tæng  c«ng    ©y  ùng  µi Gßn   ty X d S  (s¸p nhËp    Tæng  c«ng    Ët  Öu ty V li   x©y  ùng  µiGßn  µo  d S  v Tæng  c«ng    ©y  ùng  µiGßn). tyX d S  2. ThÝ   iÓ m     ® chuyÓn C«ng    tyS¶n  Êt kinh doanh  µ  Êt  Ëp  Èu  xu     v Xu nh kh giÊy invµ      bao  × b (LIKSIN)sang  ¹t®éng    ho   theo m«   ×nh   h C«ng    Ñ     tym ­ C«ng   tycon.   Uû  ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh  chØ   o  ©y  ùng      ®¹ x d c¸c ®Ò ¸n  ãi trªn tr×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  n    Th t Ch ph xem   Ðt  x theo  ng  ®ó quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2