intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 128/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

98
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 128/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 128/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 128/2005/Q§­TTg  ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2005 vÒ viÖc phª duyÖt ph¬ng ¸n  ®iÒu chØnh s¾p xÕp, ®æi míi c«ng ty nhµ níc  trùc thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Hãa Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 155/2004/Q§­TTg  ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Hãa, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª duyÖt ph¬ng ¸n  ®iÒu chØnh s¾p xÕp,  ®æi  míi c«ng ty nhµ  níc trùc thuéc Uû  ban nh©n d©n tØnh Thanh   Hãa n¨m 2005 nh Phô lôc kÌm theo. §i Ò u   2.  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Hãa cã  tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o s¾p xÕp, ®æi míi c«ng ty nhµ níc trùc  thuéc theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ néi dung ®∙ ®îc  phª duyÖt.  C¨n cø tiªu  chÝ, danh môc ph©n  lo¹i  c«ng ty  nhµ  níc  ®Ó  quyÕt  ®Þnh tû  lÖ  cæ phÇn Nhµ  níc n¾m gi÷  khi  thùc hiÖn cæ phÇn hãa c«ng ty nhµ  níc;  ®èi víi c«ng ty  kh«ng cæ phÇn hãa  ®îc th×  chñ   ®éng chuyÓn sang mét trong   c¸c h×nh thøc s¾p xÕp: b¸n  ®Êu gi¸, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n vµ  b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. §i Ò u   3.  C¸c Bé: Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t,  Néi  vô,   Lao   ®éng   ­   Th¬ng  binh   vµ  X∙   héi   vµ   c¸c   c¬   quan   cã  liªn   quan   cã   tr¸ch   nhiÖm   phèi   hîp   víi   Uû   ban   nh©n   d©n  tØnh Thanh Hãa trong viÖc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy. Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÞu   tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, híng dÉn vµ theo dâi thùc hiÖn.
  2. 2 § i Ò u   4.   QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh Thanh Hãa vµ  Thñ  tr ëng  c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.
  3. 3 phô lôc Danh môc doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc Uû ban  nh©n d©n tØnh Thanh Hãa thùc hiÖn  s¾p xÕp, ®æi míi n¨m 2005 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 128/2005/Q§­TTg  ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) I. Nhµ níc n¾m gi÷ 100% vèn ®iÒu lÖ: 1. Duy tr× lµ c«ng ty nhµ níc: ­ C«ng ty Xæ sè kiÕn thiÕt Thanh Hãa. ­ C«ng ty Thñy n«ng S«ng Chu. ­ C«ng ty Thñy n«ng Nam S«ng M∙. ­ C«ng ty Thñy n«ng B¾c S«ng M∙. ­ C«ng ty M«i trêng vµ C«ng tr×nh ®« thÞ. ­ Nhµ xuÊt b¶n Thanh Hãa. ­ C«ng ty Qu¶n lý ®êng s«ng Thanh Hãa. ­ C«ng ty Qu¶n lý ®êng bé 1 Thanh Hãa. ­ C«ng ty Qu¶n lý ®êng bé 2 Thanh Hãa. 2. ChuyÓn thµnh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh   viªn: ­ Nhµ In b¸o Thanh Hãa. ­ C«ng ty CÊp tho¸t níc Thanh Hãa. ­ C«ng ty Th¬ng m¹i ®Çu t vµ Ph¸t triÓn miÒn nói. ­ C¶ng Thanh Hãa. ­ C«ng ty S¸ch thiÕt bÞ trêng häc. II. Thùc hiÖn cæ phÇn hãa: ­ C«ng ty DÞch vô xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia. ­ C«ng ty §Çu t vµ X©y dùng Thanh Hãa. ­ C«ng ty X©y dùng vµ Ph¸t triÓn h¹ tÇng. ­ C«ng ty XuÊt nhËp khÈu thñy s¶n. ­ C«ng ty §iÖn c¬ Thanh Hãa. ­ C«ng ty DÞch vô th¬ng m¹i. III. ChuyÓn thµnh ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu: Trung t©m §¨ng kiÓm ph¬ng tiÖn c¬ giíi ®êng bé.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2