intTypePromotion=1

Quyết định 128/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
218
lượt xem
23
download

Quyết định 128/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 128/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 13/2006/QĐ-BTC ngày 13/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 128/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUY T ð NH C A B TÀI CHÍNH S 128/2008/Qð-BTC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008 V VI C S A ð I, B SUNG QUY T ð NH S 13/2006/Qð-BTC NGÀY 13/3/2006 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH V GIÁ M T S D CH V CHUYÊN NGÀNH HÀNG KHÔNG B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh ñ nh s 118/2008/Nð-CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy ñ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh ñ nh s 170/2003/Nð-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t thi hành m t s ñi u c a Pháp l nh Giá và Ngh ñ nh s 75/2008/Nð-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 c a Chính ph v vi c s a ñ i, b sung m t s ñi u c a Ngh ñ nh s 170/2003/Nð-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t thi hành m t s ñi u c a Pháp l nh Giá; .vn Căn c Thông tư liên t ch s 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 12/11/2008 c a B Tài chính - B Giao thông V n t i hư ng d n v qu n lý giá cư c v n chuy n hàng không n i ñ a và giá d ch am v hàng không t i c ng hàng không sân bay Vi t Nam; tn Trên cơ s ý ki n th ng nh t c a B Giao thông V n t i (C c Hàng không Vi t Nam) t i công ie văn s 3887/CHK-TC ngày 10/12/2008 v vi c thu giá tr gia tăng áp d ng ñ i v i d ch v ph c v hành khách ñi chuy n bay qu c t ; tV Theo ñ ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Giá, .Lua QUY T ð NH: www ði u 1. S a ñ i, b sung, ði u 2 Quy t ñ nh s 13/2006/Qð-BTC ngày 13/3/2006 c a B trư ng B Tài chính v giá m t s d ch v chuyên ngành hàng không như sau: “ði u 2. Các m c giá d ch v quy ñ nh t i Quy t ñ nh này chưa bao g m thu giá tr gia tăng (tr giá ph c v hành khách ñi chuy n bay n i ñ a ñã bao g m thu giá tr gia tăng)”. ði u 2. Quy t ñ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ñăng công báo. C c trư ng C c Qu n lý Giá, C c trư ng C c Tài chính doanh nghi p, C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, T ng giám ñ c, Giám ñ c các doanh nghi p v n chuy n hàng không và Th trư ng các ñơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t ñ nh này./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Văn Hi u
  2. .vn tnam tVie .Lua www 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2