intTypePromotion=1

Quyết định 128-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
3
download

Quyết định 128-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 128-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất của nhóm hàng xi măng trong Biểu thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 128-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT ®ÞNH CñA THñ TíNG CHÝNH Phñ Sè 128-TTG NGµY 30-3-1994 VÒ VIÖC SöA ®æI MøC THUÕ SUÊT CñA NHãM HµNG XI M¨NG TRONG BIÓU THUÕ NHËP KHÈU. THñ TíNG CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø khung thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i biÓu thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu thuÕ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 537a-NQ/H§NN8 ngµy 22-2- 1992 cña Héi ®ång Nhµ níc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 54-CP ngµy 28-8-1993 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ LuËt Söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ NhËp khÈu; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, QUYÕT ®ÞNH: §iÒu 1. - Söa ®æi thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña nhãm hµng xi m¨ng c¸c lo¹i quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 571-TC/TCT ngµy 3-8-1993 cña Bé Tµi chÝnh b»ng thuÕ suÊt míi quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy nh sau: M· sè Nhãm mÆt hµng ThuÕ suÊt % 25.23 Xi m¨ng Porland, xi m¨ng cã phÌn ("ciment fondu"), xi m¨ng rêi, xi m¨ng super suphat vµ xi m¨ng níc t- ¬ng tù, ®· hoÆc cha nhuém mµu ë d¹ng Clinke 25.23.1 - Clinke 10 0 - Xi m¨ng porland: 25.23.2 - Xi m¨ng tr¾ng ®· hoÆc cha nhuém mµu nh©n t¹o 18 1 25.23.2 - Lo¹i kh¸c 18 9 25.23.3 - Xi m¨ng cã phÌn ("Climent fondu") 18 0 25.23.9 - Xi m¨ng níc kh¸c 18 0 §iÒu 2. - Møc thuÕ suÊt söa ®æi ®èi víi mÆt hµng xi m¨ng c¸c lo¹i quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1-4-1994.
  2. 2 §iÒu 3. - Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan, Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2