intTypePromotion=1

Quyết định 1282/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
74
lượt xem
3
download

Quyết định 1282/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1282/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1282/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ®  cña B é  tr n g  B é  T µi ch Ý n h  sè 1282/1998/Q§/BT C   ë n g µ y 24  th¸ng 9 n¨ m  1998 V Ò  viÖc s öa ® æ i,  æ   u n g  tªn  b s vµ  thu Õ  su Êt thu Õ   h Ë p  kh È u  cña m ét sè m Æ t  h µ n g   n trong Bi Ó u  thu Õ   h Ë p  kh È u n B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  §iÒu  LuËt  cø  8,  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu  îc Quèc  ®   hé  th«ng qua ngµy  12­ 26­ 1991; C¨n  c¸c khung  cø    thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo NghÞ   quyÕt  537a/NQ­H§NN8   sè  ngµy  2­ 22­ 1992  cña Héi ®ång Nhµ    îc söa  níc;®   ®æi,    bæ sung  iNghÞ   t¹  quyÕt  31  sè  NQ/UBTVQH9   ngµy  3­ 9­ 1993, NghÞ     quyÕt sè  174  NQ/UBTVQH9  ngµy  26­ 1994, NghÞ  quyÕt sè  290  3­ NQ/UBTVQH9   ngµy  9­ 7­ 1995, NghÞ     quyÕt  293  sè  NQ/UBTVQH9   ngµy  08­ 11­1995, NghÞ    quyÕt  416  sè  NQ/UBTVQH9   ngµy  8­ 5­ 1997 cña  ban  Uû  Th­ êng  Quèc    vô  héikho¸9;   C¨n  thÈm   cø  quyÒn  quy ®Þnh   i§iÒu  ­  t¹  3  QuyÕt ®Þnh   280/TTg  sè  ngµy  5­ 28­ 1994 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc  vÒ  ban hµnh BiÓu thuÕ xuÊt  khÈu,   BiÓu  thuÕ nhËp khÈu kÌm theo NghÞ    ®Þnh  54/CP; sè  Sau    ý  khicã  kiÕn  cña      c¸cBé, Ngµnh  li   cã  ªnquan; Q uy Õt  Þ nh: ®
 2. 2 §iÒu 1. Söa  æi,    ® bæ sung    thuÕ  tªn vµ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu cña  mét  m Æt   sè  hµng  quy  ®Þnh   iBiÓu  t¹  thuÕ  nhËp  khÈu  ban  hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh   280/TTg  sè  ngµy  5­ 28­ 1994  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  c¸c vµ    Danh  môc  söa  ®æi, bæ     sung BiÓu  thuÕ  nhËp  khÈu  ban hµnh  kÌm  theo    c¸c QuyÕt  ®Þnh  615A  sè  TC/TCT/Q§  ngµy  6­ 10­ 1995;QuyÕt    ®Þnh  1188  sè  TC/ Q§/TCT  ngµy 20­ 1995; QuyÕt ®Þnh  sè 1233 TC/TCT/Q§ ngµy 9­ 11­ 12­ 1995;QuyÕt    ®Þnh  443  sè  TC/Q§/TCT  ngµy  5­ 4­ 1996;QuyÕt    ®Þnh  861A  sè  TC/Q§/TCT  ngµy 15­ 1996; QuyÕt ®Þnh  sè 02 TC/Q§/TCT  ngµy 02­ 9­ 1­ 1997;  QuyÕt  ®Þnh   257  sè  TC/Q§/TCT   ngµy  3­ 31­ 1997;  QuyÕt  ®Þnh   sè  496A  TC/Q§/TCT  ngµy  7­ 15­ 1997;QuyÕt    ®Þnh  516  sè  TC/Q§/TCT  ngµy  21­ 7­1997; QuyÕt    ®Þnh   848  sè  TC/Q§/TCT  ngµy  11­ 1­ 1997; QuyÕt    ®Þnh   sè  103/1998/Q§/BTC  ngµy  2­ 6­ 1998; QuyÕt    ®Þnh   383/1998/Q§/BTC  sè  ngµy  30­ 1998; QuyÕt  3­   ®Þnh  700/1998/Q§/BTC  sè  ngµy  5­ 26­ 1998; QuyÕt    ®Þnh  sè 843/1998/Q§/BTC  ngµy  7­ 9­ 1998  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh  Bé    thµnh    tªnvµ  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu      i míi ghi t¹ Danh  môc  söa  æi, bæ   ®   sung    tªn vµ  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  mét  m Æt   sè  hµng  cña  BiÓu  thuÕ  nhËp  khÈu  ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  nµy. §iÒu    2. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ® îc¸p dông  vµ      cho    tÊt c¶    khaihµng    c¸c Tê    ho¸ nhËp  khÈu  ®¨ng  víi quan    ký   c¬  H¶i quan  b¾t  ®Çu     tõ ngµy  10­ 15­ 1998. Danh  ô c   m s öa ® æ i,  æ   u n g  tªn vµ  b s thu Õ  su Êt thu Õ   h Ë p  kh È u   n m ét sè m Æ t  h µ n g   ña Bi Ó u  thu Õ  n h Ë p  kh È u c (Ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  1282/1998/Q§/BTC  sè  ngµy  9­ 24­ 1998  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    M∙  sè Tªn  nhãm   Æt   m hµng,s¶n    phÈm ThuÕ   suÊt(%)   1 2 3 0401 S÷a  kem,  vµ  cha  ® Æc,  c«  cha pha thªm  êng  ® hoÆc   chÊtngätkh¸c     0401.00.1 ­ S÷a  ¬i c¸c  icha  t   lo¹  chÕ  biÕn, cha    ®ãng hép, cha    20 0 ®ãng thïng 0401.00.9 ­Lo¹ikh¸c       15 0 0406 Pho    s÷a  m¸tvµ  ®«ng  dïng lµm    pho  m¸t 0406.00.1 ­S÷a    ®«ng  lµm  pho  m¸t 15 0 0406.00.9 ­Lo¹ikh¸c       20 0 1517.00 Margarr ;   in  hçn  c¸c hîp  chÕ   vµ  phÈm  dïng      ®Ó ¨n,lµm 
 3. 3 tõ mì    hoÆc   dÇu ®éng, thùc vËt hoÆc           c¸c thµnh  phÇn  cña    i hoÆc   c¸c lo¹ mì  dÇu kh¸c nhau    thuéc ch¬ng    nµy,   trõ mì    hoÆc   dÇu   ® îc hoÆc   ¨n    c¸c thµnh phÇn  cña  chóng  thuéc nhãm     1516 1517.00.1 ­Shortening   40 0 1517.00.9 ­Lo¹ikh¸c       40 0 2203 Bia s¶n    xuÊttõm¹ch      nha  (malt 2203.00.1 ­Bia níccha        ®ãng  chai,  cha  ®ãng  hép 60 0 2203.00.2 ­Bia ®∙      ®ãng  chai 60 0 2203.00.3 ­Bia ®∙      ®ãng  hép 60 0 2204 R îu vang    lµm    tõ nho ¬i,kÓ  r   t   c¶  îu vang  cao ®é;  hÌm  ­ r îunho,trõc¸clo¹ thuéc nhãm           i     2009 2204.10 ­R îuvang  ga      cã  nhÑ 60 ­ R îu vang      kh¸c;hÌm  îu nho  pha    r   ®∙  thªm cån      ®Ó gi÷ hoÆc   c¶n  lªnmen: sù    2204.21 ­  ­Trong  thïngchøa    kh«ng    lÝt qu¸ 2  60 2204.29 ­    ­Lo¹ikh¸c  60 2204.29.1 ­ ­ HÌm   îu nho  pha  ­  r   ®∙  thªm cån      ®Ó gi÷ hoÆc  c¶n sù  60 0 lªnmen   2204.29.9 ­ ­Lo¹ikh¸c ­      60 0 2204.30 ­  ­HÌm îunho  r   kh¸c 60 2205 R îu Vvermouth vµ    i     c¸c lo¹ vang kh¸c lµm      tõ nho ¬i,®∙  t   lµm  t¨ng thªm    h¬ng  b»ng    vÞ  c¸c chÊt th¶o    méc hoÆc   c¸cchÊtth¬m      kh¸c 2205.10 ­Trong    thïngchøa    kh«ng    lÝt qu¸ 2  60 2205.90 ­Lo¹ikh¸c       60 2206.00 §å  uèng  men  cã  kh¸c(vÝ   îut¸o,     dô:r     mËt  lª, ong) 60 2207 C¸c  icån  i i cha  lµm  lo¹  ªt l   c bÞ  biÕn chÊt  nång  cã  ®é  80%       trëlªn.C¸c  i îu m¹nh  lo¹    r kh¸c ®∙  lµm    bÞ  biÕn  chÊt  ë mäi nång ®é 2207.10 ­ C¸c  i   lo¹ cån  l   ªti i cha  lµm  c bÞ  biÕn chÊt cã    nång ®é  60 80%     trëlªn 2207.20 ­ Cån  i ivµ    i îu m¹nh    ªt l  c¸c lo¹    c r kh¸c ®∙  biÕn    bÞ  chÊt ë    60 mäi nång  ®é 2208 C¸c  i lo¹  cån  i icha  lµm  ªt l c bÞ  biÕn  chÊt cã    nång  díi ®é   
 4. 4 80%,  îu m¹nh, r     c¸c ®å   r     îu mïivµ    uèng  r   cã  îu kh¸c;C¸c    chÕ phÈm  chøa îudïng ®Ó   r     s¶n  xuÊt®å    uèng. 2208.10 ­   C¸c chÕ    phÈm   tæng    hîp chøa  cån    ®Ó chÕ  biÕn    ®å 60 uèng   îuc¸clo¹ ) (cètr     i 2208.20 ­  îu  R m¹nh cÊt    îu  tõ r vang nho hoÆc   îu    r b∙ nho  îu (r   60 m¸c) 2208.30 ­R îuWhisskies     60 2208.40 ­R îuRum   r       vµ îuRum       cÊttõmËt  mÝa 60 2208.50 ­R îuGin  r     îu®ç      vµ îuCèi (r   tïng) 60 2208.90 ­Lo¹ikh¸c       60 2523 Xi m¨ng    portland,xim¨ng  phÌn,xim¨ng  (xèp),xi     cã      xØ      m¨ng  Super Sunfat,xi m¨ng      ®«ng  kÕt trong    ¬ng  níc t tù,®∙    hoÆc   cha  nhuém  mµu hoÆc   d¹ng  ë  Clanhke. 2523.10 ­Clanhke.   20 ­    ­Xi m¨ng  portland: 2523.21 ­    ­Xi m¨ng  tr¾ng  hoÆc   ®∙  cha  nhuém   mµu  nh©n  t¹o. 40 2523.29 ­ ­Lo¹ikh¸c ­      40 2523.30 ­Xi m¨ng  phÌn (“cimentfondu”)     cã      40 2523.90 ­Xi m¨ng      ®«ng  kÕt  trong níckh¸c.     40 2816.00 Gydroxitvµ    petroxi  tmagiª;«xÝt, hydroxi  petroxi     tvµ    t 5 stront hoÆc     i Bari 2833.00 C¸c lo¹ sunfat; i  c¸c lo¹ phÌn c¸c lo¹ peroxosunfat i i   5 (persunfat) 3208 C¸c lo¹ s¬n, vÐc ni (kÓ  c¶ c¸c lo¹ men  tr¸ng vµ  i i lacquer) dùa trªn  c¬ së c¸c polime tæng hîp hoÆc   polime    tùnhiªn®∙    biÕn  æi  m Æt     ® vÒ  ho¸ häc,®∙    ph©n  t¸nhoÆc   hoµ      ®∙  tan trong c¸c chÊt pha        mµu  kh«ng cã  níc,c¸c dung      dÞch  ®∙  nh  ®Þnh  nghÜa  trong chó      gi¶i4  cña ch¬ng  nµy 3208.10 ­Dùa      trªnthµnh  phÇn  polyeste 3208.10.1 ­   ­S¬n  chèng  gØ, s¬n  chèng axÝt,s¬n    chÞu  nhiÖt, s¬n  15 0 c¸ch ®iÖn,s¬n      chèng    hµ,s¬n  mím     s¬n    nícvµ  trªnmím   níc 3208.10.9 ­   ­S¬n  kh¸cvµ    vÐc  ni 30 0 3208.20 ­Dùa      trªnthµnh  phÇn  polimevinihay   l polimeacryl c i: 3208.20.1 ­   ­S¬n  chèng  gØ, s¬n  chèng axÝt,s¬n    chÞu  nhiÖt, s¬n  15 0 c¸ch ®iÖn,s¬n      chèng    hµ,s¬n  mím     s¬n    nícvµ  trªnmím   níc 3208.20.9 ­   ­S¬n  kh¸cvµ    vÐcni 30 0
 5. 5 3208.90 ­Lo¹ikh¸c       3208.90.1 ­   ­S¬n  chèng  gØ, s¬n  chèng axÝt,s¬n    chÞu  nhiÖt, s¬n  15 0 c¸ch ®iÖn,s¬n      chèng    hµ,s¬n  mím     s¬n    nícvµ  trªnmím   níc 3208.90.9 ­   ­S¬n  kh¸cvµ    vÐcni 30 0 3209 C¸c    lo¹ s¬n,vÐcni(kÓ  c¸clo¹ men  i     c¶    i   tr¸ngvµ    lacquer)   dùa      trªnc¸c polime tæng  hoÆc   hîp  polime    tù nhiªn ®∙    biÕn ®æi  m Æt     vÒ  ho¸ häc  ph©n    ®∙  t¸nhay  hßa    ®∙  tan trong c¸cchÊtpha        mµu  níc cã  3209.10 ­Dùa      trªnthµnh  phÇn  polimevinihay   l polimeacryl c i: 3209.10.1 ­   ­S¬n chèng  gØ,  s¬n  chèng  axÝt,s¬n    chÞu  nhiÖt,  s¬n  0 c¸ch  ®iÖn,s¬n    chèng    hµ,s¬n  mím     s¬n    nícvµ  trªnmím   níc 15 3209.10.9 ­   ­S¬n  kh¸cvµ    vecni 30 0 3209.90 ­Lo¹ikh¸c:     3209.90.1 ­   ­ S¬n chèng gØ,  s¬n  chèng  axit s¬n    , chÞu nhiÖt,s¬n    0 c¸ch ®iÖn,s¬n    chèng    hµ,s¬n  mím     s¬n trªnmím   nícvµ      níc 15 3209.90.9 ­   ­S¬n  kh¸cvµ    vecni 30 0 3210 C¸c  i lo¹ s¬n  vÐcnikh¸c(gåm  c¸clo¹ men    vµ      c¶    i   lacquer  vµ keo mµu);c¸c lo¹      i thuèc mµu     níc pha chÕ dïng    ®Ó nhiÖm  da 3210.10 ­C¸c      lo¹ s¬n  vÐcnikh¸c: i vµ    3210.10.1 ­   ­ S¬n chèng gØ,  s¬n  chèng  axit s¬n    , chÞu nhiÖt,s¬n    0 c¸ch ®iÖn,s¬n    chèng    hµ,s¬n  mím     s¬n    nícvµ  trªnmím   níc 15 3210.10.9 ­   ­S¬n  kh¸cvµ    vecni 30 0 3210.90 ­C¸c      lo¹ thuèc mµu    i   nícpha  chÕ  dïng ®Ó     nhuÖm   da 3 3816.00 C¸c  i   lo¹ xim¨ng,v÷a,bª        t«ng chÞu    c¸clo¹ vËt   löavµ    i     liÖu kÕt cÊu  ¬ng      t tù,trõ c¸c s¶n phÈm  thuéc nhãm   5 3801 3823 C¸c  chÊt g¾n  dïng cho    ikhu«n  c¸c lo¹  hoÆc     lâi®óc,   c¸c s¶n    phÈm   chÕ   vµ  phÈm   ho¸ häc cña ngµnh  c«ng  nhiÖp  ho¸ chÊt hoÆc     c¸c ngµnh  c«ng  nghiÖp  li   cã  ªn quan  (kÓ  c¸c chÊt cã  c¶      chøa   c¸c hçn    hîp cña    c¸c s¶n  phÈm     tù nhiªn)cha  îc chi tiÕthoÆc     n¬i kh¸c;   ®       ghi ë      c¸c s¶n    phÈm   phÕ     th¶icña  c«ng  nghiÖp ho¸ chÊt cã    li   ªnquan,cha  îcchitiÕthoÆc     n¬ikh¸c   ®       ghië   
 6. 6 3823.10 ­C¸c    chÊtg¾n    dïng cho    i   c¸clo¹ khu«n    hoÆc     lâi®óc 1 3823.20 ­ Axitnaphthenic,    muèi kh«ng    tan trong níc vµ        c¸c este  cña    axit®ã 1 3823.30 ­ C¸c    kim  i lo¹ kh«ng kÕt tña trén víinhau      hay trén víi     c¸cchÊtg¾n      kim  i lo¹ 1 3823.40 ­Phô      giadïng cho      xim¨ng,v÷a,bª      t«ng 5 3823.50 ­V÷a  bªt«ng kh«ng    vµ    chÞu  löa 5 3823.60 ­ChÊt    sorbiton,     chÊtthuéc nhãm   trõ     2905 1 3823.90 ­Lo¹ikh¸c:     3823.90.1 ­   viªnthuèc con  ­Vá      nhéng 0 0 3823.90.9 ­     ­Lo¹ikh¸c 1 0 3903.00 C¸c  i lo¹ polyme      tõstyren,d¹ng    nguyªn sinh   5 3905.00 C¸c  i lo¹ polyme    tõ axetatvinihay          l tõ c¸c este vinyl    d¹ng  nguy  sinh.C¸c  ipolyme  ªn    lo¹  viiny  lkh¸c d¹ng    nguyªn   5 sinh 3906.00 C¸c  i lo¹ polyme    acryl   icd¹ng  , nguyªn sinh   5 4823 GiÊy,b×a,b«ng      tÊm, xenlulo,    giÊy sóc    b»ng    sîixelulo,   ®∙ c¾t  theo    cì hoÆc   mÉu; C¸c  vËt phÈm   kh¸c b»ng  giÊy hoÆc  b×a, b«ng    tÊm xelulohoÆc     giÊy sóc b»ng  sîi  xelulo ­ GiÊy ®∙ båi hå hoÆc  chÊt dÝnh, d¹ng d¶i hoÆc   cuén: 4823.11 ­   dÝnh ­Tù  30 4823.19 ­    ­Lo¹ikh¸c 30 4823.20 ­GiÊy  b×a    vµ  giÊy läc   10 4823.30 ­ ThΠkh«ng ®ôc      lç ®Ó dïng cho m¸y ®ôc      lç thÎ,cã  hoÆc  kh«ng  d¹ng  ë  b¨ng 0 4823.40 ­C¸c    cuén,tê,®Üa   ®∙        sè  indïng cho    m¸y    tùghi 0 ­ C¸c  i   lo¹ giÊy b×a kh¸c dïng      ®Ó viÕt,inhoÆc           ®å ho¹ kh¸c: 4823.51 ­      ­§∙in,lµm  nh¨n,xoilçch©m        kim 0 4823.59 ­    ­Lo¹ikh¸c: 4823.59.1 ­ ­GiÊy      ­  insiªu©m 0 0 4823.59.2 ­ ­GiÊy    ­  ghikÕt  qu¶  cña  m¸y  quang  phæ   kÕ 0 0 4823.59.3 ­ ­GiÊy    ­  ghi®iÖn    b¸o,®iÖn  c¬ 0 0
 7. 7 4823.59.4 ­ ­GiÊy  ­  thÊm  cña  m¸y      thë trÎem 0 0 4823.59.9 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 0 4823.60 ­Khay, ®Üa,    chÐn  nh÷ng    vµ  vËt phÈm  cïng  i lo¹ b»ng  giÊy hoÆc     b×a giÊy 40 4823.70 ­Nh÷ng      vËtphÈm   îcnÆn   b»ng    ®   Ðp  bétgiÊy: 4823.70.1 ­   ­MiÕng  m,  ®Ö vßng  m   ®Ö b»ng  giÊy 10 0 4823.70.9 ­     ­Lo¹ikh¸c 30 0 4823.90 ­Lo¹ikh¸c:     4823.90.1 ­   ­§Çu    läcthuèc l¸   30 0 4823.90.2 ­   ­B«ng  xelulo 20 0 ­    ­Lo¹ikh¸c: 4823.90.9 ­­ GiÊy viÕt,  photocopy (tªn ¬ng  m¹i lµ giÊy  in,  th   40 1 photocopy) 4823.90.9 ­     ­Lo¹ikh¸c 30 9 5004.00 ChØ       t¬ (trõchØ   tõ phÕ   xe    liÖu t¬)cha  îc ®ãng        ®   gãi 15 ®Ó     b¸n lÎ 5005.00 ChØ     chØ  tõ phÕ      t¬ vµ  xe    liÖu t¬ cha  ®ãng      gãi®Ó b¸n  15 lÎ 5006.00 ChØ     chØ  tõphÕ    ®ãng        t¬vµ  xe    liÖu ®∙  gãi®Ó b¸n lÎ 15 5204 ChØ   kh©u  lµm    tõb«ng  hoÆc  cha  ®∙    ®ãng      gãi®Ó b¸n  lÎ ­Cha    ®ãng      lÎ gãi®Ó b¸n  : 5204.11 ­   tûträng b«ng    ­Cã      tõ85%     trëlªn 30 5204.19 ­    ­Lo¹ikh¸c 30 5204.20 ­§∙®ãng      lÎ     gãi®Ó b¸n  30 5401.00 ChØ  kh©u lµm      i   tõ c¸c lo¹  nh©n    hoÆc   t¬ t¹o,cã  kh«ng  dïng ®Ó       b¸n lÎ 30 5503.00 C¸c lo¹ sîi i  pha tæng hîp, cha ch¶i s¹ch, ch¶i sãng  hoÆc   lýc¸ch kh¸c®Ó   xö        xe 20 5504.00 C¸c  i   lo¹  pha  sîi nh©n   t¹okh¸c,cha    ch¶is¹ch,ch¶isãng        hoÆc   lýc¸ch kh¸c®Ó   xö        xe 20 5506.00 C¸c  i   lo¹  pha  sîi tæng    ch¶is¹ch,ch¶isãng  hîp,®∙        hoÆc   xö    lýc¸ch kh¸c®Ó       xe 20 5507.00 C¸c  i   lo¹  pha  sîi nh©n    t¹o kh¸c ®∙    ch¶i s¹ch,ch¶isãng       
 8. 8 hoÆc   lýc¸ch kh¸c®Ó   xö        xe 20 5508.00 ChØ  kh©u lµm b»ng    i   c¸c lo¹  pha  sîi nh©n    hoÆc   t¹o®∙  cha  ®ãng      lÎ gãi®Ó b¸n  30 5511.00 Sîixe    lµm  b»ng    i   c¸c lo¹  pha  sîi nhËn    t¹okh¸c (trõchØ      kh©u) ®ãng          gãi®Ó b¸n lÎ 30 5602.00 NØ, ®∙ hoÆc  cha  thÊm  tÈm, phñ, bäc hoÆc  lµm  thµnh  tÊm  máng: 5602.00.1 B¨ng    t¶inØ 20 0 5602.00.9 Lo¹ikh¸c   40 0 5604 ChØ   d©y  vµ  cao  ® îc bäc  su    chÊt liÖu dÖt,sîixe, dÖt            d¶i vµ    d¹ng  ¬ng  thuéc  t tù  nhãm  5404, 5405  thÊm    ®∙  tÈm, phñ bäc hoÆc  bao ngoµi b»ng cao su hoÆc   Plast . ic 5604.10 ­ChØ   d©y    vµ  cao  ® îcbao  su    bäc  b»ng      vËtliÖu dÖt 30 5604.20 ­ Sîixe  ®é      cã  bÒn  cao lµm b»ng polyestersnylon hay      chÊt  polyamitkh¸c    hay  sîivisco  ® îc thÊm   tõ    ®∙    tÈm  30 hay hå 5604.90 ­Lo¹ikh¸c     30 5605.00 Sîi xe    kim  i ®∙  lo¹ , hoÆc      cha bÖn,  d¹ng    dÖt  sîixe  hoÆc  d¶i  dÖt hoÆc  d¹ng dÖt t ¬ng tù thuéc nhãm   5404  hoÆc  5405 kÕt  víikim  i d¹ng  hîp    lo¹ ë  chØ, d¹ng  d¶i,  d¹ng    béthoÆc  bäc b»ng kim  i lo¹ 30 5606.00 Sîixe    bÖn,   d¶i bÖn   c¸c d¹ng  ¬ng    vµ    t tù thuéc nhãm   5405  5405  bÖn      i vµ  ®∙  (trõc¸c lo¹ thuéc nhãm     5605  vµ  sîibÖn    b»ng  l«ng ngùa) sîiviÒn      (kÓ  sîiviÒn  c¶    vôn);   30 sîi  mãc, thïa   5607.00 D©y  bÖn, thõng, ch∙o,  c¸p ®∙ hoÆc  cha tÕt hoÆc   bÖn,  hoÆc   ®∙  cha thÊm  tÈm, tr¸ng,phñ, bäc      ngoµi,   b»ng cao  hoÆc   su  plastic 30 5609.00 S¶n phÈm  lµm    ,   d¹ng  ¬ng    tõ sîi  vµ  d¶i t tù thuéc nhãm   5404 hoÆc  5405; d©y    bÖn, thõng, ch∙o,c¸p      cha  îc ®   chitiÕthay    n¬ikh¸c     ghië    5609.00.1 ­D©y    giÒng  cña íi l ®¸nh  c¸ 20 0 5609.00.9 ­Lo¹ikh¸c     30 0 5903.00 C¸c lo¹ v¶i i  ®∙ ® îc thÊm  tÈm, phñ hoÆc  d¸t b»ng  plast       i ictrõc¸clo¹ thuéc nhãm   ,     5902 40 5907.00 C¸c  i   tÈm,  b»ng  lo¹  ®∙  v¶i hå  c¸ch kh¸c,v¶ican  s¬n        ®∙  vÏ dïng    lµm c¶nh ph«ng  s©n khÊu, ph«ng  êng    tr quay  hoÆc  dïng cho      c¸cmôc  ®Ých ¬ng  t tù
 9. 9 5907.00.1 ­V¶i®∙  lýkü      xö    thuËtdïng ®Ó       s¶n xuÊtcao    tÕ   d¸n y  10 0 5907.00.9 ­Lo¹ikh¸c     30 0 6902.00 G¹ch, g¹ch    khèi,ngãi chÞu      löa  c¸c  ihµng  vµ  lo¹  x©y  dùng b»ng gèm  chÞu        löa trõ bét ho¸ th¹ch sil c   i  hoÆc   ®Êt  i ¬ng  sil c t tù 15 6905.00 Ngãi lîpm¸i,èng        khãi,chôp    èng khãi,® êng    èng dÉn  khãi,hµng    trang trÝ kiÕn    hµng      trócvµ  x©y dùng b»ng  50 gèm   kh¸c 6907.00 C¸c  i lo¹ tÊm  t êng  l¸ ® b»ng  gèm  kh«ng tr¸ngmen,    g¹ch  l¸ êng  l¸      tt vµ  t sëikh«ng  lß tr¸ngmen;      c¸c khèikh¶m     vµ  c¸c lo¹    i s¶n phÈm  ¬ng    t tù,b»ng  gèm  kh«ng  tr¸ngmen,    cã hoÆc   kh«ng  líplãt®¸y cã      50 6908.00 C¸c  i lo¹ tÊm  t êng    l¸  ® b»ng  gèm   tr¸ngmen,    g¹ch l¸ êng    t t vµ  t     l¸  sëitr¸ngmen;    lß   c¸c khèikh¶m   c¸c s¶n    vµ    phÈm   t¬ng    tù b»ng gèm  tr¸ngmen,  hoÆc     cã  kh«ng  líplãt cã      50 ®¸y 7215.00 S¾t,thÐp    kh«ng    hîp kim,ë    d¹ng  thanh  tháikh¸c vµ    40 7216.00 S¾t, thÐo    kh«ng hîp kim  d¹ng    ë  c¸c h×nh    I,H,  (L,U,    T...) 7216.00.1 ­ThÐp    ch÷      chiÒu  I, cã  H cao  ®Õn   140mm 40 0 7216.00.2 ­ ThÐp  ch÷ U, C  cã chiÒu réng lßng m¸ng  ®Õn   40 0 140mm 7216.00.2 ­ThÐp    gãc,h×nh    ch÷  L  c¹nh tõ120mm     V,  cã      trëxuèng 40 0 7216.00.4 ­Lo¹ikh¸c     10 0 7227.00 C¸c d¹ng    tháithanh thÐp hîp kim kh¸c,® îc c¸n      nãng,   xo¾n kh«ng  ®Òu 5 7228.00 ThÐp kh«ng    hîp kim kh¸c,ë    d¹ng    tháithanh kh¸c;thái,     thanh thÐp    hîp kim hoÆc  kh«ng    hîp kim  ® îckhoan  ®∙    5 lç 7305 C¸c  i lo¹ èng  èng  vµ  dÉn  kh¸c b»ng    s¾t hoÆc  thÐp (vÝ  dô  ® îchµn,t¸n®inh  ®∙        hoÆc   ghÐp    víinhau  b»ng  c¸ch  t ¬ng    m Æt   tù)cã  c¾t  trong vµ  ngoµi  bªn    bªn   h×nh trßn,  ® êng kÝnh  Æt   m c¾t ngoµitrªn406,4mm     ­  èng dÉn thuéc d¹ng  dông  sö  cho  êng  dÉn  ® èn  dÇu  hoÆc   khÝ 7305.11 ­  ­Hµn  ch×m   theo chiÒu    däc  b»ng  quang hå  0 7305.12 ­    ­Lo¹ikh¸chµn    theo chiÒu    däc 0 7305.19 ­    ­Lo¹ikh¸c:
 10. 10 7305.19.1 ­ ­Lo¹ihµn  ­    xo¾n 10 0 7305.19.9 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    0 0 7305.20 ­Lo¹i     bäc  ngoµithuéc lo¹ sö        dông  i trong khoan    dÇu  vµ  0 khÝ ­C¸c      lo¹ kh¸ccã  i   hµn: 7305.31 ­  ­Hµn  theo chiÒu    däc 1 7305.39 ­  ­C¸c  i lo¹ kh¸c:   7305.39.1 ­ ­Lo¹ihµn  ­    xo¾n 15 0 7305.39.9 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    1 0 7305.90 ­C¸c      lo¹ kh¸c i 1 7306 C¸c  i lo¹ èng,èng      dÉn, thanh    d¹ng  h×nh  rçng kh¸cb»ng    s¾t hoÆc  thÐp (vÝ      dô: nèi,më, hµn, t¸n ®inh      hoÆc   ghÐp b»ng     ¬ng  c¸clo¹ t i tù) 7306.10 ­ èng    dÉn thuéc  i dông  lo¹ sö  lµm èng dÉn dÇu hoÆc   0 khÝ 7306.20 ­ Lo¹ibäc    ngoµi vµ    èng thuéc  isö  lo¹  dông cho viÖc  khoan ®Êt  khÝ vµ  0 7306.30 ­ C¸c  ikh¸c cã  lo¹    hµn  thuéc  itiÕtdiÖn  lo¹    c¾t ngang  trßnb»ng    s¾t  hoÆc   thÐp kh«ng ph¶ihîp kim:     7306.30.1 ­   ® êng  ­Cã  kÝnh    tõ140mm     trëxuèng 20 0 7306.30.9 ­     ­Lo¹ikh¸c 5 0 7306.40 ­ C¸c  i   lo¹ kh¸ccã      hµn  tiÕtdiÖn  cã    c¾t  ngang    trßnb»ng  1 thÐp kh«ng gØ 7306.50 ­ C¸c  i   lo¹ kh¸ccã      hµn  tiÕtdiÖn  cã    c¾t  ngang    trßnb»ng  thÐp    hîp kim  kh¸c 1 7306.60 ­ C¸c  ikh¸c cã  lo¹    hµn  tiÕtdiÖn  cã    c¾t ngang kh«ng  1 trßn 7306.90 ­Lo¹ikh¸c:     7306.90.1 ­   ® êng  ­Cã  kÝnh    tõ140mm     trëxuèng 20 0 7306.90.9 ­     ­Lo¹ikh¸c 5 0 7318 §inh    vÝt,bul«ng,®inh      èc, ®inh    xe, ®inh  vÝt toa    mãc,  ®inh t¸n,  chèt (m¸y) ghim kho¸,  vßng, ®Ö m  (kÓ c¶  ®Ö m       c¸c s¶n  lß xo) vµ    phÈm  ¬ng    t tù b»ng s¾t  hoÆc     thÐp
 11. 11 ­§∙ren:     7318.11 ­  ­§inh vÝttoa xe       1 7318.12 ­  ­§inh gç    kh¸c: 7318.12.1 ­ ­Cã  êng  ­  ® kÝnh    tõ2mm   ®Õn   16mm 30 0 7318.12.9 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    20 0 7318.13 ­  ­§inh mãc, ®ai ®inh:       7318.13.1 ­ ­Cã  êng  ­  ® kÝnh    tõ2mm   ®Õn   16mm 30 0 7318.13.9 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    20 0 7318.14 ­  ­§inh ® îcren:     7318.14.1 ­ ­Cã  êng  ­  ® kÝnh    tõ2mm   ®Õn   16mm 30 0 7318.14.9 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    20 0 7318.15 ­  ­ §inh vµ    ®inh  bÊm   kh¸ccã    hoÆc   kh«ng  ®ai hoÆc   cã    vßng  m: ®Ö 7318.15.1 ­ ­Cã  êng  ­  ® kÝnh    tõ2mm   ®Õn   16mm 30 0 7318.15.9 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    20 0 7318.16 ­    ­§ai®inh: 7318.16.1 ­ ­Cã  êng  ­  ® kÝnh    tõ2mm   ®Õn   16mm 30 0 7318.16.9 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    20 0 7318.19 ­    ­Lo¹ikh¸c: 7318.19.1 ­ ­Cã  êng  ­  ® kÝnh    tõ2mm   ®Õn   16mm 30 0 7318.19.9 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    20 0 ­Cha  îcren:   ®   7318.21 ­  ­§Öm     vµ  m   lßxo  ®Ö kho¸kh¸c:   7318.21.1 ­ ­Cã  êng  ­  ® kÝnh    tõ2mm   ®Õn   16mm 30 0 7318.21.9 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    20 0 7318.22 ­    ­§aikh¸c:
 12. 12 7318.22.1 ­ ­Cã  êng  ­  ® kÝnh    ®Õn   tõ2  16mm 30 0 7318.22.9 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    20 0 7318.23 ­  ­§inh t¸n   7318.23.1 ­ ­Cã  êng  ­  ® kÝnh    tõ2mm   ®Õn   16mm 30 0 7318.23.9 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    20 0 7318.24 ­  ­Chèt (m¸y)vµ      ghim  kho¸: 7318.24.1 ­ ­Cã  êng  ­  ® kÝnh    tõ2mm   ®Õn   16mm 30 0 7318.24.9 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 0 7318.29 ­    ­Lo¹ikh¸c: 7318.29.1 ­ ­Cã  êng  ­  ® kÝnh    tõ2mm   ®Õn   16mm 30 0 7318.29.9 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    20 0 7411.00 C¸c  i lo¹ èng  èng    vµ  dÉn  b»ng  ®ång 5 7604.00 Nh«m   d¹ng  ë  thái,   thanh  c¸cd¹ng  vµ    h×nh: 7604.00.1 ­Nh«m     d¹ng  thái 5 0 7604.00.9 ­Lo¹ikh¸c       15 0 8311 D©y,  que, èng, tÊm,      cùc ®iÖn  c¸c s¶n  vµ    phÈm   ¬ng  t tù,b»ng    kim  i êng  lo¹ th hoÆc  b»ng  c¸cbua kim  i® îc lo¹     , bäc  hoÆc  phñ  b»ng chÊt nãng  ch¶y thuéc  idïng lo¹    ®Ó  hµn    x×,hµn   h¬i,hµn ®iÖn; d©y, que      b»ng    bétkim  lo¹  ihoÆc     bét c¸cbua  kim  ikÕt    lo¹  tô,dïng trong c«ng  nghÖ  phun  kim  i lo¹ 8311.10 ­ Cùc ®iÖn  îc phñ  ®   b»ng kim  ith lo¹  êng    ®Ó hµn hå  quang ®iÖn 15 8311.20 ­ D©y   bäc  cã  b»ng kim  ith lo¹  êng dïng    ®Ó hµn hå  quang ®iÖn 15 8311.30 ­ D©y   que  phñ    vµ  cã  b»ng  kim  i êng    lo¹ th ®Ó hµn    x×, hµn    h¬i,hµn  ®iÖn  b»ng löa 15 8311.90 ­Lo¹ikh¸c,kÓ  phô        c¶  tïng 15 8429 M¸y    hµnh, m¸y  ñi tù    söa gãc, m¸y    nghiÒn, m¸y    san,   m¸y    c¹p,m¸y xóc, m¸y    ®µo,  chë    xe  tù xóc, m¸y  m,    ®Ç xe    êng: l¨n® 8429.10 ­M¸y      ñi,m¸y  söa  gãc 0
 13. 13 8429.20 ­M¸y    söa  dèc,m¸y  ®é    san 0 8429.30 ­M¸y n¹o      vÐt 0 8429.40 ­M¸y  m   xe      êng:   ®Ç vµ  lul¨n® 8429.40.1 ­   l¨n® êng  ­ Lu    b¸nh    t¶iträng tõ 10  lèp cã        tÊn ®Õn  20  5 0 tÊn 8429.40.9 ­     ­Lo¹ikh¸c 0 0 8429.50 ­M¸y    xóc,m¸y    ®µo 0 8474 M¸y dïng trong ph©n   i   lo¹ , sµng      läc,ph©n   tÝch, röa    nghiÒn,xay,trén hay        nhµo  ®Êt,®¸, quÆng       hoÆc     c¸c vËt liÖu kho¸ng kh¸c,  ë d¹ng r¾n  (kÓ c¶ d¹ng bét   hoÆc  bét nh∙o; M¸y    lµm kÕt tô,  d¸ng hoÆc  t¹o  t¹o   khu«n c¸c nhiªn  liÖu kho¸ng r¾n, bét gèm  nh∙o,    xi m¨ng cha bÞ  ®ãng  cøng, th¹ch cao hoÆc  c¸c s¶n  phÈm  kho¸ng kh¸c ë    d¹ng    bét hoÆc     bét nh∙o;m¸y      ®Ó t¹okhu«n    ®óc b»ng  c¸t. 8474.10 ­M¸y    ph©n  isµng    lo¹   , läc,ph©n  t¸ch,  röa 0 8474.20 ­M¸y    nghiÒn,xay   0 ­M¸y      trénhoÆc   m¸y  nhµo: 8474.31 ­  ­M¸y    t«ng,v÷a trénbª  0 8474.32 ­  ­M¸y      trénc¸ckho¸ng chÊtvíi      chÊtbitum:   8474.32.1 ­ ­  ­ Tr¹m trén bª    t«ng nhùa  êng  c«ng  ® cã  suÊt  25  tõ  0 tÊn/giê®Õn   tÊn/giê   80    5 8474.32.9 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    0 0 8474.39 ­    ­Lo¹ikh¸c 0 8474.80 ­C¸c      lo¹ m¸y  i kh¸c 0 8474.90 ­Phô    tïng,bé    phËn 0 8517 ThiÕt bÞ  ®iÖn  dïng cho ®iÖn  tho¹i ®iÖn  b¸o h÷u  , tuyÕn    thiÕt bÞ  kÓ c¶    phôc  hÖ   vô  thèng  êng   ® d©y  dÉn    t¶itruyÒn  8517.10 ­Bé    ®iÖn  tho¹i: 8517.10.1 ­   ­M¸y  ®iÖn  tho¹i 10 0 8517.10.9 ­     ­Lo¹ikh¸c 10 0 8517.20 ­ M¸y    FAX   m¸y    vµ  in viÔn th«ng (m¸y ®iÖn b¸o    in ch÷  tel ) ip : 8517.20.1 ­   ­M¸y  FAX 10 0 8517.20.9 ­     ­Lo¹ikh¸c 10
 14. 14 0 8517.30 ­M¸y    truyÒn  ®iÖn  hay  b¸o  ®iÖn  tho¹i 10 8517.40 ­ C¸c lo¹ m¸y kh¸c dïng cho hÖ  thèng ® êng d©y  i 10 truyÒn  t¶i 8517.50 ­ ThiÕt bÞ      kh¸c dïng    cho    hÖ thèng  êng  ® d©y truyÒn  t¶i  hoÆc   thèng  hÖ  sè 10 8517.81 ­  ­Dïng  cho  ®iÖn  tho¹i: 8517.81.1 ­ ­M¸y  ­  nh¾n  tin 10 0 8517.81.9 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 0 8517.82 ­  ­Dïng  cho  ®iÖn  b¸o 10 8517.90 ­Phô    tïng,bé    phËn 5 8529 C¸c  phËn  bé  chuyªn dïng    hoÆc  chñ yÕu dïng cho    c¸c m¸y thuéc nhãm     8525 hoÆc  8528 8529.10 ­ ¡ng    bé    ten vµ  phËn  ph¶n    x¹ cña  ten,c¸c bé  ¨ng      phËn  chuyªn dïng ®Ó       lµm    ¨ng ten 30 8529.90 ­Lo¹ikh¸c:     8529.90.1 ­   ­Thuéc  nhãm   8527  8528 vµ  30 0 8529.90.9 ­     ­Lo¹ikh¸c 5 0 8540 §Ìn ®iÖn  vµ  tö  èng  ®iÖn  dïng  tö  catot nung    nãng,  catotl¹nh,catotquang        ®iÖn (vÝ    dô: ®Ìn ch©n  kh«ng,  èng ch©n  kh«ng  hoÆc  n¹p    h¬i hoÆc  n¹p khÝ, ®Ìn    vµ  èng  ®iÖn  c¾t  tö  côc, èng    chØnh u  quang  l hå  thñy  ng©n, èng    ®iÖn    tö dïng      tia©m cùc,èng    ®iÖn    tö trong  camera  truyÒn h×nh) ­ Bãng    ®Ìn h×nh  tuyÕn      v«  tia©m cùc,kÓ  bãng    c¶  ®Ìn  h×nh cña  mµn  h×nh video dïng tia©m         cùc: 8540.11 ­    ­Lo¹ibãng  mÇu: ­ ­Lo¹idíi inch: ­      25  8540.11.1 ­ ­   ­ ­Mµn  h×nh  d¹ng  cÇu    låith«ng  êng  th Shadow  mask 15 1 8540.11.1 ­ ­   ­ ­ Mµn  h×nh d¹ng ph¼ng hoÆc     trô ph¼ng  thuËt kü    2 cao  dô    (vÝ  nh:bãng  ®Ìn  in t tr i ron 5 8540.11.2 ­ ­Lo¹itõ25  ­       inchtrëlªn     5 0 8540.12 ­    ­Lo¹ibãng  ®en  tr¾ng  hay  i lo¹ ®¬n    s¾c  kh¸c: ­ ­Lo¹idíi inch: ­      25  8540.12.1 ­ ­   ­ ­Mµn  h×nh  d¹ng  cÇu    låith«ng  êng  th Shadow  mask 15
 15. 15 1 8540.12.1 ­ ­   ­ ­ Mµn  h×nh d¹ng ph¼ng hoÆc     trô ph¼ng  thuËt kü    2 cao  dô    (vÝ  nh:bãng  ®Ìn  in t tr i ron 5 8540.12.2 ­ ­Lo¹itõ25  ­       inchtrëlªn     5 0 8540.20 ­ Bãng ®Ìn camera  tuyÕn; bé  v«    phËn  chuyÓn  h×nh  ¶nh  phãng    vµ  ®¹i h×nh ¶nh; c¸c  i    lo¹  bãng ®Ìn catot   quang ®iÖn kh¸c. ­       inch: ­Lo¹idíi25  8540.20.1 ­ ­Mµn  ­  h×nh  d¹ng  cÇu    låith«ng  êng  th Shadow  mask 15 1 8540.20.1 ­ ­  ­ Mµn   h×nh d¹ng ph¼ng  hoÆc     trô ph¼ng  thuËt kü    2 cao  dô    (vÝ  nh:bãng  ®Ìn  in t   tr i ron) 5 8540.20.2 ­       inchtrëlªn ­Lo¹itõ25      5 0 8540.30 ­Bãng    ®Ìn      tia©m cùc  kh¸c 0 ­ Bãng    viba (vÝ  nh:Magnetron,Klystrons,bãng    dô        ®Ìn  sãng lan truyÒn, Caroinotrons)  ®Ìn ®iÒu  khiÓn   trõ m¹ng íi l : 8540.41 ­  ­Magnetrons 0 8540.42 ­  ­Klystrons 0 8540.49 ­    ­Lo¹ikh¸c 0 ­C¸c      lo¹ bãng  ®Ìn  i vµ  èng  ®iÖn    tökh¸c: 8540.81 ­  ­ Bãng ®Ìn  èng  vµ  ®Ìn  ®iÖn    tö cña  m¸y  tiÕp sãng    hay  m¸y  khuyÕch  ®¹i 0 8540.89 ­    ­Lo¹ikh¸c 0 ­Phô    tïng: 8540.91 ­  ­Cña  bãng      tia©m cùc 0 8540.92 ­  ­Cña  nhãm   sè  m∙  8540.11;8540.12;8540.20     0 8540.99 ­  ­Cña  nhãm   sè  m∙  kh¸c 0 8711.00 M«     t« (kÓ  mopeds) vµ  ®¹p  g¾n   c¶    xe  cã  m¸y phô    trî, cã  hoÆc   kh«ng  thïngxe;m«     cã      t«ba 8711.00.1 ­Nguyªn    chiÕc 60 0 8711.00.2 ­D¹ng    CKD1 60 0 8711.00.3 ­D¹ng    CKD2 55 0 8711.00.4 ­D¹ng    IKD1 30 0
 16. 16 8711.00.5 ­D¹ng    IKD2 15 0 8711.00.6 ­D¹ng    IKD3 10 0 8901 Tµu  tuÇn  d¬ng,tµu du      lÞch,tµu phµ          lín, chë  tµu hµng,   xµ    c¸c tÇu  lan vµ    thuyÒn ¬ng      t tù ®Ó vËn  chuyÓn  ngêi   hoÆc   hµng  ho¸ 8901.10 ­Tµu    tuÇn  d¬ng,tµu du      lÞch vµ        c¸ctµu thuyÒn ¬ng    t tù ® îc thiÕtkÕ       chñ  yÕu  cho    vËn chuyÓn ngêi,tµu    phµ  5 c¸clo¹   i 8901.20 ­Tµu    chë  dÇu 5 8901.30 ­ Tµu    thuyÒn ®«ng    l¹nhkh¸c víic¸c lo¹  îcnªu  môc        i   ® ë  890120 5 8901.90 ­ C¸c  i   lo¹ tµu thuyÒn kh¸c dïng      ®Ó vËn chuyÓn hµng  ho¸ vµ          c¸clo¹ tµu thuyÒn  i kh¸cdïng ®Ó       vËn  chuyÓn c¶  ngêivµ    hµng  ho¸ 5 8902.00 ThuyÒn  ®¸nh b¾t    h¶is¶n;tµu chÕ      biÕn  ªnhîp vµ    li     c¸c lo¹  itµu kh¸c ®Ó     chÕ biÕn hay b¶o qu¶n    tµis¶n ®¸nh  b¾t 8902.00.1 ­ Tµu    ®¸nh b¾t    h¶is¶n  bê  xa  c«ng suÊt m¸y    chÝnh    tõ 0 600      HP trëlªn 5 8902.00.9 ­Lo¹ikh¸c     0 0 9028.00 M¸y    ®o ®¬n  khÝ, chÊt láng  vÞ      hay îng  l ®iÖn  îc s¶n  ®   xuÊt hay    cung  cÊp  c¶    kÓ  c¸c dông  ®o  cô  dïng  cho    c¸c m¸y  trªn 9028.00.1 ­C«ng      t¬®iÖn 20 0 9028.00.2 ­§ång  ®o    hå  ga 10 0 9028.00.3 ­C«ng      t¬níc 10 0 9028.00.9 ­Lo¹ikh¸c     0 0 9617.00 PhÝch ch©n kh«ng  c¸c lo¹  vµ    i b×nh ch©n kh«ng kh¸c  cã  kÌm      phËn  vá;c¸cbé  cña  trõruétphÝch  nã      thuû tinh   40
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2