Quyết định 129/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
94
lượt xem
3
download

Quyết định 129/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 129/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung mức thu phí, lệ phí hàng hải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 129/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 129 /2002/Q§-BTC ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 2002 VÒ viÖc bæ sung møc thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø Ph¸p lÖnh PhÝ vµ lÖ phÝ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; §Ó khuyÕn khÝch tµu thuû níc ngoµi ®a kh¸ch ®Õn du lÞch ViÖt Nam vµ gi¶m bít khã kh¨n cho tµu thuû neo ®Ëu t¹i vïng vÞnh kh«ng ho¹t ®éng sinh lîi; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: 1. ¸p dông møc phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i u ®·i ®èi víi c¸c tµu chë kh¸ch du lÞch ®Õn ViÖt Nam cã tæng dung tÝch (GT) tõ 200GT trë xuèng theo ®Þnh tuyÕn æn ®Þnh cËp c¶ng ViÖt Nam víi tÇn suÊt tèi thiÓu 10 chuyÕn/th¸ng/c¶ng nh sau: §¬n vÞ tÝnh USD/chuyÕn (lît ra, vµo) TT Lo¹i phÝ, lÖ phÝ Møc thu 1 PhÝ träng t¶i 7 2 PhÝ b¶o ®¶m hµng h¶i 13 3 LÖ phÝ thñ tôc 20 Tæng céng 40 2. ¸p dông møc thu phÝ neo ®Ëu t¹i vòng, vÞnh ®èi víi c¸c tµu biÓn vËn t¶i quèc tÕ neo chê kh«ng lµm hµng thêi gian tõ mét (01) th¸ng trë lªn b»ng 50% møc thu phÝ neo ®Ëu quy ®Þnh t¹i ®iÓm a1, môc III, phÇn B, BiÓu Phô lôc sè 1 ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 48/2001/Q§-BTC ngµy 28/5/2001 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh.
  2. 2 §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. C¸c quy ®Þnh kh¸c vÒ phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i kh«ng ®Ò cËp t¹i QuyÕt ®Þnh nµy vÉn thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 48/2001/Q§/BTC ngµy 28/5/2001 vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh vÒ phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. §iÒu 3: Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép phÝ, lÖ phÝ, c¬ quan c¶ng vô vµ c¸c c¬ quan liªn quan cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản