intTypePromotion=1

Quyết định 1296-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
275
lượt xem
65
download

Quyết định 1296-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1296-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp bảo hiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1296-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a B é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  s è  1296  C/ Q §/C§ K T  n g µ y  31 th¸ng 12 n¨ m   ë T 1996  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  h Ö  th è ng  h Õ  ® é   Õ  to¸n  v c k ¸p d ô n g  ch o     c¸c d o a n h   g hi Ö p  b¶ o  hi Ó m n B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýnhµ  íccña    é; l  n  c¸cB ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  chøc  é    v v tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT  ­C¨n  vµo  Õ     Õ       cø  ch ®é k to¸ndoanh nghiÖp  ban  µnh  h theo Quy Õt  nh     ®Þ sè  1141 TC/Q§/C§KT  µy  ng 01/11/1995 cña  é  ëng  é  µichÝnh.   B tr BT  § Ó     ông  Õ     Õ     ¸p d ch ®é k to¸ndoanh  nghiÖp cho  ïhîp víi ph       cÇu  yªu  qu¶n  lývµ  ¹t®éng  ña      ho   c c¸cdoanh  nghiÖp  b¶o  Ó m. hi Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1.­Ban  µnh  Ö   èng  Õ     Õ       ông  h H th ch ®é k to¸n¸p d cho  Êtc¶    t   c¸c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   éc m äi  Ünh  ùc,m äi  µnh  Çn  hi thu   l v  th ph kinh tÕ.   §i Ò u 2.­H Ö   èng  Õ     Õ     dông    th ch ®é k to¸n ¸p  cho    c¸c doanh nghiÖp  b¶o  Ó m   hi bao  å m: g 1.H Ö   èng  µi   th t  kho¶n  Õ   k to¸n. 2.Ch Õ         µichÝnh.   ®é b¸o c¸o t   3.Ch Õ       ®é chøng  õkÕ   t   to¸n. 4.Ch Õ       Õ     ®é sæ k to¸n. §i Ò u    Ö   èng  Õ     Õ     3.­H th ch ®é k to¸nban  µnh  h theo  Õt  nh  µy  quy ®Þ n thi µnh  èng  Êt trong c¶  íctõ01/01/1997.  h th nh     n    C¸c doanh  nghiÖp kho¸ sæ   Õ       Ýnh    k to¸n®Ó t chuyÓn  è    µi kho¶n  ò  s dT   c sang  è   Tµi kho¶n  íi theo  Ö   èng  Õ     Õ   sd   m  H th ch ®é k to¸n ¸p  ông   d cho    c¸c doanh nghiÖp  b¶o  Ó m   hi ban  µnh  h theo Quy Õt  nh   µy    êi®iÓ m     ®Þ n ë th   ¸p dông  Õ     Õ     íi. ch ®é k to¸nm Vô   ëng  ô   Õ     Õ   tr V Ch ®é k to¸n,Ch¸nh    V¨n phßng  é,  B Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  c qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íc t¹  l  v t  nh n   i doanh nghiÖp, Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng   ôc  c Thu Õ   Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   íng  Én  µ  chøc  ùc  Ön    h d v tæ  th hi Quy Õt  ®Þnh  µy. n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2