Quyết định 13/2003/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Cong Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
59
lượt xem
7
download

Quyết định 13/2003/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 13/2003/QĐ-BKHCN về việc ban hành Danh mục xe máy và động cơ, phụ tùng xe máy phải áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 13/2003/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 13/2003/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC XE MÁY VÀ ĐỘNG CƠ, PHỤ TÙNG XE MÁY PHẢI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) Căn cứ Quyết định 147/2002/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều hành quản lý xuất nhập khẩu, sản xuất lắp ráp xe hai bánh gắn máy và phụ tùng giai đoạn 2003-2005; Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 260/CP-KG ngày 11 tháng 3 năm 2003 về việc giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục xe máy và động cơ, phụ tùng xe máy bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam; Sau khi thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về Danh mục xe máy và động cơ, phụ tùng xe máy bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục xe máy, động cơ và phụ tùng xe máy phải áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) Thời điểm hiệu lực áp dụng tiêu chuẩn được quy định trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này. Danh mục này sẽ được bổ sung, sửa đổi theo yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng có trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Điều 4. Tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe máy và động cơ, phụ tùng xe máy và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. Bùi Mạnh Hải (Đã ký) DANH MỤC XE MÁY VÀ ĐỘNG CƠ, PHỤ TÙNG PHẢI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2003/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) STT Tên sản Tiêu chuẩn áp dụng Nội dung áp dụng Thời điểm phẩm, hàng có hiệu lực hoá Xe máy Yêu cầu chung về an toàn 1 TCVN 5929:2003* Mô Toàn bộ tiêu chuẩn, với 1/9/2003 tô, xe máy hai bánh - các lưu ý sau: yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử - Cho phép thử hiệu quả phanh trên băng thử theo Mục 3.5.3.2. - Khí thải: theo mức 2 Bảng 1 của TCVN 6438:2001 - Độ ồn: chỉ thử khi đỗ theo TCVN 6436:1998 Yêu cầu cụ thể về an toàn 2 Tiêu thụ TCVN 6440:1998 Mô Toàn bộ tiêu chuẩn 1/9/2003 nhiên liệu tô - Phương pháp đo tiêu thụ nhiên liệu
  3. 3 Phần nhô của TCVN 6999:2002 Toàn bộ tiêu chuẩn - 1/9/2005 xe máy Phương tiện giao thông đối với đời đường bộ - Phần nhô ra xe mới; ngoài của mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba - 1/9/2006 bánh - yêu cầu và đối với đời phương pháp thử trong xe đang sản phê duyệt kiểu xuất 4 Cơ cấu điều TCVN 6957:2001 - Toàn bộ tiêu chuẩn 1/9/2003 khiển Phương tiện giao thông đường bộ - Cơ cấu điều - Riêng các mục 1/1/2005 khiển hoạt động của 6.3.2.1.1 và 6.3.2.1.2 và mô tô, xe máy hai bánh phụ lục D - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu Yêu cầu về môi trường 5 Khí thải TCVN 6438:2001 áp dụng phần qui định 1/9/2003 Phương tiện giao thông cho mô tô, xe máy - đường bộ - Giới hạn mức 2 Bảng 1 lớn nhất cho phép của khí thải 6 Tiếng ồn TCVN 6436:1998 âm Toàn bộ tiêu chuẩn 1/9/2003 học - tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ - mức ồn tối đa cho phép 7 TCVN 6435:1998 âm Toàn bộ tiêu chuẩn 1/9/2003 học - đo tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ - phương pháp điều tra Động cơ xe máy 8 TCVN 6998:2002 Toàn bộ tiêu chuẩn - 1/9/2005 Phương tiện giao thông đối với đời đường bộ - Vận tốc xe mới thiết kế lớn nhất, mômen xoắn lớn nhất - 1/9/2006
  4. và công suất hữu ích đối với xe lớn nhất của động cơ đang sản xuất mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - phương pháp thử trong phê duyệt kiểu 9 TCVN 6439:1998 Mô Toàn bộ tiêu chuẩn 1/9/2003 tô - qui tắc thử động cơ - Công suất hữu ích Phụ tùng xe máy (trừ phần động cơ) 10 Khung xe TCVN 7238:2003 Mô Toàn bộ tiêu chuẩn 1/9/2003 tô, xe máy - Khung - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 11 TCVN 6580:2000 Toàn bộ tiêu chuẩn 1/9/2003 phương tiện giao thông đường bộ - mã nhận dạng phương tiện (VIN) - Vị trí và cách ghi 12 TCVN 6578:2000 Toàn bộ tiêu chuẩn 1/9/2003 phương tiện giao thông đường bộ - mã nhận dạng phương tiện (VIN) - Nội dung và cấu trúc 13 Ống xả TCVN 7232:2003 Mô Toàn bộ tiêu chuẩn 1/9/2003 tô, xe máy, ống xả - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 14 Nan hoa TCVN 7233:2003 Mô Toàn bộ tiêu chuẩn 1/9/2003 tô, xe máy - nan hoa - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 15 Vành thép TCVN 7234:2003 Mô Toàn bộ tiêu chuẩn 1/9/2003 tô, xe máy -vành thép - yêu cầu kỹ thuật và
  5. phương pháp thử 16 Chân phanh TCVN 7235:2003 Mô Toàn bộ tiêu chuẩn 1/9/2003 tô, xe máy - chân phanh - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 17 Tay phanh TCVN 7236:2003 Mô Toàn bộ tiêu chuẩn 1/9/2003 tô, xe máy - tay phanh - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 18 Dây phanh, TCVN 7237:2003 Mô Toàn bộ tiêu chuẩn 1/9/2003 dây côn, dây tô, xe máy - Dây ga phanh, dây côn, dây ga - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 19 Ắc qui TCVN 4472:1993 ắc Toàn bộ tiêu chuẩn 1/9/2003 qui chì khởi động 20 Gương chiếu TCVN 6770:2001 Toàn bộ tiêu chuẩn 1/9/2003 hậu Phương tiện giao thông đường bộ - Gương chiếu hậu mô tô và xe máy - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử trong công nhận kiểu 21 Chân chống TCVN 6890:2001 Toàn bộ tiêu chuẩn 1/9/2003 Phương tiện giao thông đường bộ - chân chống mô tô, xe máy hai bánh - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu 22 Quai nắm, tay TCVN 6924:2001 Toàn bộ tiêu chuẩn 1/9/2003 nắm Phương tiện giao thông đường bộ - quai nắm - và tay nắm cho người cùng đi mô tô xe máy hai bánh 23 Thùng nhiên TCVN 6954:2001 Toàn bộ tiêu chuẩn 1/9/2003 liệu (Bình Phương tiện giao thông xăng) đường bộ - thùng nhiên liệu của mô tô, xe máy
  6. hai bánh hoặc ba bánh - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu 24 Thiết bị đo TCVN 6956:2001 Toàn bộ tiêu chuẩn 1/9/2003 vận tốc Phương tiện giao thông đường bộ - thiết bị đo tốc độ và việc lắp đặt trên phương tiện cơ giới - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu 25 Săm lốp TCVN 5721-1; 2:2002 Toàn bộ tiêu chuẩn 1/9/2005 phương tiện giao thông đường bộ - Mô tô - phần 1: săm; phần 2: lốp 26 Xích, đĩa xích TCVN 6374:1998 - áp dụng phần đĩa xích 1/9/2003 Xích con lăn chính xác bước ngắn và đĩa xích 27 TCVN 7058:2002 Toàn bộ tiêu chuẩn 1/9/2004 phương tiện giao thông đường bộ - xích mô tô - đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử * Khuyến khích tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe máy áp dụng toàn bộ TCVN 5959:2003 nếu có điều kiện.
Đồng bộ tài khoản