Quyết định 13/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định 13/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 13/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 13/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 1 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 13/2003/Q -TTG NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2003 PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T T NĂM 2003 N NĂM 2007 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2003 n năm 2007. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. B Tư pháp có trách nhi m hư ng d n thi hành Quy t nh này. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) CHƯƠNG TRÌNH PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T T NĂM 2003 N NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2003/Q -TTg ngày 17 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) A. M C TIÊU, YÊU C U C A CHƯƠNG TRÌNH PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T
  2. I. M C TIÊU: 1. Ph bi n k p th i, y nh ng n i dung pháp lu t liên quan n cu c s ng c a các t ng l p nhân dân, t o i u ki n công dân s d ng pháp lu t làm phương ti n, công c b o v quy n và l i ích h p pháp c a mình, c a nhà nư c và xã h i. Nâng cao ý th c t giác, ch ng tìm hi u và ch p hành pháp lu t c a cán b , nhân dân. 2. T o bư c phát tri n m i trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t h tr tích c c hơn n a nhu c u hi u bi t pháp lu t, nâng cao dân trí pháp lý trong cán b , nhân dân, góp ph n th c hi n nhi m v phát tri n toàn di n con ngư i Vi t Nam, nâng cao k lu t, k cương trong b máy nhà nư c và trong xã h i, b o v an ninh qu c gia, tr t t an toàn xã h i, gi v ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, ch ng h i nh p kinh t qu c t , xây d ng Nhà nư c pháp quy n c a dân, do dân và vì dân, ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. II. YÊU C U: 1. K th a k t qu , b o m tính liên t c và phát tri n trong vi c th c hi n các n i dung, hình th c, bi n pháp ã ư c ra trong K ho ch tri n khai công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 1998 n năm 2002 ban hành kèm theo Quy t nh s 03/1998/Q -TTg ngày 07 tháng 01 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph , ti p t c th c hi n thư ng xuyên, liên t c, r ng kh p vi c ph bi n, giáo d c pháp lu t cho các i tư ng. L a ch n n i dung pháp lu t phù h p v i t ng i tư ng, a bàn; chú tr ng ph bi n các quy nh pháp lu t c th nâng cao tính hư ng d n th c hi n. 2. S d ng, khai thác hi u qu các hình th c, phương pháp ph bi n, giáo d c pháp lu t ang phát huy tác d ng v i s i m i trong phương th c th c hi n, b o m tính phù h p, kh thi; k t h p ph bi n, giáo d c pháp lu t i trà, trên di n r ng v i tư v n pháp lu t, tr giúp pháp lý, hoà gi i, gi i quy t tranh ch p, gi i quy t khi u n i, t cáo, x lý vi ph m pháp lu t trong t ng v vi c c th ; t ng bư c ng d ng công ngh tiên ti n vào ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t. Ch n i m ch o và i tư ng ưu tiên ph bi n, giáo d c pháp lu t phù h p v i yêu c u, nhi m v chính tr , kinh t , xã h i trong t ng th i kỳ, t ng ngành, t ng a phương. 3. L ng ghép h p lý và hi u qu ph bi n, giáo d c pháp lu t trong th c hi n các chương trình phát tri n kinh t - xã h i. G n ch t hơn n a công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t v i vi c tuyên truy n các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c; ho t ng xây d ng và hoàn thi n pháp lu t, t ch c thi hành pháp lu t, x lý vi ph m pháp lu t, th c hi n Quy ch dân ch . B. I TƯ NG, N I DUNG, HÌNH TH C, BI N PHÁP PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T I. I TƯ NG, N I DUNG PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T 1. Ph bi n, giáo d c pháp lu t cho các t ng l p nhân dân a) N i dung chung cho các t ng l p nhân dân: ti p t c ph bi n sâu r ng các quy nh pháp lu t g n tr c ti p v i cu c s ng c a nhân dân, nh t là các quy nh pháp lu t v t ai, khi u n i, t cáo, an toàn giao thông, phòng ch ng ma tuý, phòng ch ng các
  3. t n n xã h i, lao ng, vi c làm, b o v môi trư ng, các chính sách, ch mà ngư i dân ư c hư ng, các quy nh v th c hi n Quy ch dân ch phù h p v i c thù a bàn nông thôn, mi n núi, thành th ; trong ó chú tr ng ph bi n và hư ng d n nhân dân th c hi n các quy n, nghĩa v c th theo trình t , th t c do pháp lu t quy nh. b) N i dung cho m t s i tư ng c th : - i v i nông dân: t p trung ph bi n, hư ng d n các trình t , th t c th c hi n các quy n và nghĩa v c a ngư i s d ng t, trong ó chú tr ng quy n liên quan n vi c chuy n quy n s d ng t như chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, th a k , th ch p quy n s d ng t; giao t, thuê t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, gi i to , n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t; x lý vi ph m hành chính, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo trong qu n lý, s d ng t ai; nghĩa v n p thu , b o v ê i u, các công trình thu l i. - i v i ng bào dân t c thi u s : t p trung ph bi n, hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v b o v và phát tri n r ng, các trình t , th t c v giao t r ng, giao khoán r ng và t lâm nghi p, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. - i v i ph n : t p trung ph bi n, hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t liên quan tr c ti p n quy n và nghĩa v c a ph n thu c các lĩnh v c hôn nhân và gia ình, b o v , chăm sóc, giáo d c tr em; quy n bình ng nam, n trong ho t ng chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i và gia ình. 2. Ph bi n, giáo d c pháp lu t cho cán b , công ch c a) N i dung chung cho cán b , công ch c: ph bi n, quán tri t, h c t p các quy nh pháp lu t v cán b , công ch c, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng, h i nh p kinh t qu c t ; th c hi n Quy ch dân ch cơ quan, ơn v ; chú tr ng các quy nh pháp lu t chuyên ngành g n v i chuyên môn, nghi p v c a t ng cán b , công ch c. b) N i dung cho m t s i tư ng c th : - i v i cán b , công ch c các cơ quan qu n lý kinh t : c n n m v ng các quy nh pháp lu t chuyên ngành, pháp lu t v kinh t , tài chính, thương m i, u tư, h i nh p kinh t qu c t (các quy nh pháp lu t liên quan n v n AFTA, APEC, WTO), i u ư c qu c t liên quan n ho t ng chuyên môn. - i v i cán b , công ch c các cơ quan qu n lý văn hoá, xã h i: c n n m v ng các quy nh pháp lu t chuyên ngành, các quy nh pháp lu t v phòng ch ng t n n xã h i, phát huy truy n th ng, gi gìn b n s c văn hoá dân t c. - i v i cán b , công ch c các cơ quan b o v pháp lu t: c n n m v ng các quy nh pháp lu t chuyên ngành, nh t là quy trình, th t c, quy t c khi th c thi công v ; quy nh pháp lu t v b o m các quy n t do, dân ch , quy n và l i ích h p pháp c a công dân; trình t , th t c gi i quy t khi u n i, t cáo; quy ch ti p công dân; các thông tin v tình hình thi hành, ch p hành pháp lu t.
  4. - i v i cán b chính quy n cơ s : c n n m v ng các quy nh, trình t , th t c liên quan tr c ti p n nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a chính quy n cơ s ; quy nh pháp lu t v b o m các quy n t do, dân ch , quy n và l i ích h p pháp c a công dân; trình t , th t c gi i quy t khi u n i, t cáo; quy ch ti p công dân; quy ch dân ch cơ s ; các văn b n quy ph m pháp lu t c a a phương. 3. Ph bi n, giáo d c pháp lu t cho thanh thi u niên Ph bi n ki n th c pháp lu t g n tr c ti p v i cu c s ng, h c t p c a các em; chú tr ng ph bi n, giáo d c các quy n cơ b n và b n ph n c a tr em; pháp lu t v giao thông, b o v môi trư ng, phòng ch ng ma tuý, t n n xã h i, nghĩa v quân s . 4. Ph bi n, giáo d c pháp lu t cho ngư i lao đ ng, ngư i qu n lý và cán b công đoàn trong doanh nghi p a) i v i ngư i lao ng: ph bi n pháp lu t v h p ng lao ng, ti n lương, th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi, k lu t lao ng, trách nhi m v t ch t khi vi ph m k lu t lao ng, an toàn v sinh lao ng, b o hi m xã h i, th t c gi i quy t tranh ch p lao ng. b) i v i ngư i qu n lý: ph bi n các quy nh, trình t , th t c c n thi t cho ho t ng s n xu t, kinh doanh, thành l p và qu n lý doanh nghi p, gi i quy t tranh ch p trong kinh doanh, phá s n doanh nghi p, quy n và nghĩa v c a ngư i s d ng lao ng; pháp lu t v thương m i, tài chính, ngân hàng, h p tác u tư, xu t nh p khNu, công oàn, k t h p ph bi n các ch trương, chính sách v h i nh p kinh t qu c t . c) i v i cán b công oàn: ph bi n pháp lu t v quy n và nghĩa v c a công oàn, tho ư c lao ng t p th , h p ng lao ng, th t c gi i quy t tranh ch p lao ng, các quy nh pháp lu t v công oàn, ình công. 5. Ph bi n, giáo d c pháp lu t trong l c lư ng vũ trang nhân dân a) Trong Quân i và qu c phòng: - i v i sĩ quan, h c viên các h c vi n, nhà trư ng c n n m v ng nh ng v n cơ b n c a lý lu n v Nhà nư c và pháp lu t; các văn b n pháp lu t v qu c phòng, an ninh, qu n lý hành chính, kinh t , xã h i liên quan n v trí công tác ang m nhi m, a bàn óng quân. - i v i quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên qu c phòng c n n m ư c các văn b n pháp lu t thu c chuyên ngành ang m nhi m, pháp lu t v kinh t , tài chính, lao ng, cán b , công ch c... - i v i h sĩ quan, binh sĩ; l c lư ng dân quân t v , l c lư ng d b ng viên c n n m ư c các quy nh pháp lu t v nghĩa v quân s , dân quân t v , d b ng viên; các quy nh thu c lĩnh v c qu c phòng có liên quan; pháp lu t v giao thông, phòng cháy ch a cháy, phòng ch ng t n n xã h i... b) Trong l c lư ng Công an:
  5. - i v i c nh sát giao thông, c nh sát qu n lý hành chính và tr t t xã h i, xu t nh p c nh, i u tra, c n n m v ng các quy nh pháp lu t liên quan n công tác, c bi t là các văn b n chuyên ngành, ph c v công tác chuyên môn; các trình t , th t c thanh tra, i u tra, x lý vi ph m hành chính, gi i quy t khi u n i, t cáo, ti p công dân, xu t nh p c nh, giao thông, tr t t an toàn xã h i. - i v i công an xã, phư ng c n n m v ng các quy nh pháp lu t liên quan n công tác, các quy nh v trình t , th t c thanh tra, i u tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ti p công dân, h khNu, giao thông, tr t t an toàn xã h i. II. CÁC HÌNH TH C, BI N PHÁP PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T CH Y U CHO CÁC I TƯ NG Tuỳ t ng i tư ng ph bi n, giáo d c pháp lu t, i u ki n c th c a b , ngành, a phương, vi c ph bi n, giáo d c pháp lu t ư c th c hi n b ng các hình th c, bi n pháp ch y u sau ây: 1. C ng c , m r ng l c lư ng tham gia ph bi n, giáo d c pháp lu t: - Nâng cao hi u qu ho t ng c a i ngũ báo cáo viên pháp lu t các b , ngành, a phương; c bi t chú tr ng vi c xây d ng, c ng c l c lư ng tuyên truy n viên pháp lu t các xã, phư ng, th tr n. - Ki n toàn T hoà gi i các thôn, b n, t dân ph , c m dân cư. Nâng cao vai trò c a hoà gi i viên trong vi c tham gia ph bi n, giáo d c pháp lu t cho nhân dân. - ưa n i dung ph bi n pháp lu t và v n ng ch p hành pháp lu t vào ho t ng c a thanh niên tình nguy n, thanh niên xung kích. - Phát huy vai trò c a cán b Công oàn t i các doanh nghi p trong vi c ph bi n pháp lu t cho ngư i lao ng. - Thư ng xuyên b i dư ng ki n th c pháp lu t, nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t, cung c p tài li u c n thi t cho l c lư ng tham gia ph bi n, giáo d c pháp lu t. 2. Phát tri n các hình th c thông tin, ph bi n pháp lu t a d ng, thu n ti n áp ng nhu c u c a các i tư ng: - Tích c c huy ng và s d ng các phương ti n thông tin i chúng, các báo, t p chí, t p san chuyên ngành trong ph bi n, thông tin pháp lu t cho các i tư ng; tăng th i lư ng phát thanh, truy n hình, trang vi t v pháp lu t, v gương Ngư i t t vi c t t, i n hình tiên ti n trong vi c ch p hành pháp lu t; nâng tính nh hư ng, hư ng d n dư lu n c a báo chí khi ph bi n, thông tin pháp lu t. C ng c và s d ng có hi u qu h th ng truy n thanh cơ s trong vi c ph bi n, thông tin pháp lu t. - Hoàn thành vi c xây d ng T sách pháp lu t 100% xã, phư ng, th tr n; xây d ng và c ng c T sách pháp lu t các cơ quan, ơn v , doanh nghi p, trư ng h c. Nâng s lư ng u sách c a T sách pháp lu t và có cơ ch qu n lý, khai thác, s d ng phù h p, b o m cho vi c tìm hi u pháp lu t c a cán b , nhân dân. a d ng hoá các hình
  6. th c ưa sách pháp lu t n nhân dân; k t h p gi a T sách pháp lu t v i các lo i hình c sách cơ s như: i m Bưu i n văn hoá xã, thư vi n xã, T sách B i biên phòng, túi sách pháp lu t thôn, b n, c m dân cư. - Biên so n, phát hành r ng rãi các lo i tài li u pháp lu t phù h p v i t ng i tư ng. Biên d ch và xu t b n tài li u pháp lu t b ng ti ng dân t c thi u s . - T p hu n, b i dư ng, ph bi n n i dung pháp lu t theo chuyên , theo văn b n ư c ban hành, theo nhu c u c a i tư ng. - T ch c các cu c thi, h i thi tìm hi u pháp lu t; giao lưu, sinh ho t văn hoá, văn ngh có l ng ghép n i dung pháp lu t thi t th c, phù h p v i t ng i tư ng. - ưa n i dung pháp lu t vào sinh ho t c a các t ch c, oàn th , các câu l c b , các h i ngh nghi p. - Khai thác có hi u qu các văn b n pháp lu t ư c c p nh t, lưu tr trên m ng tin h c di n r ng c a Chính ph , m ng Internet. Xây d ng và ưa vào s d ng r ng rãi các cơ s d li u pháp lu t i n t . Xây d ng và ưa vào th c hi n chương trình gi i áp pháp lu t qua m ng i n tho i. 3. Nâng cao ch t lư ng d y và h c pháp lu t trong nhà trư ng các c p h c, b c h c: - Th c hi n nghiêm túc chương trình giáo d c pháp lu t chính khoá; tăng cư ng các ho t ng ngo i khoá, có các hình th c phù h p h c sinh, sinh viên ư c tham gia ho t ng xã h i, ư c ti p c n, tìm hi u các ho t ng xây d ng pháp lu t và t ch c th c hi n pháp lu t. - Trang b sách giáo khoa, giáo trình, tài li u tham kh o, giáo c tr c quan, các phương ti n ph c v vi c d y và h c pháp lu t trong các nhà trư ng. 4. M r ng và nâng cao ch t lư ng các lo i hình tư v n pháp lu t, tr giúp pháp lý: - M r ng di n i tư ng ư c hư ng tr giúp pháp lý mi n phí; tăng cư ng các hình th c tr giúp lưu ng phù h p v i i u ki n a lý và trình dân trí c a ngư i dân trên t ng a bàn, c bi t vùng sâu, vùng xa, vùng dân t c thi u s . - Phát tri n các lo i hình tr giúp pháp lý, tư v n pháp lu t thu c các t ch c chính tr - xã h i, oàn th th c hi n tr giúp pháp lý, ph bi n, giáo d c pháp lu t cho thành viên, h i viên. - Hình thành m ng lư i tư v n pháp lu t cho doanh nghi p. - Th c hi n cung c p thông tin pháp lu t, ph bi n, giáo d c pháp lu t thông qua ho t ng c a các trung tâm tư v n, trung tâm d ch v và gi i thi u vi c làm, trung tâm hư ng nghi p cho thanh niên. 5. Có các hình th c thích h p t ch c và phát ng các t cao i m, t p trung tuyên truy n, ph bi n, v n ng ch p hành pháp lu t theo t ng ch , n i dung c th .
  7. C. T CH C TH C HI N 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph : - Trên cơ s Chương trình này và tình hình th c t , các b , ngành, ch ng xây d ng k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t hàng năm tri n khai b , ngành mình; chú tr ng ph bi n, thông tin, hư ng d n th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t thu c lĩnh v c qu n lý n các cơ quan, ơn v , doanh nghi p và công dân. B trí cán b có trình chuyên môn v pháp lu t theo dõi, th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t các cơ quan, ơn v trong toàn ngành. - B o m kinh phí t ngu n ngân sách th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t theo ch . - T ng b , ngành ph i nh kỳ 6 tháng, 1 năm ti n hành ki m tra, sơ k t, t ng k t, ánh giá tình hình th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t b , ngành mình; thông báo cho B Tư pháp k t qu công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t t ng h p báo cáo Chính ph . 2. Ngoài trách nhi m chung, các b , ngành sau ây còn có trách nhi m: a) B Tư pháp: - Ch trì ch o, hư ng d n, ôn c, theo dõi các c p, các ngành tri n khai công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph v ti n , k t qu th c hi n và xu t các gi i pháp th c hi n t t Chương trình. - Ch trì xu t gi i pháp ki n toàn i ngũ cán b th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t Trung ương và a phương. Ch o, hư ng d n và t ch c vi c b i dư ng nghi p v cho i ngũ cán b th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. - Ph i h p v i các b , ngành biên so n cương ph bi n, gi i thi u các văn b n quy ph m pháp lu t và hư ng d n tri n khai n các c p, các ngành; biên so n và hư ng d n các cơ quan ch c năng biên so n các tài li u ph bi n, giáo d c pháp lu t cung c p cho i ngũ báo cáo viên, tuyên truy n viên pháp lu t. Ch o, hư ng d n, ki m tra vi c xây d ng, qu n lý, khai thác T sách pháp lu t xã, phư ng, th tr n, cơ quan, doanh nghi p, trư ng h c. - Ch o, hư ng d n S Tư pháp tham mưu giúp y ban nhân dân c p t nh xây d ng văn b n v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t và t ch c tri n khai trên a bàn qu n lý, th c hi n t t vai trò u m i ph i h p trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. - Xây d ng án v thành l p Qu ph bi n, giáo d c pháp lu t t các ngu n óng góp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. - Th c hi n ch khen thư ng ho c xu t vi c khen thư ng i v i t p th , cá nhân có thành tích xu t s c trong vi c th c hi n Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t.
  8. b) B Văn hoá - Thông tin: - C ng c , phát tri n i ngũ phóng viên, biên t p viên, c ng tác viên vi t v pháp lu t c a các báo, ài Trung ương và a phương. Ph i h p v i B Tư pháp và các cơ quan h u quan nh kỳ b i dư ng ki n th c pháp lu t, c p nh t thông tin v tình hình thi hành, ch p hành pháp lu t cho i ngũ này. Thư ng xuyên nh hư ng thông tin, ph bi n pháp lu t c a báo chí. - Ch o các cơ quan thông tin i chúng tăng th i lư ng ph bi n, giáo d c pháp lu t b ng ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài phù h p v i t ng i tư ng, úng tôn ch , m c ích. - Ưu tiên tr giá sách, báo, tài li u pháp lu t ph thông ph c v cho nhân dân mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t c thi u s . Tăng u sách pháp lu t trong các Thư vi n. u tư, phát tri n h th ng truy n thanh c p huy n, xã, thôn, b n. - Ch o cơ quan Văn hoá - Thông tin các c p ph i h p v i cơ quan Tư pháp t ch c biên d ch tài li u pháp lu t sang m t s ti ng dân t c thi u s ; l ng ghép n i dung pháp lu t vào ho t ng c a các i văn hoá thông tin cơ s , Trung tâm văn hoá thông tin, Nhà văn hoá các c p; xây d ng i ngũ tuyên truy n viên pháp lu t trong các i tuyên truy n, chi u bóng lưu ng. c) B Giáo d c và ào t o: - Ch o công tác gi ng d y pháp lu t, thư ng xuyên ki m tra, ánh giá vi c d y và h c môn giáo d c công dân, pháp lu t trong các nhà trư ng. - nh kỳ t p hu n ki n th c pháp lu t, phương pháp gi ng d y pháp lu t cho i ngũ giáo viên d y môn giáo d c công dân, môn pháp lu t. d) B Tài chính: Ch trì xây d ng văn b n hư ng d n c th vi c qu n lý và s d ng kinh phí ph bi n, giáo d c pháp lu t các b , ngành, các c p. ư3. U ban nhân dân các c p: - Trên cơ s Chương trình này, hư ng d n c a các b , ngành và tình hình th c t , các a phương ch ng xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t hàng năm. - Nâng cao vai trò và t o i u ki n thu n l i cho ho t ng c a H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t các c p. - Ki n toàn t ch c, b máy th c hi n nhi m v ph bi n, giáo d c pháp lu t a phương; b trí cán b theo dõi, th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thu c các cơ quan, ơn v a phương. Ch o các cơ quan ch c năng xây d ng i ngũ báo cáo viên pháp lu t c p t nh, c p huy n, l c lư ng tuyên truy n viên pháp lu t c p xã n nh, ho t ng có ch t lư ng và thư ng xuyên b i dư ng nghi p v , có ch
  9. ãi ng tho áng cho i ngũ này. Tăng cư ng và c ng c l c lư ng hoà gi i cơ s . - Ch o xây d ng và nâng cao hi u qu khai thác, s d ng T sách pháp lu t và các thi t ch văn hoá cơ s trong ho t ng tuyên truy n, ph bi n pháp lu t. ư- B o m kinh phí t ngu n ngân sách th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t a phương theo ch . - nh kỳ hàng năm ti n hành sơ k t, t ng k t, ánh giá tình hình th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t a phương. 4. Công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t ph i t dư i s lãnh o ch t ch , tr c ti p c a các c p y ng. Trong quá trình tri n khai công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, các b , ngành, y ban nhân dân các c p ph i h p ch t ch v i M t tr n T qu c, H i Liên hi p Ph n , oàn Thanh niên, Liên oàn lao ng, H i Nông dân, H i C u chi n binh, H i Lu t gia và các cơ quan, t ch c khác; t o i u ki n thu n l i các cơ quan, t ch c ó phát huy vai trò, tham gia tích c c vào công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, v n ng các t ng l p nhân dân ch p hành pháp lu t. Ngoài vi c tri n khai ph bi n, giáo d c pháp lu t cho các i tư ng theo Chương trình này, các cơ quan ch trì dư i ây có trách nhi m xây d ng, ban hành và th c hi n các án sau: 1. án Nâng cao hi u bi t pháp lu t cho ng bào dân t c thi u s , ng bào vùng biên gi i. - Cơ quan ch trì: y ban Dân t c - Cơ quan ph i h p th c hi n: B Tư pháp, B Văn hoá - Thông tin, B Qu c phòng (B Tư l nh biên phòng), y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. 2. án Ph bi n, tuyên truy n pháp lu t v t ai. - Cơ quan ch trì: B Tài nguyên và Môi trư ng - Cơ quan ph i h p th c hi n: H i Nông dân Vi t Nam, Thanh tra Nhà nư c, B Tư pháp, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, H i C u chi n binh Vi t Nam, H i Lu t gia. 3. án Ph bi n pháp lu t cho các tín tôn giáo. - Cơ quan ch trì: Ban Tôn giáo c a Chính ph - Cơ quan ph i h p th c hi n: y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, Ban Dân v n Trung ương, Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương, B Tư pháp. 4. án Ch o i m xây d ng và phát tri n các hình th c ph bi n, giáo d c pháp lu t có hi u qu trong giai o n hi n nay.
  10. - Cơ quan ch trì: B Tư pháp - Cơ quan ph i h p th c hi n: B Văn hoá - Thông tin, Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương.
Đồng bộ tài khoản