Quyết định 13/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành để điều chỉnh tên đoạn đường phố trong phụ lục giá đất đính kèm theo Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 13/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH À N NG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 13/2009/Q -UBND à N ng, ngày 30 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH V VI C I U CH NH TÊN O N Ư NG PH TRONG PH L C GIÁ T ÍNH KÈM THEO QUY T NNH S 58/2008/Q -UBND NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2008 C A UBND THÀNH PH À N NG U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH À N NG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Theo ngh c a S Tài chính thành ph à N ng t i Báo cáo s 66/BC-STC-GCS ngày 10 tháng 3 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Tên o n ư ng ph Nguy n H u Th nêu trong ph l c s 2 (b ng phân lo i ư ng ph và giá t ô th ) ính kèm Quy t nh s 58/2008/Q -UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 c a UBND thành ph à N ng ư c i u ch nh như sau: “S th t 209, ư ng Nguy n H u Th : o n t Phan ăng Lưu n Cách M ng Tháng Tám ư c i u ch nh thành o n t Nguy n Tri Phương n Cách M ng Tháng Tám”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c th c hi n sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c các S : Tài chính, S Tài nguyên và Môi trư ng; Xây d ng; C c trư ng C c Thu ; Ch t ch UBND các qu n, huy n; th trư ng các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Võ Duy Khương
Đồng bộ tài khoản