Quyết định 130/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
168
lượt xem
7
download

Quyết định 130/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 130/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo vệ tiền Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 130/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ  s è  130/2003/Q§­T T g   n g µ y  30 th¸ng 6 n¨ m  2003 V Ò   Ö c b¶ o   Ö  ti Ò n  Ö t N a m vi v Vi Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø    h Nh n     s 01/1997­ QH10   µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; Nh»m  b¶o  Ö   Òn  Öt Nam   µ  î Ých  îp ph¸p  ña  chøc,c¸ nh©n   v ti Vi   v l  i h  c tæ     së  ÷u,sö  ông  Òn ViÖtNam; h  d ti     Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam, ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n     Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh Quy Õt  nh  µy  ®Þ n quy  nh  ®Þ tr¸chnhiÖm   ña  ¬    c c quan,tæ    chøc,c¸ nh©n      trong c«ng    u     t¸c®Ê tranh phßng, chèng, ng¨n        chÆn   Öc  µm  Òn    µng  vi l ti gi¶;t tr÷, Ën   v chuyÓn, l hµnh  Òn gi¶;vµ    ¹itiÒn ViÖtNam.  u  ti     ph¸ ho       §i Ò u      Ých  õng÷ 2. Gi¶ith t  C¸c  õng÷  t  trong Quy Õt  nh  µy  îchiÓu      ®Þ n ®  nh sau  : 1. TiÒn  Öt Nam     Vi   theo quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy Õt  nh  µy  îc hiÓu  å m:  ®Þ n ®  g tiÒn giÊy,tiÒn kim  ¹  Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam         lo ido  h Nh n     (sau  y   äit¾t lµ ®© g       Ng ©n  µng  µ   íc)ph¸thµnh. h Nh n     2.  Òn  Ti gi¶  µ nh÷ng  ¹  Òn  îc lµm  èng   tiÒn  Öt  l  lo iti ®   gi nh Vi Nam   ng  nh kh«ng  ph¶iNg ©n  µng  µ   ícViÖtNam   chøc    c, ph¸thµnh.   h Nh n     tæ  in,®ó     §i Ò u    ÷ng  µnh    Þ  3. Nh h vib nghiªm  Ê m c 1.Lµ m   Òn gi¶,vËn    ti     chuyÓn, tµng  ÷,u  µnh,mua,    Òn gi¶.   tr   h l   b¸n ti   2.Hñy  ¹itiÒn ViÖtNam     ho       b»ng  Êt kú  ×nh  b h thøc nµo.   3. Sao  ôp  Òn ViÖt Nam   íi Êt kú  ôc  ch  µo    ch ti     v    m b ®Ý n kh«ng  ã  ù  Êp  c s ch thuËn  ícb»ng    tr   v¨n b¶n  ña  ©n  µng  µ   íc. c Ng h Nh n 4. Tõ   èinhËn, l hµnh  ng  Òn  Ng ©n   µng  µ   íc ph¸thµnh    ch    u  ®å ti do  h Nh n     trongl∙nhthæ  ÖtNam.    Vi   §i Ò u    Òn,  4. Quy tr¸chnhiÖ m  ña  ¬    c c quan,tæ    chøc,c¸nh©n    1.B¶o    qu¶n  Òn ViÖtNam   ti     trong qu¸ tr×nh qu¶n  ý, ö  ông.      l  ds
  2. 2 2.Yªu  Çu  ¬    c c quan  chøc  n¨ng  gi¸m  nh  Òn ViÖtNam   ®Þ ti     theo  quy  nh   ®Þ t¹ §iÒu  Quy Õt  nh  µy.   i 6  ®Þ n 3. K Þp   êith«ng    th   b¸o  ¬  c quan  c«ng  hoÆc   é  i  an  b ®é biªn phßng, h¶i      quan  ¬igÇn  Êt vÒ     µnh      ¹m  n  nh   c¸c h viviph quy  nh  ¹  Òu  Quy Õt  nh   ®Þ ti§i 3  ®Þ nµy. 4. C¬     quan,®¬n  Þ, tæ    v   chøc  kinh tÕ,x∙héivµ    ©n  ã  Òn gi¶ph¶i         c¸ nh c ti       kÞp  êigiao  ép  th   n cho  ¬  c quan  c«ng    ©n   µng  µ   íc,bé  i    an, Ng h Nh n   ®é biªn phßng hoÆc   ¬  c quan    h¶iquan  ¬ithuËn  Ön nhÊt. n  ti   5. Ng ©n   µng  µ   íc,tæ    h Nh n   chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   ícvµ  chøc  td   b  n   tæ  kh¸c cã  ¹t®éng  ©n  µng, c¬    ho   ng h   quan    h¶iquan, bé  i biªnphßng        ®é     khiph¸t hiÖn  Òn gi¶ph¶itiÕn hµnh  Ëp biªnb¶n    ÷,ph¸thiÖn  Òn nghigi¶ph¶i ti         l    thu gi     ti        lËp biªnb¶n  ¹m    ÷vµ  Þp  êith«ng    ¬     t thu gi   k th   b¸o c quan c«ng  n¬igÇn  Êt. an    nh §i Ò u    5. Th«ng    Ò   Òn ViÖtNam   µ  tinv ti     v th«ng    Ò   Òn gi¶ tinv ti   1.  ©n   µng  µ   íc th«ng  Ng h Nh n   b¸o  Æc   iÓ m   µ  ® ® v c¸ch  Ën  Õt tiÒn nh bi     ViÖt Nam       ¬ng  Ön    trªnc¸c ph ti th«ng    i chóng. Th«ng  tin®¹     b¸o  µy  n ph¶i ® îc    niªm  Õt  y c«ng  khait¹  ôsë    i   giao dÞch  ña  ©n   µng  µ   íc,tæ  tr   c Ng h Nh n   chøc  Ýn t dông,Kho  ¹c Nhµ   ícvµ    chøc    b  n   c¸ctæ  kh¸ccã  ¹t®éng  ©n  µng.   ho   ng h 2.Trêng  îp cÇn  Õt, ©n  µng  µ   ícth«ng  c«ng    h  thi  Ng h Nh n   b¸o  khaitrªnc¸c     ph¬ng  Ön  ti th«ng    ichóng  Æc   iÓ m   Ën  Õt cña  ¹  Òn    Êt tin®¹   ® ® nh bi   lo iti gi¶ xu   hiÖn trong l th«ng      ¬   u  ®Ó c¸c c quan, ®¬n  Þ, tæ    v   chøc  kinh tÕ, x∙ héi vµ            c¸ nh©n  Õt. bi 3. ViÖc    cung  Êp    ¨ng      Ò   Òn    ùc hiÖn  c tin,® t¶itinv ti gi¶ th   theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.   §i Ò u    6. Gi¸m  nh  Òn ®Þ ti 1. Ng ©n   µng  µ   íc tæ    h Nh n   chøc  gi¸m  nh  µ  ®Þ v th«ng b¸o  Õt  k qu¶ gi¸m  ®Þnh  Òn gi¶,tiÒn nghigi¶cho  äi  chøc,c¸ nh©n  ã    Çu. ViÖc  ti          m tæ     c yªu c   gi¸m  ®Þnh  îcthùc hiÖn  Ôn  Ý. ®    mi ph 2. Bé     C«ng  tæ an  chøc  gi¸m  nh      Ön, thu  ÷ tiÒn    Òn ®Þ khiph¸thi   gi   gi¶,ti   bÞ   ñy  ¹i  ¹m  gi÷ tiÒn  h ho , t thu    nghigi¶,tiÒn     nghi bÞ   ñy  ¹ihoÆc     Ën    h ho   khinh ® îcyªu cÇu     gi¸m  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan,®¬n  Þ,tæ    v   chøc  kinh tÕ,x∙héi.      3.Trêng  îp cha  ã  ù  èng  Êt vÒ   Õt    h  c s th nh   k qu¶  gi¸m  nh  Òn thËt, Òn ®Þ ti    ti   gi¶th× kÕt  Ën     lu gi¸m  nh  ña  ©n  µng  µ   íccã    Þthùc hiÖn. ®Þ c Ng h Nh n   gi¸tr     §i Ò u    ö  ýtiÒn bÞ    ÷,t¹m    ÷ 7. X l     thu gi   thu gi Khi nhËn  îc v¨n    ®  b¶n  Õt  Ën  ña  ¬  k lu c c quan  ã  Èm   Òn  Ò   c th quy v gi¸m  ®Þnh  Òn ViÖt Nam,  ¬  ti     c quan,tæ    chøc    ÷tiÒn gi¶,t¹m    ÷tiÒn nghi thu gi       thu gi       gi¶theo    kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh  µy  5  4  ®Þ n ph¶ihoµn      tr¶ngay  cho  chøc,c¸ tæ     nh©n  ã  Òn  i  íisè  Òn  îcx¸c ®Þnh  c ti ®è v   ti ®     kh«ng ph¶ilµ tiÒn       gi¶ hoÆc   ùc th   hiÖn  Öc    ÷n Õu    nh  µtiÒn gi¶vµ  vi thu gi   x¸c®Þ l      th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n cho    tæ chøc,c¸nh©n  ã  Òn.    c ti
  3. 3 §i Ò u    8. Thu  åivµ    ñy  Òn gi¶,tiÒn bÞ    ¹i h   tiªuh ti       ph¸ ho 1. Ngoµisè  Òn gi¶,tiÒn bÞ    ¹isö  ông  µm   Öu hay  ang      ti       ph¸ ho   d l tli   ® trong  qu¸ tr×nh ®iÒu    Ðt xö      tra,   theo  x quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët, ¬  lu   quan  c c«ng    é  an,b ®éi    biªn phßng, h¶i quan     giao  ép  µn  é  Òn    Òn  Þ   n to b ti gi¶,ti b ph¸  ¹i®∙    ho   thu gi÷cho  ©n  µng  µ   íc.   Ng h Nh n 2. Bé     C«ng    ©n   µng  µ   íc® îc gi÷ l¹ m ét  è  Òn gi¶,tiÒn bÞ  an, Ng h Nh n         i s ti       hñy  ¹ilµm   Öu nghiªncøu;Bé   ëng  é   ho   tli       tr B C«ng    èng  c  ©n  µng  an, Th ®è Ng h Nhµ   íc quyÕt  nh  è îng,chñng  ¹  µ  n  ®Þ sl   lo i quy  nh  Öc  v ®Þ vi qu¶n  ý,sö  ông  l  d sè   Öu nµy  ña  çi Bé, c¬  tli   c m     quan  ×nh. m 3. Ng ©n   µng  µ   íctæ    h Nh n   chøc    Ën, tiªuhñy  Òn gi¶,tiÒn bÞ     thu nh     ti       ph¸ ho¹i  Öc    ñy  Òn gi¶,tiÒn bÞ     ¹ithùc hiÖn  .Vi tiªuh ti       ph¸ ho     theo quy  nh    i ®Þ nh ®è   víi Òn kh«ng      Èn u   ti   ®ñ tiªuchu l th«ng. §i Ò u    9. Tr¸chnhiÖm  ña    é, ngµnh   c c¸cB   1. Bé     C«ng  chÞu  an  tr¸chnhiÖ m   Ýnh, toµn  Ön    ch   di trong c«ng    u     t¸c®Ê tranhphßng,chèng  Òn gi¶,b¶o  Ö   Òn ViÖtNam.     ti     v ti     2.Bé    C«ng  chñ  ×, èihîp víi ©n  µng  µ   íc,Bé  èc  an  tr   ph       Ng h Nh n   Qu phßng,   Bé   µi chÝnh  íng dÉn  µ  T  h  v chØ  o    n  Þ  ªnquan  ®¹ c¸c ®¬ v li   trong viÖc  ö  ýc¸c   x l    tr ng  îp tiÒn gi¶,tiÒn nghigi¶,tiÒn nghibÞ   ñy  ¹ivµ  ê h              h ho   trong c«ng    u     t¸c®Ê tranhphßng,chèng  Òn gi¶,b¶o  Ö   Òn ViÖtNam.     ti     v ti     3.  ©n   µng  µ   íc cã  Ng h Nh n   tr¸ch nhiÖ m     b¶o  ¶m   ng  Òn  ® ®å ti trong u l th«ng  Òn,  p,  ã  b ®Ñ c kh¶  n¨ng  èng    ch gi¶ cao, thuËn  Ön    ti trong  qu¶n  ý,sö  l  dông  µ  íng  Én    Ön  vh d c¸c bi ph¸p  b¶o qu¶n  ï hîp  íichÊt  Öu  ng  Òn  ph   v  li ®å ti nh»m   µm    êigian sö  ông  ña  ng  Òn trongl th«ng. l t¨ngth    d c ®å ti    u  §i Ò u    c¸o,khen  ëng  µ  ö  ýviph¹m 10. B¸o    th v x l    1. Ng ©n  µng  µ   íc,Bé     h Nh n   C«ng    é   èc  an, B Qu phßng,Bé   µi chÝnh      T  b¸o c¸o  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Th t   ph v c«ng    t¸cb¶o  Ö   Òn  Öt Nam   v ti Vi   theo chøc n¨ng,  nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  v  h  l  n  B   quan. 2. ViÖc    khen  ëng  th cho    n   Þ, tæ  c¸c ®¬ v   chøc, c¸ nh©n  ã  µnh  Ých     c th t trong c«ng    u     t¸c®Ê tranh  phßng, chèng  Òn      ti gi¶,b¶o  Ö   Òn  Öt Nam     v ti Vi   do c¸c Bé,  ¬    c quan  nªu  ¹  t ikho¶n  §iÒu  µy  1  n xem   Ðt,quyÕt  nh   x  ®Þ theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p  Ët.Trêng  îp    n  Þ, tæ  lu   h c¸c ®¬ v   chøc,c¸ nh©n  ã  µnh  Ých     c th t xuÊts ¾c, c¸cBé, c¬          quan  ã  ªnquan  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  c li   tr   t  ph khen  ëng. th 3. Tæ     chøc,c¸ nh©n    ¹m     viph Quy Õt  nh  µy,tïytheo  Ýnh  Êt,møc   ®Þ n    t ch   ®é     ¹m  ÏbÞ  ö  ýtheo quy  nh  ña  viph s   x l     ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Öu  ùc,tr¸chnhiÖm    µnh 11. Hi l     thih 1. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy, kÓ   õ ngµy  ¨ng    ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. 2. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  4. 4
Đồng bộ tài khoản