intTypePromotion=1

Quyết định 131/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
103
lượt xem
7
download

Quyết định 131/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 131/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 131/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  131/2002/Q§­T T g   n g µ y 04  th¸ng 10 n¨ m   2002 V Ò  vi Ö c  µ nh l Ë p  th N g © n  h µ n g  C h Ý n h  s¸ch x∙ h éi Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông  µy  th¸ng12  cø    tæ  td ng 12    n¨m  1997; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 78/2002/N§­   µy  th¸ng 10  CP ng 04    n¨m 2002  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Ýn  ông  i víi êinghÌo vµ    i t ng chÝnh  ph v t d ®è     ng     c¸c®è  î   s¸ch kh¸c;   X Ðt    Þ  ña  é   ëng  é   éi vô,Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ®Ò ngh c B tr BN   ®è Ng h Nh n   ViÖtNam,  é   ëng  é   µichÝnh,Bé   ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  tr ng    B tr BT    tr B K ho   § t    ë Bé  Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi vµ  é   ëng, Chñ   Ö m   v X∙    B tr   nhi V¨n phßng  ChÝnh  ñ,ph Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Thµnh lËp  ©n   µng  Ýnh s¸ch x∙ héi ®Ó  thùc hiÖn  Ng h Ch   chÝnh  s¸ch tÝn  ông  i  íingêi nghÌo vµ    i îng  Ýnh    d ®è v       c¸c ®è t ch s¸ch kh¸c trªn      c¬  ë  chøc  ¹ Ng ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo ® îc thµnh  Ëp  s tæ  li  h Ph v ng      l theo  Quy Õt  ®Þnh  è  s 230/Q§­ NH5,  µy  th¸ng9  ng 01    n¨m  1995  ña  èng  c  ©n  µng  c Th ®è Ng h Nhµ   ícViÖtNam. n    Ng ©n   µng  Ýnh  h Ch s¸ch    éi cã  é  x∙ h   b m¸y  qu¶n  ý vµ  iÒu  µnh  èng  l  ® h th nhÊt trong ph¹m    níc,lµm ét      vic¶      ph¸p  ©n, cã  èn  iÒu  Ö,cã  nh  v® l   con  Êu, cã  d  tµis¶n  µ  Ö   èng    v h th giao  Þch  õ trung  ng  n   a   ¬ng. Trô  ë  Ýnh  d t  ¬ ®Õ ®Þ ph   s ch ® Æt  ¹ Thñ  «  µ   éi. t i ®HN Vèn  Òu  Ö  §i l ban  u   µ5.000.000.000.000 ®ång  ®Ç l     (n¨m  ×n  û ®ång)  ngh t   vµ  îccÊp    ®  bæ sung  ïhîp víi   Çu  ¹t®éng  õng thêikú. ph       c ho   yªu t   Tæ  chøc  µ  ¹t®éng  ña  ©n  µng  Ýnh  v ho   c Ng h Ch s¸ch x∙héi® îcquy  nh          ®Þ t¹  iQuy Õt  nh  µy  µ  Òu  Ö  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ©n   µng  ®Þ n v §i l v tæ  v ho   c Ng h ChÝnh  s¸ch x∙héido  ñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt.       Th t   ph phª duy   Thêih¹n ho¹t®éng  ña  ©n  µng  Ýnh      c Ng h Ch s¸ch x∙héilµ99          n¨m. §i Ò u    ©n  µng  Ýnh      éi® îchuy  ng  èn  ña      2. Ng h Ch s¸ch x∙h     ®é v c c¸c tæ chøc, c¸ nh©n     trong níc vµ  µi níc,tiÕp  Ën    ån  èn  ña  Ýnh      ngo     nh c¸c ngu v c Ch phñ  µ  y  v ñ ban  ©n  ©n     Êp    nh d c¸c c ®Ó cho  vay  êi nghÌo  µ    i  îng ng   v c¸c ®è t   chÝnh  s¸ch kh¸c.   §i Ò u    ¹t®éng  ña  ©n  µng  Ýnh      éikh«ng  ×  ôc   3. Ho   c Ng h Ch s¸ch x∙h   vm ®Ých  î nhuËn, ® îcNhµ   ícb¶o  ¶m   l i    n  ® kh¶ n¨ng thanh to¸n,tû lÖ  ù  ÷  ¾t      d tr   b
  2. 2 buéc  b»ng    0% (kh«ng  Çn  ph tr¨m),  kh«ng  ph¶itham      giab¶o  Ó m   Òn göi,® ­ hi ti     îcmiÔn  Õ  µ      thu v c¸ckho¶n  ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ  íc.   n §i Ò u    ¬   Êu  chøc  ña  ©n  µng  Ýnh      éigå m   4. C c tæ  c Ng h Ch s¸ch x∙h   : ­Héi së  Ýnh  Æt  ¹ Thñ  «  µ   éi;     ch ® t  i ®HN ­Chi nh¸nh  Æt  ¹ c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng;    ® t    i   ph tr     ¬ ­ Phßng giao  Þch  Æt   ¹  d ® t ic¸c huyÖn,  Ën,  µnh  è  éc  qu th ph thu tØnh.   Nh÷ng  ¬i cÇn  Õtth×  µnh  Ëp    n  thi   th l Chi nh¸nh  ©n   µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙ héi      cÊp  Ön  µ  Héi  ng  huy v do  ®å qu¶n  Þ Ng ©n   µng  Ýnh  tr   h Ch s¸ch    éi quyÕt x∙ h     ®Þnh. NhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  éi së  Ýnh, Chi nh¸nh  v  h v c c tæ  c H   ch    vµ  Phßng giao dÞch  Héi ®ång    do    qu¶n  ÞNg ©n  µng  Ýnh  tr   h Ch s¸ch x∙héiquy       ®Þnh. §i Ò u    5. Qu¶n  Þvµ  iÒu  µnh  ©n  µng  Ýnh      éi tr   ® h Ng h Ch s¸ch x∙h 1.Qu¶n  ÞNg ©n  µng  Ýnh    tr   h Ch s¸ch x∙héilµHéi ®ång          qu¶n  Þ. tr   2.  Òu  µnh  ¹t®éng  ©n   µng  Ýnh  §i h ho   Ng h Ch s¸ch    éi lµ Tæng   x∙ h     gi¸m  ®èc. §i Ò u    éi ®ång  6. H   qu¶n  ÞNg ©n  µng  Ýnh  tr   h Ch s¸ch x∙héi    1. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ cã  thµnh  tr   12  viªn,gå m   thµnh      09  viªnkiªm  Ö m   nhi vµ  thµnh  03  viªn chuyªn    tr¸ch.09  µnh    th viªn kiªm  Öm   å m   èng  c    nhi g Th ®è Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   µChñ   Þch  éi ®ång  h Nh n     l  t H  qu¶n  Þ,08  µnh    tr   th viªn cßn  ¹ lµ Thø  ëng  li     tr hoÆc   Êp ¬ng  ¬ng  c t ® Thø  ëng  ña  é   µi chÝnh, Bé   tr c BT    K Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  ho   § t  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,Bé    X∙    N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón n«ng   i   th«n, ñy    ban  © n   éc,V¨n  D t  phßng  Ýnh  ñ  µ  ã   ñ  Ch ph v Ph ch tÞch  éi N«ng  ©n  ÖtNam,  ã  ñ  Þch Héi l ªnhiÖp  ô  ÷  ÖtNam;    H  d Vi   Ph Ch t     i   Ph n Vi   03 thµnh    viªnchuyªn tr   åm:  ñy    ÷chøc  ã  ñ  Þch th ng  ùc, Uû     ¸chg 01  viªngi   Ph Ch t   ê tr   01  viªngi÷chøc     Tæng  gi¸m  c,01  y    ÷chøc  ëng  ®è   ñ viªngi   Tr Ban  Óm   . Ki so¸t 2. NhiÖ m   ú  ña  µnh    éi ®ång    k c th viªnH   qu¶n  Þ Ng ©n   µng  Ýnh  tr   h Ch s¸ch  x∙héilµ5        n¨m  µ  ã  Ó  îcbæ   Ö m  ¹ . v c th ®   nhi li 3.  ñ   íng  Ýnh  ñ    Ö m,  Ôn   Ö m   ñ   Þch, Phã   ñ   Th t Ch ph bæ nhi mi nhi Ch t   Ch tÞch,c¸cñy    éi ®ång      viªnH   qu¶n  Þvµ  tr   Tæng gi¸m  c. ®è 4. T¹ic¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc        ph tr   Trung  ng; quËn, huyÖn,  Þ    ¬    th x∙, thµnh  è  éc  ph thu tØnh  îc thµnh  Ëp  ®  l Ban  idiÖn  éi ®ång  ®¹   H  qu¶n  Þ do  ñ   tr   Ch tÞch hoÆc   ã  ñ  Þch  y  Ph Ch t ñ ban  ©n  ©n  ïng cÊp  µm  ëng  nh d c  l Tr ban.Chñ  Þch    t ñy ban  ©n  ©n  ïng cÊp  Õt  nh  ©n  ù  nh d c  quy ®Þ nh s Ban  idiÖn  éi ®ång  ®¹   H  qu¶n  trÞ. 5. NhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  ña  éi ®ång    v  hc H  qu¶n  Þ,Ban  idiÖn  éi ®ång  tr   ®¹   H  qu¶n  Þc¸ccÊp  ùc hiÖn  tr     th   theo  Òu  Ö  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ©n   §i l v tæ  v ho   c Ng hµng  Ýnh  Ch s¸ch x∙héi.   
  3. 3 6. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ,Ban  idiÖn  éi  ng  tr   ®¹   H ®å qu¶n  Þ c¸c cÊp  îc sö  tr     ®  dông  é  b m¸y  µ  v con  Êu  ña  ©n  µng  Ýnh  d c Ng h Ch s¸ch x∙héicïng cÊp    ùc        ®Ó th   hiÖn  c«ng  Öc  ña  × nh. vi c m   7.C¸c  µnh      th viªnkiªm  Ö m  éi ®ång  nhi H  qu¶n  Þ,Ban  idiÖn  éi ®ång  tr   ®¹   H  qu¶n  Þc¸ccÊp,c¸n bé  Êp    µ      ©n  tr         c x∙v c¸cc¸ nh kh¸clµm  Öc    vi cho  ©n  µng  Ng h ChÝnh  s¸ch x∙ héi® îc hëng  ïlao vµ    Òn  î kh¸c theo         th     c¸c quy l i   quy  nh  ña  ®Þ c Bé  µichÝnh. T  §i Ò u 7.  Òu  µnh  ¹t®éng  ña  ©n   µng  Ýnh  §i h ho   c Ng h Ch s¸ch    éi lµ x∙ h     Tæng  gi¸m  c.  ®è Tæng   gi¸m  c  µ  i diÖn  ®è l ®¹   ph¸p  ©n   ña  ©n   µng  nh c Ng h ChÝnh  s¸ch x∙héi. óp  Öc       Gi vi Tæng  gi¸m  c  ã  ét  è  ã  ®è c m s Ph Tæng  gi¸m  c. ®è Chñ   Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þ ký    Ö m,  Ôn  Ö m     ã  tr   bæ nhi mi nhi c¸c Ph Tæng   gi¸m  c. ®è   NhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n cña  v  h  Tæng gi¸m  c  ùc hiÖn  ®è th   theo §iÒu  Ö  Ò       l v tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  ©n  µng  Ýnh  v ho   c Ng h Ch s¸ch x∙héi.    §i Ò u    Õ     µichÝnh,chÕ     Òn l ng  µ  ô  Êp  ña    é, 8. Ch ®é t     ®é ti  ¬ v ph c c c¸n b   viªnchøc  µ  Öc  Ých lËp,sö  ông    ü  ña  ©n   µng  Ýnh    v vi tr     d c¸c qu c Ng h Ch s¸ch x∙    héido  ñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh.   Th t   ph quy   §i Ò u 9.  1. C¸c  é,  ¬    B c quan  ngang  é,    chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi cã    ¹  B c¸c tæ  ch tr         tªn t i kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh  µy  ã  1  6  ®Þ n c tr¸chnhiÖm   ö  êitham    éi ®ång    c ng   gia H   qu¶n  ÞNg ©n  µng  Ýnh  tr   h Ch s¸ch x∙héi.    2. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   íng  Én  Öc  ¨ng  ý  ¹t®éng    K ho v§ th d vi ® k ho   cho  ©n   Ng hµng  Ýnh  Ch s¸ch x∙héivµ  èihîp víi é  µichÝnh  ×nhThñ íng ChÝnh  ñ        ph       T   B tr   t  ph cÊp  èn  Òu  Ö  v §i l cho  ©n   µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙ héitheo       quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti  1 QuyÕt  nh  µy. ®Þ n 3. Bé   ëng  é   µichÝnh  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    tr BT  tr   t  ph ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ý tµichÝnh  i  íiNg ©n   µng  Ýnh  l    ®è v   h Ch s¸ch    éi,kÕ   ¹ch  èn    x∙ h   ho v cho vay,kÕ   ¹ch cÊp  ïlçtrongdù    ©n    ho   b      to¸nNg s¸ch Nhµ   íchµng    n  n¨m  µ  n¨m. v 5  4. Bé   ëng  é     tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi tr×nh Thñ íng  Ýnh  v X∙      t Ch phñ ban  µnh  Õ     Òn ¬ng  µ  ô  Êp  i  íic¸n  é, viªnchøc  ©n   h ch ®é ti l v ph c ®è v   b     Ng hµng  Ýnh  Ch s¸ch x∙héi.    5. Bé  ëng  é  éi vô  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    Öm,  Ôn  Öm     tr B N   tr   t  ph bæ nhi mi nhi Chñ  Þch,Phã  ñ  Þch,Tæng  t   Ch t   gi¸m  c  µ    y    éi®ång  ®è v c¸cñ viªnH   qu¶n  Þ. tr §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  ý,b∙ibá  Õt  10. Quy ®Þ n c hi l   t   k     Quy ®Þnh    è  s 525/TTg  µy  th¸ng  n¨m   ng 31  8  1995  ña  ñ   íng  Ýnh   ñ, c Th t Ch ph   Quy Õt  nh   è  ®Þ s 230/Q§­ NH5   µy  th¸ng  n¨m   ng 01  9  1995  ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   µ    h Nh n     v c¸c quy  nh  ña      ®Þ c c¸c v¨n b¶n  ã  ªnquan  c li   tr¸víi    i Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  4. 4 §i Ò u    èng  c  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   11. Th ®è Ng h Nh n     chØ  o  ©n   ®¹ Ng hµng  N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  Öt Nam,  ©n   µng  ôc  ô  Vi   Ng h Ph v ngêi nghÌo chuyÓn      giao  Ö m   ô  nhi v cho  vay  é  Ìo;bµn  h ngh   giao  èn, tµis¶n, v      c¸ctµiliÖu cã  ªnquan  µ    é  Ön  ang  µm  Öc        li   v c¸n b hi ® l vi chuyªn tr¸chcho  ©n       Ng hµng  ôc  ô  êi nghÌo sang  ©n   µng  Ýnh  Ph v ng     Ng h Ch s¸ch    éi ®Ó   ¶m     x∙ h   ® b¶o Ng ©n  µng  µy  h n khaitr ng  ¹t®éng  õngµy  th¸ng01    ¬ ho   t  01    n¨m  2003.   Bé   µichÝnh,Bé   T    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,Bé    X∙    N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n,ñy    ban  ©n  ©n    Êp  µ    ©n  µng  ¬ng  ¹i nh d c¸cc v c¸cNg h Th m  Nhµ   íccã  n   tr¸chnhiÖ m  Óm    ¸nh    èn,tµis¶n  µ      ki kª,® gi¸v     v c¸ckho¶n  îcho    n  vay u  ∙i®èi víic¸c ®èi t ng chÝnh  ®          î   s¸ch vµ    chuyÓn  giao cho  ©n   µng  Ýnh     Ng h Ch s¸ch x∙ héitr cngµy  th¸ng 6        í  30    n¨m  2003. Khi cha     chuyÓn giao xong,c¸c c¬     quan, tæ    chøc    Õp  ôc cho  trªnti t   vay  i  íic¸c ®èi îng  Ýnh  ®è v     t ch s¸ch theo      c¸c quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h C¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng, Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  Þ  ©n   µng  Ýnh  tr Ng h Ch s¸ch    éi cã  x∙ h   tr¸ch  nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2