Quyết định 131/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định 131/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 131/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 131/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc vi Öt n a m   n s è  131/2003/q ®­n h n n  n g µ y 17  th¸ng 02 n¨ m   2003 v Ò  vi Ö c  ® i Ò u  ch Ø n h  l∙is u Ê t t¸ic Ê p  v è n c ñ a n g © n  h µ n g  n h µ   íc      n ® è i víi  c¸c  æ  ch øc  t Ý n d ô n g  lµ n g © n  h µ n g t thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­ C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/N§­   µy  th¸ng  n¨m   CP ng 05  11  2002  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc    v  h v c c tæ  cña  é,c¬  b   quan  ngang  é; b ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1. Nay  iÒu  ® chØnh møc     Êt t¸  Êp  èn  ña  ©n   µng  l∙ su   i i c v c Ng h Nhµ   íc®èi víi   chøc  Ýn  ông  µ0,55%/th¸ng(6,6%/n¨m). n       tæ c¸c td l    §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  th¸ng3  2. Quy ®Þ n c hi l     k t  01    n¨m 2003  µ  v thay thÕ    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 839/2001/Q§­NHNN   µy  th¸ng 6  ng 29    n¨m  2001  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  iÒu  c Th ®è Ng h Nh n   vi ® chØnh    Êtt¸ l∙su   i i   cÊp  èn  ña  ©n  µng  µ   íc®èi víi   chøc  Ýn  ông  µng©n  µng. v c Ng h Nh n       tæ c¸c td l  h §i Ò u 3.  è     î vay  i Êp  èn  ña    chøc  Ýn  ông  ¹i ©n   S dn  t¸ c v c c¸c tæ  td t  Ng hµng  µ   íc®Õ n   èingµy  th¸ng02  Nh n   cu   28    n¨m 2003  Õp tôcthùc hiÖn  ti       theo l∙   i suÊt cho    vay      Õ   c,kh«ng  iÒu  ghitrªnkh í   ® chØnh theo  møc    Êt quy  nh   l∙su   i ®Þ t¹ §iÒu  trªn®©y.   i 1    §i Ò u    4. Ch¸nh  phßng  ©n  µng  µ   íc,Thñ  ëng    n  Þ  V¨n  Ng h Nh n   tr c¸c®¬ v thuéc Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam,    h Nh n     Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   ­ Ng h Nh n íc tØnh, thµnh  è, Chñ   Þch  éi  ng      ph   t H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc) c¸ctæ      chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy.  ®Þ n 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản