Quyết định 131/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
75
lượt xem
7
download

Quyết định 131/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 131/2003/QĐ-TTg về định hướng dài hạn, kế hoạch 5 năm 2001-2005 và những giải pháp cơ bản phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để điều chỉnh khoản 3 Điều 4 Quyết định 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 về định hướng dài hạn, kế hoạch 5 năm 2001-2005 và những giải pháp cơ bản phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 131/2003/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 131/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2003 QUYẾT ĐNNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 131/2003/QĐ-TTG NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2003 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 3 ĐIỀU 4 QUYẾT ĐNN H SỐ 168/2001/QĐ-TTG N GÀY 30 THÁN G 10 N ĂM 2001 VỀ ĐNN H HƯỚN G DÀI HẠN , KẾ HOẠCH 5 N ĂM 2001 - 2005 VÀ N HỮN G GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÁT TRIỂN KIN H TẾ - XÃ HỘI VÙN G TÂY N GUYÊN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét tình hình thực tế triển khai thực hiện Quyết định số 168/2001/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2001; QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Bãi bỏ việc: "cấp 4 mét vải/người/năm cho những hộ đói, hộ nghèo (theo tiêu chuNn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), già làng, trưởng bản có khó khăn, gia đình có công với nước bằng loại vải thông thường" quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 168/2001/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2001 về định hướng dài hạn, kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 và những giải pháp cơ bản phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây N guyên. Điều 2. Uỷ ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan đề xuất hình thức hỗ trợ thiết thực, có hiệu quả để thay thế hình thức hỗ trợ đã bãi bỏ được quy định tại Điều 1 Quyết định này. Thời gian trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2003. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh Tây N guyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản