intTypePromotion=1

Quyết định 131/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định 131/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 131/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 131/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 131/2005/Q§­TTg  ngµy 02 th¸ng 6 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt ®iÒu chØnh ph­ ¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc  thuéc Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt   ®Ò   nghÞ   cña   Uû   ban   nh©n   d©n   thµnh   phè   Hå   ChÝ   Minh, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Phª duyÖt ®iÒu chØnh ph¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi  míi c«ng ty nhµ  níc trùc thuéc Uû  ban nh©n d©n thµnh phè  Hå ChÝ Minh n¨m 2005 ­ 2006 nh Phô lôc kÌm theo. §i Ò u  2.  1. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh chØ  ®¹o thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp,  ®æi míi c«ng ty nhµ  níc trùc  thuéc theo ®óng néi dung ®∙ ®îc phª duyÖt.  2. C¸c Bé : Tµi chÝnh, KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Néi vô, Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi vµ  c¸c c¬  quan liªn quan cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ  Minh trong viÖc thùc hiÖn ph¬ng ¸n nãi trªn. Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÞu   tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, híng dÉn vµ theo dâi thùc hiÖn. §i Ò u   3.   QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ Thñ  trëng   c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh  QuyÕt ®Þnh nµy ./.
  2. 2 phô lôc Danh môc c«ng ty nhµ níc thuéc thµnh phè  Hå ChÝ Minh ®iÒu chØnh ph¬ng ¸n  s¾p xÕp n¨m 2005 ­ 2006 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 131 /2005/Q§­TTg  ngµy 02 th¸ng 6 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) A. S¾p xÕp c¸c c«ng ty nhµ níc ®éc lËp: I. C¸c c«ng ty 100% vèn nhµ níc: 1­ C«ng ty nhµ níc: 1. C«ng ty Xæ sè kiÕn thiÕt, 2. C«ng ty S¶n xuÊt kinh doanh th¬ng m¹i vµ  DÞch vô  xuÊt nhËp khÈu Thanh niªn xung phong (Vyc), 3. C«ng ty Khai th¸c chÕ biÕn n«ng l©m s¶n trång rõng   (Vyfaco), 4.  C«ng ty  §Çu t  vµ  X©y dùng  Thanh  niªn  xung  phong  (Cinco), 5. C«ng ty 27/7. 2­ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n 1 thµnh viªn: 1. C«ng ty Dîc phÈm vµ Sinh häc y tÕ (Mebifar), 2. C«ng ty Ph¸t triÓn khu c«ng nghÖ cao, 3. C«ng ty DÞch vô c¬ quan níc ngoµi,  4. C«ng ty ViÖt Nam kü nghÖ sóc s¶n (Vissan),  5. C«ng ty X©y dùng vµ S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, 6. C«ng ty Bß s÷a,  7. C«ng ty C©y trång thµnh phè, 8. C«ng ty Ph¸t triÓn vµ Kinh doanh nhµ, 9. C«ng ty DÞch vô du lÞch Phó Thä quËn 11, 10. C«ng ty DÞch vô du lÞch Thñ §øc,
  3. 3 11. C¶ng s«ng thµnh phè, 12. C«ng ty §ãng tµu An Phó, 13. C¶ng BÕn NghÐ, 14. C«ng ty Xe kh¸ch Sµi Gßn, 15. BÕn xe kh¸ch miÒn §«ng, 16. C«ng ty C«ng tr×nh giao th«ng c«ng chÝnh, 17. C«ng ty Khai th¸c xö lý níc ngÇm, 18. Khu c«ng nghiÖp VÜnh Léc, 19. C«ng ty Cung øng dÞch vô C¶ng, 20. C«ng ty S¶n xuÊt vµ Söa ch÷a c¶ng C¸t L¸i, 21. XÝ nghiÖp In Lª Quang Léc, 22. Nhµ xuÊt b¶n TrÎ, 23. C«ng ty Qu¶n lý kinh doanh nhµ, 24. H∙ng phim NguyÔn §×nh ChiÓu, 25. C«ng ty Tæ chøc biÓu diÔn, 26. C«ng ty Qu¶n lý nhµ quËn 1, 27. C«ng ty Qu¶n lý vµ Ph¸t triÓn nhµ quËn 5, 28.   C«ng   ty   C«ng   viªn   lÞch   sö   v¨n   ho¸   d©n   téc  Colivan. Uû   ban nh©n  d©n thµnh  phè  Hå  ChÝ   Minh chñ   ®éng  lùa  chän c¸c c«ng ty cô thÓ nãi ë môc nµy ®Ó chuyÓn sang c«ng   ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc mét thµnh viªn, ®¶m b¶o lé  tr×nh n¨m 2005 chuyÓn 10 c«ng ty, n¨m 2006 chuyÓn 12 c«ng   ty. 3­ C«ng ty nhµ níc thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng Ých: 1. C«ng ty Qu¶n lý khai th¸c vµ DÞch vô thuû lîi, 2. C«ng ty DÞch vô c«ng Ých Thanh niªn xung phong, 3. C«ng ty ChiÕu s¸ng c«ng céng, 4. Th¶o cÈm viªn Sµi Gßn, 5. C«ng ty Tho¸t níc ®« thÞ, 6. C«ng ty Qu¶n lý c«ng tr×nh giao th«ng Sµi Gßn, 7. C«ng ty Qu¶n lý c«ng tr×nh cÇu phµ, 8. C«ng ty C«ng viªn c©y xanh, 9. C«ng ty M«i trêng ®« thÞ, 10. C«ng ty C«ng tr×nh c«ng céng quËn 1, 11. C«ng ty Qu¶n lý vµ Ph¸t triÓn nhµ quËn 2,
  4. 4 12. C«ng ty DÞch vô c«ng Ých quËn 3, 13. C«ng ty DÞch vô c«ng Ých quËn 4, 14. C«ng ty C«ng tr×nh giao th«ng c«ng céng quËn 5, 15. C«ng ty DÞch vô c«ng Ých quËn 6, 16. C«ng ty DÞch vô c«ng Ých quËn 7, 17. XÝ nghiÖp DÞch vô c«ng Ých quËn 8, 18. C«ng ty Qu¶n lý vµ Ph¸t triÓn ®« thÞ quËn 9, 19. C«ng ty DÞch vô vµ Qu¶n lý nhµ quËn 10, 20. C«ng ty DÞch vô c«ng Ých quËn 11, 21. XÝ nghiÖp C«ng tr×nh giao th«ng ®« thÞ vµ Qu¶n lý   nhµ quËn 12, 22. C«ng ty DÞch vô giao th«ng ®« thÞ quËn T©n B×nh, 23. C«ng ty C«ng tr×nh ®« thÞ quËn Phó NhuËn, 24. C«ng ty DÞch vô c«ng Ých QuËn Gß VÊp, 25. C«ng ty Qu¶n lý nhµ quËn B×nh Th¹nh, 26. C«ng ty C«ng tr×nh giao th«ng  ®« thÞ  vµ  Qu¶n lý  nhµ huyÖn Thñ §øc, 27. C«ng ty DÞch vô c«ng Ých huyÖn Nhµ BÌ, 28. XÝ nghiÖp C«ng tr×nh c«ng céng huyÖn Hãc M«n, 29. C«ng ty DÞch vô c«ng Ých huyÖn B×nh Ch¸nh, 30. N«ng trêng L¸ng Le, 31. XÝ nghiÖp C«ng tr×nh giao th«ng ®« thÞ CÇn Giê, 32. XÝ nghiÖp C«ng tr×nh c«ng céng Cñ Chi. II. C¸c c«ng ty nhµ níc thùc hiÖn s¾p xÕp l¹i:  1­ C¸c c«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn ho¸: a) C¸c c«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, nhµ  níc gi÷  cæ  phÇn chi phèi: 1. C«ng ty Ph¸t triÓn c«ng viªn phÇn mÒm Quang Trung,  2. Trung t©m Nghiªn cøu øng dông vµ  DÞch vô  khoa häc  kü thuËt, 3. C«ng ty DÞch vô xuÊt khÈu lao ®éng vµ Chuyªn gia,  4. C«ng ty S¶n xuÊt kinh doanh XuÊt nhËp khÈu vµ DÞch   vô ®Çu t T©n B×nh (Tanimex), 5. C«ng ty Thùc phÈm c«ng nghÖ,
  5. 5 6. C«ng ty X©y dùng sè 1 (Cofico), 7. C«ng ty X©y dùng vµ Ph¸t triÓn kinh tÕ quËn 6, 8. C«ng ty L©m nghiÖp Sµi Gßn, 9. C«ng ty X©y dùng th¬ng m¹i Sµi Gßn 5, 10. C«ng ty Ph¸t triÓn nhµ B×nh Th¹nh, 11. C«ng ty Ph¸t triÓn vµ DÞch vô nhµ quËn 1, 12. C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch (Fahasa), 13. C«ng ty §iÖn ¶nh thµnh phè, 14. BÕn xe miÒn T©y, 15. C«ng ty BÕn b∙i vËn t¶i thµnh phè, 16. Nhµ m¸y «t« Cñ Chi, 17. XÝ nghiÖp T vÊn x©y dùng cÊp níc,  18. Chi nh¸nh CÊp níc Thñ §øc ­ Biªn Hoµ,  19. Chi nh¸nh CÊp níc Nhµ BÌ, 20. Chi nh¸nh CÊp níc Gia §Þnh, 21. Chi nh¸nh CÊp níc BÕn Thµnh, 22. Chi nh¸nh CÊp níc Chî Lín, 23. Chi nh¸nh CÊp níc Phó Hoµ T©n, 24. XÝ nghiÖp C¬ khÝ c«ng tr×nh cÊp níc, 25. Trung t©m Kim hoµn Sµi Gßn, 26. XÝ nghiÖp Vµng b¹c §¸ quý Sµi Gßn, 27.   XÝ   nghiÖp   ChÕ   biÕn   h¶i   s¶n   vµ   Thùc   phÈm   xuÊt   khÈu, 28. C«ng ty DÖt Sµi Gßn, 29. C«ng ty Giµy da may mÆc xuÊt khÈu Legamex, 30. C«ng ty Th¸i D¬ng, 31. Bé phËn Khu c«ng nghiÖp HiÖp Phíc, 32. C«ng ty Cao su Thèng NhÊt, 33. C«ng ty Du lÞch Thanh niªn, 34. C«ng ty Qu¶ng c¸o trÎ. b) C¸c c«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, nhµ  níc gi÷  cæ  phÇn ë møc thÊp hoÆc kh«ng gi÷ cæ phÇn: 1. C«ng ty §iÖn c¬ Lidico, 2. C«ng ty §iÖn tö Sµi Gßn Sagel, 3. C«ng ty Thùc phÈm Sµi Gßn,
  6. 6 4.   C«ng   ty   Kinh   doanh   s¶n   xuÊt   Saigon   Daklak  (Sadaco),  5. C«ng ty §«ng l¹nh Hïng V¬ng, 6. C«ng ty S¸ch vµ ThiÕt bÞ trêng häc thµnh phè,  7. C«ng ty S¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu quËn 3  (Trilimex), 8. C«ng ty S¶n xuÊt th¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu Nh Ngäc, 9. C«ng ty XuÊt nhËp khÈu B×nh Ch¸nh, 10. C«ng ty N«ng s¶n thùc phÈm xuÊt khÈu,  11. C«ng ty Ph¸t triÓn kinh tÕ Duyªn H¶i (Cofidec), 12. C«ng ty Kinh doanh thuû h¶i s¶n (APT), 13. C«ng ty DÞch vô dÇu khÝ Sµi Gßn, 14. XÝ nghiÖp ChÕ biÕn thùc phÈm CÇu Tre, 15. C«ng ty Cung øng tµu biÓn, 16. C«ng ty DÞch vô th¬ng m¹i thµnh phè, 17. C«ng ty XuÊt nhËp khÈu hµng c«ng nghÖ Inexim, 18. C«ng ty S¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu quËn   8, 19. C«ng ty B¸ch ho¸ ®iÖn m¸y, 20. C«ng ty Bao b× Sµi Gßn, 21. C«ng ty Khai th¸c vµ S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, 22. C«ng ty X©y dùng d©n dông vµ C«ng nghiÖp, 23. C«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn h¹ tÇng IDI, 24. C«ng ty Sµi Gßn X©y dùng, 25. C«ng ty G¹ch trang trÝ Thanh Danh, 26. C«ng ty T vÊn kiÕn tróc vµ X©y dùng,  27. C«ng ty T vÊn quy ho¹ch x©y dùng vµ  DÞch vô  ph¸t  triÓn ®« thÞ, 28. C«ng ty X©y dùng sè 3, 29. C«ng ty X©y dùng sè 2, 30. C«ng ty VËt t x©y dùng, 31. C«ng ty C¬ khÝ vµ Khai th¸c ®¸ sái, 32. C«ng ty C«ng nghiÖp c¬ khÝ Sµi Gßn, 33. C«ng ty Thuû s¶n ViÖt Long Sµi Gßn, 34. C«ng ty Ch¨n nu«i gia cÇm, 35. C«ng ty ChÕ biÕn thuû s¶n ViÖt Phó,
  7. 7 36. C«ng ty XuÊt nhËp khÈu ®Çu t vµ X©y dùng Gß VÊp,  37. C«ng ty §Þa èc Gß M«n, 38. C«ng ty DÞch vô du lÞch Chî Lín, 39. C«ng ty XuÊt nhËp khÈu Saigontourist, 40. Kh¸ch s¹n T¶n §µ,  41. C«ng ty May BÕn Thµnh, 42. C«ng ty VËt phÈm v¨n ho¸ (Vafaco), 43. XÝ nghiÖp C¬ khÝ ngµnh In, 44. XÝ nghiÖp In sè 2, 45. C«ng ty Mü thuËt, 46. C«ng ty In vµ Bao b× Hng Phó, 47. C«ng ty VËn t¶i s«ng Sµi Gßn, 48. XÝ nghiÖp C¬ khÝ giao th«ng quËn 4, 49. C«ng ty ¤t« Sµi Gßn, 50. XÝ nghiÖp ChiÕn Th¾ng, 51. C«ng ty X©y dùng giao th«ng Sµi Gßn, 52. XÝ nghiÖp C¬ khÝ «t« Thñ §øc, 53. C«ng ty T vÊn x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng c«ng   chÝnh, 54. C«ng ty X©y dùng vµ DÞch vô ®Þa èc SJC, 55. Trung t©m Th¬ng m¹i quèc tÕ ITC, 56. Chi nh¸nh SJC Hµ Néi, 57. Chi nh¸nh SJC §µ N½ng, 58. Chi nh¸nh SJC Nha Trang, 59. Chi nh¸nh SJC CÇn Th¬, 60. XÝ nghiÖp May Cholimex, 61. XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn tö vµ Tin häc Cholimex, 62. XÝ nghiÖp X©y dùng Cholimex, 63. C«ng ty ChÕ t¹o m¸y Sµi Gßn, 64. C«ng ty §iÖn tö tin häc Sµi Gßn, 65. C«ng ty Ho¸ phÈm P/S, 66. C«ng ty Cao su BÕn Thµnh, 67. C«ng ty Ho¸ chÊt, 68. C«ng ty X©y dùng Thanh niªn, 69. C«ng ty Kim hoµn Thanh niªn,
  8. 8 70. Nhµ in Thanh niªn. Uû   ban nh©n  d©n thµnh  phè  Hå  ChÝ   Minh chñ   ®éng  lùa  chän c¸c c«ng ty cô  thÓ  thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ theo  ®óng  quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§­CP ngµy 16 th¸ng 11  n¨m 2004 cña ChÝnh phñ, ®¶m b¶o lé tr×nh n¨m 2005 cæ phÇn  ho¸ 50 c«ng ty, n¨m 2006 cæ phÇn ho¸ 51 c«ng ty. 2­ C¸c c«ng ty chuyÓn sang ®¬n vÞ sù nghiÖp (thùc hiÖn  n¨m 2005): 1. C«ng ty KiÓm ®Þnh x©y dùng Sµi Gßn, 2. Tr¹m 50 ­ 02 S, 3. Tr¹m 50 ­ 03 S, 4. Tr¹m 50 ­ 01 S. 3­ C«ng ty chuyÓn thµnh c«ng ty hîp danh (thùc hiÖn  n¨m 2005): 1. C«ng ty KiÓm to¸n vµ DÞch vô AISC. 4­ C¸c c«ng ty thùc hiÖn b¸n  ®Êu gi¸ (thùc hiÖn n¨m  2005): 1. C«ng ty VËt t thÓ dôc thÓ thao, 2. XÝ nghiÖp Khai th¸c chÕ biÕn dÞch vô thuû s¶n. 5­ C«ng ty thùc hiÖn s¸p nhËp (thùc hiÖn n¨m 2005): 1. C«ng ty Rau qu¶ thµnh phè. 6­ C¸c c«ng ty thùc hiÖn ph¸ s¶n (thùc hiÖn n¨m 2005): 1. XÝ nghiÖp C¬ khÝ khu«n mÉu, 2. C«ng ty S¶n xuÊt dÞch vô §«ng Hng, 3. C«ng ty X©y l¾p c«ng nghiÖp, 4. XÝ nghiÖp S¶n xuÊt chÕ biÕn n«ng l©m s¶n. B. chuyÓn ®æi m« h×nh C«ng ty nhµ níc  (thùc hiÖn n¨m 2005): 1. Tæng c«ng ty X©y dùng Sµi Gßn, 2. Tæng c«ng ty N«ng nghiÖp Sµi Gßn, 3. C«ng ty Thuèc l¸ BÕn Thµnh, 4. C«ng ty Dîc thµnh phè. Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh x©y dùng c¸c ®Ò  ¸n   chuyÓn   c¸c   c«ng   ty   nhµ   níc   nãi   trªn   sang   ho¹t   ®éng 
  9. 9 theo   m«   h×nh   c«ng   ty   mÑ   ­   c«ng   ty   con   tr×nh   Thñ   tíng  ChÝnh phñ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2