Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
114
lượt xem
18
download

Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------------ ð c l p – T do – H nh phúc --------------------------- S : 131/Qð-TTg Hà N i, ngày 23 tháng 01 năm 2009 QUY T ð NH V VI C H TR LÃI SU T CHO CÁC T CH C, CÁ NHÂN VAY V N NGÂN HÀNG ð S N XU T – KINH DOANH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân hàng nhà nư c ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Lu t s a ñ i, b sung .vn m t s ñi u c a Lu t Ngân hàng nhà nư c ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Lu t s a ñ i, b sung m t s ñi u c a Lu t các t ch c tín d ng ngày 15 tháng 6 năm 2004; tnam Căn c Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , ñ m ie b o an sinh, xã h i; tV Xét ñ ngh c a Th ng ñ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B trư ng B Tài chính, B trư ng B K ho ch và ð u tư, .Lua ww QUY T ð NH: w ði u 1. ngân hàng ñ s kinh doanh và t Trong năm 2009, Nhà nư c h tr lãi su t cho các t ch c, cá nhân vay v n n xu t – kinh doanh, nh m gi m giá thành s n ph m hàng hóa, duy trì s n xu t, o vi c làm, trong ñi u ki n n n kinh t b tác ñ ng c a kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t th gi i. ði u 2. ð i tư ng và ph m vi áp d ng 1. Các t ch c tín d ng cho vay v n ñ i v i các t ch c, cá nhân (g i chung là khách hàng vay) theo quy ñ nh c a pháp lu t, bao g m: các ngân hàng thương m i Nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài ho t ñ ng t i Vi t Nam, ngân hàng 100% v n nư c ngoài và Qu Tín d ng nhân dân trung ương (dư i ñây g i chung là ngân hàng thương m i). 2. Các kho n vay ng n h n ngân hàng b ng ñ ng Vi t Nam theo các h p ñ ng tín d ng ñư c ký k t và gi i ngân trong năm 2009 c a các t ch c (doanh nghi p, h p tác xã, t h p tác, h gia ñình …), cá nhân ñ làm v n lưu ñ ng s n xu t – kinh doanh, ñư c th ng kê tín d ng theo quy ñ nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v ch ñ báo cáo th ng kê; tr các kho n vay thu c ngành, lĩnh v c theo Ph l c kèm theo Quy t ñ nh này. ði u 3. Nguyên t c, th i h n, s ti n vay và m c lãi su t h tr 1. Nguyên t c h tr lãi su t là các ngân hàng thương m i cho vay các nhu c u v n lưu ñ ng ñ ho t ñ ng s n xu t – kinh doanh theo cơ ch tín d ng thông thư ng và th c hi n h tr
  2. lãi su t theo ñúng quy ñ nh c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; không ñư c t ch i h tr lãi su t, n u kho n vay thu c ñ i tư ng ñư c h tr lãi su t; ñ nh kỳ báo cáo Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ñ ki m tra, giám sát tình hình h tr lãi su t. 2. Th i h n vay ñư c h tr lãi su t t i ña là 08 tháng ñ i v i các kho n vay theo h p ñ ng tín d ng ñư c ký k t và gi i ngân trong kho ng th i gian t ngày 01 tháng 02 ñ n ngày 31 tháng 12 năm 2009. 3. M c lãi su t h tr cho khách hàng vay là 4%/năm, tính trên s ti n vay và th i h n cho vay th c t n m trong kho ng th i gian quy ñ nh t i kho n 2 ði u này; khi thu lãi cho vay, các ngân hàng thương m i gi m tr s ti n lãi ph i tr cho khách hàng vay. ði u 4. T ch c th c hi n 1. Quy t ñ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. 2. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì, ph i h p v i B Tài chính hư ng d n và ki m tra, giám sát vi c th c hi n nghiêm Quy t ñ nh này. 3. Trách nhi m c a ngân hàng thương m i và khách hàng vay a) ð i v i ngân hàng thương m i: .vn - Th c hi n vi c h tr lãi su t cho khách hàng vay theo ñúng quy ñ nh c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; am - Trong 10 ngày ñ u tháng 02 năm 2009, g i gi y ñăng ký và k ho ch h tr lãi su t cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và th c hi n ngay vi c h tr lãi su t cho khách hàng vay; ietn - Áp d ng cơ ch và lãi su t cho vay thông thư ng khi ký k t h p ñ ng tín d ng; ñ n kỳ h n thu lãi ti n vay c a khách hàng, các ngân hàng thương m i th c hi n vi c gi m tr s ti n tV lãi b ng 4%/năm tính trên s ti n vay và th i h n cho vay th c t phát sinh trong năm 2009; các ua ngân hàng thương m i ñư c hoàn tr s ti n lãi gi m tr này t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trên cơ s báo cáo ñ nh kỳ hàng quý; .L - Ngày 10 c a tháng ñ u quý g i báo cáo s ti n h tr lãi su t và ñăng ký s ti n h tr ww lãi su t c a quý ti p theo cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. b) Khách hàng vay thu c ñ i tư ng h tr lãi su t g i gi y ñ ngh h tr lãi su t cho các w ngân hàng thương m i nơi vay v n ñ ñư c h tr lãi su t. 4. Th ng ñ c ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ñ ng qu n tr , T ng Giám ñ c các ngân hàng thương m i ch u trách nhi m thi hành Quy t ñ nh này./.
  3. Ni nh n: KT. TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ð ng; PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BCð TW v phòng, ch ng tham nhũng; - HðND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ð ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ñ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; Nguy n Sinh Hùng - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các ñoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TTðT, các V , C c, ñơn v tr c thu c, Công báo; .vn - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). tnam PH L C tVie CÁC KHO N VAY NGÂN HÀNG NG N H N (V N LƯU ð NG) B NG ð NG VI T NAM C A KHÁCH HÀNG VAY KHÔNG THU C ð I TƯ NG H TR LÃI SU T ðƯ C TH NG ua KÊ THEO NGÀNH, LĨNH V C (Ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 131/Qð-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng .L Chính ph ) www 1. Ngành Công nghi p khai thác m . 2. Ho t ñ ng tài chính. 3. Ngành qu n lý nhà nư c và an ninh qu c phòng, ð ng, ñoàn th , b o ñ m xã h i b t bu c. 4. Giáo d c và ñào t o. 5. Y t và ho t ñ ng c u tr xã h i. 6. Ho t ñ ng văn hóa, th thao. 7. Ho t ñ ng liên quan ñ n kinh doanh tài s n và d ch v tư v n (tr ho t ñ ng ñ u tư xây d ng nhà cho ngư i có thu nh p th p). 8. Ho t ñ ng ph c v cá nhân và công c ng (bao g m c cho vay thông qua th tín d ng). 9. Ho t ñ ng d ch v t i h gia ñình. 10. Ho t ñ ng các t ch c qu c t . 11. Nh p kh u nh ng m t hàng tiêu dùng. 12. ð u tư và kinh doanh ch ng khoán. 13. Kinh doanh b t ñ ng s n dư i hình th c mua, bán quy n s d ng ñ t.
Đồng bộ tài khoản