intTypePromotion=1

Quyết định 1310/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
185
lượt xem
16
download

Quyết định 1310/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1310/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế vay vốn giữa các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1310/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc S è  1310/2001/Q§­N H N N   T n g µ y  15 th¸ng 10 n¨ m  2001 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h   Q u y  ch Õ   vay v è n  ÷ a c¸c t æ  ch øc  t Ý n d ô n g gi Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc   ­ C¨n  cø  LuËt c¸c tæ  chøc tÝn dông  sè  02/1997/QH10  ngµy  12/12/1997;  ­ C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýcña    é   µ  ¬  l  c¸c B v c quan ngang   Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýn  ông.   ®Ò ngh c V tr VT d Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1: Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   ch vay  èn  ÷a v gi   c¸ctæ    chøc  Ýn  ông. td §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  2: Quy ®Þ n c hi l   15  k t  kv thay thÕ      c¸c Quy Õt  nh  è  ®Þ s 114/Q§­ NH14  µy  ng 21/6/1993  ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  h Nh n   vi ban  µnh  h “Quy  Õ   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ch tæ  v ho   c thÞ  êng  ªnng©n  µng  µ  éi quy  ¹t®éng  ña  Þ  êng  ªnng©n  µng”; tr li   h vN  ho   c th tr li   h   Quy Õt  nh   è  ®Þ s 190/Q§­ NH14   µy  ng 6/10/1993  ña  èng  c  ©n   µng  c Th ®è Ng h Nhµ   íc vÒ   Öc    n   vi bæ sung, söa  æi  ét  è  iÒu  ña    ® m s® c Quy  Õ   µ  éi quy  ch v n   ho¹t ®éng  cña thÞ tr ng li  ng©n  hµng; ChØ  thÞ sè  07/CT­  ngµy    ê ªn NH 7/10/1992  ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   c Ng h Nh n   quan  Ö   Ýn  ông  ÷a    chøc  htd gi c¸c tæ  tÝn  ông;Quy Õt  nh  è  d   ®Þ s 130/Q§­ NH1   µy  ng 7/7/1993  ña  èng  c  ©n   c Th ®è Ng hµng  µ   ícvÒ     Êt cho  Nh n   l∙su   i vay    Þ  êng  ªnng©n  µng;Quy Õt  nh   trªnth tr li   h   ®Þ sè 132/Q§­ NH14   µy  ng 10/7/1993  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   c Th ®è Ng h Nh n   viÖc  µnh  Ëp  Þ  êng  ªnng©n  µng;Quy Õt  nh  è  th l th tr li   h   ®Þ s 134/Q§­ NH14  µy  ng 14/7/1993 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc    Th ®è Ng h Nh n   vi c«ng  Ën  µnh    nh th viªn thÞ  êng  ªnng©n  µng; Quy Õt  nh  è  tr li   h   ®Þ s 136/Q§­ NH2   µy  ng 20/7/1993  ña  c Thèng  c  ©n   µng  µ   ícvÒ   ®è Ng h Nh n   møc  ng  ãp ®ã g kinh phÝ    tham    Þ  ­ gia th tr êng li  ng©n  hµng; Quy Õt ®Þnh  sè  189/Q§­ ªn NH14  ngµy 6/10/1993 cña  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  ®è Ng h Nh n   vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch b¶o    l∙nhvay  èn  v trªnthÞ  êng  ªnng©n  µng.   tr li   h
  2. 2 §i Ò u  Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  Ýn  ông,thñ tr ng    n   3:  V¨n    tr VT d     ë c¸c ®¬ vÞ  ã  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    c li   thu Ng h Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íc tØnh, thµnh  è, Chñ   Þch  éi  ng  n    ph   t H ®å qu¶n  Þ, Tæng   tr   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  Þu  ®è c¸c tæ  td ch tr¸ch nhiÖm     µnh    thih Quy Õt  nh   ®Þ nµy.
  3. 3 Q u y  c h Õ v a y v è n  gi ÷ a c¸c t æ  c h ø c  t Ý n d ô n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1310/2001/Q§­   NHNN   µy  ng 15/10/2001 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)   Th ®è Ng h Nh n §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh Quy  Õ  nµy  ch   quy  nh  ®Þ quan  Ö   h cho  vay,®i    vay  ÷a c¸c tæ  gi     chøc  Ýn  t dông  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam,  ho   t i   nh»m  b¶o  ¶m   ® kh¶ n¨ng  thanh    µ  ö  ông  to¸nv s d cã  Öu  hi qu¶  ån  èn  ña    chøc  Ýn  ông. ngu v c c¸ctæ  td §i Ò u      Ých  õng÷ 2. Gi¶ith t  Trong  Quy  Õ   µy    Ëtng÷  íi y  îchiÓu    ch n c¸cthu   d  ®© ®   nh sau: 1. "Vay  èn  ÷a c¸c tæ    v gi     chøc  Ýn  ông" lµ viÖc  Êp  Ýn  ông  íih×nh  td    ctd d  thøc cho    vay  ña tæ  c   chøc  Ýn  ông  td (bªncho    vay)cho  ét  chøc  Ýn  ông    m tæ  td kh¸c(bªnvay)theo quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt c¸ctæ          ®Þ t i 47      chøc  Ýn  ông. td   2. "Thêih¹n      cho  vay"Lµ    kho¶ng  êigian tÝnh  õ khibªn  th     t    vay  Ën  Òn  nh ti vay  n    tr¶h Õt  î gèc,l∙tiÒn vay  µ    ¹  Ý  Õu  ã) cho  ®Õ khi    n    i   v c¸c lo iph (n c   bªn    cho vay.C¸c    bªn  ã  Ó  c th tho¶  Ën  thu chia thêih¹n     cho  vay  µnh    ú  ¹n    î th c¸c k h tr¶n   kh¸cnhau.   3. "H¹n møc  Ýn  ông" lµmøc    î cho      td    dn  vay  èi®a  îcduy  ×trong m ét  t  ®   tr     thêih¹n nhÊt ®Þnh       theo tho¶ thuËn  ÷a bªn      gi   cho  vay  µ  vay. v bªn    §i Ò u    èit ng ¸p dông 3. §  î     C¸c  chøc  Ýn  ông  îc thµnh  Ëp,ho¹t®éng    Öt Nam   tæ  td ®  l    ë Vi   theo    quy ®Þnh  ña  Ët c¸ctæ  c Lu     chøc  Ýn  ông,bao  å m: td   g 1.Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i,ng©n  µng    iÓn,ng©n  µng  u  ,ng©n    h th m  h ph¸ttr   h ®Ç t  hµng  Ýnh  ch s¸ch,ng©n  µng  îp t¸c.   h h  2.Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµit¹ ViÖtNam;  ©n  µng  ªndoanh.    ng h n     i   Ng h li   3.C¸c  chøc  Ýn  ông    ©n  µng.   tæ  td phing h 4.Quü   Ýn  ông  ©n  ©n.   td nh d §i Ò u    4. Nguyªn  ¾c  vay  µ  i  t cho  v ® vay Khithùc hiÖn  Öc      vi cho  vay,®i    vay    ph¶ib¶o  ¶m     c¸cbªn    ® c¸cnguyªn t¾c    sau: 1. Bªn vay ph¶i hoµn    î  èc, l∙ tiÒn    tr¶ n g   i   vay  µ    ¹  Ý   Õu  ã) v c¸c lo iph (n c  ®óng  ¹n cho  cho  h  bªn  vay. 2. ViÖc    cho vay,®i    vay  ÷a c¸c bªn  gi     ph¶ib¶o  ¶m   toµn,phï hîp  íi   ® an      v  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam   µ       v th«ng  Ö  èc  Õ. l qu t
  4. 4 §i Ò u    êih¹n  vay 5. Th   cho  1.Cho    vay  ¾n  ¹n:tèi a  n   th¸ng.  ng h     ®Õ 12  ®   2.Cho    vay  trungh¹n:Tõ    th¸ng®Õ n   th¸ng.     trªn12    60  3.Cho    vay  µih¹n:tõtrªn60  d         th¸ng. §i Ò u      Êtcho  6. L∙isu   vay 1. L∙isuÊt cho       vay  c¸cbªn  do    tho¶ thuËn,phïhîp víi          quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. 2. C¸c    bªn  ã  Ó  c th tho¶  Ën    ông    Êt qu¸ h¹n  i víi è  Òn vay  thu ¸p d l∙su     ®è     ti   i s kh«ng  µn    ng  ¹n  µ  ho tr¶®ó h v kh«ng  îcbªn  ®  cho vay    ¹n.L∙isuÊt qu¸ h¹n  gia h        tèi a    b»ng  ® 150%     Êtcho  l∙su   i vay. §i Ò u    7. B¶o  ¶m   Òn vay ® ti   C¸c  bªn  tho¶  Ën  Öc  dông  thu vi ¸p  hoÆc   kh«ng  dông  ×nh  ¸p  h thøc    b¶o ®¶m   i víikho¶n  ®è     vay trong tõng  êng  îp cô  Ó. H×nh    tr h   th   thøc b¶o  ¶m     ® cho kho¶n vay bao  å m   g b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n, b¶o    ña  ét  chøc  Ýn  t    l∙nh c m tæ  t dông kh¸c.ViÖc  dông  ×nh    ¸p  h thøc b¶o  ¶m   µ  ö  ýtµis¶n  ® v x l    b¶o  ¶m   Òn ® ti   vay  îcthùc hiÖn  ®    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    ¬ng  8. Ph thøc cho    vay C¸c  bªn tho¶ thuËn    ông  ¬ng    ¸p d ph thøc cho    vay  õng  Çn,theo  ¹n  t l  h møc   tÝn  ông  d hoÆc     ¬ng  c¸cph thøc kh¸cphïhîp víi             quy  nh  ña  c¸c ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u  .§ång  Òn giao dÞch 9  ti     1. C¸c  chøc  Ýn  ông  îc thùc hiÖn    tæ  td ®    cho vay,®i    vay  Én  l nhau b»ng  §ångViÖtNam.   2.    Tæ chøc  Ýn  ông  îc cho  td ®  vay b»ng  ¹itÖ  ngo   hoÆc   i  ® vay b»ng  ngo¹itÖ    hoÆc   îc thùc hiÖn  cho  ®    c¶  vay  µ  i  v ® vay  b»ng  ¹itÖ,trªnc¬  ë  ngo       s ph¹m    ¹t®éng  ¹ihèi® îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp. viho   ngo       h Nh n   ph §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña    10. Quy v ngh v c c¸cbªn 1.Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  cho    v ngh v c bªn  vay a. Yªu  Çu  vay    c bªn  cung  Êp    µiliÖu cÇn  Õtli   c c¸ct     thi   ªnquan  n   ®Õ kho¶n  vay;tõ chèiyªu  Çu        c xin vay  ña  c bªn vay  Õu  Êy  n th kh«ng    iÒu  Ön    ®ñ ® ki cho vay; b. Cã   Òn    quy yªu  Çu  c bªn vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  i  íikho¶n  t  ®è v   cho  vay; c. Gia  ¹n    h kho¶n  vay, ®iÒu    chØnh    ú  ¹n    î;gi¶m    Êt cho  c¸c k h tr¶ n   l∙ su   i vay,chuyÓn  îqu¸ h¹n;   n   
  5. 5 d. Yªu  Çu    c bªn  vay    î tr ch¹n  Õu    tr¶n   í   n c¸c bªn  ã  c tho¶ thuËn  Ò   Öc      v vi tr¶ nî tr c h¹n,c¸c ®iÒu  Ön  µm      í      ki l ph¸tsinh nghÜa  ô    v ph¶itr¶nî tr c h¹n  ña          í  c bªn vay  µ  vay    ¹m  ét  v bªn  viph m trong c¸c®iÒu  Ön  ;    ki ®ã ®.    n   ¹n    îm µ   vay,bªn  Khi®Õ h tr¶n   bªn    b¶o    l∙nhkh«ng  ùc hiÖn  y    th   ®Ç ®ñ nghÜa  ô  ña  × nh,  Õu    kh«ng  ã  vc m n c¸c bªn  c tho¶ thuËn  µo    n kh¸c,th× bªn        cho vay  ã  Òn  ö  ýtµis¶n  c quy x l    b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay hoÆc   ëikiÖn  kh   bªn vay,bªn    b¶o    l∙nhtheo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   e.Thùc  Ön      hi c¸ccam  Õt  ∙  k ® tho¶ thuËn  íi   v   vay. bªn  2.Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  vay   v ngh v c bªn  Tr¶  î®Çy    µ  ng  ¹n  gèc,l∙vµ    ¹ phÝ  Õu  ã)theo  n  ®ñ v ®ó h c¶      c¸clo i i   (n c   tho¶  thuËn; b. Cung  Êp    c trung thùc c¸c th«ng    µiliÖu cã  ªnquan       tin,   t   li   theo  cÇu   yªu  cña  cho  bªn  vay; c.Cã   Òn    î tr ch¹n  Õu      quy tr¶n   í   n haibªn  ã  c tho¶ thuËn    hoÆc     îcbªn  khi®   cho  vay  Êp  Ën; ch thu   d.Thùc  Ön      hi c¸ccam  Õt  k kh¸c®∙    tho¶ thuËn  íi   v   cho  bªn  vay; ®.  ëikiÖn  cho  Kh   bªn  vay  theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtn Õu  cho       bªn  vay viph¹m      c¸ccam   Õt  ∙  k ® tho¶ thuËn.   §i Ò u  .Ch Õ    th«ng      11   ®é   tinb¸o c¸o Tæ  chøc  Ýn  ông  td ph¶i tæng  îp, b¸o    h  c¸o  ©n   µng  µ   íc t×nh  Ng h Nh n   h×nh  ùc hiÖn  cho  th     vay  µ  ®i  v   vay  íic¸c tæ  v     chøc  Ýn  ông  td kh¸c theo      quy ®Þnh cña  ©n  µng  µ   íc.   Ng h Nh n §i Ò u      12. Tæ chøc  ùchiÖn th   Tæ  chøc  Ýn  ông  td c¨n  vµo  cø  quy  Õ   nµy  µ    ch   v c¸c v¨n b¶n quy  ¹m   ph ph¸p  Ëtkh¸c cã  ªnquan    híng  Én  Öc  lu     li   ®Ó   d vi cho  vay  µ  i  v ® vay  i  íic¸c ®è v     tæ chøc  Ýn  ông  td kh¸c,phï hîp  íi® Æc   iÓ m   µ    ×nh  chøc  ña        v  ® v m« h tæ  c tæ chøc  Ýn  ông. td §i Ò u    Öc    13. Vi bæ sung,söa  æi    ® Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n   ch n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2