Quyết định 1318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định 1318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng mức đầu tư dự án xây dựng cầu Cần Thơ trên Quốc lộ 1A

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  1318/Q§­T T g   th n g µ y 03  th¸ng 10 n¨ m   2001 V Ò  vi Ö c  hª  u y Ö t t æ n g  m ø c p d  ® Ç u  t   ù  ¸n x © y   ù n g  c Ç u  C Ç n   h ¬  trªn q u è c lé  A   d d T 1 Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; X Ðt ®Ò  nghÞ   ña  é   c B Giao  th«ng  Ën    v t¶i(v¨n b¶n sè    596/GTVT­ KH§T   µy  th¸ng 3  ng 05    n¨m  2001, vµ  è    s 2410/GTVT­KH§T   µy  th¸ng  ng 25  7 n¨m 2001),ý  Õn  È m   nh  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Ç u      ki th ®Þ c B K ho v§ t (v¨n b¶n  è    s 4631 BKH/VPT§  µy  th¸ng 7  ng 11    n¨m  2001), Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. P hª  Öt  duy tæng møc   u    ù  x©y  ùng  Çu  Ç n   ¬  ®Ç t d ¸n  d c C Th trªnquèc  é1A      l   nh sau: Tæng  møc  u    ®Ç t37.006  iÖu Yªn  Ët  tr   Nh B¶n  ¬ng  ¬ng  (t ® 4.832  û VN§,  t  theo tûgi¸: USD   108       1  =  Yªn  14.100  =  VN§). §i Ò u    2. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ý nh  ñ, c¸c  µnh  ã    thu Ch ph   ng c liªnquan, Ch ñ   Þch  y    t ñ ban  ©n  nh d © n tØnh  Ü nh  V Long  µ  ñ   Þch  y  v Ch t ñ ban  © n  © n  nh d tØnh  Ç n   ¬  Þu  C Th ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản