Quyết định 132/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định 132/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 132/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 132/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® cña  é  tr g  bé  tµi b ën  ch Ý n h  S è  132/2002/Q§/BT C   n g µ y 21  th¸ng 10 n¨ m   2002 V Ò  viÖc  öa ® æ i  thu Õ  s u Êt  s thu Õ  n h Ë p  kh È u  cña  ét sè m Æ t  h µ n g  thuéc n h ã m  2709  m vµ 2710 trong Bi Ó u  thu Õ  thu Õ  n h Ë p  k h È u  u  ®∙i bé  ëng bé   chÝnh tr tµi C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   15/CP  sè  ngµy  02/03/1993 cña  ChÝnh  phñ    vÒ nhiÖm     vô, quyÒn  h¹n  tr¸ch nhiÖm   vµ    qu¶n    lý Nhµ     níc cña Bé,    C¬ quan  ngang Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  khung  cø  thuÕ suÊt quy    ®Þnh  i t¹ BiÓu    thuÕ nhËp khÈu theo  Danh  môc  nhãm  hµng chÞu thuÕ ban  hµnh kÌm theo NghÞ  quyÕt  63/NQ­ sè  UBTVQH10  ngµy  10/10/1998 cña  ban  êng  Quèc      ñy  th vô  héikhãa  X; C¨n  ®iÒu  NghÞ   cø  1  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy  17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/05/1998; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  thuÕ;    Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1: Söa ®æi møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙icña  u    mét sè  m Æt   hµng thuéc    nhãm   2709  2710  vµ  quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt    ®Þnh  90/2002/ sè  Q§/BTC  ngµy  11/7/2002 vµ  QuyÕt  ®Þnh  sè  109/2002/Q§/BTC  ngµy  16/9/2002 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh  Bé    thµnh møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  u      sau: ®∙imíinh  M∙  sè M«     t¶ nhãm,  Æt   m hµng ThuÕ   suÊt  (%) Nhã Ph©n   m nhãm 1 2 3 4 5 2709 DÇu     c¸c    má vµ  lo¹idÇu  thu  îc  c¸c  ® tõ  kho¸ng chÊt  chøa bitum, ë    d¹ng th« 2709 00 10 ­DÇu       th« (dÇu má) 15 2709 00 20 ­Condensate   5 2709 00 90 ­Lo¹ikh¸c     15
  2. 2 2710 DÇu     c¸c    má vµ  lo¹idÇu   thu  îc  c¸c  ® tõ  kho¸ng  chÊt  chøa  tum,  d¹ng  bi­ trõ  th«;  c¸c  chÕ   phÈm   cha  îc  ® chi  tiÕt ho Æc     ghi ë      n¬i kh¸c  tû cã  träng  dÇu     Æc   má ho c¸c    lo¹idÇu   thu  îc tõ  ®   c¸c  kho¸ng  chÊt  chøa  bi­ tum  chiÕm  tõ 70%  trë lªn,   nh÷ng     lo¹idÇu   nµy  thµnh  lµ  phÇn   c¬  b¶n  cña  chÕ   c¸c  phÈm   ®ã ­ DÇu     c¸c  idÇu   má vµ  lo¹  thu  îc tõ    ®   c¸c kho¸ng  chÊt chøa  tum      bi­ trõ d¹ng      th«;c¸c chÕ  phÈm   cha  îcchitiÕthoÆc     n¬i ®       ghië    kh¸ccã      tûträng dÇu      má hoÆc       c¸clo¹ dÇu  i thu ® îc tõ c¸c kho¸ng chÊt chøa bi­ tum  chiÕm    tõ 70%       trë lªn,nh÷ng  i lo¹  dÇu  nµy  lµ thµnh    phÇn  b¶n  c¬  cña   c¸c chÕ   phÈm   ®ã: 2710 11 ­­DÇu      nhÑ  c¸cchÕ  vµ    phÈm: 2710 11 11 ­­­X¨ng      ®éng  cã  c¬  pha  ch×,lo¹ cao    i   cÊp 25 2710 11 12 ­ ­ ­ X¨ng      ®éng  kh«ng  c¬  pha  ch×,lo¹    i cao  25 cÊp 2710 11 13 ­­­         X¨ng  ®éng  cã  c¬  pha  ch×, lo¹    i th«ng  25 dông  2710 11 14 ­ ­ ­  X¨ng ®éng   kh«ng pha ch×,  i c¬  lo¹  25 th«ng  dông 2710 11 15 ­­­X¨ng      ®éng  kh¸c,cã  c¬    pha  ch× 25 2710 11 16 ­­­X¨ng      ®éng  kh¸c,kh«ng  c¬    pha  ch×  25 2710 11 17 ­­­X¨ng      m¸y  bay 15 2710 11 21 ­­­X¨ng      tr¾ng 10 2710 11 22 ­ ­ ­ X¨ng      dung  m«i  hµm  îng chÊt th¬m  cã  l     thÊp,díi       1% 10 2710 11 23 ­­­X¨ng      dung  m«i  kh¸c 10 2710 11 24 ­ ­ ­ Naptha,Reformate vµ            c¸c chÕ  phÈm   kh¸c®Ó     pha  chÕ  x¨ng 25 2710 11 25 ­­­DÇu       nhÑ  kh¸c 25 2710 11 29 ­­­Lo¹ikh¸c       25 2710 19 ­­Lo¹ikh¸c:      ­  ­  ­  C¸c  idÇu  lo¹  trung  b×nh  c¸c  vµ  chÕ  phÈm:  2710 19 11 ­­­­DÇu         ho¶  th«ng  dông 5 2710 19 12 ­­­­DÇu         ho¶  kh¸ckÓ  dÇu      c¶  ho¸ h¬i 5 2710 19 13 ­ ­ ­ ­ NhiªnliÖu bay  ®é           cã  chíp ch¸y tõ 23        25 ®é      C trëlªn 2710 19 14 ­ ­ ­­ NhiªnliÖu bay  ®é           cã  chíp ch¸ydíi       23  25 ®é    C 2710 19 15 ­­­­Paraphinm¹ch          th¼ng 10 2710 19 19 ­  ­  DÇu   ­  ­  trung  b×nh  kh¸c  c¸c  vµ  chÕ  10 phÈm   ­­­Lo¹ikh¸c:       2710 19 21 ­­­­DÇu         gèc    ®Ó pha  chÕ  dÇu  nhên 10 2710 19 22 ­ ­ ­ ­ DÇu          b«itr¬n dïng    cho  ®éng  m¸y  c¬  5 bay
  3. 3 2710 19 23 ­­­­DÇu             b«itr¬nkh¸c 20 2710 19 24 ­­­­Mì         b«itr¬n 10 2710 19 25 ­­­­DÇu         dïng trongbé      h∙m  thuû lùc   3 2710 19 26 ­ ­ ­ ­ DÇu        biÕn thÕ  dÇu  vµ  cho  phËn  bé  10 ng¾t  m¹ch ®iÖn 2710 19 27 ­ ­ ­ ­ Nhiªn liÖu         ®iªzen  cho ®éng  tèc c¬    0 ®é  cao 2710 19 28 ­­­­NhiªnliÖu ®iªzen kh¸c               0 2710 19 29 ­­­­DÇu         nhiªnliÖu kh¸c     0 2710 19 30 ­­­­Lo¹ikh¸c         10 2710 90 00 ­Lo¹ikh¸c     10 §iÒu    2: QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ¸p dông  vµ    cho    c¸cTê  khai hµng    nhËp khÈu  nép  ®∙  cho  quan  c¬  H¶i quan  ngµy  tõ  23/10/2002.   Nh÷ng  quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quyÕt ®Þnh    nµy ®Òu     b∙ibá.    
Đồng bộ tài khoản