Quyết định 132/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
98
lượt xem
2
download

Quyết định 132/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 132/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 132/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  s è  132/2002/q ®­ttg  th n g µ y  8 th¸ng 10 n¨ m  2002 v Ò   Ö c gi¶i u y Õ t ® Ê t s¶ n xu Ê t  vi  q v µ   Ê t    h o  ® å n g   µ o  d © n  té c  ® ëc b thi Ó u s è   t¹i ç  ë  t © y n g u yªn  ch thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  LuËt  t  ai  µy  th¸ng 7  cø  ®Ê ® ng 14    n¨m 1993  µ  Ët  öa  æi, bæ   v Lu s ®   sung  ét  è  iÒu  Ët  t  ai  µy  th¸ng 12  m s® Lu ®Ê ® ng 2    n¨m  1998; LuËt  öa  æi,    s® bæ   sung  ét  è  iÒu  Ët ®Êt  ai ngµy  th¸ng6  m s® Lu   ®  29    n¨m  2001; C¨n  NghÞ   Õt  è  NQ/TW   µy  th¸ng 1  cø  quy s 10­ ng 18    n¨m 2002  ña  é   cB ChÝnh  Þ; tr C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 168/2001/Q§­TTg  µy  th¸ng 10  ng 30    n¨m  2001  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Öc  nh  íng dµih¹n,kÕ   ¹ch 5  Th t   ph vi ®Þ h       ho   n¨m  2001­2005  vµ  ÷ng    nh gi¶iph¸p c¬    b¶n    iÓnkinh tÕ     éivïng T ©y  ph¸ttr     ­x∙h     Nguyªn; X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n, quy Õt  Þ nh ® §i Ò u      Õt  t  ®ång  µo  ©n  écthiÓu  è  ¹i ç    ©y   1. Gi¶iquy ®Ê cho  bd t  s t  ch ë T Nguyªn,nh»m   ¶m     ® b¶o  cho  ng  µo  èng  ®å bs b»ng  Ò   ngh s¶n  Êt n«ng,l©m   xu     nghiÖp  ã  t  c ®Ê s¶n  Êt vµ  t        nh  µ  õng  íc n©ng  xu   ®Ê ë ®Ó æn ®Þ vt b  cao  i®ê   sèng, t¨ng cêng  èi®oµn  Õt  ©n  éc,thóc ®Èy    iÓn kinh tÕ      éi,    kh   kd t    ph¸ttr     ­ x∙ h   b¶o  ¶m   ninh quèc  ® an    phßng    a  µn  ©y  trªn®Þ b T Nguyªn. § Õn  Õt  h n¨m  2003  ¬  c b¶n    Õt  gi¶iquy xong  t  ®Ê cho  é  ng  µo  ©n   h ®å bd técthiÓu sè  ¹ chç  a  ã      t  i ch c hoÆc   a  ã    t  ch c ®ñ ®Ê s¶n  Êtvµ  a  ã  t  . xu   ch c ®Ê ë §i Ò u    2. Møc giao tèithiÓu  t     ®Ê s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp  µ  t      v ®Ê ë cho 1  é  µ:1,0 ha  t  ¬ng, rÉy  h l     ®Ê n   hoÆc     ®Êt  éng  óa níc1  ô  0,5 ha  ru l     v hoÆc     0,3 ha  t  óa níc2  ô  µ  ®Ê l     v v 400  2  t  ; ®èi víi t  ã  ên  ©y  ©u  m ®Ê ë       ®Ê c v c l n¨m  × c¨nth     cø  µo  v kh¶  n¨ng khai th¸cthùc  Õ  ña  ên  ©y  µ  ×nh  ×nh  Õu  t  ô     tc v c vt h thi ®Ê c thÓ    õng n¬i®Ó   ã  ë t     c møc  giao phïhîp.Trêng  îp kh«ng  ã  t      h  c ®Ê n«ng  nghiÖp  th× giao  t  ©m   ®Ê l nghiÖp, møc     giao theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 163/1999/N§­   CP ngµy  th¸ng 11  16    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v giao  t, cho  ®Ê   thuª ®Êt  ©m     l nghiÖp  cho  chøc,hé    nh  µ    ©n  ö  ông    nh  ©u  µivµo  tæ    gia ®× v c¸ nh sd æn ®Þ l d  m ôc  ch  ©m  ®Ý l nghiÖp. §i Ò u    3. Nguyªn  ¾c    Õt. t gi¶iquy
  2. 2 1. B¶o  ¶m     ® c«ng b»ng, c«ng    khai®Õ n   õng  é, bu«n, lµng    ¬  ë    t h    trªnc s ph¸p  Ëtvµ  Ýnh  lu   ch s¸ch vÒ   t  ai cña  µ   íc.Kh«ng    ®Ê ®   Nh n   xem   Ðt gi¶iquyÕt  x    viÖc  ßi  ¹®Êt  ò. ® l  i c 2. Phï  îp  íiphong  ôc,tËp    h v  t  qu¸n  ña  çi  ©n  éc,g ¾n   íiquy  ¹ch, cmd t  v  ho   kÕ   ¹ch    iÓn kinh tÕ      éi cña  a   ¬ng, híng  n   ôc    ©y  ho ph¸ttr     ­ x∙ h   ®Þ ph   ®Õ m tiªux dùng  n«ng th«n  v¨n minh  Ön  i,b¶o  ån  hi ®¹   t b¶n  ¾c  s v¨n ho¸  ña  õng  ©n   ct d téc. 3. C¸c  é  îc giao  t    h®  ®Ê ph¶itrùc tiÕp     qu¶n  ývµ  ö  ông  t      l  s d ®Ê ®Ó s¶n xuÊt vµ    . Trong  êigian  n¨m    ®Ó ë   th   10  kh«ng  îc chuyÓn  îng,cÇ m   è  íi ®  nh   c d  bÊt cø  ×nh   h thøc  µo. M äi  êng  îp sang  îng,cÇ m   è  ÏbÞ   ¬  n  tr h  nh   c s   c quan  µ   Nh níccã  Èm  Òn    åivµ    th quy thu h   kh«ng  Êp  ¹ . c li §i Ò u    ü   t      4. Qu ®Ê ®Ó giao cho  é  ng  µo  ©n  éc thiÓu  è  ¹i ç  h ®å bd t  s t  ch cha  ã  c hoÆc   a    t  ch ®ñ ®Ê s¶n  Êtvµ  a  ã  t  ,bao  å m: xu   ch c ®Ê ë   g 1.§Êt do        c¸cn«ng,l©m  êng    tr chuyÓn  giao,gå m:   a. §Êt d«ira sau           khiquy  ¹ch l¹   t  a  ö  ông  ho   i®Ê ch s d , hoÆc   t  ®Ê s¶n  Êt xu   kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶. b. §Êt  éc    Õn  íc,gÇn    thu c¸c b n  bu«n, lµng  ña  ng  µo  ©n  éc thiÓu    c ®å bd t  sè  ang  èng. ® s c. §Êt  iÒu    ® chØnh  õ    é  Ën  t c¸c h nh kho¸n  ña    c c¸c n«ng, l©m   êng  ã    tr c diÖn  Ých  îtmøc  ×nh  ©n  t v  b qu chung  ña  a  ¬ng,bao  å m   t  c ®Þ ph   g ®Ê s¶n  Êt xu   n«ng nghiÖp  ångc©y  ¾n  µy,c©y  ©u  tr   ng ng   l n¨m, ®Êt    s¶n  Êtl©m  xu   nghiÖp. 2. §Êt thu håicña       n«ng,l©m  êng  cÊp  ã  Èm  Òn  Õt  nh     tr do  c th quy quy ®Þ trongtr ng  îp cÇn  Õt;  ê h   thi 3. §Êt thu håicña         c¸c doanh  nghiÖp  s¶n  Êt kh«ng  Öu  xu   hi qu¶,sö  ông   d saim ôc  ch    ®Ý hoÆc     Ó; gi¶ith 4. §Êt  iÒu    ® chØnh  õ hé  t   n«ng  ©n  ã  Òu  t  ù nguyÖn  d c nhi ®Ê t   chuyÓn   nhîng l¹quyÒn  ö  ông  t  ã ®Ò n   ïtheo quy  nh  ña     i sd ®Ê (c   b    ®Þ c ph¸p luËt)   ; 5.§Êt giµnh     cho  nhu  Çu  c c«ng  ch  chÝnh  Òn    Ý do  quy x∙qu¶n  ý; l 6.Khaihoang  t  èng ®åi nóiträc, t  a  ö  ông;     ®Ê tr        ®Ê ch s d 7. §Êt  ©m    l nghiÖp  ã  îp  û,®Êt  ã  õng  Ìo kiÖt,hiÖu  c h thu   cr ngh     qu¶ kinh  tÕ  Êp  îc phÐp   th ®   chuyÓn  æi  ôc   ch   ö  ông  ® m ®Ý sd sang s¶n  Êt  xu n«ng  nghiÖp  ùc hiÖn  ñ  ôc  (th   th t chuyÓn  æi  ôc   ch  ö  ông  t  ® m ®Ý sd ®Ê theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ   t  ai vµ      ®Ê ®   b¶o  Ö     iÓnrõng). v ph¸ttr   §i Ò u    Ò     Ý  ùchiÖn. 5. V kinhph th   1.Ng ©n    s¸ch Trung  ng  ç  î   ¬ h tr : ­ Khai hoang  ×nh  ©n  tr Öu ®ång/ha;§èi víihé  ng  µo  ù tæ      b qu 4,0  i         ®å b t  chøc  khaihoang    theo quy  ¹ch th× còng  îchç  î   ho     ®   tr  theo møc  µy;   n ­ TiÒn  n   ï c«ng    ®Ò b   khaihoang,hoa  î(nÕu  ã) khithu håi®Êt  ña        l  i c      c c¸c hé    nh, kh«ng      iÖu®ång/ha. gia®×   qu¸ 4,0 tr   2.§èivíi   Þvên  ©y        tr   gi¸ c ph¶ithu håi:   
  3. 3 a.Trêng  îp vên  ©y  ña    h  c c doanh nghiÖp  µ   íc: Nh n N Õ u   vèn  ©n  do  ng s¸ch  u    ®Ç t cho  doanh  nghiÖp  µ   íc th×    Nh n   ghi gi¶m  vèn cho  doanh  nghiÖp ¬ng  t øng  íigi¸trÞ thùc tÕ  ên  ©y  v        v c sau    îc®¸nh  khi®   gi¸l¹vµ    îcho  êid©n  îcgiao vên  ©y;     ghin   i ng   ®    c N Õ u   doanh  do  nghiÖp vay  èn  Ýn  ông    u    ×  îc khoanh  î, vtd ®Ó ®Ç t th ®   n  Ng ©n s¸ch Nhµ   íchç  î   Êtcho  chøc  Ýn  ông.   n   tr  i l∙su   tæ  td b. §èi víivên  ©y       c thu  åi cña    h  c¸c doanh nghiÖp  ©n  d doanh  µ  ña    v c c¸ nh©n  doanh  do  nghiÖp  µ    ©n  ù ®Ç u    × sö  ông  ©n  v c¸ nh t  tth   d ng s¸ch ®Þa  ­   ph ¬ng    ö  ý. ®Ó x l 3. Nh÷ng  é  îcgiao ®Êt  ã  ên  ©y  ©u    h®    c v c l n¨m  × ghinî (kh«ng  Ýnh    th       t l∙i suÊt)gi¸trÞvên  ©y  ¹ thêi®iÓ m   îcgiao.Thêigian tr¶nî phïhîp víi     c t    i ®                chu  ú  k kinh tÕ  µ  êigian    v th   kinh doanh    cßn  ¹ cña  ên  ©y, nhng  èi®a   µ 10  li  vc  t   l   n¨m.   §èivíihé    î tr c thêih¹n      tr¶n   í     quy  nh  îc gi¶m    ®Þ ®  gi¸,møc  gi¶m  ô  Ó  Bé  c th do  TµichÝnh    quy  nh. ®Þ Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh  ©y  T Nguyªn  chØ  o  Öc    åi ®¹ vi thu h   nî vên  ©y  ña    é  îc giao  t  ã  ¾n   íivên  ©y    õng  a   ¬ng.   c c c¸c h ®   ®Ê c g v  c ët ®Þ ph   Nguån  î thu ® îc,tr ch Õt      èn  n      í  ®Ó tr¶v cho  ñ  ên  ©y, sè  ch v c   cßn  ¹ ®Ó   u    l  i ®Ç t h¹ tÇng  ¬  ë    c s giao th«ng,thuû lî  iÖn,nícs¹ch ë  a  ¬ng.       i® ,      ®Þ ph 4. Bé  µichÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu     vµo  ¬ng    ô  Ó  ña    T    K ho   § tc¨n cø  ph ¸n c th c tõng tØnh  îc cÊp  ã  Èm  Òn  ®  c th quy phª  Öt  ã  duy c tr¸chnhiÖ m   è  Ý ®ñ   èn    b tr   v trong 2    n¨m  (2002  µ  v 2003) ®Ó   ùc hiÖn.N¨m     th     2002  ¹m  t øng  ícnguån  èn  tr   v ng©n  s¸ch Trung  ng,phÇn    ¬  cßn  ¹bè  Ýtrong dù    ©n  l   tr   i   to¸nng s¸ch n¨m    2003. §i Ò u    ×nh  6. H thøc giao ®Êt  µ      v qu¶n  ýsö  ông  t  ai. l  d ®Ê ® 1.§èivíi t       ®Ê s¶n  Êt: xu Hé   ng  µo  ©n   éc  Óu  è  ¹  ç  èng  ®å b d t thi s t ich s b»ng nghÒ  n«ng,  ©m   l nghiÖp  a  ã  t  ch c ®Ê hoÆc   a    t  ch ®ñ ®Ê s¶n  Êt cã  xu   nhu  Çu  îcUû   c ®   ban  ©n nh d©n  Êp  ã  Èm  Òn  c c th quy giao ®Êt  ùctiÕp,møc    tr     giao nh    quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ t i 2 cña  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n § Ó   óp  ng  µo  ã  t  gi ®å b c ®Ê s¶n  Êt,b¶o  ¶m     iÓn s¶n  Êt b Òn   xu   ® ph¸ttr   xu   v÷ng,cã  i sèng    nh  ©u  µi,trong thêigian 10    ®ê   æn ®Þ ld       n¨m, hé  ng  µo  îc   ®å b ®   giao  t  ®Ê theo  Quy Õt  nh   µy  ®Þ n kh«ng  îc sang  îng,cÇ m   è  íibÊt    ®  nh   c d  cø h×nh thøc  µo. Tæ   n  chøc, c¸ nh©n  µo  n   Ën     n ®Õ nh sang  îng,cÇ m   è  t  nh   c ®Ê cña  ng  µo  Ï bÞ   ¬  ®å b s   c quan  µ  íccã  Èm  Òn    a   ¬ng  Þch    nh n   th quy ë ®Þ ph t thu kh«ng  ã  åihoµn. cb  Sau    khigiao ®Êt    cho  ng  µo  ©n  éc thiÓu  è  ¹  ç,Uû   ®å bd t  s ti ch   ban  ©n   nh d©n    êng  ã  x∙,ph c tr¸chnhiÖ m   Óm       ki trachÆt  Ï viÖc  ch   qu¶n  ý,sö  ông  t  l  d ®Ê ® îcgiao ®Êt      theo Quy Õt  nh  µy,kh«ng    ®Þ n  ®Ó x¶y    ×nh  ¹ngsang  îng, ra t tr   nh   cÇ m   è  t  ai. c ®Ê ® 2. §èivíi t  :hé    nh  a  ã  t    × ® îcgiao ®Êt    µm  µ       ®Ê ë   gia ®× ch c ®Ê ë th       ®Ó l nh ë, møc     giao    nh quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 2  Quy Õt  nh  µy  µ  îc cÊp  Êy ®Þ n v®  gi   chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    nh  ©u  µi theo  nh quy sd ®Ê æn ®Þ l d  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt.
  4. 4 §i Ò u      7. Tæ chøc  chØ  o  ùc hiÖn. ®¹ th   1. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh  ©y  T Nguyªn  ã  c tr¸chnhiÖ m   µ    r so¸tl¹ danh    i s¸ch cô  Ó  ña    é  Çn  îcgiao ®Êt  ña  a   ¬ng  × nh;   th c c¸c h c ®    c ®Þ ph m   ®ång  êichñ  × phèi hîp  íiBé   th   tr     v   N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Bé     Quèc  phßng, Tæng     c«ng    ty Cao  ViÖt  su  Nam, Tæng   c«ng    µ   ty C phª  ÖtVi   Nam,  Binh  oµn    ® 15, Binh  oµn  tæ  ® 16  chøc  ¾p  Õp  ¹ c¸c n«ng,l©m  êng, s x l    i   tr   c¸c doanh    nghiÖp  n«ng  nghiÖp  µ  íc trªn®Þa   µn  ña  nh n     b c tØnh  theo  íng: h   chuyÓn  giao cho  Ýnh  Òn  a   ¬ng  µn  é  t  ai cha  ö  ông,sö    ch quy ®Þ ph to b ®Ê ®   sd   dông kh«ng  Öu  hi qu¶  µ  ét  Çn  t  ang  ö  ông  v m ph ®Ê ® sd (bao  å m   t  Õn  ­ g ®Ê b n íc,®Êt  Çn    g bu«n, lµng)cña      n«ng, l©m  êng      tr ®Ó giao æn   nh  ©u  µicho    ®Þ l d  ®ång  µo. b Trong n¨m  2002 ph¶ihoµn  µnh  Öc  µm  Ý  iÓ m     ét  è  Ön,    th vi l th ® ë m s huy bu«n, lµng  äng  iÓ m     ót kinh    tr ® ®Ó r   nghiÖ m,  iÒu  ® chØnh    bæ sung  µn  ho chØnh  ¬ng  ®Ó   ph ¸n  trong n¨m    2003  ¬  c b¶n  µn  µnh  Öc  ho th vi giao  t    ®Ê s¶n xuÊtvµ  t      ®Ê ë theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n §ång  êi víiviÖc  th     giao  t  Çn  chøc  èt c«ng    ®Ê c tæ  t  t¸c khuyÕn  n«ng,  khuyÕn  ©m,  l vay  èn, tiªuthô  v   s¶n  È m,  µm  µ   ...thiÕt thùc  óp    ph l nh ë     gi ®ì ®ång  µo  ã    Ëp    nh  µ    Ön cuéc  èng. b c thu nh æn ®Þ v c¶ithi   s Thanh    Óm     Öc  tra,ki tra vi qu¶n  ý,sö  ông  t    a   µn, cã  Ön  l  d ®Ê trªn®Þ b   bi ph¸p ng¨n  õa  µ  ö  ýnghiªm  ng v x l   theo ph¸p  Ëtnh÷ng  µnh    lu   h vimua     b¸n,sang  nhîng,cÇ m   è  t  ai tr¸ph¸p luËtvµ    íi     c ®Ê ®     i     tr¸v   quy  nh  ña  i c¸c ®Þ c Quy Õt  nh   ®Þ nµy. 2. Bé     N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  ñ  ×phèihîp  íic¸c Bé:  ch tr     v    Tµi chÝnh, Tµi nguyªn vµ         M«i  êng  Èm  nh  ¬ng      Õt  t    tr th ®Þ ph ¸n gi¶iquy ®Ê s¶n xuÊt vµ  t    ña      ®Ê ë c c¸c tØnh  theo Quy Õt  nh  µy  íc khiChñ   Þch  û     ®Þ n tr     t U ban nh©n  ©n    d c¸c tØnh  ©y  T Nguyªn  phª  Öt  ¬ng  cô  Ó    Õt  t  duy ph ¸n  th gi¶iquy ®Ê cña tØnh  × nh. m 3. Bé   µi nguyªn vµ    T    M«i  êng  ñ  ×phèihîp cïng Bé   tr ch tr        N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n theo  âi,kiÓm     «n  c  Öc  iÓn khai thùc  Ön  d  tra ® ®è vi tr     hi cña    c¸c tØnh;Bé   µi chÝnh  íng dÉn, kiÓm     Öc  ö  ông    ån  èn    T  h    travi s d c¸c ngu v ®Ó   ùc hiÖn  th   Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 8. Quy ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u 9.  é   ëng    é:  B tr c¸c B N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Tµi    chÝnh, K Õ   ¹ch  µ  Çu ,Tµi nguyªn vµ    ho v§ t      M«i  êng, Lao  ng    ¬ng  tr   ®é ­ Th binh   vµ  héi vµ  é   ëng  ñ   Ö m   û   X∙    B tr Ch nhi U ban  © n   éc,Thèng  c  ©n   µng  D t  ®è Ng h Nhµ   íc ViÖt Nam,  ñ   Þch  û   n    Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh: L© m   ång, § ¾c     §   L ¾c, Gia      Lai,Kon  Tum   Þu  ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n   
Đồng bộ tài khoản