Quyết định 132/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
3
download

Quyết định 132/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 132/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 132/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 132 /QĐ-BXD ------------------ Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2009 của Bộ Xây dựng BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành "Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2009 của Bộ Xây dựng (Có Phụ lục kèm theo Quyết định này)". Điều 2. Giao Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh thì báo cáo Lãnh đạo Bộ để bổ sung kịp thời . Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG - 0 Như điều 3; Đã ký - 1 Văn Phòng Chính phủ; - 2 Bộ Tư pháp; - 3 Các đ/c Thứ trưởng; Nguyễn Hồng Quân - 4 Lưu: VP, PC. D:\File tu mang\ 040309\QD132_BXD_chuongtrinh.doc
Đồng bộ tài khoản