intTypePromotion=1

Quyết định 1321/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
108
lượt xem
5
download

Quyết định 1321/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1321/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung vào Điểm 5 Phụ lục 3 kèm theo Quyết định số 1247/2003/QĐ-NHNN ngày 20/10/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về Hệ thống mã Ngân hàng dùng trong Quyết định số 1247/2003/QĐ-NHNN qua Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1321/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. QuyÕt ®Þnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc sè 1321/2004/q®­nhnn ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2004 vÒ viÖc bæ sung vµo ®iÓm 5 phô lôc sè 3 kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 1247/2003/q®­nhnn ngµy 20/10/2003 cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc quy ®Þnh vÒ hÖ thèng m∙ ng©n hµng dïng trong giao dÞch thanh to¸n qua ng©n hµng nhµ níc Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ­ C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ngµy 12/12/1997 vµ  LuËt   söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ  n íc ViÖt   nam, ngµy 17/6/2003; ­   C¨n   cø   LuËt   c¸c   Tæ   chøc   TÝn   dông   ngµy   12/12/1997   vµ   LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt c¸c Tæ chøc tÝn   dông ngµy 15/6/2004; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP  ngµy   5/11/2002   cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ   chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô KÕ to¸n­Tµi chÝnh, QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: Bæ sung kÝ  hiÖu sè  thø tù  cña Ng©n hµng FAR EAST   NATIONAL BANK vµo  ®iÓm 5 phô  lôc sè  3 kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  1247/2003/Q§­NHNN ngµy 20/10/2003 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc ban hµnh Quy ®Þnh vÒ HÖ thèng m∙ Ng©n hµng dïng trong giao  dÞch thanh to¸n qua Ng©n hµng Nhµ níc nh sau: 5. C¸c chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi t¹i ViÖt Nam: Sè Ký hiÖu Tªn chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi TT sè thø tù 30 FAR EAST NATIONAL BANK 632 §iÒu 2.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy  kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.
  2. §iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh,  Côc trëng Côc C«ng nghÖ  tin häc Ng©n hµng, Thñ  trëng c¸c  ®¬n  vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc, Gi¸m  ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng; Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m   ®èc) Tæ chøc tÝn dông vµ  Kho b¹c Nhµ  níc chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2