intTypePromotion=1

Quyết định 1327/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
61
lượt xem
1
download

Quyết định 1327/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1327/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí đi qua cầu Gianh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1327/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h  sè 1327/1998/Q§/BT C   ën n g µy  3 th¸ng 10 n¨ m  1998 B a n  h µ n h  m ø c  thu p h Ý   ®i q u a  c Ç u   Gian h B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2­ 1993  3­ cña ChÝnh  phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm  h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, c¬  ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh  178/CP  sè  ngµy  10­ 28­ 1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    ­ C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh   276/CT  sè  ngµy  7­ 28­ 1992 cña Chñ  tÞch Héi  ®ång  tr Bé  ëng (nay    lµ Thñ íng  t ChÝnh phñ) vÒ    viÖc thèng nhÊt qu¶n      lýc¸c  kho¶n    thu phÝ  lÖ  vµ  phÝ; Sau    ý  khicã  kiÕn cña  Giao  Bé  th«ng vËn    t¶i(c«ng  sè  v¨n  2659/GTVT   ngµy  8­ 24­ 1998)vµ    theo ®Ò     nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1.  Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc   phÝ  thu  ®i  qua  cÇu Gianh. §iÒu     îng    2. §èit thu,viÖc  chøc    tæ  thu,nép  qu¶n    dông  vµ  lýsö  tiÒn  thu phÝ    cÇu Gianh thùc hiÖn    theo quy ®Þnh  i t¹ Th«ng    57/1998/TT/BTC  t sè  ngµy  4­ 27­ 1998  cña    Bé Tµi chÝnh  híng dÉn  chÕ     ®é thu  phÝ cÇu,  êng  ® thuéc nhµ      nícqu¶n    Th«ng   75/1998/TT/BTC  lývµ  t sè  ngµy  6­ 2­ 1998 cña Bé  TµichÝnh    híng dÉn    söa  æi,bæ   ®   sung  ®iÓm     1.d,môc  phÇn  vµ  A,  IV  ®iÓm  3  môc  ITh«ng   57/1998/TT/BTC  tsè  ngµy  4­ 27­ 1998. §iÒu    3. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõ ngµy  th¸ng 11  kÓ    1    n¨m  1998;b∙i c¸cquy     bá    ®Þnh  íc®©y  møc    tr   vÒ  thu phÝ  qua  ®i  Phµ  Gianh. §iÒu      4. Tæ chøc,c¸ nh©n  qua      ®i  cÇu  Gianh,®¬n  lµm    vÞ  nhiÖm   vô  thu phÝ  cÇu Gianh  c¸c  quan  ªn quan  vµ  c¬  li   chÞu tr¸ch nhiÖm       thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy.
  2. 2 Bi Ó u  m ø c  thu p h Ý  q u a  c Ç u  Gian h (Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  1327/1998/Q§/BTC, sè    ngµy  th¸ng10  3    n¨m  1998  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    §¬n  tÝnh:®ång/l /xe vÞ    ît Sè  §èit      îng thu phÝ Møc    thu phÝ  TT cÇu gianh 1 Xe  m¸y    i c¸clo¹ : ­VÐ     th«ng  êng. ® 500®/l ît ­ VÐ     th¸ng (¸p dông      ®èi    víiCBCNV   lµm, häc  ®i    sinh ®i  10.000®/th¸ng   häc hµng  ngµy ph¶i®i    qua  cÇu). 2 Xe  lam,m¸y    kÐo,c«ng    n«ng,b«ng    sen. 5.000®/l ît 3 Xe  t«thiÕtkÕ    «      ®Ó chë  ngêic¸clo¹ :     i ­Xe    con          ghÕ  c¸clo¹ (lo¹díi i i 7  ngåi). 10.000®/l ît ­Xe    ghÕ    tõ7  ngåi®Õn   ghÕ    11  ngåi. 15.000®/l   ît ­Xe    ghÕ    tõ12  ngåi®Õn   ghÕ    30  ngåi 22.000®/l ît ­Xe    ghÕ    tõ31  ®Õn   ghÕ. 50  26.000®/l ît ­Xe    ghÕ      tõ51  trëlªn. 30.000®/l   ît ­Xe    buýtc«ng    céng. 15.000®/l   ît 4 Xe    «t« thiÕtkÕ    dïng ®Ó     chë hµng  ho¸: ­Xe  träng t¶i   tÊn   cã      2  díi 15.000®/l   ît ­Xe  träng t¶i   tÊn    cã      2  ®Õn     tÊn tõ díi4  26.000®/l   ît ­Xe  träng t¶i     ®Õn     tÊn   cã      4 tÊn  tõ díi10  35.000®/l   ît ­Xe  träng t¶i   tÊn    cã      10  ®Õn     tÊn tõ díi15  50.000®/l   ît ­Xe  träng t¶i     ®Õn     tÊn   cã      15 tÊn  tõ díi18  65.000®/l   ît ­Xe  träng t¶i   tÊn  xe    cã      trªn18  vµ  chë  Containen tõ20    100.000®/l     fi t   ît trëlªn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2