Quyết định 1329/TCT/QĐ/NV1 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
121
lượt xem
8
download

Quyết định 1329/TCT/QĐ/NV1 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1329/TCT/QĐ/NV1 của Tổng cục Thuế ban hành quy trình quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1329/TCT/QĐ/NV1 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Tæng côc trëng tæng côc thuÕ sè 1329 TCT/Q§-NV1 ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 2002 ban hµnh quy tr×nh qu¶n lý hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) Tæng côc trëng tæng côc thuÕ - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 281/H§BT ngµy 7/8/1990 cña Héi ®ång Bé tr- ëng (nay lµ ChÝnh phñ) vÒ viÖc thµnh lËp HÖ thèng thu thuÕ Nhµ níc trùc thuéc Bé Tµi chÝnh vµ Th«ng t sè 38 TC/TCCB ngµy 25/8/1990 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô vµ tæ chøc bé m¸y cña hÖ thèng thu thuÕ Nhµ níc; - C¨n cø Th«ng t sè 110/1998/TT-BTC ngµy 3/8/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi, bæ sung c¬ cÊu bé m¸y Côc thuÕ Nhµ níc c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; - C¨n cø LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy h- íng dÉn thi hµnh LuËt thuÕ GTGT; - §Ó qu¶n lý cã hiÖu qu¶ thuÕ GTGT, chèng c¸c hµnh vi gian lËn trong hoµn thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng; Theo ®Ò nghÞ cña Trëng phßng thuÕ GTGT vµ TT§B; QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy tr×nh qu¶n lý hoµn thuÕ GTGT; §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký, thay thÕ cho Quy tr×nh xö lý hoµn thuÕ GTGT quy ®Þnh t¹i môc III Quy tr×nh qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1368 TCT/Q§-TCCB ngµy 16/12/1998 cña Tæng côc trëng Tæng côc thuÕ. §iÒu 3. Côc trëng Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng, Trëng c¸c phßng thuéc V¨n phßng Tæng côc ThuÕ vµ c¸c ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ GTGT chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Quy tr×nh qu¶n lý hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1329 TCT/Q§-NV1 ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 2002 cña Tæng côc trëng Tæng côc thuÕ) PhÇn A Quy ®Þnh chung 1. ¸p dông thèng nhÊt quy tr×nh qu¶n lý hoµn thuÕ GTGT ®èi víi c¸c ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ GTGT vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh LuËt thuÕ GTGT. 2. §èi tîng ®îc hoµn thuÕ, c¬ quan thuÕ, c¸n bé thuÕ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i Quy tr×nh nµy. 3. §èi tîng ®îc hoµn thuÕ, c¬ quan thuÕ, c¸n bé thuÕ vi ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i Quy tr×nh nµy th× tuú theo møc ®é vi ph¹m mµ hËu qu¶ g©y ra sÏ bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. PhÇn B Quy tr×nh cô thÓ I. Tr¸ch nhiÖm cña ®èi tîng ®Ò nghÞ hoµn thuÕ Ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ ph¶i ký, göi ®¬n ®Ò nghÞ hoµn thuÕ kÌm ®Çy ®ñ hå s¬ hoµn thuÕ theo quy ®Þnh cho c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý. Trêng hîp hå s¬ lËp kh«ng ®Çy ®ñ hoÆc cã sai sãt, ®èi tîng ®Ò nghÞ hoµn thuÕ ph¶i bæ sung, söa ®æi hå s¬ theo yªu cÇu cña c¬ quan thuÕ. Ngµy göi bæ sung hå s¬ (nÕu cã) ®îc x¸c ®Þnh lµ ngµy göi hå s¬ hoµn thuÕ ®Õn c¬ quan ThuÕ. Ngoµi hå s¬ göi ®Õn c¬ quan ThuÕ theo quy ®Þnh, c¸c tµi liÖu, hå s¬ kh¸c liªn quan ®Õn hoµn thuÕ, ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ ph¶i lu gi÷ ®Çy ®ñ t¹i c¬ së. §èi tîng ®îc hoµn thuÕ ph¶i cung cÊp c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn viÖc hoµn thuÕ khi c¬ quan ThuÕ yªu cÇu. §èi tîng ®Ò nghÞ hoµn thuÕ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña sè liÖu ®· kª khai víi c¬ quan ThuÕ. II. TR¸CH NHIÖM CñA C¥ QUAN THUÕ 1. TiÕp nhËn hå s¬ hoµn thuÕ C¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc tiÕp nhËn hå s¬ hoµn thuÕ cña ®èi tîng ®Ò nghÞ
  3. 3 hoµn thuÕ theo ®óng quy tr×nh, thñ tôc hµnh chÝnh. Khi nhËn hå s¬, bé phËn hµnh chÝnh ph¶i ghi râ ngµy nhËn hå s¬, ®ãng dÊu c«ng v¨n ®Õn, chuyÓn hå s¬ cho bé phËn qu¶n lý ngay trong ngµy, hoÆc chËm nhÊt lµ ngµy lµm viÖc tiÕp theo. 2. KiÓm tra thñ tôc, hå s¬ hoµn thuÕ Khi nhËn ®îc hå s¬ do bé phËn hµnh chÝnh chuyÓn sang, Bé phËn qu¶n lý thùc hiÖn kiÓm tra thñ tôc, hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ theo c¸c néi dung: - KiÓm tra thñ tôc hå s¬ hoµn thuÕ theo quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ thuÕ GTGT; - KiÓm tra vÒ ®èi tîng vµ trêng hîp ®Ò nghÞ hoµn thuÕ; - KiÓm tra c¸c chØ tiªu, sè liÖu tæng hîp vµ chi tiÕt liªn quan ®Õn sæ thuÕ GTGT ®Ò nghÞ hoµn trªn hå s¬ cña ®èi tîng. Trêng hîp kiÓm tra hå s¬ hoµn thuÕ thÊy cha lËp ®Çy ®ñ, ®óng quy ®Þnh, trong thêi h¹n 7 ngµy (tÝnh theo ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc hå s¬), c¬ quan ThuÕ ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n yªu cÇu ®èi tîng hoµn thuÕ bæ sung thªm c¸c hå s¬ cßn thiÕu hoÆc lËp l¹i hå s¬ ®Ó göi cho C¬ quan ThuÕ. Trêng hîp kh«ng thuéc ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ, c¬ quan ThuÕ ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho ®èi tîng ®Ò nghÞ hoµn. Th«ng b¸o nªu râ néi dung, tµi liÖu cÇn gi¶i tr×nh, göi bæ sung hoÆc lý do kh«ng ®îc hoµn. 3. Ph©n lo¹i ®èi tîng hoµn thuÕ §èi víi c¸c hå s¬ hoµn thuÕ lËp ®Çy ®ñ, ®óng quy ®Þnh, bé phËn qu¶n lý thu ph©n lo¹i ®èi tîng hoµn thuÕ: a. §èi tîng ¸p dông hoµn thuÕ tríc kiÓm tra sau lµ c¸c ®èi tîng kh«ng thuéc ®èi tîng quy ®Þnh t¹i kho¶n b díi ®©y. b. §èi tîng ¸p dông kiÓm tra, thanh tra tríc khi hoµn thuÕ: - C¬ së kinh doanh míi thµnh lËp cã thêi gian kinh doanh díi 1 n¨m, ®Ò nghÞ hoµn thuÕ lÇn ®Çu; - C¬ së kinh doanh ®· cã c¸c hµnh vi vi ph¹m gian lËn vÒ thuÕ GTGT theo híng dÉn t¹i môc VI Th«ng t sè 82/2002/TT-BTC ngµy 18/9/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi, bæ sung mét sè néi dung cña Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT; - C¬ së kinh doanh xuÊt khÈu hµng ho¸ lµ n«ng s¶n, l©m s¶n, thñy h¶i s¶n theo ®êng biªn giíi ®Êt liÒn; - C¬ së kinh doanh chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n. Trêng hîp c¬ së kinh doanh cã hµnh vi vi ph¹m gian lËn vÒ thuÕ GTGT nªu trªn thuéc ®èi tîng ¸p dông kiÓm tra tríc khi hoµn thuÕ, sau 12 th¸ng kÓ tõ khi ph¸t hiÖn ®èi tîng cã hµnh vi gian lËn nÕu ®· chÊp hµnh tèt c¸c quy ®Þnh cña LuËt ThuÕ, chÕ ®é qu¶n lý sö dông ho¸ ®¬n, chøng tõ sÏ ®îc ¸p dông hoµn thuÕ tríc kiÓm tra sau. C¬ quan ThuÕ xem xÐt cô thÓ tõng trêng hîp nµy. 4. KiÓm tra x¸c ®Þnh sè thuÕ ®îc hoµn
  4. 4 a. §èi tîng ¸p dông hoµn thuÕ tríc, kiÓm tra sau: Bé phËn qu¶n lý thu thùc hiÖn kiÓm tra x¸c ®Þnh sè thuÕ hoµn theo néi dung sau: + §èi chiÕu c¸c sè liÖu liªn quan gi÷a sè thuÕ GTGT ®Ò nghÞ hoµn, BiÓu kª khai tæng hîp thuÕ GTGT ®Çu ra, thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ, thuÕ GTGT ®Çu vµo cha khÊu trõ hÕt víi Tê khai nép thuÕ GTGT th¸ng, quyÕt to¸n thuÕ cña n¨m cã liªn quan, c¸c b¶ng kª chi tiÕt ho¸ ®¬n hµng ho¸, dÞch vô mua vµo b¸n ra, t×nh h×nh nép thuÕ, hoµn thuÕ c¸c th¸ng tríc, t×nh h×nh sö dông ho¸ ®¬n, chøng tõ; + KiÓm tra thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ trong trêng hîp võa kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT võa kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ GTGT; thuÕ GTGT ®· nép ë kh©u nhËp khÈu. Trêng hîp qua kiÓm tra hå s¬ ph¸t hiÖn sè liÖu cã sai lÖch, bé phËn qu¶n lý thu tr×nh l·nh ®¹o c¬ quan thuÕ ra th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho ®èi t- îng biÕt ®Ó gi¶i tr×nh bæ sung. Sau khi kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu trªn hå s¬ vµ sè liÖu liªn quan ®Õn hå s¬ hoµn thuÕ, bé phËn qu¶n lý thu x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ®îc hoµn ®Ó tr×nh l·nh ®¹o Côc thuÕ quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ. b. §èi tîng ¸p dông kiÓm tra, thanh tra tríc khi hoµn thuÕ: c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm tra, thanh tra, quyÕt ®Þnh xö lý vi ph¹m (nÕu cã), nÕu ®èi tîng ®· thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh xö lý vi ph¹m cña c¬ quan ThuÕ th× phßng qu¶n lý thu tr×nh l·nh ®¹o Côc thuÕ ra quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ theo sè thuÕ ®îc hoµn x¸c ®Þnh l¹i qua kiÓm tra, thanh tra. c. Tr×nh tù kiÓm tra x¸c ®Þnh sè thuÕ ®îc hoµn ®èi víi ®èi tîng do Chi côc thuÕ qu¶n lý nh sau: - T¹i Chi côc thuÕ: Bé phËn qu¶n lý thu thùc hiÖn kiÓm tra x¸c ®Þnh sè thuÕ ®îc hoµn nh quy ®Þnh ®èi víi ®èi tîng do Côc thuÕ qu¶n lý nªu trªn. Qua kiÓm tra, nÕu hå s¬ hoµn thuÕ ®· ®Çy ®ñ, ®óng quy ®Þnh, bé phËn qu¶n lý thu tr×nh L·nh ®¹o Chi côc cã c«ng v¨n göi Côc thuÕ kÌm theo hå s¬ hoµn thuÕ cña ®èi tîng. C«ng v¨n nªu râ: kÕt qu¶ kiÓm tra hå s¬, ph©n lo¹i ®èi tîng hoµn thuÕ; sè tiÒn ®îc hoµn. §èi víi trêng hîp kiÓm tra, thanh tra tríc khi hoµn thuÕ: c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm tra, thanh tra, quyÕt ®Þnh xö lý vi ph¹m (nÕu cã), nÕu ®èi tîng ®· thùc hiÖn c¸c QuyÕt ®Þnh xö lý vi ph¹m cña c¬ quan ThuÕ th× bé phËn qu¶n lý thu tr×nh L·nh ®¹o Chi côc cã c«ng v¨n göi Côc thuÕ theo sè thuÕ ®îc hoµn x¸c ®Þnh l¹i qua kiÓm tra, thanh tra kÌm theo hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ vµ hå s¬ kiÓm tra, thanh tra cña Chi côc thuÕ. - T¹i Côc thuÕ: Khi nhËn ®îc hå s¬ hoµn thuÕ do Chi côc thuÕ göi lªn, phßng nghiÖp vô thuÕ thùc hiÖn thÈm ®Þnh hå s¬ hoµn thuÕ vµ tr×nh l·nh ®¹o Côc thuÕ ra quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ. §èi víi nh÷ng trêng hîp thuéc ®èi tîng ¸p dông hoµn thuÕ tríc, kiÓm tra sau, khi kiÓm tra hå s¬ ph¸t hiÖn cã sai ph¹m trong kª khai hoµn thuÕ hoÆc cã dÊu hiÖu nghi ngê bÊt thêng, bé phËn qu¶n lý thu b¸o c¸o l·nh ®¹o c¬ quan thuÕ quyÕt ®Þnh kiÓm tra hoÆc thanh tra t¹i c¬ së tríc khi hoµn thuÕ. 5. Ra quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ
  5. 5 L·nh ®¹o Côc thuÕ c¨n cø vµo hå s¬ hoµn thuÕ cña phßng qu¶n lý thu, phßng nghiÖp vô thuÕ tr×nh ®Ó ra quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ. QuyÕt ®Þnh hoµn thuÕ ®îc chuyÓn cho phßng Hµnh chÝnh lu hµnh. Thêi gian xö lý hoµn thuÕ lµ 15 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc hå s¬ ®Çy ®ñ, ®óng quy ®Þnh ®Õn khi ra quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ; riªng ®æi víi ®èi tîng sö dông vèn ODA; tæ chøc, c¸ nh©n ë ViÖt Nam sö dông tiÒn viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®Ó mua hµng ho¸ t¹i ViÖt Nam thuéc ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ lµ 3 ngµy. Trêng hîp cÇn kiÓm tra, thanh tra x¸c minh tríc khi hoµn thuÕ, thêi gian tèi ®a lµ 60 ngµy. 6. Lu hµnh quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ QuyÕt ®Þnh hoµn thuÕ ®îc göi: - 1 b¶n cho ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ - 1 b¶n cho phßng kÕ ho¹ch tæng hîp - 1 b¶n göi cho Kho b¹c Nhµ níc tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®Ó lµm thñ tôc hoµn thuÕ cho ®èi tîng. - 1 b¶n cho phßng qu¶n lý thu (phßng nghiÖp vô thuÕ ®èi víi trêng hîp hoµn thuÕ cho ®èi tîng do Chi côc thuÕ qu¶n lý) ®Ó lu hå s¬ ®èi tîng hoµn thuÕ. - 1 b¶n cho Chi côc ThuÕ (®èi víi trêng hîp hoµn thuÕ cho ®èi tîng do Chi côc ThuÕ qu¶n lý) - 1 b¶n göi cho c¬ quan tµi chÝnh qu¶n lý vèn ®Çu t ®èi víi trêng hîp ®- îc hoµn thuÕ ph¶i ghi t¨ng vèn ®Çu t Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp ®Ó theo dâi qu¶n lý vèn ®Çu t - 1 b¶n lu phßng hµnh chÝnh. 7. LËp chøng tõ ñy nhiÖm chi hoµn thuÕ Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ lËp ñy nhiÖm chi hoµn thuÕ göi Kho b¹c Nhµ níc tØnh thµnh phè. 8. LËp danh s¸ch ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ, ®iÒu chØnh sè thuÕ GTGT ph¶i nép cña ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ - ChËm nhÊt lµ 1 ngµy sau khi cã quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ, phßng qu¶n lý thu, phßng nghiÖp vô lËp danh s¸ch kÕt qu¶ hoµn thuÕ theo mÉu quy ®Þnh chuyÓn cho phßng xö lý th«ng tin vµ tin häc, Chi côc ThuÕ (®èi víi ®èi tîng hoµn thuÕ do Chi côc ThuÕ qu¶n lý). - Phßng Xö lý th«ng tin vµ tin häc, bé phËn tÝnh thuÕ t¹i Chi côc ThuÕ c¨n cø vµo danh s¸ch kÕt qu¶ hoµn thuÕ, kÕt qu¶ kiÓm tra, thanh tra hoµn thuÕ, sè liÖu liªn quan ®Õn hoµn thuÕ ®iÒu chØnh sè thuÕ ph¶i nép cho kú tÝnh thuÕ sau. 9. H¹ch to¸n, tæng hîp b¸o c¸o sè thuÕ ®· hoµn Phßng Xö lý th«ng tin vµ tin häc nhËn, nhËp chøng tõ hoµn thuÕ tõ Kho b¹c Nhµ níc, lu chøng tõ t¹i phßng, kÕ to¸n sè thuÕ ®· hoµn theo c¸c ®èi tîng, quyÕt ®Þnh vµ chøng tõ hoµn thuÕ. Phßng xö lý th«ng tin vµ tin häc lËp b¸o c¸o kÕ to¸n hoµn thuÕ theo chÕ ®é b¸o c¸o hiÖn hµnh.
  6. 6 10. Lu hå s¬ hoµn thuÕ Bé phËn qu¶n lý thu, phßng qu¶n lý thu, tæ qu¶n lý thu t¹i Chi côc ThuÕ; phßng nghiÖp vô tæ chøc lu hå s¬ hoµn thuÕ cña ®èi tîng hoµn thuÕ, biªn b¶n kiÓm tra, thanh tra hoµn thuÕ vµ quyÕt ®Þnh xö lý (nÕu cã). 11. KiÓm tra, thanh tra hoµn thuÕ t¹i c¬ së a. §èi tîng kiÓm tra, thanh tra - §èi tîng kiÓm tra, thanh tra t¹i c¬ së tríc khi hoµn thuÕ: gåm c¸c ®èi t- îng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3, 4 Môc 11 PhÇn B Quy tr×nh nµy. - §èi tîng kiÓm tra, thanh tra t¹i c¬ së sau khi hoµn thuÕ theo kÕ ho¹ch kiÓm tra, thanh tra hµng n¨m cña c¬ quan ThuÕ. b. Ra quyÕt ®Þnh kiÓm tra, thanh tra - Bé phËn qu¶n lý thu (phßng qu¶n lý thu, tæ qu¶n lý thu) c¨n cø vµo hå s¬ c¸c ®èi tîng ph¶i kiÓm tra, thanh tra quy ®Þnh t¹i ®iÓm 11a (nªu trªn) lËp tê tr×nh kiÓm tra, thanh tra hoµn thuÕ t¹i c¬ së trong ®ã nªu râ néi dung kiÓm tra, thanh tra kÌm theo dù th¶o quyÕt ®Þnh kiÓm tra, thanh tra (theo mÉu quy ®Þnh) tr×nh l·nh ®¹o c¬ quan thuÕ ra quyÕt ®Þnh. - Trêng hîp cã vi ph¹m hoÆc cã dÊu hiÖu nghi ngê, tÝnh chÊt phøc t¹p, nghiªm träng, thêi gian kiÓm tra dµi th× thùc hiÖn díi h×nh thøc thanh tra. - Thêi h¹n kiÓm tra, thanh tra theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - QuyÕt ®Þnh kiÓm tra, thanh tra hoµn thuÕ t¹i c¬ së ph¶i ®îc th«ng b¸o cho c¬ së Ýt nhÊt lµ 3 ngµy (®èi víi quyÕt ®Þnh kiÓm tra) vµ 7 ngµy (®èi víi quyÕt ®Þnh thanh tra) tríc khi tiÕn hµnh kiÓm tra, thanh tra trõ trêng hîp kiÓm tra thanh tra bÊt thêng khi ph¸t hiÖn c¬ së cã vi ph¹m ph¸p luËt. c. Néi dung kiÓm tra, thanh tra - Yªu cÇu c¬ së ®îc kiÓm tra, thanh tra cung cÊp tµi liÖu liªn quan ®Õn hoµn thuÕ: + Tê khai thuÕ GTGT th¸ng, quyÕt to¸n thuÕ GTGT n¨m liªn quan + Hîp ®ång kinh tÕ liªn quan ®Õn hoµn thuÕ. + Tê khai hµng ho¸ xuÊt khÈu cã x¸c nhËn theo quy ®Þnh cña c¬ quan h¶i quan vÒ hµng ho¸ xuÊt khÈu. + Ho¸ ®¬n chøng tõ liªn quan ®Õn hµng ho¸, dÞch vô mua vµo b¸n ra. + Chøng tõ thanh to¸n cña hµng ho¸, dÞch vô mua b¸n liªn quan ®Õn hoµn thuÕ. Chøng tõ nép thuÕ GTGT, hoµn thuÕ GTGT. + T×nh h×nh nép, hoµn thuÕ GTGT. + B¸o c¸o kÕ to¸n, b¸o c¸o xuÊt nhËp tån kho hµng ho¸; b¸o c¸o tiªu thô vµ c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n, chøng tõ vµ hå s¬ tµi liÖu cã liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ®îc hoµn. - ViÖc kiÓm tra cÇn lùa chän cã träng t©m, träng ®iÓm, ®¹t hiÖu qu¶, phï hîp víi thêi gian kiÓm tra theo néi dung: + KiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò cã nghi vÊn cÇn kiÓm tra, nh: sè liÖu trªn hå s¬ hoµn thuÕ víi sè liÖu b¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt vÒ doanh sè mua, doanh sè b¸n, tån kho hµng ho¸, c¸c
  7. 7 ho¸ ®¬n, chøng tõ liªn quan ®Õn thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ, thuÕ GTGT ®Çu ra, ®Þnh møc sö dông vËt t hµng ho¸, c¨n cø ph©n bæ thuÕ GTGT ®Çu vµo, chøng tõ liªn quan ®Õn t×nh h×nh nép thuÕ, hoµn thuÕ cña c¬ së, chøng tõ thanh to¸n vµ c¸c tµi liÖu liªn quan kh¸c; + §èi tîng hoµn thuÕ: Lu ý: Trêng hîp hoµn thuÕ cho hµng ho¸ xuÊt khÈu ph¶i x¸c ®Þnh ®èi t- îng ®îc hoµn lµ chñ së h÷u hµng ho¸, trêng hîp xuÊt khÈu ñy th¸c th× ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ lµ c¬ së ñy th¸c xuÊt khÈu; trêng hîp hoµn thuÕ cho c¸c dù ¸n sö dông vèn ODA ph¶i x¸c ®Þnh ®óng ®èi tîng cã ®ñ ®iÒu kiÖn, thñ tôc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; ®iÒu kiÖn, thñ tôc cña hµng ho¸, dÞch vô xuÊt khÈu ®îc ¸p dông thuÕ suÊt 0%. + §èi chiÕu x¸c minh c¸c ho¸ ®¬n cã nghi vÊn. - LËp biªn b¶n x¸c nhËn sè liÖu víi kÕ to¸n trëng (trëng phßng kÕ to¸n) cña c¬ së ®îc kiÓm tra vÒ néi dung cã chªnh lÖch (hoÆc kh«ng chªnh lÖch) gi÷a sè liÖu kiÓm tra cña ®oµn kiÓm tra víi sè liÖu trªn hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ cña c¬ së. §Ò nghÞ kÕ to¸n trëng (trëng phßng kÕ to¸n) ký x¸c nhËn vµ cung cÊp c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ, tµi liÖu (b¶n photocopy cã x¸c nhËn sao y b¶n chÝnh cña c¬ së kinh doanh cã liªn quan ®Õn néi dung gi¶i tr×nh). - LËp biªn b¶n kiÓm tra, thanh tra KÕt thóc kiÓm tra thanh tra, ®oµn kiÓm tra, thanh tra tiÕn hµnh lËp biªn b¶n vÒ néi dung ®· ®îc kiÓm tra, thanh tra. Biªn b¶n kiÓm tra, thanh tra ®îc lËp víi ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña c¬ së theo thêi gian quy ®Þnh. Trêng hîp c¬ së kinh doanh cã vi ph¹m th× ph¶i ghi râ néi dung vµ møc ®é cña tõng hµnh vi vi ph¹m, c¨n cø ph¸p lý ®Ó kÕt luËn tõng hµnh vi vi ph¹m ®ã. Trªn c¬ së kÕt luËn, ®oµn kiÓm tra, thanh tra kiÕn nghÞ víi l·nh ®¹o c¬ quan thuÕ ra quyÕt ®Þnh xö lý ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m cña c¬ së. Ngêi ®îc giao nhiÖm vô kiÓm tra, thanh tra ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ kÕt luËn cña m×nh. d. Xö lý kÕt qu¶ kiÓm tra, thanh tra - C¨n cø vµo kÕt luËn kiÓm tra, thanh tra (biªn b¶n kiÓm tra, thanh tra), §oµn kiÓm tra, thanh tra vÒ hoµn thuÕ b¸o c¸o kÕt qu¶, kiÕn nghÞ xö lý qua kiÓm tra, thanh tra, ®ång thêi dù th¶o quyÕt ®Þnh xö lý vi ph¹m theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, tr×nh l·nh ®¹o c¬ quan thuÕ ký lu hµnh. QuyÕt ®Þnh xö lý vi ph¹m cña c¬ së ®îc göi: + Cho c¬ së ®Ó thùc hiÖn. + Bé phËn qu¶n lý thu ®Ó theo dâi vµ ®«n ®èc c¬ së thùc hiÖn quyÕt ®Þnh xö lý. + Phßng thanh tra xö lý tè tông vÒ thuÕ (tæ kiÓm tra t¹i Chi côc) ®Ó tæng hîp b¸o c¸o theo chÕ ®é quy ®Þnh. - Bé phËn qu¶n thu lËp danh s¸ch kÕt qu¶ kiÓm tra, thanh tra, quyÕt ®Þnh xö lý vi ph¹m göi Phßng xö lý th«ng tin vµ tin häc, bé phËn tÝnh thuÕ (t¹i Chi côc) ®Ó ®iÒu chØnh sè thuÕ ph¶i nép cña ®èi tîng. Trêng hîp kiÓm tra ph¸t hiÖn c¬ së kª khai khÊu trõ thuÕ, hoµn thuÕ kh«ng ®óng, c¬ quan thuÕ truy thu, thu håi tiÒn thuÕ ®· khÊu trõ hoÆc hoµn kÞp thêi vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc.
  8. 8 §èi víi c¸c trêng hîp vi ph¹m nghiªm träng ph¶i truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt, c¬ quan ThuÕ lËp ®Çy ®ñ hå s¬ theo ®óng quy ®Þnh ®Ó chuyÓn kÞp thêi cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng xö lý e. Trêng hîp c¬ së ®îc kiÓm tra, thanh tra vÒ hoµn thuÕ cã khiÕu n¹i vÒ kÕt qu¶ vµ quyÕt ®Þnh xö lý qua kiÓm tra, thanh tra th× c¬ quan thuÕ gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ thuÕ vµ LuËt khiÕu n¹i tè c¸o. III. TR¸CH NHIÖM CñA KHO B¹C NHµ N¦íC Kho b¹c Nhµ níc c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn chi hoµn thuÕ cho c¸c ®èi tîng trong thêi gian 3 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ vµ ñy nhiÖm chi cña c¬ quan thuÕ. PhÇn c Tæ chøc thùc hiÖn 1. Côc thuÕ, Chi côc thuÕ cÇn tæ chøc s¾p xÕp l¹i bé m¸y qu¶n lý, quy ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm cña tõng bé phËn, c¸n bé ®Ó thùc hiÖn tèt quy tr×nh hoµn thuÕ GTGT. 2. Côc thuÕ, Chi côc thuÕ c¸c cÊp tæ chøc híng dÉn tËp huÊn nghiÖp vô cho c¸n bé thuÕ, c«ng khai cho doanh nghiÖp c¸c quy ®Þnh vÒ ®èi tîng, hå s¬ thñ tôc, quy tr×nh, thÈm quyÒn hoµn thuÕ GTGT.
Đồng bộ tài khoản