Quyết định 133/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định 133/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 133/2003/QĐ-TTg về quản lý luồng hàng hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 133/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 133/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 133/2003/Q -TTG NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2003 V QU N LÝ LU NG HÀNG H I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 12 tháng 7 năm 1990; Xét ngh c a B Giao thông v n t i (Công văn s 359/GTVT-KH T ngày 28 tháng 1 năm 2003); B Tư pháp (Công văn s 358/TP/HTQT ngày 30 tháng 5 năm 2003), QUY T NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy t nh này quy nh v qu n lý u tư xây d ng và v n hành lu ng hàng h i ra, vào các c ng bi n áp d ng i v i m i i tư ng kinh doanh khai thác c ng bi n Vi t Nam, tr nh ng lu ng ra, vào các c ng s d ng riêng cho m c ích quân s do B Qu c phòng qu n lý. i u 2. Gi i thích thu t ng Trong Quy t nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "Lu ng hàng h i" là ph n gi i h n vùng nư c ư c xác nh b i h th ng báo hi u hàng h i bao g m c h th ng báo hi u hàng h i, các công trình ph tr , b o m cho tàu thuy n ho t ng an toàn và ư c cơ quan có thNm quy n công b . 2. "Lu ng hàng h i công c ng" là lu ng hàng h i do Nhà nư c u tư xây d ng s d ng cho m c ích chung. 3. "Lu ng hàng h i chuyên dùng" là lu ng ra, vào các c ng chuyên dùng do các doanh nghi p t b v n u tư xây d ng s d ng vào m c ích riêng c a c ng thu c doanh nghi p ó. 4. "Báo hi u hàng h i" là công trình hàng h i bao g m các báo hi u nh n bi t b ng m t, âm thanh và vô tuy n ư c thi t l p hư ng d n cho ho t ng c a tàu thuy n.
  2. Chương 2: QU N LÝ LU NG HÀNG H I i u 3. N i dung và trách nhi m qu n lý nhà nư c v lu ng hàng h i 1. N i dung qu n lý nhà nư c v lu ng hàng h i: a) Xây d ng, phê duy t và t ch c tri n khai th c hi n quy ho ch, k ho ch phát tri n lu ng hàng h i phù h p v i quy ho ch phát tri n h th ng c ng bi n Vi t Nam; b) Xây d ng, ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý lu ng hàng h i, ban hành nh ng tiêu chuNn k thu t liên quan n lu ng hàng h i; hư ng d n, thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh này; c) Ký k t, gia nh p và t ch c th c hi n các i u ư c qu c t liên quan n lu ng hàng h i; d) Quy nh các nh m c k thu t v lu ng hàng h i làm cơ s giao nhi m v cho các ơn v th c hi n xây d ng và duy tu lu ng hàng h i; ) Công b danh m c lu ng hàng h i công c ng và lu ng hàng h i chuyên dùng; e) Ra thông báo hàng h i; f) Ph i h p tìm ki m c u n n trên lu ng hàng h i; g) B o v môi trư ng bi n và an ninh, qu c phòng. 2. B Giao thông v n t i có trách nhi m qu n lý th ng nh t v lu ng hàng h i trong ph m vi c nư c. 3. C c Hàng h i Vi t Nam có trách nhi m giúp B trư ng B Giao thông v n t i th c hi n các nhi m v qu n lý nhà nư c v lu ng hàng h i quy nh t i kho n 1 i u này; ch o các ơn v tr c thu c v n hành, khai thác, duy tu lu ng hàng h i theo úng quy nh. i u 4. u tư xây d ng lu ng hàng h i 1. Vi c u tư xây d ng lu ng hàng h i bao g m: a) Xây d ng vùng nư c lu ng hàng h i; b) Xây d ng các báo hi u hàng h i; c) Xây d ng các h ng m c công trình b o v lu ng hàng h i; d) Trang b phương ti n và thi t b khác ph c v công tác b o m hàng h i.
  3. 2. V n u tư xây d ng lu ng hàng h i công c ng ư c c p t ngân sách nhà nư c và các ngu n v n huy ng khác. 3. Lu ng hàng h i chuyên dùng do các doanh nghi p t u tư xây d ng. Khi chuy n sang lu ng công c ng thì nhà nư c s hoàn tr v n ã u tư xây d ng cho ch u tư. B Tài chính ph i h p v i B Giao thông v n t i quy nh trình t và phương th c xác nh giá tr lu ng khi chuy n giao lu ng hàng h i chuyên dùng thành lu ng hàng h i công c ng. i u 5. Qu n lý u tư xây d ng lu ng hàng h i 1. Vi c qu n lý u tư xây d ng lu ng hàng h i ph i m b o các quy nh sau: a) D án u tư xây d ng lu ng hàng h i ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n lu ng và ư c C c hàng h i Vi t Nam ch p thu n b ng văn b n; b) ThNm quy n quy t nh u tư, trình t th c hi n d án u tư xây d ng lu ng hàng h i ti n hành theo các quy nh v qu n lý u tư xây d ng. c) Vi c xây d ng lu ng hàng h i ph i tuân th các quy nh v tiêu chuNn k thu t do cơ quan có thNm quy n ban hành. 2. Vi c m và công b lu ng hàng h i ư c th c hi n ng th i v i vi c công b m c ng. i u 6. Qu n lý v n hành lu ng hàng h i 1. Qu n lý v n hành lu ng hàng h i g m: a) Duy tu lu ng hàng h i và các công trình, thi t b ph tr m b o an toàn cho ho t ng c a tàu thuy n; b) Qu n lý v n hành báo hi u hàng h i; c) Kh o sát, ra thông báo hàng h i theo quy nh; 2. Qu n lý v n hành lu ng hàng h i công c ng do cơ quan B o m an toàn hàng h i Vi t Nam th c hi n. 3. Qu n lý v n hành lu ng hàng h i chuyên dùng do doanh nghi p u tư xây d ng lu ng hàng h i chuyên dùng ó th c hi n theo quy nh. i u 7. Thu phí và kinh phí cho qu n lý v n hành lu ng hàng h i 1. Kinh phí qu n lý v n hành lu ng hàng h i công c ng ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. 2. Kinh phí qu n lý v n hành lu ng hàng h i chuyên dùng do doanh nghi p v n hành lu ng hàng h i chuyên dùng ó m nh n.
  4. 3. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i quy nh vi c thu, qu n lý và s d ng phí b o m hàng h i. i u 8. Qu n lý v n hành lu ng hàng h i chuyên dùng Doanh nghi p qu n lý lu ng hàng h i chuyên dùng có nhi m v sau: 1. B o m lu ng hàng h i áp ng các tiêu chuNn k thu t theo quy nh. 2. nh kỳ báo cáo tình tr ng lu ng hàng h i theo quy nh. Khi có thay i v lu ng hàng h i so v i khi công b ho c khi phát hi n có chư ng ng i v t trên lu ng hàng h i, doanh nghi p ph i báo ngay cho B o m an toàn hàng h i Vi t Nam có bi n pháp x lý. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 9. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u không có hi u l c thi hành. i u 10. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản