Quyết định 133/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định 133/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 133/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý luồng hàng hải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 133/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 133/2003/Q§-TTG ngµy 04 th¸ng 7 n¨m 2003 vÒ qu¶n lý luång hµng h¶i Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø Bé luËt Hµng h¶i ViÖt Nam ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 1990; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé Giao th«ng vËn t¶i (C«ng v¨n sè 359/GTVT-KH§T ngµy 28 th¸ng 1 n¨m 2003); Bé T ph¸p (C«ng v¨n sè 358/TP/HTQT ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2003), QuyÕt ®Þnh: Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. QuyÕt ®Þnh nµy quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng vµ vËn hµnh luång hµng h¶i ra, vµo c¸c c¶ng biÓn ¸p dông ®èi víi mäi ®èi tîng kinh doanh khai th¸c c¶ng biÓn ë ViÖt Nam, trõ nh÷ng luång ra, vµo c¸c c¶ng sö dông riªng cho môc ®Ých qu©n sù do Bé Quèc phßng qu¶n lý. §iÒu 2. Gi¶i thÝch thuËt ng÷ Trong QuyÕt ®Þnh nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau: 1. "Luång hµng h¶i" lµ phÇn giíi h¹n vïng níc ®îc x¸c ®Þnh bëi hÖ thèng b¸o hiÖu hµng h¶i bao gåm c¶ hÖ thèng b¸o hiÖu hµng h¶i, c¸c c«ng tr×nh phô trî, b¶o ®¶m cho tµu thuyÒn ho¹t ®éng an toµn vµ ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng bè. 2. "Luång hµng h¶i c«ng céng" lµ luång hµng h¶i do Nhµ níc ®Çu t x©y dùng ®Ó sö dông cho môc ®Ých chung. 3. "Luång hµng h¶i chuyªn dïng" lµ luång ra, vµo c¸c c¶ng chuyªn dïng do c¸c doanh nghiÖp tù bá vèn ®Çu t x©y dùng ®Ó sö dông vµo môc ®Ých riªng cña c¶ng thuéc doanh nghiÖp ®ã. 4. "B¸o hiÖu hµng h¶i" lµ c«ng tr×nh hµng h¶i bao gåm c¸c b¸o hiÖu nhËn biÕt b»ng m¾t, ©m thanh vµ v« tuyÕn ®îc thiÕt lËp ®Ó híng dÉn cho ho¹t ®éng cña tµu thuyÒn.
  2. 2 Ch¬ng II qu¶n lý luång hµng h¶i §iÒu 3. Néi dung vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ níc vÒ luång hµng h¶i 1. Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ luång hµng h¶i: a) X©y dùng, phª duyÖt vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn luång hµng h¶i phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn hÖ thèng c¶ng biÓn ViÖt Nam; b) X©y dùng, ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ qu¶n lý luång hµng h¶i, ban hµnh nh÷ng tiªu chuÈn kü thuËt liªn quan ®Õn luång hµng h¶i; híng dÉn, thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh nµy; c) Ký kÕt, gia nhËp vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c §iÒu íc quèc tÕ liªn quan ®Õn luång hµng h¶i; d) Quy ®Þnh c¸c ®Þnh møc kü thuËt vÒ luång hµng h¶i lµm c¬ së ®Ó giao nhiÖm vô cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn x©y dùng vµ duy tu luång hµng h¶i; ®) C«ng bè danh môc luång hµng h¶i c«ng céng vµ luång hµng h¶i chuyªn dïng; e) Ra th«ng b¸o hµng h¶i; f) Phèi hîp t×m kiÕm cøu n¹n trªn luång hµng h¶i; g) B¶o vÖ m«i trêng biÓn vµ an ninh, quèc phßng. 2. Bé Giao th«ng vËn t¶i cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý thèng nhÊt vÒ luång hµng h¶i trong ph¹m vi c¶ níc. 3. Côc Hµng h¶i ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm gióp Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô qu¶n lý nhµ níc vÒ luång hµng h¶i quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy; chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vËn hµnh, khai th¸c, duy tu luång hµng h¶i theo ®óng quy ®Þnh. §iÒu 4. §Çu t x©y dùng luång hµng h¶i 1. ViÖc ®Çu t x©y dùng luång hµng h¶i bao gåm: a) X©y dùng vïng níc luång hµng h¶i; b) X©y dùng c¸c b¸o hiÖu hµng h¶i; c) X©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh b¶o vÖ luång hµng h¶i; d) Trang bÞ ph¬ng tiÖn vµ thiÕt bÞ kh¸c phôc vô c«ng t¸c b¶o ®¶m hµng h¶i. 2. Vèn ®Çu t x©y dùng luång hµng h¶i c«ng céng ®îc cÊp tõ ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c nguån vèn huy ®éng kh¸c. 3. Luång hµng h¶i chuyªn dïng do c¸c doanh nghiÖp tù ®Çu t x©y dùng. Khi chuyÓn sang luång c«ng céng th× nhµ níc sÏ hoµn tr¶ vèn ®· ®Çu t x©y dùng cho chñ ®Çu t. Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé Giao th«ng vËn t¶i quy ®Þnh tr×nh tù vµ ph¬ng thøc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ luång khi chuyÓn giao luång hµng h¶i chuyªn dïng thµnh luång hµng h¶i c«ng céng.
  3. 3 §iÒu 5. Qu¶n lý ®Çu t x©y dùng luång hµng h¶i 1. ViÖc qu¶n lý ®Çu t x©y dùng luång hµng h¶i ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh sau: a) Dù ¸n ®Çu t x©y dùng luång hµng h¶i ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn luång vµ ®îc Côc hµng h¶i ViÖt Nam chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n; b) ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t, tr×nh tù thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t x©y dùng luång hµng h¶i tiÕn hµnh theo c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng. c) ViÖc x©y dùng luång hµng h¶i ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn kü thuËt do c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh. 2. ViÖc më vµ c«ng bè luång hµng h¶i ®îc thùc hiÖn ®ång thêi víi viÖc c«ng bè më c¶ng. §iÒu 6. Qu¶n lý vËn hµnh luång hµng h¶i 1. Qu¶n lý vËn hµnh luång hµng h¶i gåm: a) Duy tu luång hµng h¶i vµ c¸c c«ng tr×nh, thiÕt bÞ phô trî ®¶m b¶o an toµn cho ho¹t ®éng cña tµu thuyÒn; b) Qu¶n lý vËn hµnh b¸o hiÖu hµng h¶i; c) Kh¶o s¸t, ra th«ng b¸o hµng h¶i theo quy ®Þnh; 2. Qu¶n lý vËn hµnh luång hµng h¶i c«ng céng do c¬ quan B¶o ®¶m an toµn hµng h¶i ViÖt Nam thùc hiÖn. 3. Qu¶n lý vËn hµnh luång hµng h¶i chuyªn dïng do doanh nghiÖp ®Çu t x©y dùng luång hµng h¶i chuyªn dïng ®ã thùc hiÖn theo quy ®Þnh. §iÒu 7. Thu phÝ vµ kinh phÝ cho qu¶n lý vËn hµnh luång hµng h¶i 1. Kinh phÝ qu¶n lý vËn hµnh luång hµng h¶i c«ng céng ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2. Kinh phÝ qu¶n lý vËn hµnh luång hµng h¶i chuyªn dïng do doanh nghiÖp vËn hµnh luång hµng h¶i chuyªn dïng ®ã ®¶m nhËn. 3. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé Giao th«ng vËn t¶i quy ®Þnh viÖc thu, qu¶n lý vµ sö dông phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i. §iÒu 8. Qu¶n lý vËn hµnh luång hµng h¶i chuyªn dïng Doanh nghiÖp qu¶n lý luång hµng h¶i chuyªn dïng cã nhiÖm vô sau: 1. B¶o ®¶m luång hµng h¶i ®¸p øng ®ñ c¸c tiªu chuÈn kü thuËt theo quy ®Þnh. 2. §Þnh kú b¸o c¸o t×nh tr¹ng luång hµng h¶i theo quy ®Þnh. Khi cã thay ®æi vÒ luång hµng h¶i so víi khi c«ng bè hoÆc khi ph¸t hiÖn cã chíng ng¹i
  4. 4 vËt trªn luång hµng h¶i, doanh nghiÖp ph¶i b¸o ngay cho B¶o ®¶m an toµn hµng h¶i ViÖt Nam ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý. Ch¬ng III ®iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 9. HiÖu lùc thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu kh«ng cã hiÖu lùc thi hµnh. §iÒu 10. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản