intTypePromotion=1

Quyết định 133/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định 133/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 133/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 133/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 133/2005/Q§­TTg  ngµy 06 th¸ng 6 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt ®iÒu chØnh ph­ ¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi míi c«ng ty nhµ níc  thuéc ñy ban nh©n d©n tØnh Trµ Vinh Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña ñy ban nh©n d©n tØnh Trµ Vinh,  Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Phª duyÖt ®iÒu chØnh ph¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi  míi mét sè c«ng ty nhµ níc thuéc ñy ban nh©n d©n tØnh Trµ  Vinh nh sau: 1. Cæ phÇn ho¸, Nhµ níc gi÷ cæ phÇn chi phèi: C«ng ty  Ph¸t triÓn ®iÖn n«ng th«n. 2. Cæ phÇn ho¸, Nhµ  níc gi÷  cæ phÇn chi phèi khi b¸n  cæ phÇn lÇn ®Çu: C«ng ty CÊp tho¸t níc. 3. Cæ phÇn ho¸, Nhµ  níc gi÷  cæ phÇn  ë  møc thÊp hoÆc  kh«ng gi÷ cæ phÇn: C«ng ty Ph¸t triÓn nhµ. 4. Giao doanh nghiÖp: C«ng ty V¨n ho¸ tæng hîp. 5. Gi¶i thÓ: C«ng ty Gièng vµ DÞch vô n«ng nghiÖp. §i Ò u   2.  Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh Trµ Vinh chØ  ®¹o   hoµn   thµnh     viÖc   thùc   hiÖn   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   doanh  nghiÖp   nhµ   níc   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   229/Q§­TTg   ngµy   26  th¸ng  02 n¨m 2003  cña  Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  vµ  QuyÕt  ®Þnh  nµy trong n¨m 2005.
  2. 2 § i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ  tÞch  ñy ban nh©n d©n tØnh Trµ  Vinh vµ  Thñ  trëng  c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2