Quyết định 134/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
7
download

Quyết định 134/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 134/2003/QĐ-BTC về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 134/2003/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 134/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 20 tháng 8 năm 2003 QUY T NH C A B TÀI CHÍNH S 134/2003/Q -BTC NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2003 QUY NH NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V B O HI M B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Xét ngh c a V trư ng V B o hi m, V trư ng V T ch c cán b , QUY T NH: i u 1. V B o hi m là ơn v thu c b máy qu n lý Nhà nư c c a B Tài chính, có ch c năng giúp B trư ng B Tài chính th ng nh t qu n lý Nhà nư c v kinh doanh b o hi m trong ph m vi c nư c. i u 2. V B o hi m có nhi m v : 1. Trình B trư ng B Tài chính chi n lư c, quy ho ch và k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm, các d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t thu c lĩnh v c kinh doanh b o hi m; tham gia xây d ng chi n lư c tài chính qu c gia. 2. T ch c th c hi n và hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch và các văn b n quy ph m pháp lu t v kinh doanh b o hi m sau khi ư c phê duy t; ph i h p v i V Pháp ch và Văn phòng B t ch c thông tin, tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v kinh doanh b o hi m. 3. Trình B trư ng B Tài chính ban hành, phê chu n, xác nh n hoàn t t th t c ăng ký quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m; hư ng d n th c hi n quy t c, i u kho n, bi u phí, hoa h ng b o hi m. 4. Trình B trư ng B Tài chính các bi n pháp c n thi t ph i áp d ng doanh nghi p b o hi m b o m các yêu c u v tài chính và th c hi n nh ng cam k t v i nưg i tham gia b o hi m.
  2. 5. Ti p nh n, ki m tra h sơ xin c p, s a i, b sung, thu h i gi y phép thành l p và ho t ng c a các doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m; t ch c xin ý ki n th m nh c a các ơn v , t ch c thu c B có liên quan, trình B trư ng quy t nh theo úng quy nh c a pháp lu t. 6. Th m tra, trình B trư ng B Tài chính c p, s a i, b sung, thu h i gi y phép t văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m nư c ngoài và văn phòng i di n c a doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài t i Vi t Nam. 7. Ki m tra, giám sát ho t ng c a doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m Vi t Nam, Văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m nư c ngoài, và doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. 8. Nghiên c u, xu t ý ki n B trư ng B Tài chính trình cơ quan Nhà nư c có th m quy n cho phép các doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m Vi t Nam ho t ng nư c ngoài. 9. xu t và t ch c th c hi n các nhi m v v h p tác qu c t và h i nh p qu c t trong lĩnh v c kinh doanh b o hi m theo phân công c a B . 10. Giúp B trư ng B Tài chính th c hi n nhi m v và quy n i di n ch s h u ph n v n c a nhà nư c t i các doanh nghi p b o hi m thu c B Tài chính qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. 11. Giúp B qu n lý nhà nư c i v i ho t ng c a các hi p h i và t ch c phi Chính ph ho t ng trong lĩnh v c kinh doanh b o hi m. 12. T ch c công tác th ng kê, phân tích d báo tình hình ho t ng c a th trư ng b o hi m Vi t Nam; th c hi n ch thông tin, báo cáo theo quy nh c a B . 13. Ph i h p v i Thanh tra B trong vi c xây d ng k ho ch và th c hi n thanh tra ho t ng c a các doanh nghi p kinh doanh b o hi m; gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c kinh doanh b o hi m. 14. T ch c nghiên c u khoa h c ho c h p tác nghiên c u khoa h c v i các ơn v trong và ngoài ngành theo k ho ch và n i dung tài ư c B duy t 15. B trư ng V B o hi m có quy n: - Yêu c u các cơ quan, ơn v liên quan cung c p các tài li u, văn b n c n thi t cho vi c tri n khai th c hi n nhi m v ư c giao. - ư c ký các văn b n hư ng d n, các công văn gi i thích, tr l i các vư ng m c trong vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c kinh doanh b o hi m; ký các văn b n ghi nh n ăng ký s n ph m b o hi m, phê chu n chương trình ào t o i lý b o hi m, công b s n ph m b o hi m.... do các cơ quan, t ch c ho c cá nhân ngh theo phân công c a B .
  3. - ư c ký thông tri duy t b sung v n i u l cho các doanh nghi p b o hi m tr c thu c B theo k ho ch ư c duy t. i u 3. V B o hi m có V trư ng và m t s Phó V trư ng. V trư ng V B o hi m có trách nhi m qu n lý toàn di n công ch c c a V theo quy nh c a B ; t ch c h c t p và b i dư ng nâng cao trình cho công ch c; ch u trách nhi m trư c B trư ng B Tài chính v vi c tri n khai th c hi n nhi m v ư c giao. Phó V trư ng V b o hi m ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. V B o hi m làm vi c theo ch chuyên viên. V trư ng V B o hi m có trách nhi m t ch c công vi c, b trí, s p x p, phân công nhi m v cho t ng công ch c phù h p v i ch c danh tiêu chu n, năng l c và chuyên môn ư c ào t o hoàn thành nhi m v ư c giao. Biên ch c a V B o hi m do B trư ng B Tài chính quy t nh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký V trư ng V B o hi m, V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng B Tài chính và Th trư ng các ơn v , t ch c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Sinh Hùng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản