intTypePromotion=1

Quyết định 134/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
96
lượt xem
3
download

Quyết định 134/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 134/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về một số quy định trong công tác giám sát, quản lý về hải quan đối với các cửa hàng kinh doanh miễn thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 134/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA QUY ÕT   ®ÞNH CñA   TæN G   CôC   ëNG   TR TæN G   CôC  H¶I QUAN   134/TCHQ­GSQL   Sè  NGµY   20  TH¸NG   N¨M   9  1996    VÒ MéT   QUY   Sè  ®ÞNH  TRON G  C«NG  T¸C  GI¸M  S¸T,QU¶N   VÒ     Lý  H¶I  QUAN  ®èI    VíIC¸C  CöA   HµNG   KINH  DOANH  MIÔN   THUÕ TæN G   CôC   ëNG   TR TæN G   CôC   H¶I  QUAN ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh    H¶i quan  ngµy  th¸ng2  20    n¨m  1990. ­ C¨n  §iÒu      cø  6, §iÒu  B¶n  13  quy ®Þnh  thÓ  tôc h¶iquan  lÖ  cô  thñ      vµ  phÝ    h¶iquan ban hµnh  kÌm theo NghÞ ®Þnh  171/H§BT  sè  ngµy  5­ 27­ 1991  cña    Héi ®ång  tr bé  ëng (nay lµChÝnh      phñ). ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  195/TTg  sè  ngµy  4­ 8­ 1996 cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  ban  hµnh quy  chÕ  cöa  hµng kinhdoanh    miÔn thuÕ. ­ TiÕp    theo  quy chÕ  gi¸m    vÒ  s¸t,qu¶n      lýh¶iquan        ®èi víiho¹t®éng  cña  c¸c cöa  hµng miÔn  thuÕ ban hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh   197/TCHQ­ sè  GSQL   ngµy  th¸ng5  23    n¨m  1995  cña  Tæng côc  ëng  tr Tæng côc    h¶iquan. ­XÐt      ®Ò nghÞ  cña  Côc  ëng  tr Côc  gi¸m    s¸t,qu¶n    h¶iquan. lývÒ    QUYÕT   ®ÞNH: I­QUY     ®ÞNH   CHUN G §iÒu    1:Nh÷ng  ®Þnh  trongquyÕt  quy  nªu    ®Þnh  nµy  îc¸p dông      ®     ®èi víi c¸c cöa    hµng kinh doanh hµng  miÔn thuÕ (sau ®©y       gäi lµ cöa hµng miÔn  thuÕ) t¹ mét  thµnh    i  sè  phè  c¸c cöa  vµ    khÈu: c¶ng    biÓn,s©n    bay quèc    ­ tÕ,® êng    êng  bé, ® s¾t.Hµng    ho¸  a  ® vµo, ® a  kháicöa    ra    hµng  hoÆc  kho hµng  miÔn  thuÕ  îcquy  ®   ®Þnh: 1­ Hµng  ho¸  íc khi® a  tr     vµo  b¸n  i t¹ cöa  hµng  miÔn  thuÕ  hoÆc   íc khi tr     nhËp  vµo    c¸c kho  hµng  miÔn  thuÕ, ®∙  îclµm          ®   thñ tôc h¶iquan  i t¹ cöa khÈu  nµo  th×  ph¶i phï hîp    hå  cña        víibé  s¬  h¶i quan  i t¹ cöa  khÈu  ®ã.  Trêng    hîp hµng    îcvËn  ho¸ ®   chuyÓn      tõ c¸c cöa hµng  hoÆc       tõ c¸c kho  hµng  miÔn  thuÕ  kh¸c ®Õn,    hµng    ho¸ thùc tÕ    ph¶iphï hîp víi         phiÕu  xuÊt kho    kÌm chøng    tõ,hå  s¬  ªnquan  x¸c nhËn, ký    li   cã      tªn,®ãng  dÊu  cña    h¶iquan  i   cöa  t¹  cã  níi hµng  hoÆc   kho hµng  miÔn  thuÕ  ®ã.  Néi dung   x¸c nhËn  ph¶i ghi râ          lµ h¶i quan  cöa  khÈu  nµo  lµm      thñ tôc nhËp  khÈu, thuéc bé  s¬  sè        hå  cã  tê khaih¶iquan     sè,ngµy,th¸ng,n¨m.       2­ Hµng  nhËp    vÒ cöa  khÈu, sau      a    ®ã sÏ ® vµo  cöa hµng miÔn  thuÕ  còng thuéc cöa    khÈu nhËp hµng,h¶iquan  i     t¹ cöa    khÈu  nµy ph¶ilµm    ®Çy    ®ñ c¸c thñ tôc theo quy ®Þnh   iQuyÕt  t¹  ®Þnh   258/TCHQ­GSQL   sè  ngµy  16  th¸ng12    n¨m  1994 ban hµnh quy tr×nh nghiÖp  ®èi víi   vô      hµng    ho¸ mËu   dÞch  xuÊtnhËp    khÈu.
  2. 2 3­ Hµng ho¸  chØ   îc ® a  ®   vµo, ® a  khái cöa    ra    hµng hoÆc   kho hµng  miÔn thuÕ sau      khih¶iquan  lµm  ®∙  ®Çy  thñ tôc theo    ®ñ      c¸c quy ®Þnh hiÖn  hµnh. §iÒu    2:Nh©n    hµng  i   viªnb¸n  t¹ c¸cquÇy    hµng cña cöa hµng miÔn  thuÕ  chØ  îc b¸n    ®   trùctiÕp cho    c¸c hµnh kh¸ch xuÊt c¶nh      hoÆc  nhËp c¶nh ®óng  víih×nh    d¸n trong hé    chiÕu.Kh«ng  îc phÐp    ®   b¸n hµng cho  nh÷ng ngêi kh¸c     mua  hoÆc   înhé  hé  m   chiÕu   ®Ó mua  hµng. §iÓu    3: Hµnh kh¸ch nhËp    c¶nh  sau    khilµm xong        thñ tôc h¶iquan  ra  ®∙  kháikhu    vùc  quy ®Þnh  kh«ng  îcquay      th×  ®   trël¹ quÇy    i ®Ó mua   hµng, hµnh    kh¸ch xuÊtc¶nh      sau    khimua  hµng  xong  ph¶ixuÊthÕt  hµng  mua.     sè  ®∙  §iÒu    4: Nh÷ng  Æt   m hµng  ®¬n  chiÕc  trÞgi¸vîttiªuchuÈn  cã          quy ®Þnh  miÔn  thuÕ ®Òu  ph¶ithu ®ñ    i     c¸clo¹ thuÕ  phÇn        íckhi® a    vÒ  vîttrÞgi¸tr     hµng  vµo cöa  hµng  hoÆc   íc khi nhËp  tr     vµo kho  hµng  miÔn  thuÕ. Nh÷ng  Æt   m hµng  ®¬n  chiÕc  thu    ®∙  ®ñ thuÕ  phÇn      vîttiªuchuÈn  miÔn  thuÕ theo quy  ®Þnh, nay              th¸orêi®Ó b¸n lÎkh«ng  îchoµn  ®   thuÕ.Trêng    nhu    hîp cã  cÇu    th¸o rêi®Ó   lÎ   b¸n   nhng cha    thu thuÕ, ph¶ithu thuÕ        nguyªn chiÕc  phÇn        vÒ  vîttiªu chuÈn  xong    îcth¸orêi®Ó   lÎ míi®       b¸n  . §iÒu    5: Mäi    ho¹t®éng  cña  cöa hµng hoÆc  kho hµng miÔn thuÕ ®Òu   ph¶i chÞu  gi¸m      sù  s¸t,qu¶n    lý cña    h¶i quan cöa hµng miÔn thuÕ theo quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh. II­  THñ  TôC    H¶I QUAN §iÒu    hå  chñ    6: Bé  s¬  c¸c cöa hµng miÔn thuÕ ph¶inép  xuÊt tr×nh   vµ      cho    h¶iquan cöa hµng miÔn thuÕ    ®Ó lµm      íc khi® a  thñ tôc tr     hµng vµo cöa  hµng hoÆc   nhËp hµng vµo kho hµng  miÔn thuÕ  îcquy  ®   ®Þnh  sau: nh  1­ NÕu     cöa hµng tiÕp nhËn    mét lÇn gåm   l«hµng  c¶    theo    hîp ®ång  ­ th ¬ng    m¹i,giÊy  phÐp, b¶n  chi tiÕt.   lµm  kª    . ®∙  . thñ      tôc h¶i quan  icöa  t¹  khÈu  kh¸c:nép  xuÊttr×nh ®Çy  giÊy tênh    vµ      ®ñ      mét   l«hµng  nhËp khÈu mËu  dÞch  (b¶n sao  x¸cnhËn  cã    cña    h¶iquan  cöa khÈu    n¬inhËp  hµng). 2­ NÕu     cöa hµng  chØ tiÕp nhËn    mét  phÇn  cña    l«hµng  thuéc mét  hå    bé  s¬  hµng  nhËp khÈu  lµm        ®∙  thñ tôch¶iquan      t¹ c¸ccöa  i khÈu  kh¸cth×:   ­Nép  b¶n    1  trÝch l«hµng  chñ      do  hµng    x¸cnhËn  lËp cã    cña    h¶iquan    n¬i qu¶n    lýtoµn  l«hµng. bé    ­ Nép    phiÕu xuÊt kho  cöa    do  hµng hoÆc  kho hµng miÔn thuÕ    n¬i cã  hµng chuyÓn  lËp  ®i  (phiÕu nµy ph¶i cã      x¸c nhËn  cña    h¶i quan cöa hµng  miÔn thuÕ    hµng  n¬icã  chuyÓn  ®i). ­ Nép  b¶n    1  sao  b¶n        kª chitiÕtcña  toµn  l«hµng  x¸cnhËn  bé    cã    cña    h¶i quan  cöa hµng miÔn thuÕ    hµng  n¬icã  chuyÓn  ®i.
  3. 3 3­ Hµng  nhËp   vÒ cöa khÈu,  sau      a  ®ã sÏ ® vµo  cöa  hµng  hoÆc  kho  hµng miÔn  thuÕ  còng  thuéc cöa khÈu  nhËp hµng, th×      h¶iquan  lµm  tôc thñ    nhËp  khÈu    l« hµng  nµy ph¶ichuyÓn    giao cho    h¶iquan chuyªn tr¸chqu¶n        lý cöa hµng miÔn  thuÕ  mét  hå  nhËp  bé  s¬  khÈu ®Çy  theo  ®ñ  quy ®Þnh  (b¶n  sao  ký    cã  x¸cnhËn  cña    l∙nh®¹o cöa khÈu).Bé  s¬    hå  gèc  h¶iquan  do    lµm    thñ tôc nhËp khÈu   l« hµng u  l theo quy ®Þnh  u  s¬  l hå  hµng  mËu   dÞch  nhËp  khÈu. 4­ XuÊt    tr×nh c¸c lo¹          i biªnlaithuÕ  h¶iquan      do    c¸c n¬ikh¸c cÊp    sau    khi thu    ®ñ thuÕ  (nÕu  cã).Nép    b¶n sao biªn laithuÕ      sau      khi h¶i quan  ®èi ®∙    chiÕu    víib¶n gèc. §iÒu    7: KiÓm     tra,gi¸m    s¸thµng      a  ho¸ khi® vµo cöa hµng hoÆc  nhËp  kho  hµng miÔn  thuÕ: 1­ Hµng    íc khi® a  ho¸ tr     vµo    c¸c quÇy hµng  cña cöa hµng    ®Ó b¸n  ph¶i   d¸n  tem, ph¶icã  sè      m∙  theo  quy ®Þnh  cña  tµichÝnh  ph¶iphïhîp víi Bé    vµ          bé  hå  mµ     s¬  h¶i quan  kiÓm     ®∙  tra,®èi  chiÕu, x¸c nhËn          lo¹      chi tiÕtvÒ tªn vµ  i hµng, sè    träng îng, chÊt îng..  l   l .Khi  a  ® hµng  vµo c¸c quÇy    ®Ó b¸n  hoÆc   nhËp kho  hµng  miÔn thuÕ  ph¶icã      h¶iquan  gi¸m s¸t. 2­ Hµng xuÊt kho    ®Ó chuyÓn giao c¸c quÇy  b¸n, chñ    hµng  ph¶i lËp    phiÕu xuÊt kho,phiÕu      nhËp  quÇy  chÞu  gi¸m    vµ  sù  s¸t,qu¶n    lýcña    h¶iquan  cho  ®Õn     khihµng  îc® a    ®   lªnquÇy  s¾p xÕp  theo tõng lo¹ chê        i   b¸n cho kh¸ch. §iÒu   H¶i quan cöa hµng miÔn  thuÕ vµ c¸c nh©n  viªn ® îc giao 8:     nhiÖm   b¸n  vô  hµng  i   t¹  quÇy  c¸c hµng miÔn  thuÕ  hoÆc   lµm  viÖc  i   t¹  kho  c¸c hµng  miÔn  thuÕ  ph¶i quy    ®Þnh     thêigian  cïng  m Æt     cã  ®Ó lµm  viÖc. Qu¸    tr×nh ho¹t®éng      hµng ngµy  cña    c¸cquÇy  hµng  kho  vµ  hµng  miÔn  thuÕ  tõ kÓ    khib¾t    ®Çu     ho¹t®éng  ®Õn         khith«iho¹t®éng  ph¶ichÞu  gi¸m      sù  s¸t,qu¶n    lý li     ªntôc cña    h¶iquan.Trong  êng        tr hîp xÐt thÊy cÇn  thiÕt, ëng     tr h¶iquan  cöa  khÈu  hoÆc   ëng    tr h¶iquan  cöa  hµng  miÔn  thuÕ  thµnh  phè quyÕt  ®Þnh  viÖc  kiÓm   quÇy  kª  hµng  hoÆc   cöa  hµng ®ét  xuÊt  tæ  vµ  chøc  kiÓm     ichç  tra t¹  nh÷ng  ngêi cã  ªnquan    li   lµm  viÖc trong quÇy  hµng, trong    cöa hµng  hoÆc   trongkho    hµng  miÔn thuÕ  íckhira kháikhu  tr         vùc quy ®Þnh. §iÒu   C¸c  ichøng      9: lo¹  tõ,sæ s¸ch    kÕ toµn,tem    d¸n,m∙    sè..  .ph¶i sö    dông  ®óng  mÉu   Bé    do  Tµi chÝnh  quy ®Þnh.    hµng, ho¸ ®¬n  Khi b¸n      ph¶ighi     ®Çy  theo      ®ñ  c¸ccétmôc, ghichÝnh    hé      x¸csè  chiÕu,ký    hiÖu  chuyÕn  ph¬ng  tiÖn vËn    t¶ixuÊt,nhËp    c¶nh  ngµy  vµ  th¸ng n¨m    xuÊt,nhËp    c¶nh  cña  kh¸ch  mua  hµng, cuèingµy      lËp b¸o    c¸o kÕt  qu¶  thÓ  viÖc  cô  vÒ  b¸n  hµng. B¸o    c¸o  ph¶i ghi râ  hé      sè  chiÕu  ngµy  vµ  th¸ng n¨m    xuÊt,nhËp    c¶nh  cña tõng  hµnh  kh¸ch mua     hµng  ký  vµ  hiÖu  chuyÕn  ph¬ng  tiÖn vËn    t¶ixuÊt nhËp    c¶nh.Tr­   êng    hîp kh«ng   ghivµo  c¸o sè  chiÕu,ngµy  b¸o    hé    th¸ng n¨m    xuÊt,nhËp    c¶nh  vµ  hiÖu  ký  chuyÕn  ph¬ng  tiÖn vËn      t¶ixuÊt,nhËp    c¶nh  cña tõng hµnh  kh¸ch  mua  hµng  th× ph¶i nép    kÌm  theo  b¸o c¸o mçi  kh¸ch mua  hµng  mét  ªnho¸ li     ®¬n    b¸n hµng.B¸o      c¸o ngµy ph¶inép      h¶iquan  mét  b¶n. Hµng th¸ng,quý, tr     ëng    h¶i quan cöa khÈu  tr vµ  ëng    h¶i quan cña hµng  miÔn thuÕ  thµnh phè  chøc  tæ  kiÓm    kª kho,quÇy, quyÕt          to¸nsæ s¸ch vµ    lËp 
  4. 4 b¸o    c¸o hµng nhËp  kho,nhËp    quÇy, hµng  b¸n,hµng      ®∙    tån kho,t×nh    h×nh    vi ph¹m (nÕu    göib¸o c¸o vÒ  cã)vµ        Côc    h¶iquan  tØnh,thµnh    phè. §iÒu    th¸ng mét    h¶iquan  10: 3    lÇn,côc    tØnh,thµnh    phè  chøc  tæ  kiÓm   tra viÖc    thanh kho¶n   tê khai,giÊy    phÐp  Th¬ng    Bé  m¹i,kiÓm     tra ®èi chiÕu  sæ  s¸ch,phiÕu    xuÊt,nhËp    kho,nhËp    quÇy, ho¸ ®¬n  hµng,b¸o        b¸n    c¸o tuÇn,   kú. Sau      khikiÓm     tra,tæng  hîp  liÖu vµ  sè    t×nh  h×nh  th¸ng (quý)b¸o    ba      c¸o tæng  côc  hµng  vÒ  thùc nhËp    kho,xuÊt kho,tån kho,hµng  b¸n,hµng            ®∙    chê  thanh      lý,vÒ ®èi  îng  t mua   hµng, vÒ     thanh  quyÕt  to¸n thuÕ,    viÖc      c¸c vô  vi ph¹m  kÕt  vµ  qu¶  lý. xö  §iÒu      TµichÝnh  quyÕt  11:Khi Bé    cã  ®Þnh  chÝnh  thøc miÔn    thuÕ cho  tõng    l«hµng, cöa    hµng miÔn  thuÕ  ph¶isao  bé  s¬    2  hå  ®Çy   göiCôc    ®ñ    h¶i quan  tØnh,thµnh    phè  h¶iquan  vµ    cöa hµng miÔn  thuÕ. H¶i quan      cöa  hµng  miÔn  thuÕ kiÓm      tra,®èi chiÕu    tê khai,nÕu        phï hîp lµm      thñ tôc thanh kho¶n  vµ ®ãng  dÊu "hµng miÔn thuÕ" vµo      têkhai(kÌm    quyÕt ®Þnh    miÔn  thuÕ cña  Bé    Tµi chÝnh) ®Ó     lµm  së  c¬  cho  c«ng    t¸ctheo    dâi,kiÓm   tra®Þnh   kú,thanh  tra,     cøu  sau. tra vÒ    §iÒu   Hµng  ®äng,  12: tån  kh«ng b¸n  îc,qu¸  ®   mét n¨m ph¶i t¸    ixuÊt,   hoÆc   nÕu  a  ® vµo    néi®Þa       tiªuthô ph¶i® îc phÐp      cña  Th¬ng    ® îc Bé  m¹i vµ    h¶iquan    cöa khÈu  lµm ®Çy  thñ tôc nhËp  ®ñ      khÈu, thu ®ñ    i     c¸c lo¹  thuÕ  theo  luËt®Þnh.   Hµng  æ     ® vì hoÆc   h háng  bÞ  nghiªm  träng ph¶i lËp    biªn b¶n  x¸c   cã    nhËn  cña    h¶i quan  theo tõng    l«.Nh÷ng  êng  tr hîp ngoµi thÈm     quyÒn     gi¶i quyÕt  th× tæng  hîp b¸o c¸o Tæng  côc    h¶i quan    kiÕn  xin ý  chØ  ®¹o. ViÖc    thanh      lý,tiªuhuû  ph¶ithµnh    lËp    Héi ®ång  gåm:    ®¹idiÖn   h¶iquan, ®¹idiÖn      cöa hµng, ®¹idiÖn  quan        c¬  tµichÝnh. Sau        khihéi®ång  lµm viÖc xong  ph¶i  lËp biªnb¶n  thÓ        cô  ®Ó lµm  së  c¬  thanh  quyÕt to¸nsau      nµy. §iÒu    13: Trêng    hµng  b¸o    göib¸o    hîp cöa  lµm  c¸o vµ    c¸o thèng    kª kh«ng  ®óng   thêigian vµ      néidung  quy ®Þnh,  hoÆc   liÖu vµ  sè    t×nh  h×nh  nªu trong  b¸o      c¸o sailÖch   víithùc tÕ  h¶iquan    th×    cöa khÈu  hoÆc     h¶iquan  cöa  hµng  miÔn  thuÕ  thµnh  phè  ph¶i b¸o    c¸o kÞp    thêicho  Côc    h¶i quan  tØnh, thµnh    phè. Trong  êng    tr hîp nµy, nÕu    xÐt thÊy cÇn  thiÕt,Côc  ëng    tr Côc    h¶i quan  tØnh  hoÆc   thµnh phè  quyÕt  ra  ®Þnh  t¹m    thêi®×nh  chØ  viÖc lµm  thñ    tôc nhËp  khÈu  ®èi        víic¸c l« hµng  tiÕp theo cho  ®Õn     khicöa hµng  nép  b¸o c¸o  ®Çy   ®ñ, ®ång    quyÕt  thêira  ®Þnh  thµnh  lËp §oµn kiÓm     tra (nÕu xÐt  thÊy  cÇn  thiÕt)     kiÓm    ®Ó tra®ét  xuÊtc¸cho¹t®éng        cña cöa  hµng  miÔn  thuÕ. Hµng   ho¸ nhËp  khÈu    t¹ cöa  ®Ó b¸n  i   hµng  miÔn  thuÕ  nÕu    ph¸thiÖn b¸n  sai®èi îng    t mua   hµng  (®èit mua    îng  hµng  kh«ng  trong hå  xuÊt c¶nh  cã    s¬    hoÆc  nhËp  c¶nh  cña    quan  c¸c c¬  chøc  n¨ng  qu¶n   u    lý,l gi÷;hµng  ho¸ n»m   ngoµigiÊy phÐp  Th¬ng        Bé  m¹icÊp  kÌm  hå  h¶iquan  hoµn  bé  s¬    ®∙  thµnh thñ  tôct¹ c¸ccöa        i khÈu;néidung        ho¸ ®¬n  hµng  b¸n  kh«ng    ghi®óng  quy  ®Þnh    t¹i quyÕt  ®Þnh  nµy.. ) . hoÆc       c¸c h×nh  thøc    lî dông  i kh¸c nh»m     kinh doanh    tr¸i phÐp,  trèn lËu    thuÕ, viph¹m      chÝnh  s¸ch  qu¶n   lýhµng  ho¸  xuÊt nhËp    khÈu  cña Nhµ   níc th× tuú theo møc       ®é vi ph¹m    xö  sÏ bÞ  ph¹thµnh    chÝnh hoÆc  
  5. 5 ®×nh chØ    ho¹t®éng cña  cöa  hµng  ph¶itruythu ®ñ  vµ        thuÕ  theo LuËt ®Þnh.      Trêng      hîp viph¹m nghiªm träng sÏbÞ        truycøu  tr¸chnhiÖm    h×nh sù. II     ITæ CHøC   ­ THùC   HIÖN §iÒu    14: ViÖc  gi¸m    s¸t,qu¶n    h¶iquan  lývÒ    ®èi        víic¸c ho¹t®éng  cña  cöa hµng  kinh doanh    miÔn thuÕ  ph¶i® îcthèng      nhÊt qu¶n      lýb»ng    hÖ thèng  m¸y    vitÝnh.Côc      h¶iquan    c¸c tØnh,thµnh    phè  îcphÐp  ®   thµnh  cöa  lËp  hµng  miÔn  thuÕ chÞu  tr¸chnhiÖm       lËp ch¬ng  tr×nh qu¶n      i   lýc¸c lo¹ cöa hµng miÔn  thuÕ  b»ng    hÖ thèng  m¸y    vitÝnh    nèim¹ng  cã  vµ  biÖn  ph¸p  chøc  tæ  chØ ®¹o  thùc hiÖn    sau    khitr×nh l∙nh®¹o      Tæng  côc duyÖt. §iÒu    15: Trong  tr×nh  qu¸  qu¶n    lýcöa hµng miÔn thuÕ nÕu ph¸thiÖn    nh©n    viªncña  cöa hµng    viph¹m  quy ®Þnh  b¸n hµng theo  quyÕt  ®Þnh  nµy,  th«ng ®ång, mãc        nèi víibªn ngoµi ®Ó   a    ® hµng  vµo    néi ®Þa       tiªuthô;nh©n  viªnh¶iquan  hµnh          cã  viviph¹m    trùctiÕp trong viÖc    mua  hµng  i t¹ cöa hµng  miÔn  thuÕ  hoÆc   hµnh    i cã  vi lî dông    chøc  n¨ng, quyÒn    h¹n    ®Ó bao  che,  th«ng ®ång   víinh÷ng  phÇn  tiªucùc  a  tö    ® hµng  vµo    néi ®Þa     tiªuthô, b¸n     hµng     îng quy  sai®èi t   ®Þnh...  ®Òu  ph¶i® îclËp biªnb¶n            t¹ chç,nhanh  i   chãng  lµm    râ tÝnh  chÊt,møc  viph¹m    lý.   ®é    ®Ó xö  §iÒu    16:QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    tõ ngµy    cã  lùckÓ    ký.Côc  ëng,Vô  ­ tr   tr ëng    c¸c Côc, Vô, l∙nh®¹o          c¸c ®¬n  thuéc c¬  vÞ    quan  Tæng  côc  Côc  ëng  vµ  tr Côc    h¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  ªnquan  li   chÞu tr¸chnhiÖm     híng dÉn, tæ    chøc chØ  ®¹o  thùc hiÖn  kiÓm     vµ  tra ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2