intTypePromotion=1

Quyết định 1346/2001/NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
71
lượt xem
4
download

Quyết định 1346/2001/NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1346/2001/NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định thủ tục nhờ thu thương phiếu qua Ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1346/2001/NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc S è  1346/2001/Q§­N H N N  n g µ y 29  ® n th¸ng 10 n¨ m  2001  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h    V th ñ  ô c  h ê  thu  h ¬ n g  p hi Õ u  q u a  N g © n  h µ n g t n T   Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët c¸c Tæ     cø    h Nh n     v Lu     chøc  Ýn  t dông  è  s 01/1997/QH10  µy  /12/1997; ng 12  ­C¨n  Ph¸p lÖnh  ¬ng  Õu  µy  12­   cø    Th phi ng 24­ 1999; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 32/2001/N§­   µy  CP ng 5/7/2001  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph H íng dÉn    Õtthi µnh    chiti     h Ph¸p  Önh  ¬ng  Õu. l th phi ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh  ©n   µng  µ     ®Ò ngh c V tr V K to¸n­ T   Ng h Nh níc, Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  Ban  µnh  1.  h theo  Õt  nh  µy  quy ®Þ n "Quy  nh  ñ tôc nhê    ®Þ th     thu th ng  Õu  ¬ phi qua  ©n  µng". Ng h §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u  Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Thñ  ­ 3.  V¨n    tr V K to¸n­ T     tr ëng    n   Þ   éc  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n     Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è; Tæng   h Nh n     ph   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)   ©n   ®è Ng hµng  th ng  ¹i,Ng ©n   µng  u  ,Ng ©n   µng  Ýnh   ¬ m   h ®Ç t  h ch s¸ch,Ng ©n   µng  îp   h h  t¸cvµ    ¹  ×nh  ©n   µng    c¸c lo i h Ng h kh¸c chÞu    tr¸chnhiÖ m     µnh  Õt  nh     thih quy ®Þ nµy.
 2. 2 q uy  Þ nh   ® T h ñ  t ô c n h ê  thu th¬ n g  p hi Õ u  q u a  N g © n  h µ n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1346/2001/Q§­NHNN   ngµy  th¸ng10  29    n¨m 2001  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n I­ u y  ® Þ n h  c h u n g  Q §i Ò u    1­ Quy  nh  ñ tôcnhê    ¬ng  Õu  ®Þ th     thu th phi qua  ©n  µng  µy  Ng h n quy  nh  ô  Ó  Ò   ×nh tù   ®Þ c th v tr     giao  Ën, kiÓm   nh   so¸t, ö  ý,thanh    ¬ng    l  x to¸nth phiÕu  ê    nh thu qua  ©n   µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n   µng    iÓn,Ng ©n   µng  Ng h th m  h ph¸ttr   h ®Ç u   , Ng ©n   µng  Ýnh  t  h ch s¸ch, Ng ©n   µng  îp    µ    h h t¸c v c¸c  ¹  ×nh  ©n   lo ih ng hµng  kh¸c (sau  y   äi t¾t lµ Ng ©n   µng)  ang  ¹t®éng    ®© g       h ® ho   kinh doanh  ¹  ti ViÖtnam.      Quy  nh  ñ  ôc nhê  ®Þ th t   thu  ¬ng  Õu  th phi qua  ©n  µng  µy  ng h n kh«ng    ¸p dông  cho    êng  îp sau  y: c¸ctr h  ®© ­ Th¬ng  Õu    phi kh«ng    ph¸tsinh tõ ho¹t®éng  ¬ng  ¹i,kh«ng  ªnquan       th m  li   ®Õ n   ¹t ®éng  Ýn  ông  ©n   µng  ho   td ng h trong  Öc  vi ph¸t hµnh  µ    v kh«ng  îc ®  thanh    ¹ ViÖtnam. to¸nt   i   ­ Ng êiký      ph¸t, êibÞ   ý   ng   k ph¸t, êiph¸thµnh,ngêichuyÓn  îng,ngêi  ng         nh     b¶o l∙nh,ngêinhËn  Ç m   è,ngêithô hëng  ¬ng  Õu      c c     th phi kh«ng  ë   µikho¶n  m t  t¹ ng©n  µng  µ    i h v kh«ng ph¶ilµdoanh     nghiÖp quy  nh  ¹ ®iÒu  Ph¸p  Önh  ®Þ ti   2  l th ng  Õu. ¬ phi §i Ò u    Òu  Ön  i víi ¬ng  Õu  îcnhê    2­ §i ki ®è     th phi ®   thu qua  ©n  µng ng h Th¬ng  Õu  îc chuyÓn  phi ®   giao  ê  nh thu qua  ©n   µng    ã      Ng h khi c ®ñ c¸c ®iÒu  Ön  ki sau: 1­ Lµ  ¬ng  Õu  îp lÖ:  ¬ng  Õu  îclËp vµ    µnh  ïhîp víi   Th phi h    Th phi ®     ph¸th ph       quy  nh   ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  ¬ng  Õu  µ  l th phi v NghÞ   nh   è  ®Þ s 32/2001/N§­  CP ngµy  5/7/2001  ña  Ýnh  ñ  íng  Én    Õtthihµnh  c Ch ph h d chi ti     Ph¸p  Önh  ¬ng  l th phiÕu;C¸c  éidung    êth ng  Õu  µ  êphô  nh  Ìm  Õu  ã)ph¶i® ­   n  trªnt   ¬ phi v t   ®Ý k (n c     îcghi®Çy  ,  â rµng,chÝnh       ®ñ r     x¸ctheo ®óng    quy  nh  µ  ®Þ v ph¶icã  ÷  ý,hä    ch k   tªn,®Þa     chØ   ña  êi ký  c ng   ph¸t Hèi  Õu    phi hoÆc   ña  êi ph¸t hµnh  Önh  c ng     L phiÕu.Y Õ u   è ngµy,th¸ng ký    µnh  ¬ng  Õu    t      ph¸th th phi ph¶ighib»ng  ÷,n¨m     ch   ký      ph¸tghib»ng  è. s 2­ Thêih¹n thanh    ña  ¬ng  Õu       to¸nc th phi ph¶icßn  èithiÓu lµ15  µy  Ó     t      ng k tõ ngµy giao cho  ©n  µng  Ën  ê    n   µy  Õt  ¹n        ng h nh nh thu ®Õ ng h h thanh      to¸nghi trªnth ng  Õu.Trêng  îp thêih¹n    ¬ phi   h    thanh    cña  ¬ng  Õu  to¸n   th phi cßn  t  ¬n  Ýh 15  µy  × ph¶i® îcng©n  µng  Ën  ê    Êp  Ën  ng th      h nh nh thu ch thu b»ng    v¨n b¶n. §i Ò u      Ých  Ëtng÷ 3­ Gi¶ith thu   Trong  Quy  nh  µy,c¸cthuËtng÷  ®Þ n     sau  y  îchiÓu    ®© ®   nh sau:
 3. 3 Ng êi nhê    thu (hay kh¸ch  µng  ê  h nh thu):lµ ngêi thô  ëng  ¬ng  Õu       h th phi ®ång  êilµ ngêi thùc  Ön  Öc  th       hi vi chuyÓn  giao  ¬ng  Õu  th phi cho  ©n  µng  ng h ®Ó  thu hé  Òn.     ti Ng êitr¶tiÒn:lµ ngêibÞ   ý    èi phiÕu,ngêiph¸thµnh  Önh  Õu          k ph¸tH        L phi hoÆc   êicã  ng   tr¸chnhiÖm   ph¶ithanh    è  Òn ghitrªnth ng  Õu        to¸ns ti       ¬ phi theo   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   Ng ©n  µng  ôc  ô  êithô hëng:Lµ  ©n  µng  ÷tµikho¶n  Òn göi h ph v ng       ng h gi     ti     cña  êithô hëng. ng     Ng ©n   µng  ôc  ô  êi tr¶tiÒn:lµ ng©n  µng  ÷ tµikho¶n  Òn  öi h ph v ng        h gi     ti g   cña  êitr¶tiÒn. ng       Ng ©n  µng  Ën  ê     µng©n  µng nhËn  ¬ng  Õu  õngêinhê  h nh nh thu :l   h   th phi t     thu ®Ó     é  è  Òn ghitrªnth ng  Õu.Ng ©n  µng  Ën  ê    ã  Ó    thu h s ti       ¬ phi   h nh nh thu c th lµng©n  µng  ôc  ô  êithô hëng    h ph v ng     hoÆc   ©n  µng  ôc  ô  êitr¶tiÒn. ng h ph v ng     Kh¶ n¨ng      ña  êitr¶tiÒn:Lµ  è      µikho¶n  Òn göicña  ­ chitr¶c ng       s d trªnt   ti     ng êitr¶tiÒn t¹ ng©n  µng.       i h §i Ò u   Møc    Ý  Þch  ô  ê    ¬ng  Õu 4­   thu ph d v nh thu th phi Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ng©n  µng  îcÊn  nh  ®è   h ®   ®Þ møc    Ý  Þch  thu ph d vô  ê  nh thu  ¬ng  Õu  ®¬n   Þ   × nh   th phi do  vm cung  Êp  c theo quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh  Ò     Ý  Þch  ô  v thu ph d v thanh    to¸nqua  ©n  µng. ng h II­ u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  q   Ò u    ñ  ôc giao,nhËn  ¬ng  Õu  ÷a ngêinhê    íi ©n   §i 5­ Th t     th phi gi     thu v   Ng hµng 1­ § Ó  nhê    ¬ng  Õu     thu th phi qua  ©n  µng,ngêinhê    ng h     thu ph¶ighilªnth      ­ ¬ng  Õu   ô m   õ “chuyÓn  phi c t  giao    ê  ®Ó nh thu”,tªn ng©n  µng  ê     h nh thu  é, h  ngµy  chuyÓn  giao ®Ó   ê    ÷  ý  ña  êinhê      nh thu,ch k c ng   thu.C¨n  vµo têth ng  cø    ¬ phiÕu  µ    v c¸c chøng  õ thanh  t  to¸n cã  ªnquan, ngêi nhê    li       thu  Ëp  Uû   Ö m   l   nhi thu th ng  Õu (theo m É u   ô  ôcsè   ghi®Çy  , râ rµng,  Ýnh      ¬ phi     ph l   1),    ®ñ      ch x¸c c¸cyÕu  è,ký    ng  Êu  n  Þ  Õu  ã) lªntÊtc¶    ªnkÌm tê th ng    t   tªn,®ã d ®¬ v (n c       c¸c li     ¬ phiÕu  ê    nh thu giao cho  ©n  µng  Ën  ê    Ng h nh nh thu. Ph¬ng  thøc giao  Ën  ¬ng  Õu  ê  gi÷a  nh th phi nh thu  kh¸ch  µng  víing©n  h    hµng (giao nhËn  ùctiÕp,göiqua  u  iÖn, sè  ªnlËp  û   Ö m     ¬ng    tr      B®   li   U nhi thu th phiÕu…)  Tæng  do  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ng©n  µng  Ën  ê    ®è   h nh nh thu quy  nh, ®Þ   nhng ph¶ib¶o  ¶m   ¬ng  Õu  îc giao  Ën, kiÓm     ® th phi ®   nh   so¸t, ö  ýtheo  ng    l  x ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2­ KhinhËn  îcUû   Öm     ¬ng  Õu  Ìm  ¬ng  Õu  ê         ®   nhi thu th phi k th phi nh thu do kh¸ch hµng  ép,ng©n  µng nhËn  ê      n  h   nh thu ph¶ikiÓm     Òu  Ön  ña  ­   tra:§i ki c th ¬ng  Õu  îc   ê  qua  ©n  µng  phi ®   nh thu  ng h theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  Òu  nªu  ®Þ ti§i 2  trªn; sù  íp ®óng  µ  Ýnh    ÷a c¸cyÕu  è ghitrªnUû   Ö m     ¬ng    kh     v ch x¸cgi     t       nhi thu th phiÕu  íi ¬ng  Õu  ê  v th phi nh thu:
 4. 4 a­  êng  îp  ¬ng  Õu  Tr h th phi kh«ng    iÒu  Ön  ê  th×    ¹ ngay  ®ñ ® ki nh thu  tr¶l i   cho  kh¸ch hµng  µ  râ lýdo.   v nªu      b­ Trêng  îp th ng  Õu    iÒu  Ön  ê    ng  û   Ö m thu th   h   ¬ phi ®ñ ® ki nh thu nh U nhi    ­ ¬ng  Õu  ã    ãt th×  ng©n  µng  phi c sais     h yªu  Çu  c kh¸ch  µng  Ëp  ¹ Uû   Ö m   h l l i nhi   thu th ng  Õu    ¬ phi kh¸c®Ó     thay thÕ.   c­N Õ u     kh«ng  ã    ãtth× lµm  ñ tôcnhËn  ¬ng  Õu  µ  û   Ö m   c sais     th     th phi v U nhi thu  ¬ng  Õu: ghi tªn,sè  Öu  µikho¶n, ký    ng  Êu  n  Þ  ©n   th phi       hi t     tªn,®ã d ®¬ v ng hµng    û   Ö m   thu  ¬ng  Õu; ghitrªnm Æt   trªnU nhi   th phi       sau  ña  ê th ng  Õu  c t   ¬ phi cô m   õ   Ën  t   "Nh chuyÓn  giao    thu  é",ngµy, th¸ng,n¨m  Ën  hé, ghi ®Ó   h       nh thu      sæ  theo dâic¸cth ng  Õu  Ën    é  µ  ö  ý:       ¬ phi nh thu h v x l ­   µ m   ñ  ôc xuÊt tr×nh ®Ó    L th t       yªu  Çu  Êp  Ën  c ch nh hoÆc  thanh    ­ to¸n th ¬ng  Õu  phi theo ®óng  êih¹n quy  nh  Õu ngêitr¶  Òn vµ  êithô hëng    th     ®Þ (n      ti   ng     cïng m ë   µikho¶n  ¹ 1  n  Þ  ©n  µng).   t  t   ®¬ v ng i h ­ G öi  ¬ng  Õu  Ìm  û   Öm     ¬ng  Õu    th phi k U nhi thu th phi cho  ©n  µng  ôc  Ng h ph vô  êi tr¶ tiÒn     ng     ®Ó thu  é  Òn  Õu   ©n  µng  Ën  ê  h ti (n ng h nh nh thu  µ ng©n   l  hµng  ôc  ô  êithô hëng  µ  êitr¶tiÒn vµ  êithô hëng  ë   µikho¶n    ph v ng     v ng       ng     m t  ë hai ng©n  µng    h kh¸c nhau).ViÖc  öi th ng  Õu  Ìm  Uû   Ö m       g   ¬ phi k   nhi thu  ¬ng  th phiÕu cho  ©n  µng  ôc  ô  êitr¶tiÒn ph¶i® îcthùc hiÖn  Ng h ph v ng            trong thêih¹n     01  µy  µm  Öc  Ó   õngµy  Ën  îcth ng  Õu  ê    ng l vi k t   nh ®   ¬ phi nh thu. §i Ò u    ñ  ôcxuÊttr×nh   ¬ng  Õu nhê  6­ Th t      th phi   thu 1­  Êt  ×nh    Xu tr ®Ò nghÞ   Êp  Ën:  ©n   µng  ch nh Ng h chØ   ùc  Ön  Êt th hi xu   tr×nh Hèi phiÕu      Þ  Êp  Ën  Õu  êi nhê    ã    éidung     ®Ó ®Ò ngh ch nh n ng   thu c ghin   nµy    û   Öm    ¬ng  Õu. trªnU nhi thu th phi 2­ XuÊt  ×nh th ng  Õu      tr   ¬ phi ®Ó thanh  to¸n: a­ Ng ©n  µng    h ph¶i  Êttr×nh th ng  Õu  ¹ ®Þa  iÓ m    xu     ¬ phi t   i ® thanh      to¸n®Ó yªu  Çu  êitr¶tiÒn thanh    ¬ng  Õu  µo  µy  ¬ng  Õu  n   ¹n  c ng       to¸nth phi v ng th phi ®Õ h thanh    to¸nhoÆc  trong thêih¹n 02  µy  µm  Öc  Õp sau  .       ng l vi ti   ®ã Th¬ng  Õu  ã  Ó  îc ng©n  µng  Êt  ×nh    phi c th ®   h xu tr ®Ó thanh to¸n muén     h¬n  êih¹n  th   thanh        ¬ng  Õu  to¸nghitrªnth phi theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  2  34  Ph¸p  Önh  ¬ng  Õu. l th phi b­   èi víiTh¬ng  Õu  ã  êih¹n  §   phi c th   thanh  to¸n "ngay    Êt  ×nh",   khi xu tr   ng©n  µng  h ph¶i xuÊt tr×nh  ng  êih¹n  êih¹n  ∙  îc ngêi nhê      ®ó th   (th   ®®    thu    ghi trªnUû   Ö m nhê    ¬ng  Õu)   thanh    nhi   thu th phi  ®Ó   to¸n.  c­  ©n   µng  ã  Ó  Êt  ×nh  ¬ng  Õu    Ng h c th xu tr th phi ®Ó thanh  to¸n qua  u    b ®iÖn  íi ×nh  d  h thøc    th b¶o  ¶m.  êih¹n  Êt tr×nh th ng  Õu  ® Th   xu     ¬ phi trong tr ng   ê hîp nµy  îctÝnh    ®  theo dÊu  u  iÖn  ¬igöi.   b® n  d­  êi tr¶tiÒn  Ng     ph¶ithanh    ¬ng  Õu  Ng ©n   µng  Êt tr×nh   to¸n th phi do  h xu     cho  êi thô  ëng  ng   h trong thêih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc th    02  l vi k t   nh ®  ­ ¬ng  Õu.ViÖc  phi   thanh    ¬ng  Õu  ña  êitr¶tiÒn ® îcthÓ  Ön  to¸nth phi c ng        hi b»ng  viÖc  êi tr¶ tiÒn  Ëp  Önh    û  Ö m     Ðc  ng     lL chi (U nhi chi,S hoÆc  chøng  õ thanh  t  to¸nthÝch  îp)yªu  Çu  ©n  µng  Ých tµikho¶n  ña  ×nh        è    h  c ng h tr     cm ®Ó chitr¶s tiÒn   ∙  Êp  Ën    èi phiÕu   ® ch nh trªnH   hoÆc   è  Òn ghitrªnL Önh  Õu. s ti       phi   N Õ u   Õt  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc th ng  Õu  h th   02  l vi k t   nh ®   ¬ phi xuÊt tr×nh m µ   êitr¶tiÒn       ng      kh«ng  thanh    ¬ng  Õu  õchèithanh    to¸nth phi (t     to¸n
 5. 5 ­kh«ng  Ëp lÖnh      l  chihoÆc   ∙  Ëp lÖnh    ng  Êt  ®l  chinh m kh¶  n¨ng thanh to¸n)th×    ng©n  µng  ôc  ô  êi tr¶ tiÒn  ã  h ph v ng     c quyÒn    ¹  ¬ng  Õu   tr¶ l ith phi cho  ©n  ng hµng  ôc  ô  êi thô  ëng  ph v ng   h hoÆc   êi thô  ëng  ng   h theo  quy  nh  ¹  Òu      ®Þ ti §i 8 cña  Quy  nh  µy. ®Þ n ®­  Õ u   ¬ng  Õu  N th phi kh«ng  Êt  ×nh  îc ®óng  ¹n  ×  xu tr ®  h v c¸c  ë ng¹i tr     kh¸ch  quan  µ  v kh«ng  ph¶i do  çicña  ©n  µng  :     l  ng h nh   Kh«ng  ×m  Êy  a   t th ®Þ chØ   ¬i xuÊt tr×nh  n    hoÆc  kh«ng  ×m  Êy  a   t th ®Þ chØ   ña  êi tr¶tiÒn;thiªn c ng         tai  , ho¶  ¹n,vµ    ho   c¸cnguyªn nh©n  Êt kh¶    b  kh¸ng kh¸cth× ng©n  µng  ôc  ô     h ph v ngêitr¶tiÒn ph¶igöitr¶l¹ th ng  Õu  Ìm               ¬ phi k th«ng  nãirâ lýdo  i b¸o        cho  ©n  ng hµng  ôc  ô  êithô hëng hoÆc   êithô hëng.ViÖc  öitr¶l¹th ng  Õu  ph v ng       ng       g       ¬ phi i trong tr ng  îp nµy   ê h   ph¶i® îcthùc hiÖn       trong thêih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ     01  l vi k t   ngµy kh«ng xuÊttr×nh ® îcth ng  Õu.         ¬ phi §i Ò u    ñ  ôcthanh   th ng  Õu  ê    7. Th t   to¸n  ¬ phi nh thu 1­ Trêng  îp th ng  Õu  îcthanh    µ  êitr¶tiÒn,ngêithô hëng    h   ¬ phi ®   to¸nv ng          m ë   µikho¶n  t  trongcïng m ét  ©n  µng:     ng h a­  Õ u   N kh¶ n¨ng      ña  êi tr¶tiÒn      chitr¶c ng     ®ñ ®Ó thanh    µn  é  è  to¸nto b s tiÒn ®∙  îcchÊp  Ën   ®  nh thanh        ¬ng  Õu  × xö  ý: to¸nghitrªnth phi th   l ­ C¨n  L Önh    û  Ö m     Ðc    cø  chi(U nhi chi,S hoÆc  chøng  õ thanh    Ých  t  to¸nth hîp)do  êi tr¶tiÒn  Ëp      î  tµikho¶n  ngêi tr¶tiÒn;tê th ng  Õu    ng     l ®Ó ghiN              ¬ phi nhê    µ  êphô  nh  Ìm  Õu  ã)giao cho  êitr¶tiÒn. thu v t   ®Ý k (n c     ng       ­  Liªn L Önh    û  Ö m     1    chi (U nhi chi,B¶ng  S Ðc  kª  hoÆc  chøng  õ thanh  t  to¸nthÝch  îp)dïng lµm    h    chøng  õghiCã   µi t    t   kho¶n  êithô hëng. ng     ­  Liªn L Önh    û  Ö m     1    chi (U nhi chi,B¶ng  S Ðc  kª  hoÆc  chøng  õ thanh  t  to¸n thÝch  îp) kÌm  û   Öm      h  U nhi thu  ¬ng  Õu  ã  ng  Êu  ©n   µng  th phi c ®ã d Ng h dïng lµm giÊy b¸o cã          cho  êithô hëng. ng     Ghi xuÊtsæ       theo dâith ng  Õu  Ën    é.     ¬ phi nh thu h b­ N Õ u     kh¶ n¨ng      ña  êitr¶tiÒn kh«ng      chitr¶c ng       ®ñ ®Ó thanh    µn  to¸nto bé  è  Òn ®∙  îcchÊp  Ën  s ti   ®   nh thanh        ¬ng  Õu  ×  ©n  µng  to¸nghitrªnth phi th ng h l vµo  å  ¬  ¬ng  Õu  a  îc thanh    ng  êi  u  h s th phi ch ®   to¸n®å th   th«ng b¸o ngay    cho ngêi tr¶ tiÒn  µ  êi thô  ëng  Õt ®Ó   ã  Ön     v ng   h bi   c bi ph¸p    Õt.Khi th ng  gi¶iquy     ¬ phiÕu  îcthanh    ×    µy,th¸ng thanh    µ  ö  ýchøng  õ nh    ®  to¸nth ghing     to¸nv x l   t   quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m  a  t i   kho¶n  ®iÒu  µy. 1  n  c­Trêng  îp th ng  Õu    h   ¬ phi chØ  îcthanh    ét  Çn  × c¨n cø  Önh   ®  to¸nm ph th     L chido  êitr¶tiÒn lËp trÝch tµikho¶n  êitr¶tiÒn ®Ó       ng           ng       tr¶cho  êithô hëng  ng     theo  è  Òn ® îcthanh    µ  ö  ýchøng  õ nh  s ti     to¸nv x l   t   quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ ti  a­ kho¶n  1­ §iÒu  nªu    7  trªn,  riªngtê th ng  Õu  ê    µ  êphô  nh  Ìm  Õu  ã)     ¬ phi nh thu v t   ®Ý k (n c   ng©n  µng  ÷ l¹ vµ  h gi   i trong thêih¹n  ngµy  µm  Öc       01  l vi ph¶ichuyÓn    cho  êi ng   thô huëng  Ìm    k th«ng    râ lýdo    ¹th ng  Õu. b¸o nªu      tr¶l   ¬ phi i 2    êng  îp th ng  Õu  îcthanh    µ  êitr¶tiÒn,ngêinhê    ­ Tr h   ¬ phi ®   to¸nv ng         thu m ë   µikho¶n      ©n  µng  ïnghoÆc   t  ë haing h (c   kh¸ch Ö   èng).   th a­ T¹ing©n  µng  ôc  ô  êithô hëng:    h ph v ng       Öc  Vi giao nhËn, kiÓm     µ  ö  ýth ng  Õu  ê    îcthùc hiÖn      so¸tv x l   ¬ phi nh thu ®     theo quy  nh  ¹   ®Þ t i kho¶n  ­ §iÒu    ña    2    5  c Quy  nh  µy,sau    ©n  µng  ®Þ n  ®ã ng h phôc  ô  êi thô hëng  ý    ng  Êu    û   Ö m     ¬ng  Õu  µ  v ng     k tªn,®ã d trªnU nhi thu  th phi v
 6. 6 th ng  Õu  ê    µo    ¬ phi nh thu,v sæ theo  âith ng  Õu  Ën    é  öi®i  ïng d   ¬ phi nh thu h g   (d   lµm  ¬  ë    c s tracøu  ö  ýc¸c tr ng  îp  öi chøng  õ bÞ   Êtl¹c, Ë m   Ô)vµ  x l    ê h g   t   th     ch tr   göiUû   Ö m   thu  ¬ng  Õu  Ìm  ê th ng  Õu  ê  cho  ©n   µng    nhi   th phi k t   ¬ phi nh thu  Ng h phôc  ô  êitr¶tiÒn ®Ó     é  Òn. v ng       thu h ti  Khi nhËn  îc chøng  õ chuyÓn  Òn  ng©n  µng  ôc  ô  êi tr¶   ®  t  ti do  h ph v ng     tiÒn chuyÓn  n   × sö  ông    ®Õ th   d chøng  õ®ã     î tµikho¶n  Ých  îp vµ    t   ghiN     th h   ghi Cã   µikho¶n  êithô hëng;göigiÊy b¸o cã  T  ng            cho  êithô hëng; ng     Ghi xuÊtsæ       theo dâith ng  Õu  Ën    é.     ¬ phi nh thu h b­ T¹iNg ©n  µng  ôc  ô  êi    Òn    h ph v ng  tr¶ti Khi nhËn  îcUû   Öm   thu th ng  Õu  Ìm  th ng  Õu  ê        ®   nhi     ¬ phi k   ¬ phi nh thu do ng©n  µng  êithô hëng  h ng     chuyÓn  n   ®Õ hoÆc   ngêithô hëng  ùctiÕp nép, do     tr       ph¶ikiÓm     ñ  ôc lËp  û   Ö m   thu  ¬ng  Õu, ®iÒu  Ön  ña  ¬ng    trath t   U nhi   th phi   ki c th phiÕu  îc nhËn  ê    ù  íp ®óng  ÷a  û   Ö m   thu  ¬ng  Õu  µ  ®  nh thu,s kh   gi U nhi   th phi v th ng  Õu,sau    ö  ý: ¬ phi   ®ã x l ­ N Õu     kh¶ n¨ng      ña  êi tr¶tiÒn      chitr¶c ng     ®ñ ®Ó thanh to¸n toµn  é  è    bs tiÒn  ∙  îc chÊp  Ën  ®®  nh thanh        ¬ng  Õu  ×      Önh    to¸nghitrªnth phi th c¨n cø  L chi do  ngêi tr¶tiÒn  Ëp    Ých  µikho¶n  Òn  öi cña  êi tr¶tiÒn,chuyÓn       l ®Ó tr t  ti g   ng       cho  ©n  µng  ôc  ô  êi thô  ëng  µ  ö  ý chøng  õ nh quy  nh   ¹ ng h ph v ng   h v x l  t  ®Þ t i ®iÓ m  a    kho¶n  ®iÒu  nªu  1  7  trªn. ­ Trêng  îp    h kh¶  n¨ng      ña  êi tr¶tiÒn  chitr¶c ng     kh«ng      ®ñ ®Ó thanh    to¸n toµn  é  è  Òn  ∙  îc chÊp  Ën  b s ti ® ®   nh thanh to¸n ghi trªnth ng  Õu  ×  ö  ý       ¬ phi th x l   nh quy  nh  ¹ ®iÓ m  b­   ®Þ t i    kho¶n    Òu    trªn. 1­ §i 7 nªu  ­   Õ u   ¬ng  Õu  N th phi chØ   îc thanh  ®  to¸n m ét  Çn  ×   ö  ý nh quy    ph th x l   ®Þnh  ¹ ®iÓ m    kho¶n  ­§iÒu    trªn. t i c­  1   7 nªu  §i Ò u 8­ Quy  nh   i  íitr ng  îp  ¬ng  Õu  Þ   õ  èi chÊp  ®Þ ®è v   ê h th phi b t ch   nhËn,tõchèithanh to¸nhoÆc   êitr¶tiÒn m Êt          ng       kh¶  n¨ng  thanh    to¸n 1­ Khi th ng  Õu  Þ  õ chèichÊp  Ën, tõ chèithanh        ¬ phi b t     nh       to¸nhoÆc   êi ng   tr¶tiÒn  ∙  Ëp  Önh    ng  Êt    ®l l chinh m kh¶  n¨ng thanh    ×  ©n  µng  ang  to¸n th ng h ® cÇ m   ÷th ng  Õu  ê    ©n  µng  ôc  ô  êithô hëng  gi   ¬ phi nh thu (ng h ph v ng     hoÆc   ©n  ng hµng  ôc  ô  êi tr¶ tiÒn) ph¶i yªu  Çu  êi tr¶ tiÒn  ph v ng         c ng     nªu  â  ý do  õ chèi r l  t     b»ng    v¨n b¶n  µ  µm  ñ tôcchuyÓn cho  ©n  µng  Ën  ê    v l th       ng h nh nh thu hoÆc   ­ ng êithô hëng  Ìm     k th«ng    ýdo  b¸o l   chuyÓn   tr¶(theo m É u   ô  ôcsè      ph l   2). 2­ N Õ u   ¬ng  Õu  Þ  õ chèinhng  êitr¶tiÒn kh«ng  Þu    th phi b t     ng       ch nªu  ýdo  l  tõchèib»ng        v¨n b¶n,th× ng©n  µng  ôc  ô  êitr¶tiÒn cã  Òn chuyÓn     h ph v ng       quy   tr¶l¹ th ng  Õu    i ¬ phi cho  ©n   µng  Ën  ê    Ng h nh nh thu  hoÆc   êi thô  ëng, kÌm  ng   h   th«ng  b¸o    â “Ng©n  µng  ∙  Êt tr×nh ngµy…th¸ng    ghir   h ® xu     ..n¨m …nh ng  Þ   õ b t  chèichÊp  Ën    nh (hoÆc  õ chèithanh  t    to¸n)vµ  ngêi tr¶tiÒn        kh«ng nªu  ýdo  l  b»ng    v¨n b¶n”.  3­ Öc  öi tr¶l¹ th ng  Õu  Ìm  Vi g     i ¬ phi k th«ng    b¸o  ýdo  l   chuyÓn    tr¶ph¶i® îc    thùc hiÖn    trong thêih¹n 01  µy  µm  Öc,kÓ   õngµy  ¬ng  Õu  Þ  õchèi       ng l vi   t   th phi b t     chÊp  Ën, tõ chèi thanh  nh       to¸n hoÆc     kh«ng thanh to¸n ® îc do  êi tr¶ tiÒn     ng       m Êt  kh¶ n¨ng  thanh  to¸n.  
 7. 7 §i Ò u  Quy Òn  µ  9­  v tr¸chnhiÖ m   ña    c kh¸ch hµng  ê    ¬ng  Õu    nh thu th phi vµ  ©n  µng  ùc hiÖn  Þch  ô    é  ¬ng  Õu ng h th   d v thu h th phi 1­ §èivíi      kh¸ch hµng  ê    ¬ng  Õu   nh thu th phi a­ Kh¸ch  µng  ê    ¬ng  Õu  ã  Òn:   h nh thu th phi c quy ­ Yªu  Çu  ©n  µng  íng  Én, gi¶ithÝch  â      c ng h h d    r c¸c quy  nh  ña  ©n  ®Þ c ng hµng  Ò   ñ tôcnhê    ¬ng  Õu  v th     thu th phi qua  ©n  µng. ng h ­ Yªu  Çu  ©n  µng    c ng h ph¶ithanh    ¬ng  Õu    to¸nth phi trong tr ng  îp th ng   ê h   ¬ phiÕu kh«ng  thanh    îcdo  ©n  µng  ∙  to¸n®   Ng h ® kh«ng  ùc hiÖn  Êt tr×nh th th   xu    ­ ¬ng  Õu    phi ®Ó thanh    to¸ntheo  ng  ®ó quy  nh  ¹ ®iÒu  ­ Ph¸p  Önh  ¬ng  ®Þ ti  34    l th phiÕu. b­ Kh¸ch  µng nhê    ¬ng  Õu  ã    h   thu th phi c tr¸chnhiÖ m:   ­ Tu ©n   ñ  ng,  y       ñ  ôc nhê    th ®ó ®Ç ®ñ c¸c th t   thu  ¬ng  Õu  th phi qua  ©n  ng hµng  Ng ©n   µng  µ   íc,ng©n  µng  ùc hiÖn  Þch  ô  ê  do  h Nh n   h th   d v nh thu  ¬ng  th phiÕu quy  nh. ®Þ ­ Theo  âi viÖc  d  thanh to¸n c¸c  ¬ng  Õu  ê    th phi nh thu    èi hîp  íi ®Ó ph   v  ng©n  µng  ö  ýkÞp  êi. h x l  th ­ Thanh    to¸n kÞp  êi    th ,sßng  ¼ng  Ý   Þch  ô  ê  ph ph d v nh thu  ¬ng  Õu  th phi vµ    ¹  Ý   ã  ªnquan  ng©n  µng  ùc hiÖn  Þch  ô  ê    ¬ng  c¸c lo iph c li   do  h th   d v nh thu th phiÕu quy  nh. ®Þ ­ TiÕp  Ën  ¹ c¸cth ng  Õu  ê    Ng ©n  µng    nh l     ¬ phi nh thu do  i h chuyÓn    ¹ v×  tr¶l   i kh«ng  Êt  ×nh  îc,bÞ   õ  èi chÊp  Ën,  õ  èi thanh  xu tr ®   t ch   nh t ch   to¸n,chØ   îc   ®  thanh    ét  Çn  to¸nm ph hoÆc   êitr¶tiÒn m Êt  ng       kh¶  n¨ng  thanh  to¸n. 2­ §èivíi ©n  µng  ùc hiÖn  Þch  ô    é  ¬ng  Õu      Ng h th   d v thu h th phi a­ Ng ©n  µng  ùc hiÖn  Þch  ô    é  ¬ng  Õu  ã  Òn:   h th   d v thu h th phi c quy ­ Tõ   èinhËn  hé  i  íi  ¬ng  Õu    ch   thu  ®è v   th phi kh«ng    ét  ®ñ m trong nh÷ng    ®iÒu  Ön  Ën  ê    ki nh nh thu quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  nh  µy. ®Þ t  i 2  ®Þ n ­ Tr¶  ¹  ¬ng  Õu  l ith phi cho  êi nhê  ng   thu  Õu   ¬ng  Õu  n th phi kh«ng  Êtxu   tr×nh  îc;th ng  Õu  Þ   õ chèi chÊp  Ën,  õ chèi thanh  ®  ¬ phi b t     nh t    to¸n,chØ   îc   ®  thanh    ét  Çn  to¸nm ph hoÆc   êitr¶tiÒn m Êt  ng       kh¶  n¨ng  thanh to¸n. ©n  µng    Ng h kh«ng  ph¶ichÞu  Êt cø    b   tr¸chnhiÖm   ×  Ò   ù  É m   Ô,hay  Öth¹ix¶y      g v s ch tr   thi     ra ®èi víi   li       bªn  ªnquan  nguyªn nh©n  c¸c do    kh¸ch quan  µ    v kh«ng  ph¶ido  çi ña    l  c ng©n  µng. h ­ §îcthu phÝ  Þch  ô  ê    ¬ng  Õu  µ    ¹ phÝ  ªnquan      d v nh thu th phi v c¸clo i  li   theo  ®óng møc  Ý  ∙  ph ® niªm  Õt  ¹ BiÓu  Ý  Þch  ô  y t  i ph d v thanh    ña  ×nh. to¸nc m b­ Ng ©n  µng thùc hiÖn  Þch  ô    é  ¬ng  Õu  ã    h     d v thu h th phi c tr¸chnhiÖ m:   ­ Thùc  Ön c¸c thñ tôc nhê    ¬ng  Õu theo  ng    hi         thu th phi   ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   ­ Thùc  Ön  ng, ®Çy       éi dung      û   Ö m   thu  ¬ng    hi ®ó   ®ñ c¸c n   ghi trªnU nhi   th phiÕu;híng dÉn, gi¶ithÝch  â cho         r  kh¸ch hµng vÒ         c¸c quy  nh  ñ tôc nhê  ®Þ th     thu th ng  Õu    ¬ phi qua  ©n  µng. ng h ­ Giao  ¬ng  Õu  µ  ê phô  nh  Ìm  Õu  ã) cho  êitr¶tiÒn,sau    th phi v t   ®Ý k (n c   ng       khingêitr¶tiÒn ®∙         thanh    µn  é  è  Òn ghitrªnth ng  Õu. to¸nto b s ti       ¬ phi
 8. 8 ­ Th«ng  kÞp  êicho  êithô hëng    b¸o  th   ng     hoÆc   ©n  µng  ôc  ô  êi ng h ph v ng   thô hëng  ÕtvÒ   Öc    bi   vi kh«ng  Êt tr×nh ® îcth ng  Õu,th ng  Õu  Þ   õ xu       ¬ phi   ¬ phi b t   chèichÊp  Ën, tõ chèithanh    nh       to¸n,chØ  îcthanh    ét  Çn    ®  to¸nm ph hoÆc   êi ng   tr¶tiÒn m Êt      kh¶  n¨ng  thanh to¸n. ­ Ph¶ithanh    ¬ng  Õu      to¸nth phi cho  êithô hëng  Õu  ©n  µng  ng     n ng h kh«ng  thùc  Ön  Êt  ×nh  ¬ng  Õu     hi xu tr th phi ®Ó thanh  to¸n theo  ng    ®ó quy  nh   ¹  ®Þ ti Ph¸p  Önh  ¬ng  Õu  ®iÒu  l th phi ( 34),dÉn  n   ¬ng  Õu    ®Õ th phi kh«ng  thanh    to¸n ® îc.   III­® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h    h §i Ò u  10­ Tæng  gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c ng©n  hµng chÞu tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy  nh  µy. ®Þ n Vô  ëng  ô  Õ     µichÝnh  Þu  tr V K to¸nT   ch tr¸chnhiÖ m   íng dÉn    µnh      h  thih quy ®Þnh  µy. n §i Ò u  11­ ViÖc  öa  æi,    s® bæ sung Quy  nh   µy  Thèng  c  ®Þ n do  ®è Ng ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. h Nh n    
 9. 9 P h ô  l ô c s è  1 U û  n hi Ö m  thu th¬ n g  p hi Õ u    LËp  µy.. . h . . ¨m. .             Sè:   ng . t ¸ng. . n .               .   Ng êinhê    thu.. . ................................ . . ..............................  . kho¶n.. . .....n  N ghi PhÇ. do  H   §Þa  chØ  . . .................Sè  µi .. . .................  t  . . . . .... . t¹ Ng ©n  µng.. . ....  NH... . ..................   i h . . ....M∙  .. . . ................. Ng ßitr¶tiÒn.. . ....  è  µikho¶n.. . ............µikho¶n  î . . .............  T .. N:    . . ....S t   . . . §Þa  chØ... . .........  è  µikho¶n.. . .............. . . .........S t   .. . . .............. . . ..........  NH... . . .........i. . . ..........kho¶n  ã: Tµ .  C t¹ Ng ©n  µng.. . ...........M∙    i h .. Hèi  Õu/ L Önh  Õu  ê  phi   phi nh thu  è.. . .ph¸thµnh  µy.. . ..th¸ng.. . s . .  .  ng . . ..   .  . n¨m... . . . .. Sè   tiÒn   ghi   trªn   th ng   phiÕu   (b»ng ¬ sè).. . ........................... . ...........................   (b»ng  ch÷).. . .......................... . .......................... Sè   tiÒn   ngêi   tr¶   tiÒn   chÊp   nhËn   thanh   to¸n   (b»ng  sè.. . ................. . . ................. (b»ng  ch÷).. . .......................... . ........................... Sè   tiÒn   nhê   thu   (b»ng  sè).. . ...................................... . .......................................   (b»ng  ch÷).. . ....................................   . . ................................... Thêi   h¹n   thanh   to¸n     ghi   trªn   th ng  ¬ phiÕu.. . ............................ . . ........................... Sè   l ng   vµ î   lo¹   chøng i   tõ   kÌm  theo.. . ................................. . . ................................. §Ò   nghÞ     Êt  ×nh     NH xu tr ®Ó yªu  Çu  Êp  Ën  õ  µy.. . ... ®Õn c ch nh t ng . . ...   ngµy.. . ...... . . ..... § Ò   nghÞ   NH   xuÊt   tr×nh   ®Ó   thanh   to¸n   ngµy.. . .......................... . . .......................... Khi   thu   ® îc   tiÒn   ®Ò   nghÞ   ghi   Cã   vµo   Tµi   kho¶n  sè.. . ..............  ¹ . . ..............t   .i . Ng ©n   hµng  . . ............................................... .. . ............................................... Trong  êng  îp  ¬ng  Õu  tr h th phi kh«ng  Êt  ×nh  îc,bÞ   õ  èi chÊp  xu tr ®   t ch   nhËn, tõ chèi        thanh  to¸n,    kh«ng  îc thanh  ®  to¸n     hoÆc   chØ   îc thanh    ®  to¸n m ét phÇn, ®Ò  nghÞ  ng©n  hµng  th«ng b¸o cho  chóng t«i  theo ®Þa   chØ... . ............. µ . . ............v b»ng  ét    m trong nh÷ng  ¬ng  Ön sau:   ph ti   (B»ng  iÖn  ®iÖn  ¹i ® ( tho   hoÆc   iÖn  Ýn).      B»ng            ® t           th        Fax Ng êithô hëng    (Ký    â hä    ng  Êu) ghir   tªn,®ã d
 10. 10 N g © n   µng  Ën  ê  h nh nh thu  ¬ng  th Ng © n   µng  ôc  ô  êi    h ph v ng  tr¶ phiÕu  tiÒn Nh Ën  chøng  õt  NhËn   ngµy.. . ............ . . ........... ngµy.. . .................. . . .................. §∙kiÓm    µ  öi®i  µy.. . ......XuÊt   so¸tv g   ng . . .....   tr×nh  ngµy.. . .............. . . .............. Thanh   to¸n/chuyÓn   tr¶   l¹   i KÕ        to¸n      TP.  Õ             Gi¸m  ngµy.. . .. K to¸n          . .. ®èc  KÕ   to¸n       TP.KÕ        to¸n             Gi¸m  ®èc Ng © n   µng  ôc  ô  êi  ô  ëng  h ph v ng  th h Thanh  to¸n Ngµy... . t ¸ng. . .  . . h . . .n¨m .. K Õ        to¸n   TP.  Õ        Gi¸m  c K to¸n      ®è                P h ô  l ô c s è  2: §¬n  Þ:(Tªn NH   öith«ng  v    g  b¸o) M∙  NH: T h « n g  b¸o tr¶ l¹i ¬ n g   p hi Õ u  n h ê  thu   th LËp  µy:. . /../... ng . . .....  . Sè: K Ý nh   öi:  g  (Tªn ®¬n  Þ    Ën  ê      v NH nh nh thu hoÆc     êithô hëng) tªnng     Ng ©n  µng:.. . ...................MNH:.. . . ................ h . ...................  ∙ . . ................. Th«ng    l¹: b¸o Tr¶    i Hèi phiÕu/LÖnh  Õu  ê    è:. . ..... Ph¸hµnh  µy.. . ..././..   phi nh thu s . . .....   t ng . . ........ Ng êinhê    thu.. . .......................................... . . .......................................... §Þa  chØ... . ............................................... . . ............................................... Tµikho¶n  è.. . ............. ¹   s . . ............ T  i NH... . .............MNH... . . . . ............   ∙ .. Ng êitr¶tiÒn.. . ...........................................    . . ........................................... §Þa  chØ... . ................................................ . . ............................................... Tµikho¶n  è.. . ............. ¹   s . . ............ T  i NH... . .............MNH... . . . . ............   ∙ . .. Sè  Òn ghitrªnth ng  Õu  ti       ¬ phi (b»ng  è).. . ................. s . ..................     (b»ng  ÷). . . ................ ch . . ................ Sè  Òn ® îcchÊp  Ën  ti     nh thanh    to¸n(b»ng  è):. . ............ s . .............   (b»ng  ÷). . . ................. ch . . ................. Sè  Òn nhê    ti   thu (b»ng  è):. . ................................... s . ...................................
 11. 11  (b»ng  ÷):. . .....................   ch . ..................... Lý  tr¶l¹(nªurâ lýdo)   do     i        .. . ..................................................... . . .................................................... .. . ..................................................... . . ..................................................... Th«ng    µy  îcgöi®i  óc. . ..giê.. .phót. b¸o n ®     l . . .  . . . . KÕ   to¸n Trëng  phßng  Õ   K to¸n Gi¸m  c  ®è NH Ghi  ó:  ch ­M çi th ng  Õu  Þ    ¹ph¶ilËp m ét      ¬ phi b tr¶l   i    Th«ng    b¸o riªng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2