intTypePromotion=1

Quyết định 1348/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
111
lượt xem
3
download

Quyết định 1348/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1348/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước về việc sửa đổi một số quy định liên quan đến thu phí bảo lãnh của các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1348/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña thèng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc sè 1348/2001/Q§­N H N N  n g µ y 29  n th¸ng  10 n¨ m  2001 v Ò  viÖc s öa ® æ i  m ét sè q u y  ® Þ n h  liªn q u a n  ® Õ n     thu  h Ý  b ¶ o  l∙nh c ña c¸c t æ  ch øc  tÝn d ô n g p T hèng ® è c  ng © n  hµng nhµ níc ­ C¨n  LuËt    cø  Ng©n  hµng Nhµ    01/1997/QH10  níc sè  ngµy 12/12/1997  vµ  LuËt c¸ctæ      chøc  dông  02/1997/QH10  tÝn  sè  ngµy  12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   15/CP  sè  ngµy 02/03/1993  cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm     vô, quyÒn h¹n  tr¸chnhiÖm   vµ    qu¶n    lýcña    vµ  quan  c¸c Bé  c¬  ngang  Bé; ­Theo      ®Ò nghÞ  cña  tr Vô  ëng  TÝn  Vô  dông. Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu  1: Söa  æi  ® §iÒu  cña  22  Quy chÕ  b¶o    l∙nh ng©n hµng ban  hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh   283/2000/Q§­ sè  NHNN14  ngµy  25/8/2000 cña  Thèng ®èc Ng©n  hµng Nhµ    sau: nícnh  "§iÒu    22:PhÝ  b¶o  l∙nh 1.Tæ     chøc  dông  îcquy  tÝn  ®   ®Þnh    i c¸clo¹ phÝ  møc    vµ  phÝ b¶o    l∙nhcô  thÓ (bao gåm   phÝ  c¶  b¶o    l∙nhchËm  thanh to¸n)®èi      víikh¸ch hµng, phï hîp       víichiphÝ      cña  chøc  tæ  tÝn dông  møc       cña  vµ  ®é rñiro  nghiÖp  nµy. Tæ   vô    chøc tÝn dông  ph¶iniªm    yÕt c«ng khaibiÓu    phÝ b¶o    i   l∙nht¹  giao  n¬i dÞch  ®Ó  kh¸ch hµng    biÕt. 2. Trong  êng  b¶o      tr hîp  l∙nh®èi øng, x¸c nhËn      b¶o  l∙nh,®ång    b¶o l∙nh,   c¸c tæ    chøc  tÝn dông  tho¶ thuËn      trùctiÕp víi     nhau  møc  vÒ  phÝ b¶o    l∙nhmçi  tæ chøc  tÝn dông  îc hëng    së  ®   trªnc¬  møc   phÝ  b¶o    l∙nhthu  îc cña  ®   kh¸ch  hµng". §iÒu 2: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùc sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy    ký. C¸c quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  QuyÕt  7  1  ®Þnh  386/2001/Q§­ sè  NHNN   ngµy  11/4/2001 cña Thèng  ®èc  Ng©n  hµng  Nhµ      níc vÒ viÖc söa  æi, bæ   ®   sung  mét  §iÒu  sè  trong Quy    chÕ  b¶o    l∙nh ng©n hµng  ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  283/2000/Q§­ sè  NHNN14   ngµy  25/8/2000 cña Thèng ®èc Ng©n  hµng  Nhµ    níchÕt hiÖu      lùcthihµnh. §iÒu    3: Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  TÝn  V¨n    tr Vô  dông,thñ tr     ëng   c¸c ®¬n  vÞ  li   cã  ªnquan thuéc Ng©n  hµng Nhµ    níc,Gi¸m ®èc    chinh¸nh Ng©n  hµng  Nhµ    níctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng,Chñ    tÞch    Héi ®ång qu¶n   trÞ, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc)    chøc  dông  c¸c tæ  tÝn  chÞu tr¸chnhiÖm       thihµnh  QuyÕt ®Þnh nµy. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2