Quyết định 135/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định 135/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 135/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ và cơ cấu dự trữ bắt buộc đối với Ngân hàng, Tổ chức tín dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 135/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc s è  135/1998/Q§­N H N N 1  n g µ y 11  ® n th¸ng  n¨ m  1998 v Ò  t û l Ö   µ  c ¬  c Ê u  d ù  tr÷ b ¾ t b u é c ® è i víi g © n   4  v  N h µ n g, t æ  ch øc  t Ý n d ô n g Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  LuËt Tæ     cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  Ch ph ng 30/9/1992; ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc vµ    cø  l Ng h Nh n   Ph¸p  Önh  ©n   µng, Hîp  l Ng h   t¸cx∙ tÝn  ông  µ     d v C«ng    µichÝnh  ty t   c«ng  è  b theo  Önh  è  L s 37/LCT­H§NN8   vµ  Önh  è  L s 38/LCT­ H§NN8   µy  th¸ng  n¨m  ng 24  5  1990  ña  ñ   Þch  éi  c Ch t H ®ång  µ   ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam; Nh n   ho x∙h   ngh Vi   ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng3  ng 2    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Nghiªncøu    kinh tÕ,   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1.  û  Ö  ù  ÷b ¾t  éc  i  íic¸c Ng ©n   µng, tæ  T l d tr   bu ®è v     h   chøc  Ýn  t dông  µ10%     l  trªntæng  è  Òn göiquy  nh  ¹  Òu  cña  s ti     ®Þ ti§i 11  Quy  Õ   ù   ÷ ch D tr   b ¾t  éc  i víi   ©n  µng,tæ  bu ®è     Ng c¸c h   chøc  Ýn  ông  td ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt    ®Þnh  è  s 396/1997/Q§­ NHNN1   µy  ng 1/12/1997  ña  èng  c  ©n   µng  c Th ®è Ng h Nhµ   íc.TiÒn  öicã  ú  ¹n  éc lo¹  n  g   k h thu   i ph¶idù  ÷b ¾t  éc  µ tiÒn  öicã  ú    tr   bu l   g  k h¹n díi th¸ng.    12  §i Ò u    ¬   Êu  Òn dù  ÷b ¾t  éc  2. C c ti   tr   bu bao  å m   Òn göitrªntµikho¶n  g ti         kh«ng  ú  ¹n  ¹  ©n   µng  µ   íc vµ  Òn  Æt,  ©n  Õu  k h ti Ng h Nh n   ti m ng phi cßn  êih¹n  th   thanh    ¹ quü  ©n  µng,tæ  to¸nt   i Ng h   chøc  Ýn  ông: td 2.1.TiÒn  ù  ÷b ¾t  éc  ña  ©n  µng,tæ    d tr   bu c Ng h   chøc  Ýn  ông  öitrªntµi td g     kho¶n  Òn göikh«ng  ú  ¹n  ¹ Ng ©n  µng  µ   íctèithiÓu  µ70%   ti     k h ti   h Nh n     l  tæng  è  s tiÒn dù  ÷b ¾t  éc  ña  ©n  µng,tæ    tr   bu c Ng h   chøc  Ýn  ông. td 2.2.TiÒn  Æt   µ  ©n  Õu    m v ng phi thanh   to¸ncßn  êih¹n  th   thanh      ¹  to¸n®Ó t i quü  ©n   µng, tæ  Ng h   chøc  Ýn  ông  îc tÝnh  µ tiÒn  ù  ÷b ¾t  éc  èi®a   td ®  l  d tr   bu t   30%   tæng  Òn dù  ÷b ¾t  éc  ña  ©n  µng,tæ  ti   tr   bu c Ng h   chøc  Ýn  ông. td Trêng  îp  Òn  Æt,  ©n  Õu  h ti m ng phi cßn  êih¹n  th   thanh    ùc tÕ  ×nh  to¸n th   b qu©n    ¹  ü  ©n   µng, tæ  ®Ó t iqu Ng h   chøc  Ýn  ông  ính¬n  td l  30%   Òn  ù  ÷b ¾t  ti d tr   buéc  ×  Êy 30%.  Õ u   Òn  Æt,  ©n  Õu  th l   N ti m ng phi cßn  êih¹n  th   thanh    ùc to¸n th   tÕ  ×nh  ©n    ¹  ü  ©n   µng, tæ  b qu ®Ó t iqu Ng h   chøc  Ýn  ông  á  ¬n  td nh h 30%   Òn  ti dù  ÷b ¾t  éc  ×  Êy sè  ùc tÕ,phÇn  Õu    tr   bu th l   th     thi ®ã ph¶it¨ng t ng     ¬ øng  öit¹ g    i tµikho¶n  Òn göidù  ÷b ¾t  éc  ¹ Ng ©n  µng  µ   íc.   ti     tr   bu t   i h Nh n  
  2. 2 §i Ò u    ©n  µng  µ   íctr¶l∙phÇn  îttiÒn  ù  ÷b ¾t  éc  ña  3. Ng h Nh n       i v  d tr   bu c Ng ©n  µng,tæ  h   chøc  Ýn  ông  öitrªntµikho¶n  td g     kh«ng  ú  ¹n  ¹ Ng ©n   µng  k h ti   h Nhµ   íccô  Ó    n   th nh sau: ­§èivíi Òn göiVND:       ti     b»ng  0,2%/th¸ng. ­ §èi víitiÒn  öi ngo¹itÖ: b»ng    Êt tiÒn  öi ngo¹itÖ       g     l∙ su   i g    kh«ng  ú  ¹n  kh theo quy  nh  Ön  µnh  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ     Êt ®Þ hi h c Th ®è Ng h Nh n   l∙ su   i tiÒn göingo¹itÖ  ña    chøc  Ýn  ông  öit¹ Ng ©n  µng  µ   íc.      c c¸ctæ  td g   i h Nh n §i Ò u 4. Ng ©n   µng  µ   íc ph¹tphÇn  Õu  Òn  ù  ÷b ¾t  éc  h Nh n     thi ti d tr   bu cña  ©n   µng, tæ  Ng h   chøc  Ýn  ông  td trong kú    duy  ×dù  ÷b ¾t  éc  ô  Ó  tr   tr   bu c th nh sau: ­  èi víiphÇn  Õu  Òn  ù  ÷ b ¾t  éc  §   thi ti d tr   bu b»ng  VND   trong  ú  k duy  × tr   chÞu  møc   ¹tb»ng  ph   200%     Êt cho  l∙ su   i vay  i Êp  èn  ©n   µng  µ   íc t¸ c v Ng h Nh n   c«ng  è  õng  êikú, tÝnh    Çn  Õu  ôt cho  kú  bt th     trªnph thi h   c¶  duy  ×.­  èi víi tr   §     phÇn  Õu  Òn  ù  ÷b ¾t  éc  thi ti d tr   bu b»ng  ¹itÖ  ngo   trong  ú  k duy  × chÞu  tr   møc   ph¹tb»ng    200%     ÊttrÇn cho  l∙su   i   vay  b»ng §«laM ü   i víi chøc    ®è     tæ  kinh tÕ      do Thèng  c  ©n   µng  µ   ícquy  nh  ®è Ng h Nh n   ®Þ trong tõng  êikú,tÝnh    Çn     th     trªnph thiÕu hôtcho  kú     c¶  duy  ×. tr §i Ò u    Ôn    µnh  ù  ÷b ¾t  éc  i víi   ©n  µng  ¬ng  5. Mi thih d tr   bu ®è     Ng c¸c h Th m¹icæ   Çn    ph n«ng  th«n. §i Ò u  6. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  ®Þ n c hi l   t ng 1/4/1998  µ    v ¸p dông    Ýnh  ú  ®Ó t k duy  ×dù  ÷b ¾t  éc  tr   tr   bu th¸ng4    n¨m  1998.Quy Õt  nh  µy    ®Þ n thay  Õ  th Quy Õt  nh   è  ®Þ s 397/1997/Q§­NHNN1   µy  ng 1/12/1997  ña  èng  c Th ®èc  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n §i Ò u 7. Ch¸nh V¨n phßng  èng  c,  Th ®è Ch¸nh  Thanh    ñ  ëng  tra,Th tr c¸c ®¬n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   ícTrung  ng,Gi¸m  c      v thu   h Nh n   ¬  ®è Chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íc tØnh, thµnh  è, Tæng   Nh n     ph   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ©n   µng, ®è c¸c Ng h   tæ chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản