intTypePromotion=1

Quyết định 135/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
123
lượt xem
5
download

Quyết định 135/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 135/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 135/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  135/2000/Q§­T T g   T t p s n g µ y  28 th¸ng 11 n¨ m  2000  Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t  Ò  ¸n  ñ n g   è,  v § C c h o µ n  thi Ö n v µ  p h¸t tri Ó n h Ö  th è ng Q u ü  t Ý n d ô n g  n h © n   © n d T h ñ  tíng C h Ý n h   ñ   ph C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  ChØ   Þ  è  CT/TW   µy  th¸ng  n¨m   cø  th s 57­ ng 10  10  2000  ña  é   c B ChÝnh  Þ; tr Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ  ícViÖtNam, ®Ò ngh c Th ®è Ng h nh n     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    Õt  óc thÝ  iÓ m   µnh  Ëp  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  1. K th   ® th l Qu t d nh d theo  ®Ò     ¸n ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 390/TTg  µy  th¸ng7  ng 27    n¨m  1993  cña  ñ   íng  Ýnh  ñ. ViÖc    Ó  Th t Ch ph   gi¶ith Ban  chØ   o  Ý  iÓ m   µnh  Ëp  ®¹ th ® th l Quü   Ýn  ông  ©n   ©n     td nh d ë Trung  ng  µ  ¬ v c¸c  a   ¬ng  ùc  Ön  ®Þ ph th hi theo   Quy Õt  nh   è  ®Þ s 79/2000/Q§­ TTg   µy  th¸ng  n¨m   ng 6  7  2000  ña  ñ   íng c Th t   ChÝnh  ñ. ph §i Ò u  2. Phª duyÖt §Ò  ¸n Cñng cè, hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn  Ö     h thèng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¹  ê tr×nh  è  Qu T d nh d t it   s 1070/TTr­ NHNN17   µy    ng 03 th¸ng11    n¨m  2000  ña  ©n  µng  µ  ícViÖtNam. c Ng h nh n     Thèng  c  ©n   µng  µ  íc ViÖt Nam   ñ  ×,phèi hîp  íic¸c Bé,  ®è Ng h nh n     ch tr     v    ngµnh  ã  ªnquan  µ  ñ   Þch  û   c li   v Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    ¬ chØ  o  iÓn khaithùc hiÖn  Ò     ñng  è,hoµn  Ön  µ  ®¹ tr       § ¸n C c  thi v ph¸ttr Ón h Ö   èng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  îc phª  Öt  ¹    i   th Qu t d nh d ®  duy t i Quy Õt  nh   ®Þ nµy. §i Ò u    èivíic¸c Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  Õu  Ð m,  3. §       td nh d y k trong thêigian     cñng  è,ph¶i¸p dông  äi  Ön  c     m bi ph¸p    åinî ®Ó   thu h     b¶o  ¶m       ® chitr¶cho  êi ng   göi tiÒn.Trong  êng  îp  Çn  Õt,Ng ©n   µng  µ  íc ViÖt      tr hc thi   h nh n   Nam   îc sö  ®  dông  ü   Qu Cho  vay  ç  î   chøc  Ýn  ông    Çn    h tr  tæ  c¸c td cæ ph ®Ó b¶o  ¶m   Öc  ® vi chitr¶tiÒn göicho  êigöitiÒn;kh«ng      ü   Ýn  ông  ©n  ©n  æ         ng       ®Ó c¸cQu T d nh d ® vìngoµisù  Óm    ña  µ   íclµm      ki so¸tc Nh n   ¶nh  ëng  ©y  h d chuyÒn  n   ¹t®éng  ®Õ ho   cña  Ö   èng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  µ  Ö   èng  ©n  µng. h th Qu T d nh d v h th ng h §i Ò u    4. Trong  êng  îp      ông  Ön  tr h ph¶i¸p d bi ph¸p  ö  ý  ×nh  ù  i víi x l  h s ®è     c¸  ©n  ã    ¹m  ªnquan  n   ¹t ®éng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n, nh c sai ph li   ®Õ ho   Qu T d nh d   Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   h Nh n     ph¶iphèihîp chÆt  Ïvíi é       ch     C«ng    û     B an,U ban nh©n  ©n    d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã  ªnquan, ®Ó     ph tr     ¬ c li     kh«ng 
  2. 2 g©y    ng  Êu  n   ¹t ®éng  ña  ü   Ýn   ông  ©n  ©n,  ÷    t¸c ®é x ®Õ ho   c Qu T d nh d gi æn ®Þnh  Ýnh  Þ­x∙héivµ  û  ¬ng  ch tr        k c ph¸p luËt.   §i Ò u    é   ho¸    5. B V¨n  ­ Th«ng    èihîp  íiUû   tinph   v   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ph tr     ¬ chØ  o    ¬  ®¹ c¸c c quan th«ng    ichóng  ña  tin®¹   c Trung  ng  µ  a  ¬ng  ¬ v ®Þ ph kh«ng  a  ÷ng  ® nh th«ng    Êt lîcho  ¹t®éng  ña  tinb     i ho   c h Ö   èng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ©y  th Qu T d nh d g ¶nh  ëng  h lßng tincña  êigöitiÒn.    ng     §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 6. Quy ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u    èng  c  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam,  é   ëng    é: 7. Th ®è Ng h Nh n     B tr c¸c B   Tµi chÝnh, N«ng      nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Th¬ng  ¹i,Ban      m  Tæ chøc  C¸n  é  Ýnh  ñ, Lao  ng    ¬ng  b Ch ph   ®é ­ Th binh  µ  héi,T   v X∙    ph¸p,C«ng        an, V¨n ho¸ ­ Th«ng    ñ   Þch  û      tin,Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  µ  ñ  ëng    ¬  ¬ v Th tr c¸c c quan  ã  ªnquan  Þu  c li   ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2