Quyết định 1352/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định 1352/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1352/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1352/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h  sè 1352/1998/Q§/BT C   ën n g µy  09 th¸ng 10 n¨ m  1998  Ò  viÖc söa  æ i, b æ  s u n g  tªn V ®  vµ thu Õ  s u Êt thu Õ  n h Ë p  kh È u  cña  ét sè m Æ t  h µ n g   m trong Bi Ó u  thu Õ   h Ë p  kh È u n B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  §iÒu  LuËt  cø  8,  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ    nhËp khÈu  îc Quèc    ®   héi th«ng qua ngµy  12­ 26­ 1991; C¨n  c¸c khung  cø    thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo NghÞ   quyÕt  537a/NQ­H§NN8   sè  ngµy  2­ 22­ 1992  cña Héi ®ång Nhµ    îc söa  níc;®   ®æi,    bæ sung  iNghÞ   t¹  quyÕt  31  sè  NQ/UBTVQH9   ngµy  3­ 9­ 1993, NghÞ     quyÕt sè  174  NQ/UBTVQH9  ngµy  26­ 1994, NghÞ  quyÕt sè  290  3­ NQ/UBTVQH9   ngµy  9­ 7­ 1995, NghÞ     quyÕt  293  sè  NQ/UBTVQH9   ngµy  08­ 11­1995, NghÞ    quyÕt  416  sè  NQ/UBTVQH9   ngµy  8­ 5­ 1997 cña  ban  Uû  Th­ êng  Quèc    vô  héikho¸9;   C¨n  thÈm   cø  quyÒn quy ®Þnh   i§iÒu  ­  t¹  3  QuyÕt ®Þnh   280/TTg  sè  ngµy  5­ 28­ 1994 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc  vÒ  ban hµnh BiÓu thuÕ xuÊt  khÈu,BiÓu    thuÕ nhËp khÈu  kÌm theo NghÞ    ®Þnh  54/CP; sè  C¨n cø ý kiÕn chØ  ®¹o cña Thñ  t íng ChÝnh  phñ t¹ c«ng v¨n sè  i 1165/CP­KTTH  ngµy  10­ 2­ 1998  cña ChÝnh  phñ    vÒ viÖc ®iÒu chØnh thuÕ  suÊtthuÕ    nhËp khÈu cña  mét  m Æt   sè  hµng; Sau    ý  khicã  kiÕn  cña      c¸cBé, Ngµnh  li   cã  ªnquan; Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1.  Söa  æi, bæ   ®   sung    thuÕ  tªn vµ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  cña  mét  m Æt   sè  hµng  quy  ®Þnh   iBiÓu  t¹  thuÕ  nhËp  khÈu  ban  hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh   280/TTg  sè  ngµy  5­ 28­ 1994  cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  c¸c vµ    Danh  môc söa  ®æi, bæ     sung BiÓu  thuÕ  nhËp  khÈu  ban hµnh  kÌm  theo    c¸c QuyÕt  ®Þnh  1188  sè  TC/Q§/TCT  ngµy  11­ 20­ 1995;QuyÕt    ®Þnh  443  sè  TC/ Q§/TCT  ngµy  5­ 4­ 1996; QuyÕt    ®Þnh  496A  sè  TC/Q§/TCT  ngµy  7­ 15­ 1997;   QuyÕt  ®Þnh  sè  383/1998/Q§/BTC  ngµy  30­ 1998; QuyÕt  ®Þnh  sè  3­ 843/1998/Q§/BTC  ngµy  7­ 9­ 1998  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    thµnh    tªn vµ  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu      i míi ghi t¹ Danh  môc  söa  æi, bæ   ®   sung    tªn vµ  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu mét  m Æt   sè  hµng  cña BiÓu  thuÕ  nhËp khÈu  ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  nµy. §iÒu    2. QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ® îc¸p dông  vµ      cho    tÊt c¶    khaihµng    c¸c Tê    ho¸ nhËp  khÈu  ®¨ng  víi quan    ký   c¬  H¶i quan b¾t  ®Çu     tõ ngµy  10­ 15­ 1998.
  2. 2 Danh  ô c   m s öa ® æ i,  æ   u n g  tªn vµ  b s thu Õ  su Êt thu Õ   h Ë p  kh È u   n m ét sè m Æ t  h µ n g   ña Bi Ó u  thu Õ  n h Ë p  kh È u c (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1352/1998/Q§/BTC  sè  ngµy  10­ 9­ 1998  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    M∙  sè Tªn  nhãm   Æt   m hµng,s¶n    phÈm ThuÕ   suÊt(%)   1 2 3 0201.00 ThÞt tr©u,bß     ¬ihoÆc         c¸clo¹ t   i ípl¹nh 20 0202.00 ThÞt tr©u,bß            c¸clo¹ íp®«ng i 20 0203.00 ThÞt lînc¸clo¹ t              ¬i,ípl¹nhhoÆc   i íp®«ng 20 0204.00 ThÞt cõu    hoÆc   t       dª ¬i,ípl¹nhhoÆc     íp®«ng 20 0205.00 ThÞt ngùa,lõa,lac¸clo¹ t                 i¬i,ípl¹nhhoÆc       íp®«ng 20 0206.00 C¸c  quan    c¬  néi t¹ng dïng    lµm thùc phÈm  cña    lîn,tr©u,   bß, cõu,la,  ¬i,ípl¹nhhoÆc          lõa,t       íp®«ng 20 0207.00 ThÞt vµ    quan        c¸c c¬  néit¹ngdïng lµm thùc phÈm     cña  i lo¹  giacÇm     thuéc nhãm     1005,t        ¬i,ípl¹nhhoÆc     íp®«ng  20 0208.00 C¸c  i lo¹ thÞt kh¸c vµ    quan        c¸c c¬  néi t¹ng dïng    lµm thùc  phÈm  kh¸c,t      ¬i,ípl¹nh,     ®«ng íp 20 0209.00 Mì    lînkh«ng  dÝnh    gia cÇm   a  n¹c,mì    (ch nÊu ch¶y),t      ¬i,íp l¹nh,     ®«ng, muèi,ng©m   íp     muèi,sÊy    kh«,hun    khãi 20 0210.00 ThÞt  c¸c c¬  vµ    quan      néi t¹ng dïng lµm  thùc phÈm,    muèi,  ng©m  muèi,sÊy      kh«,hun    khãi.  C¸c  i     thøc    lo¹  ¨n vµ  bét ¨n chÕ biÕn      c¸cc¬  tõthÞtvµ    quan    néit¹ng 20 0402.00 S÷a  kem,  ® Æc   vµ  c«  hoÆc   pha  ®∙  thªm  êng  ® hoÆc   chÊtngätkh¸c     0402.00.1 ­   ­ S÷a  kem,  ® Æc   vµ  c«  cha pha thªm  êng  ® hoÆc  chÊt  0 ngätkh¸c(s÷a gÇy)       15 ­  ­S÷a  kem  vµ  kh¸c: 0402.00.9 ­ ­ S÷a    i chØ  ­  bét,lo¹  cã  ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt:dïng    cho  1 trÎ     th¸ng tuæi trëxuèng        tõ 6  em       (ghitrªnbao  cña  b×  s¶n  25 phÈm) 0402.00.9 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    30 9 0403.00 S÷a        níc t¸ch b¬, s÷a ®«ng  kem,  vµ  s÷a chua, kªphirvµ      s÷a    lªn men  kh¸c,hoÆc     is÷a  kem   axitho¸   c¸c lo¹  vµ  ®∙      hoÆc  cha  îc c«  Æc,  hoÆc   ®   ® ®∙  cha thªm  êng, h¬ng  ®  
  3. 3 liÖu hoa    qu¶  hoÆc     ca cao 30 0404.00 V¸ng s÷a  hoÆc   ®∙  cha  ® Æc,  c«  thªm  êng  ® hoÆc  chÊt  ngät kh¸c; C¸c    s¶n phÈm   chøa  cã  thµnh phÇn  s÷a    tù nhiªn ®∙    hoÆc   cha thªm  êng   ® hoÆc   chÊt ngät kh¸c,      kh«ng  îcchitiÕthoÆc     c¸cn¬i  ®       ghië     kh¸c 0404.00.1 ­ S÷a  ¬i c¸c  i®∙  t   lo¹  chÕ  biÕn, ®∙    ®ãng hép, ®∙    ®ãng  30 0 thïng 0404.00.9 ­Lo¹ikh¸c     30 0 0406 Pho    s÷a  m¸tvµ  ®«ng  dïng lµm    pho  m¸t 0406.00.1 ­S÷a    ®«ng  dïng lµm    pho  m¸t 10 0 0406.00.9 ­Lo¹ikh¸c     30 0 1101.00 Bét m×     hoÆc     bétmeslin(hçn hîp gièng          mú m¹ch  ®en) 20 1507.00 DÇu  ®Ëu  ¬ng  c¸c thµnh  t vµ    phÇn cña  dÇu ®Ëu  ¬ng, ®∙  t   hoÆc  cha    tinhchÕ  nhng kh«ng thay ®æi    thµnh  phÇn    ho¸ häc 1507.00.1 ­Lo¹i®∙      qua    tinhchÕ 40 0 1507.00.9 ­Lo¹ikh¸c,cha        qua    tinhchÕ 5 0 1508.00 DÇu     c¸cthµnh  l¹cvµ    phÇn cña dÇu    hoÆc   l¹c,®∙  cha    tinh chÕ nhng    kh«ng  thay ®æi    thµnh  phÇn    ho¸ häc 1508.00.1 ­Lo¹i®∙      qua    tinhchÕ 40 0 1508.00.9 ­Lo¹ikh¸c,cha        qua    tinhchÕ 5 0 1509.00 DÇu   liuvµ    «­   c¸c thµnh phÇn cña dÇu  liu®∙  «­   hoÆc   cha  tinhchÕ nhng      kh«ng thay ®æi    thµnh phÇn hãa häc 1509.00.1 ­Lo¹i®∙      qua    tinhchÕ 40 0 1509.00.9 ­Lo¹ikh¸c,cha        qua    tinhchÕ 5 0 1510.00 DÇu  kh¸c vµ      c¸c thµnh  phÇn cña  chóng chiÕttrong dung      m«i      i liuvµ    liu  hoÆc   tõ c¸c lo¹  «­   b∙ «­ , ®∙  cha    tinhchÕ,  nh­ ng kh«ng  thay  æi  ® thµnh  phÇn ho¸  häc, kÓ   c¸c chÊt   c¶      hçn hîp cña c¸c lo¹ dÇu  nµy, hoÆc  thµnh phÇn  cña  i chóng      i víic¸c lo¹ dÇu  hoÆc     c¸c thµnh phÇn  cña    chóng  thuéc nhãm     1509 1510.00.1 ­Lo¹i®∙      qua    tinhchÕ 40 0 1510.00.9­Lo¹ikh¸c,cha        qua    tinhchÕ 5
  4. 4 0 1512.00 DÇu     h¹thíng  d¬ng, dÇu    c©y rum, dÇu    h¹tb«ng  c¸c vµ    thµnh phÇn  cña chóng, ®∙ hoÆc  cha  tinh chÕ  nhng  kh«ng thay ® æi thµnh      phÇn    ho¸ häc 1512.00.1 ­Lo¹i®∙      qua    tinhchÕ 40 0 1512.00.9 ­Lo¹ikh¸c,cha        qua    tinhchÕ 5 0 1513.00 DÇu   dõa, dÇu        h¹tcä,dÇu  babusu  hoÆc   ®∙  cha    tinhchÕ  nhng kh«ng    thay ® æi    thµnh  phÇn    ho¸ häc 1513.00.1 ­Lo¹i®∙      qua    tinhchÕ 40 0 1513.00.9 ­Lo¹ikh¸c,cha        qua    tinhchÕ 5 0 1514.00 DÇu       h¹tc¶i,dÇu    t¹t ®∙  h¹tmï    hoÆc   , cha    tinhchÕ, nhng  kh«ng thay ®æi      thµnh  phÇn    ho¸ häc 1514.00.1 ­Lo¹i®∙      qua    tinhchÕ 40 0 1514.00.9 ­Lo¹ikh¸c,cha        qua    tinhchÕ 5 0 1515 C¸c  i vµ  lo¹  mì  dÇu  thùc vËt ®«ng  Æc       ® kh¸c (bao    gåm   c¶  dÇu  JOJOBA)  c¸c  vµ  thµnh  phÇn  cña chóng, ®∙    hoÆc   cha    tinhchÕ nhng    kh«ng  thay ® æi    thµnh  phÇn    ho¸ häc 1515.10 ­DÇu       h¹tlanh,dÇu      h¹ttrÈu,dÇu      h¹tthÇu  dÇu: 1515.10.1 ­     qua    ­Lo¹i®∙  tinhchÕ 10 0 1515.10.9 ­     ­Lo¹ikh¸c,cha    qua    tinhchÕ 5 0 1515.90 ­DÇu   i   lo¹ kh¸c   1515.90.1 ­     qua    ­Lo¹i®∙  tinhchÕ 40 0 1515.90.9 ­     ­Lo¹ikh¸c,cha    qua    tinhchÕ 5 0 1516.00 C¸c  imì  lo¹  hoÆc   dÇu  ®éng  vËt  hoÆc  thùc vËt  c¸c vµ    thµnh phÇn cña chóng  qua  ®∙  khö  hydro hay      ete toµn bé  hoÆc  tõng phÇn (reester f ed  ii , claid ised)®∙  in   hoÆc   cha  tinhchÕ    nhng cha chÕ biÕn thªm 1516.00.1 ­   Lo¹i®ãng    gãi,®ãng  hép    kg    tõ20  trëxuèng 40 0 1516.00.9 ­Lo¹ikh¸c     40 0 1601.00 Xóc  xÝch  c¸c s¶n  vµ    phÈm  ¬ng    t tù lµm    tõ thÞt,  lµm      tõ c¸c
  5. 5 bé phËn    néi t¹ng hoÆc       tiÕtcña    c¸ hoÆc  ®éng vËt;c¸c     chÕ phÈm   thøc ¨n tõc¸cs¶n          phÈm   ®ã 50 1602.00 ThÞt,néit¹ng,tiÕt®∙  îcchÕ          ®   biÕn  hoÆc   b¶o  qu¶n  kh¸c 50 1603.00 C¸c s¶n phÈm   tinh chiÕt,níc Ðp   thÞt,c¸        tõ    hoÆc    c¸c ®éng        vËt gi¸p x¸c,th©n  m   mÒ hoÆc   ®éng    vËt kh«ng x­ ¬ng sèng,sèng        díi kh¸c níc 50 1604.00 C¸ chÕ  biÕn hoÆc  b¶o qu¶n; trøng c¸ muèi, c¸c s¶n  phÈm   trøng c¸muèi chÕ        biÕn    tõtrøng c¸   50 1605.00 C¸c  s¶n phÈm     tõ®éng        vËtgi¸px¸c,th©n  m,  mÒ ®éng    vËt kh«ng x¬ng sèng, sèng        díiníc kh¸c,®∙  chÕ      biÕn hoÆc   50 b¶o qu¶n 2001.00 Rau, qu¶, qu¶    h¹ch  c¸c phÇn  ® îc kh¸c cña  vµ    ¨n      c©y, ®∙    chÕ biÕn hoÆc  b¶o qu¶n  b»ng dÊm   hoÆc  axÝtaxªt   ic 50 2002.00 Cµ chua chÕ  biÕn hoÆc   b¶o  qu¶n      díi h×nh  c¸c thøc kh¸c     trõgiÊm  axit   vµ    axªtic 50 2003.00 NÊm,  nÊm  côc  ® îc chÕ   ®∙    biÕn hoÆc  b¶o qu¶n      díic¸c h×nh  thøc kh¸ctrõgiÊm  axit       vµ    axªtic 50 2004.00 C¸c  i kh¸c®∙  îcchÕ  lo¹ rau      ®   biÕn  hoÆc   b¶o  qu¶n    díic¸ch  kh¸ctrõgiÊm  axit     vµ   axªt   íp®«ng ic ®∙    , 50 2005.00 C¸c  i lo¹ rau kh¸c ® îc chÕ       biÕn hay b¶o qu¶n        díic¸c c¸c h×nh  thøc kh¸c    trõ giÊm  vµ     axitaxªt   icnhng kh«ng    íp 50 ®«ng 2006.00 C¸c  iqu¶, qu¶  lo¹    h¹ch, vá    qu¶  c¸c  vµ  phÇn   kh¸c cña  c©y®îcb¶o    qu¶n b»ng  êng      ® (rótníc,r¾c  êng  ® kÝnh, íp     50 ®¸) 2007.00 Møt (confertura)  ,th¹ch qu¶  íc qu¶    (n   nÊu ®«ng), møt      ít (chñ yÕu lµm    tõ qu¶  chanh),níc qu¶  qu¶  hä      vµ  h¹ch    läc vµ  ® Æc;    c«  bét nh∙o  lµm    tõ qu¶ hoÆc  qu¶ h¹ch  nÊu  ®∙  chÝn,®∙    hoÆc   cha  thªm  êng  ® hoÆc     c¸cchÊtngätkh¸c     50 2008.00 Qu¶, qu¶ h¹ch  c¸c phÇn    îc kh¸c cña  vµ    ¨n ®     c©y  îc chÕ  ®   biÕn b¶o qu¶n c¸ch kh¸c   hoÆc       ®∙  cha thªm  êng  ® hoÆc   chÊt ngätkh¸c,hoÆc   îu;cha  îcchitiÕthoÆc     n¬i       r   ®       ghië    50 kh¸c 2009.00 N ícqu¶  (bao    Ðp  gåm   hÌm  îu nho),nícrau    c¶  r       Ðp cha    lªn men,  cha pha  îu,cã  r   hoÆc   kh«ng  thªm  êng  ® hoÆc   chÊt  ngätkh¸c   50 2815 Hydroxitnatri(xót cott ) hydroxi          ic ,   tkali(bå  ) Petroxi t¹t ,     t natr  i hoÆc  Petroxi kali   t ­    ­Xót cott : ic 2815.00.1 ­ ­D¹ng  ­  láng 15 1 2815.00.1 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 9
  6. 6 2815.00.9 ­     ­Lo¹ikh¸c 5 0 4813 GiÊy cuén thuèc  , hoÆc   l¸ ®∙  cha ch¾t theo    cì,hoÆc  ë  d¹ng  nhá,cuén  tËp    nhá 4813.10 ­D¹ng  nhá    tËp  hoÆc   cuén  nhá 40 4813.20 ­D¹ng    cuén  khæ   réng  kh«ng    qu¸ 5cm 40 4813.90 ­Lo¹ikh¸c     40 4814 GiÊy  t d¸n êng  c¸c lo¹  vµ    i tÊm  phñ êng ¬ng    t t tù,giÊy bãng    kÝnh che  cöa  sæ 4814.10 ­GiÊy    “ingrain” 40 4814.20 ­ GiÊy    êng  c¸c lo¹  båi t vµ    itÊm   phñ  êng  ¬ng  kÓ   t t tù  c¶  giÊy  tr¸ng,hoÆc   ®∙    phñ    lípplast       Æt   s¬n  ictrªnbÒ m cã  gi¶v©n, lµm      nh¨n,nhuém     mµu,      vÏinhoÆc   trang trÝ theo       40 c¸ch kh¸c   4814.30 ­ GiÊy   êng  c¸c lo¹    båi t vµ    i giÊy  d¸n êng ¬ng    t t tù gåm   i lo¹  giÊy      Æt   phñ    trªnbÒ m cã  vËt liÖu tÕt bÖn  hoÆc       ®∙  cha  kÕt dÝnh  vµo nhau thµnh    c¸c tao song  song hoÆc   îc ®   40 dÖt 4814.90 ­Lo¹ikh¸c     30 4815.00 TÊm     tr¶isµn  thµnh  cã  phÇn  b¶n    c¬  lµgiÊy hoÆc     b×a,®∙    hoÆc   cha c¾t  theo kÝch    cì 40 5210.00 C¸c  i   lo¹ v¶idÖt      tõb«ng,cã      tûträng b«ng      díi85%  pha  chñ  yÕu  hoÆc  duy nhÊt b»ng    sîinh©n    t¹o,träng l kh«ng   îng  qu¸ 200g/m2   50 5211.00 C¸c  iv¶i dÖt  b«ng, cã    lo¹    tõ    tû träng b«ng    díi85%, pha  chñ  yÕu  hoÆc   duy  nhÊt b»ng      sîinh©n    t¹o,träng l      îng trªn 50 200g/m2 5212.00 C¸c  i   lo¹  dÖt    v¶i tõ b«ng kh¸c,träng l kh«ng       îng  qu¸ 200g/ 50 m2 5311.00 C¸c  i   lo¹ v¶idÖt    b»ng    i   c¸clo¹ sîi   dÖt  gèc  thùc vËt kh¸c;c¸c         lo¹ v¶idÖt    i   b»ng    sîigiÊy 50 5407.00 C¸c  i   lo¹ v¶idÖt    b»ng      sîi tæng    c¶    i   t¬ hîp,kÓ  c¸clo¹ v¶idÖt    tõc¸clo¹ nguyªn liÖu thuéc nhãm       i         5404 50 5408.00 C¸c  i   lo¹  dÖt  v¶i b»ng      sîit¬ nh©n    t¹o kh¸c,kÓ   c¸c lo¹    c¶    i v¶idÖt      i   tõc¸clo¹ nguyªn liÖu thuéc nhãm           5405 50 5509 Sîi(trõchØ       kh©u)    stapen  tõ x¬  tæng    hîp,cha ®ãng    gãi ®Ó     b¸n lÎ ­ Cã      tû träng x¬    stapen nylon hay        tõ c¸c polyamitkh¸c tõ       85%     trëlªn: 20 5509.11 ­     ­Sîi®¬n 20 5509.12 ­     hoÆc     ­Sîixe  sîic¸p 20 ­Cã      tûträng x¬    stapen  polyestetõ85%         trëlªn:
  7. 7 5509.21 ­     ­Sîi®¬n 20 5509.22 ­     hoÆc  sîi ­Sîixe     c¸p 20 ­ Cã      tû träng x¬    stapen acryl   ichay  modacryl     ic 85%     tõ trë lªn: 5509.31 ­     ­Sîi®¬n 20 5509.32 ­     hoÆc     ­Sîixe  sîic¸p 20 ­Sîikh¸c,cã          tûträngx¬    stapen  tæng      hîp tõ85%     trëlªn: 5509.41 ­     ­Sîi®¬n 20 5509.42 ­     hoÆc     ­Sîixe  sîic¸p 20 ­     Sîikh¸c,tõx¬      stapen  polyeste 5509.51 ­  §îcpha  ­    chñ  yÕu  hay  chØ  pha    stapen  víix¬  nh©n  t¹o 20 5509.52 ­     ­ §îc pha chñ yÕu hay chØ pha    víil«ng cõu hoÆc  l«ng  ®éng      vËtlo¹ mÞn: i 5509.52.1 ­ ­Sîi®¬n ­    5 0 5509.52.9 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 0 5509.53 ­     ­§îcpha  chñ  yÕu  hay  chØ  pha    víib«ng  kh¸c 20 5509.59 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    20 ­Sîikh¸c,tõx¬          stapen  acryl   ichoÆc   modacryl : ic 5509.61 ­     ­ §îc pha chñ yÕu hay chØ pha    víil«ng cõu hoÆc  l«ng  ®éng      vËtlo¹ mÞn:  i 5509.61.1 ­ ­Sîi®¬n ­    5 0 5509.61.9 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 0 5509.62 ­     ­§îcpha  chñ  yÕu  hay  chØ  pha    víib«ng  20 5509.69 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    20 ­Sîikh¸c:     5509.91 ­     ­ §îc pha chñ yÕu hay chØ pha    víil«ng cõu hoÆc  l«ng  ®éng      vËtlo¹ mÞn i 5509.91.1 ­ ­Sîi®¬n ­    10 0 5509.91.9 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 0 5509.92 ­     ­§îcpha  chñ  yÕu  hay  chØ  pha    víib«ng  20 5509.99 ­     ­Lo¹ikh¸c 20 5510.00 Sîi(trõchØ       kh©u)      i stapen  i   tõ c¸c lo¹ x¬  t¸ t¹o,cha ®ãng  gãi®Ó       b¸n lÎ 25
  8. 8 5512.00 V¶idÖt        thoisîistapen  tæng    tû träng lo¹ x¬  hîp,cã      i nµy      tõ 85%     trëlªn 50 5513.00 V¶idÖt        thoisîistapen  tæng    tûträng lo¹ x¬  hîp,cã      i nµy      díi 85%, pha  chñ yÕu  hoÆc  duy nhÊt    víib«ng, träng îng   l   kh«ng    qu¸ 170g/m2 50 5514.00 V¶idÖt        thoisîistapen  tæng    tûträng lo¹ x¬  hîp,cã      i nµy      díi 50 85%,  pha  chñ yÕu  hoÆc  duy nhÊt    víib«ng, träng îng   l   trªn170g/m2   5515.00 C¸c  i   lo¹ v¶idÖt      thoikh¸ctõsîi      stapen  tæng  hîp. 50 5516.00 C¸c  i   lo¹ v¶idÖt          thoitõsîistapen      t¸ t¹okh¸c. i 50 5701.00 C¸c  i lo¹ th¶m  tÊm    vµ  tr¶isµn b»ng hµng dÖt kh¸c,®an,     ®∙  hoÆc   cha  hoµn thiÖn 50 5702.00 C¸c  i lo¹ th¶m  c¸c lo¹ tr¶i   vµ    i     sµn  b»ng  hµng dÖt kh¸c,dÖt,     kh«ng  chÇn, hoÆc     kh«ng nhåi, hoÆc    ®∙  cha hoµn thiÖn,   kÓ   lo¹  c¶  i "kelem","schumacks","karamanie"vµ    i       c¸c lo¹  tÊm  phñ dÖt   ¬ng  tayt tù 50 5703.00 C¸c  ith¶m  tÊm     lo¹  vµ  tr¶isµn b»ng hµng dÖt kh¸c, ®∙    chÇn,®∙    hoÆc   cha  hoµn  thiÖn 50 5704.00 C¸c  i lo¹  th¶m  c¸c lo¹    vµ    i sµn  tr¶i b»ng hµng  dÖt kh¸c,lµm    50 b»ng  nØ, kh«ng chÇn hoÆc  nhåi,®∙    hoÆc   cha  hoµn  thiÖn 5705.00 C¸c  i lo¹ th¶m    kh¸c,vµ    i     c¸clo¹ tr¶i   sµn b»ng  hµng  dÖt  kh¸c,   50 ®∙  hoÆc   cha hoµn thiÖn 5801.00 C¸c  i   lo¹  dÖt  tuyÕt vµ    v¶i cã    v¶inhung      kÎ®Ó viÒn,trõc¸c       50 lo¹ v¶ithuéc nhãm     i     5802 hoÆc   5806 5802.00 V¶i b«ng    c¸c lo¹      xï vµ    i dÖt   ¬ng        i   v¶i xï t tù,trõ c¸c lo¹ v¶i 50 khæ  hÑp thuéc nhãm  5806; c¸c lo¹        i dÖt  chÇn, trõ v¶i ®∙      c¸cs¶n    phÈm  thuéc nhãm     5703 5803.00 V¶isa ît trõc¸clo¹ v¶ikhæ     l ,     i       hÑp  thuéc nhãm     5806 50 5804.00 C¸c  i   lo¹  tuyn vµ   íikh¸c,kh«ng  c¸c lo¹    v¶i   v¶il     kÓ    i dÖt, v¶i   ®an  hoÆc  mãc; ren d¹ng m¶nh, d¹ng d¶i hoÆc  d¹ng  50 motif 5805.00 C¸c  tÊm  th¶m dÖt    taytheo kiÓu mÉu  Gobelins, Flanders,   Aubusson, Beauvais vµ      c¸c  kiÓu  ¬ng    t tù; c¸c  ith¶m  lo¹  kh©u (vÝ    dô: kh©u ®Ýnh, kh©u  ch÷ thËp) ®∙    hoÆc   cha  50 hoµn thiÖn 5806.00 C¸c lo¹ v¶i i  dÖt khæ  hÑp, trõ  c¸c lo¹ hµng ho¸ thuéc i   nhãm  5807,c¸c lo¹ v¶ikhæ       i    hÑp gåm  toµn    sîidäc,kh«ng    cã    sîingang, li     ªnkÕt   víinhau    bëi mét  chÊt keo  dÝnh  50 (bolducs) 5807.00 C¸c  inh∙n, phï  lo¹    hiÖu  c¸c  vµ  s¶n phÈm   ¬ng  b»ng  t tù  nguyªn liÖu dÖt, d¹ng    tÊm,    d¶i hoÆc   c¾t  ®∙  theo kiÓu  hoÆc     cì,kh«ng thªu 50 5808.00 C¸c  ib¨ng, d¶i,viÒn  lo¹      d¹ng cuén; c¸c  id¶i trang      lo¹    trÝ
  9. 9 d¹ng  cuén, kh«ng    thªu,trõ c¸c lo¹        ihµng  ®an,  mãc; qu¶  tua, nóm     tua, d¶i lµm      dÊu,    khi ®äc s¸ch, bóp    (len,lôa     trang trݸo,mò)  c¸cs¶n        vµ    phÈm  ¬ng  t tù. 50 5810.00 §å    thªud¹ng  tÊm, d¶ihoÆc       d¹ng  motif 50 5811.00 C¸c s¶n phÈm   dÖt  chÇn  tÊm,  ®∙  c¶  gåm  mét hay nhiÒu  lípnguyªn    liÖu dÖt    g¾n         víilíplãtb»ng c¸ch kh©u hoÆc   c¸ch kh¸c,trõhµng          thªuthuéc nhãm     5810. 50
Đồng bộ tài khoản