intTypePromotion=1

Quyết định 136/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
72
lượt xem
1
download

Quyết định 136/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 136/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số quy định về thủ tục xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 136/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ  sè 136/1998/Q§­T T g n g µ y 31 th¸ng 7 n¨ m  1998 v Ò  viÖc s öa ® æ i  m ét sè q u y  ® Þ n h v Ò  thñ tôc x u Êt  h È u   n p h ¶ m  gç, l© m  s¶n k s¶ Thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992, C¨n  LuËt B¶o  vÒ    iÓnrõng  cø    vÖ  ph¸ttr   ngµy  th¸ng01  17    n¨m  1992, XÐt    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng th«n  (c«ng    2757  v¨n sè  BNN/PTLN  ngµy  th¸ng 7  16    n¨m  1998),ý    kiÕn  Th¬ng  Bé  m¹i,Tæng     côc    H¶i quan, vÒ    viÖc  söa ®æi  mét  ®iÓm   sè  trong QuyÕt    ®Þnh   sè 65/1998/Q§­ TTg  ngµy  th¸ng 3  24    n¨m  1997  v¨n  vµ  b¶n  509/CP­ sè  KTN   ngµy  th¸ng5  09    n¨m  1998 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1.­Nay  ® æi  söa  môc    1.4 cña  kho¶n    1,kho¶n  vµ  2  môc    3.3 cña  kho¶n  thuéc §iÒu    3    5, QuyÕt ®Þnh  65/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng 3  24    n¨m  1998 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ quy  ®Þnh  thñ tôc xuÊt khÈu  vÒ        s¶n  phÈm     gç, l©m s¶n. 1.Môc      1.4 cña  kho¶n    rõng    1.Gç  tùnhiªn® îcsöa      ®æi  sau: nh  §èivíi     rõng    tùnhiªntrongníccÇn        cã: ­ B¶n    ®Þnh møc     tiªuhao nguyªn liÖu (theo quy      ®Þnh  i t¹ môc  §iÒu  5  5  QuyÕt  ®Þnh  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  65/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng 3  24    n¨m  1998). ­ Riªng c¸cs¶n        phÈm  xuÊt b»ng      v¸n nh©n      t¹o, lµm      khi thñ tôcxuÊt khÈu    kh«ng cÇn ph¶ixuÊttr×nh bÊt cø          giÊy têg×.     ­ §èivíi       s¶n phÈm   xuÊt khÈu  îcs¶n    ®   xuÊt tõnguån      phÕ    rõng    liÖu gç  tù nhiªn trong    îc tÝnh    níc ®   vµo h¹n møc   rõng    gç  tù nhiªn cho    xuÊt khÈu cña  doanh  nghiÖp. 2.Kho¶n    rõng    2.Gç  trång ® îcsöa      ®æi  sau: nh  C¸c s¶n phÈm   mü   gç  nghÖ  s¶n xuÊt tõ gç      rõng  trång (kÓ  gç    c¶  vên, gç    trång c©y    ph©n    cao    nh©n      t¸n,gç  su, v¸n  t¹o)khilµm  tôc xuÊt khÈu, c¸c thñ          doanh  nghiÖp chØ  cÇn khaib¸o        víi H¶i quan  cöa khÈu chñng  isè îng s¶n  lo¹   l   , phÈm       ®Ó H¶i quan  cöa khÈu lµm      thñ tôcxuÊtkhÈu.   3.Môc      3.3 cña  kho¶n  ® îcsöa  æi  sau: 3    ® nh  ­ C¨n  tê khainhËp    cø      khÈu  vµ  gç  l©m  s¶n  ® îc H¶i quan  ®∙      cöa khÈu  cho phÐp,  ®Þnh møc     tiªuhao nguyªn liÖu;H¶i    quan cöa khÈu lµm thñ    tôc xuÊtkhÈu      c¸cs¶n phÈm     vµ  tõgç  l©m  s¶n  nhËp  ®∙  khÈu.
  2. 2 NÕu   nhËp  gç  khÈu  îcb¸n    ®   l¹ cho    i c¸c doanh  nghiÖp  kh¸c ®Ó     chÕ  biÕn  th× cÇn  hîp ®ång    cã    mua    b¸n gç. Riªng c¸cs¶n      phÈm       tõv¸n nh©n    gç  t¹ovµ  cao  nhËp  su  khÈu  kh«ng  cÇn  c¸cgiÊy têtrªnkhilµm                thñ tôcxuÊtkhÈu.   §iÒu    2.­Nay  ® æi  söa  ®iÓm   vµ  1  ®iÓm   t¹ v¨n b¶n  509/CP­ 2      i sè  KTN   ngµy  th¸ng 5  9    n¨m 1998 cña Thñ íng  t ChÝnh phñ quy  ®Þnh  xuÊt khÈu  vÒ    s¶n  phÈm   p¬    sau: gç  mu nh  1. C¸c    doanh nghiÖp  hiÖn cßn tån ®äng s¶n phÈm   p¬    ® îc gç  mu ®∙    kiÓm   theo  kª  QuyÕt  ®Þnh  821/TTg  ngµy  th¸ng 11  5    n¨m  1996, cã      ®ñ b¶n  sao biªn b¶n    kiÓm   Liªn ngµnh  kª    theo quyÕt ®Þnh trªn,th×  îc phÐp    ®   xuÊt  khÈu  hÕt  s¶n  sè  phÈm   nµy. H¶i    quan  cöa khÈu c¨n  b¶n  cø  sao  biªn b¶n    kiÓm      kª Liªnngµnh  lµm      thñ tôccho xuÊtkhÈu.   2. §èi  gç   víi p¬ mu   nguyªn  liÖu ®∙ ® îc kiÓm  kª theo QuyÕt ®Þnh  821/TTg  ngµy  th¸ng 11  6    n¨m  1996  nÕu  ®ñ  cã  b¶n  sao    biªnb¶n kiÓm      kª Liªn ngµnh  theo quyÕt ®Þnh  trªn,th×    cho  phÐp    c¸c doanh  nghiÖp  îc chÕ  ®   biÕn  thµnh s¶n phÈm   hoµn chØnh  xuÊt khÈu  vµ    hÕt  s¶n  sè  phÈm  nµy theo quy  ®Þnh  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  i t¹ QuyÕt  ®Þnh  65/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy 24  th¸ng3    n¨m  1998  v¨n b¶n  vµ    5986/KTN  ngµy  th¸ng11  26    n¨m  1996. ­ H¶i quan      cöa khÈu  cø  c¨n  b¶n  sao    biªn b¶n  kiÓm       kª Liªn ngµnh, b¶n    ®Þnh  møc    tiªuhao nguyªn liÖu (theo quy        ®Þnh   t¹ môc  §iÒu  QuyÕt  i 5  5  ®Þnh  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  65/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng 3  24    n¨m  1998) ®Ó     lµm      thñ tôccho  xuÊtkhÈu.   3. Riªng ®èi víigç  mu           p¬  khaith¸clËu,bu«n  bÞ        lËu  tÞch    ®∙  îc thu vµ  ®   xö    lý theo quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh, cho    phÐp chÕ  biÕn xuÊt khÈu  theo quy  ®Þnh  i t¹ Môc    2, §iÒu  cña  2  QuyÕt  ®Þnh nµy,nhng    ph¶itr×nh H¶i quan        cöa  khÈu    c¸cgiÊy têlµm          thñ tôcxuÊtkhÈu    gåm: ­ QuyÕt ®Þnh   lý cña  xö    Chi Côc KiÓm  l©m  hoÆc  cña    Uû ban nh©n  d©n  tØnh. ­Biªnb¶n  ®Êu    hîp ®ång      b¸n  gi¸vµ    mua    b¸n gç. ­ B¶n    ®Þnh møc     tiªuhao nguyªn liÖu (theo quy      ®Þnh  i t¹ môc  §iÒu  5  5  QuyÕt  ®Þnh  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  65/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng 3  24    n¨m  1998) §iÒu 3.­QuyÕt    ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùc sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy    ký. Trong    qu¸ tr×nh chØ    ®¹o thùc hiÖn    nÕu  víng m ¾c       cã    c¸cBé, ngµnh  ªnquan  li   vµ  ban  Uû  nh©n  d©n    c¸c tØnh thµnh phè    trùcthuéc Trung    ¬ng ph¶ikÞp      thêi b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh      t   phñ  lý. xö  §iÒu 4.­  C¸c  tr Bé  ëng, Thñ  ëng    quan    tr c¸c c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  trùcthuéc    ChÝnh phñ, Chñ    tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n    c¸c tØnh thµnh phè    trùc thuéc Trung    ¬ng chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2