intTypePromotion=1

Quyết định 136/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
89
lượt xem
1
download

Quyết định 136/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 136/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 136/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q UY Ế T Đ Ị NH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 136/2006/QĐ-TTg N G ÀY 0 8 T H Á N G 6 N Ă M 2 0 0 6 P H Ê D UY Ệ T Đ Ề ÁN S Ắ P X Ế P, Đ Ổ I M Ớ I N Ô N G T R Ư Ờ N G Q U Ố C D O A N H T H U Ộ C Ủ Y B A N N HÂ N DÂ N T Ỉ N H T Â Y N I N H T H Ủ T Ư Ớ N G C HÍ N H P H Ủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, QUY Ế T Đ Ị NH: Đi ề u 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh như sau: Tiếp tục củng cố và phát triển các công ty: - Công ty Mía đường Tây Ninh. - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 22/12. - Công ty Cao su 1/5 Tây Ninh. Cổ phần hoá các cơ sở chế biến của ba Công ty này. Đi ề u 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh: 1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh như Điều 1 của Quyết định này. 2. Phối hợp với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sắp xếp các công ty sản xuất nông nghiệp thuộc các tổ chức này. 3. Quyết định điều chỉnh lại diện tích, ranh giới các loại đất giao cho các nông trường phù hợp với quy hoạch phát triển nông nghiệp của địa phương và các quy định của pháp luật về đất đai, về bảo vệ và phát triển rừng. Đi ề u 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trong việc thực hiện Đề án này. Đi ề u 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  2. 2 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng - đã ký
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2