Quyết định 137/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
3
download

Quyết định 137/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 137/QĐ-UB về việc thành lập Ban Kiểm tra và xử lý vật tư, hàng hoá thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 137/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 137/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 1981 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN KI M TRA VÀ X LÝ V T TƯ HÀNG HOÁ THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban hành chính các c p ngày 27 tháng 10 năm 1962; - Căn c ch th s 316/TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 19 tháng 9 năm 1979 v y m nh vi c gi i quy t v t tư thi t b t n khi ng; - Ti p theo các quy t nh s 416 ngày 22 tháng 7 năm 1977 v vi c thành l p Ban ki m tra v t tư thành ph , s 92/Q -UB ngày 19 tháng 5 năm 1978 v vi c thành l p H i ng Giám nh v t tư, thi t b ã ki m kê, trưng mua, s 22/Q -UB ngày 30 tháng 1 năm 1979 v vi c thành l p Ban Ki m tra và phân ph i v t tư thành ph và thông tư s 21/TT-UB ngày 26 tháng 12 năm 1979 hư ng d n công tác ki m kê, ki m tra, báo cáo thi t b v t tư t n khi ng, dư th a và thành l p Ban Ki m tra v t tư thành ph ; - Theo ngh c a ng chí Ch nhi m y ban K ho ch thành ph ; QUY T NNH i u 1. – Nay thành l p Ban Ki m tra và x lý v t tư, hàng hoá thành ph , tr c thu c y ban nhân dân thành ph . Ban Ki m tra và x lý v t tư, hàng hoá thành ph giúp y ban nhân dân thành ph gi i quy t các v n v ki m tra, ánh giá tình hình qu n lý, b o v , b o qu n v t tư, thi t b , hàng hoá, ánh giá ch t lư ng, tr giá, i u hoà, phân ph i cung ng nh m m b o cho vi c th c hi n các ch tiêu k ho ch s n xu t, c g ng ưa v t tư ra s n xu t k p th i, ưa hàng hoá ra ph c v i s ng nhân dân. i u 2. – Ban Ki m tra và x lý v t tư, hàng hoá thành ph có nhi m v : a) Ch o và t ch c ki m tra t t c các kho bãi ch a ng hàng hóa, v t tư, thu c các ngành, các qu n, huy n trong thành ph , k c các kho bãi do Công an và Quân i qu n lý. b) T ch c phân nh các v t tư ã ki m tra theo t ng nhóm lo i công d ng (lo i thành phNm, hàng hoá ưa ra s d ng ngay, lo i có hư h ng c n ph c h i tân trang, lo i d ng nguyên li u ho c c n sơ ch , ưa ngay vào s n xu t…), xác nh phNm ch t, s lư ng, giá c …
  2. c) ư c y ban nhân dân thành ph y quy n xem xét x lý, phân ph i, cung ng k p th i các lo i v t tư, thi t b , hàng hoá… t n kho, ng, dư th a mà ơn v qu n lý chưa có k ho ch s d ng nh m ph c v thi t th c cho vi c th c hi n k ho ch s n xu t công nghi p, nông nghi p, giao thông v n t i, xây d ng, h i s n và các ngành kinh doanh khác, gi i quy t công ăn vi c làm, ph c v i s ng nhân dân lao ng trong thành ph năm 1981 và các năm sau. d) Nghiên c u và xu t v i lãnh o thành ph v cơ c u t ch c màng lư i và phương th c cung ng v t tư thành ph , t ch c l i màng lư i thu mua ph li u, ph th i và khai thác nguyên li u các t nh phía Nam và phía B c, ưa vi c cung ng v t tư ph c v s n xu t vào n n p và d n d n n nh. i u 3.– Ban Ki m tra và x lý v t tư, hàng hoá thành ph ư c s d ng các t ch c qu n lý v t tư s n có c a thành ph và ư c huy ng m t s l c lư ng cán b , nhân viên k thu t c n thi t trong các S , Ban, Ngành, Qu n, Huy n thành ph , ph c v cho nhi m v nêu i u 2 t k t qu thi t th c. Tr s c a Thư ng tr c Ban Ki m tra và x lý v t tư, hàng hoá thành ph t t i cơ quan Công ty v t tư T ng h p thành ph (s 141 Nguy n Du, Qu n 3). i u 4.- Thành ph n Ban Ki m tra và x lý v t tư, hàng hoá thành ph g m: 1- ng chí Võ Thành Công, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph - Trư ng Ban 2- i di n y ban K ho ch – Phó Ban Thư ng tr c 3- i di n Công ty V t tư T ng h p thành ph - Phó Ban Thư ng tr c 4- i di n S Công nghi p- Phó Ban 5- i di n S Thương nghi p - y viên 6- i di n S Nông nghi p - y viên 7- i di n S Giao thông v n t i - y viên 8- i di n S Tài chánh - y viên 9- i di n Liên Hi p xã thành ph - y viên 10- i di n y ban v t giá thành ph - y viên 11- i di n Ban Khoa h c K thu t thành ph - y viên Các thành viên c a Ban, i di n các ngành liên quan có nhi m v nghiên c u các v n thu c ch c năng c a ngành, óng góp ý ki n Ban gi i quy t nhanh chóng, k p th i, d t i m phù h p v i quy nh chung và tình hình th c t t i thành ph .
  3. i u 5.- Các ng chí Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n, Th trư ng các S , Ban, Ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n và các ng chí có tên nêu i u 4 có trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C Lê ình Nhơn
Đồng bộ tài khoản